Vragen betref­fende vissterfte als gevolg van overstort


Indiendatum: jul. 2010

Geacht college,

Als er in korte tijd veel neerslag valt, kan het gebeuren dat de riolen de toevoer van het regenwater niet aankunnen en dat zij lozen op het oppervlaktewater. Er komt dan dus vuil rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Daardoor daalt het zuurstofgehalte en stikken er veel vissen. Dit effect wordt nog versterkt als het water in de vijvers relatief warm was.

Naar aanleiding hiervan wil de Partij voor de Dieren u enige vragen stellen.

1. In het Dagblad van het Noorden (15 juli 2010, blz. 33) lezen we dat de gemeente werkt aan een plan om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Welk plan is dat? Wat zijn de doelen van dat plan en op welke termijn zal dat worden gerealiseerd?

2. Als voornoemd plan is gerealiseerd, zullen er dan bij heftige regenval geen overstorten vanuit het riool meer plaatsvinden? Indien het voorkomen van overstorten geen onderdeel uitmaakt van het plan, op welke wijze is de gemeente van zins deze vorm van oppervlaktewatervervuiling in de toekomst te voorkomen?

3. Groene daken kunnen een grote rol vervullen bij het opvangen van hemelwater. De gemeente Groningen heeft dit jaar 200.000 euro beschikbaar gesteld voor het aanleggen van groene daken. Is deze subsidiepot al leeg? Zo nee, op welke manieren bent u in de toekomst van plan de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van subsidie voor vegetatiedaken?

4. Het nieuwe gebouw van de RUG op Zernike heeft een groen dak, maar hoe is het met de daken van de andere RUG gebouwen in de stad gesteld? Bent u hierover in conclaaf met de RUG? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

fractievoorzitter Partij voor de Dieren gemeente Groningen

Indiendatum: jul. 2010
Antwoorddatum: 24 aug. 2010

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 24 augustus 2010.

1. In het Groninger Water en Rioleringsplan (2009 -2013) zijn de beleidsdoelstellingen verwoord die wij hebben om in de toekomst dit soort problemen te voorkomen. Het plan is in 2009 vastgesteld door de raad. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Conform de doelstelling van het Regionaal en Nationaal Bestuursakkoord Water zal het Water en Rioleringssysteem in 2015 zodanig zijn ingericht dat de meest urgente problemen zijn opgelost. In 2027 voldoet de gehele stad aan de gestelde normen. In het kader van het project Uitwerking Stedelijke Wateropgave (waarin wordt bepaald welke hoeveelheid oppervlaktewater nodig is om overlast te voorkomen) worden de meest urgente gebieden aangewezen.
Belangrijke doelstellingen zijn:
het voorkomen van schade en optreden van gevaar door wateroverlast tijdens perioden met veel neerslag (hoosbuien en langdurige regenbuien);
het verbeteren van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater;
het integreren van duurzame maatregelen in het stedelijke (riool)watersysteem (zoals het bergen van méér water in de vijvers), om hiermee het systeem veerkrachtiger en effectiever te laten functioneren.
2. Overstorten zullen altijd blijven voorkomen. Grote delen van de gemeente zijn aangesloten op een zogenaamd gemengd rioolstelsel. In dit type riolering worden regen- en afvalwater gezamenlijk ingezameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (rwzi). Het rioolstelsel heeft een beperkte inhoud. Als de rioolbuizen volledig zijn gevuld, dan zal extra af te voeren afvalwater via de riooloverstorten naar het oppervlaktewater stromen. In principe is de bergings-inhoud voldoende om het grootste deel van de neerslag binnen het rioolstelsel te houden en naar de rwzi af te voeren. De overstorten werken ca. 5 keer per jaar. Hiermee voldoet het rioolstelsel aan alle geldende normen die in Nederland aan rioolstelsels worden gesteld.
Het is (financieel) niet doenlijk om op korte termijn aan deze situatie een eind te maken, bijvoorbeeld door deze waterstromen volkomen van elkaar te scheiden of extra ondergrondse bergingsinhoud aan te leggen. De meeste vijvers in Groningen zijn indertijd overigens gegraven om als rioolberging te dienen.
Wij zijn echter op alle niveaus bezig om maatregelen te treffen om het stedelijk watersysteem te verbeteren.
Waar het riool wordt vervangen of nieuw wordt aangelegd wordt er in principe conform het vastgesteld beleid uit het Groninger Water- en Rioleringsplan een gescheiden rioolstelsel toegepast. Omdat de technische levensduur van riolering in Groningen 80 jaar bedraagt heeft dit uiteraard ook een lange doorlooptijd;
Tuinen in de stad worden door bewoners vaker bestraat zodat het regenwater daar niet meer in de bodem kan dringen. Dit is een onwenselijke situatie. Waar wij in gesprek komen met bewoners wijzen wij ze op het feit dat het bestraten van tuinen niet goed is voor de afvoer van regenwater. Zo staat er bijvoorbeeld deze week een advertentie in de Groninger Gezinsbode om Stadjers te wijzen op de nadelen van een "versteende" tuin. Er is een aparte publieksbrochure die hoort bij het Groninger Water- en Rioleringsplan waarin beknopt staat aangegeven wat de burger van de gemeente kan verwachten en wat de burger zelf kan doen met regen-, riool-, grond- en oppervlaktewater.
bij nieuwe ontwikkelingen worden duurzame technieken toegepast (groene daken, waterpasserende bestrating etc.);
bij rioolvervangingen worden grotere diameters toegepast, of gescheiden systemen aangelegd;
voorschriften worden gegeven om regenwater op eigen terrein te bergen en geleidelijk af te voeren;
vijvers worden met elkaar verbonden, doorspoelbaar gemaakt en zodanig ingericht dat deze ecologisch minder kwetsbaar zijn.

3. Deze subsidiepot is nog niet leeg. Maar de verwachting is dat dit op het eind van het jaar wel het geval is. De communicatie rond water in de stad is er op gericht inwoners van de stad bewust te maken van water, aan te geven wat de gemeente doet om een duurzaam stedelijk watersysteem te realiseren en wat men als inwoner zelf kan doen. Door middel van bewonersparticipatie proberen wij dit onder de aandacht te brengen.

4. Wij zijn in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de nieuwbouw aan de Antonius Deusinglaan. In dit stadium is nog niet bekend hoe deze gebouwen er uit komen te zien. Wij zullen de RUG wijzen op de mogelijkheden van een groen dak, maar de keuze en een besluit daarover is aan de RUG.

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over wilde dieren in het circus

Lees verder

Niet beschikbaar zijn van Boom Effect Analyse voor raad

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer