Aanvul­lende vragen over wilde dieren in het circus


Indiendatum: jul. 2010

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 13 juli 2010

Betreft: aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende de beantwoording van eerdere vragen omtrent de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren


Geacht college,

Met verbazing hebben wij kennis genomen van uw beantwoording van onze vragen omtrent wilde dieren in het circus. Naar aanleiding hiervan willen wij u enkele aanvullende vragen stellen.

1. Wanneer kunnen wij de rapportage van de AID over het welzijn van de dieren bij Franz Renz verwachten?

2. In onze vragen hebben wij steeds gerefereerd aan circus Franz Renz International, het circus dat van 1 juli tot en met 11 juli in Groningen staat. Waarom spreekt u in uw beantwoording over circus Renz Berlin, aan wie u op 9 juni 2010 een vergunning verleend zou hebben? Is hier sprake van een – enkele keren herhaalde – vergissing, of komt er op korte termijn opnieuw een circus met wilde dieren?

3. U bent van mening dat een circus geen grotere risico’s oplevert dan andere evenementen. Welke evenementen bedoelt u dan? In onze vorige vragen verhaalden wij van twee zeer recente ongevallen met wilde dieren en circussen. Daar kan ondertussen weer een incident aan worden toegevoegd: afgelopen zaterdag is een alligator uit een circus in Duitsland ontsnapt. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat regelgeving gebaseerd moet zijn op feiten en niet op meningen of onderbuikgevoelens? Zo ja, zou u willen aangeven met welke evenementen u circussen met wilde dieren vergelijkt en de hoeveelheid incidenten van deze evenementen en circussen naast elkaar op een rijtje zetten?

4. Wij hebben u gevraagd om circussen met wilde dieren te verbieden op grond van de openbare zedelijkheid (vraag 3). Dat wilt u niet, omdat de leefsituatie van circusdieren veel beter zou zijn dan die van dieren in de intensieve veehouderij en “…zeker niet in strijd met de goede zeden…”. Alhoewel wij denken dat de lange reizen en het lange tijd opgesloten zitten in veel te kleine hokken, gecombineerd met slechte voeding en het niet kunnen manifesteren van de natuurlijke neigingen, leiden tot een ellendig leven, is dat niet hetgeen waar wij in deze vraag naar verwezen. Wij verwezen naar de aanblik van wilde dieren die kunstjes doen. Dat is wat wij een aantasting van de goede zeden vinden. Een olifant die op een krukje moet gaan zitten, een tijger die gedwongen wordt om door een brandende hoepel te springen, een aap die flitsende rokjes moet dragen. Wij verwijzen hier expliciet niet naar de vernedering voor het wilde dier, maar naar de pijnlijke aanblik die een dergelijk gezicht oplevert voor mensen die van dieren houden. Bent u bereid om de dierminnende mens te beschermen en circussen met wilde dieren op basis van aantasting van de openbare zedelijkheid te verbieden? Nota bene: de keuze om niet bij het circus te gaan kijken, is geen reële oplossing. Men weet wat zich daarbinnen afspeelt en wordt voortdurend geconfronteerd met kwetsende reclameuitingen.

5. In onze laatste vraag, vraag 4, vroegen wij u of u zich kon vinden in onze stelling dat het een stad met hoge idealen op het gebied van fair trade en duurzaamheid niet past circussen met wilde dieren toe te laten, gezien het leed dat de dieren wordt aangedaan. In uw beantwoording zegt u: “Aangezien het niet gaat om dieren, die uit de natuur afkomstig zijn, zien wij geen strijdigheid met ons ecologiebeleid of enig ander onderdeel van het duurzaamheidsprogramma”. Het lijkt wel een antwoord op een andere vraag. Wij spreken niet over duurzaamheid of ecologie, wij hebben het over de idealen van de stad Groningen. Een stad die groen wil zijn, progressief, energieneutraal, die zijn verantwoordelijkheid neemt door op overtuigende wijze te kiezen voor fair trade en deze boodschap ook uit te dragen. Een stad, kortom, die zich realiseert dat de wereld niet volmaakt is en die haar steentje bij wil dragen om die wereld beter te maken. Daarom stellen wij de vraag nogmaals: Geacht college, bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat het een stad met idealen niet past om een circus met wilde dieren toe te laten?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2010
Antwoorddatum: 4 aug. 2010

Op 28 juni 2010 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren. Aanleiding hiervoor was het feit dat van 1 juli tot en met 11 juli 2010 Circus Renz Berlin voorstellingen gaf in Groningen.
De vragen hebben wij bij brief d.d. 2 juli 2010 beantwoord. Een afschrift van deze brief is als bijlage opgenomen. In de brief hebben wij aangegeven een verzoek te zullen doen bij de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie LNV om de welzijnssituatie van de dieren in het betreffende circus te beoordelen.
Op 30 juni 2010 hebben wij dit verzoek ingediend bij de AID van het ministerie van LNV. Deze controle is op 2 juli omstreeks 12.00 uur uitgevoerd op de locatie aan de Poortstraat in Groningen in aanwezigheid van stadsecoloog de heer W. Veldstra.
Een verslag van de bevindingen van de inspecteur treft u bijgaand aan.
Wij onderschrijven de conclusie van het rapport, dat de dieren goed werden verzorgd en de verblijven in een goede staat verkeerden.

De in het circus aangetroffen dieren zijn allen vertegenwoordigers van soorten, die een lange geschiedenis van domesticatie en samenwerking met de mens kennen. Bovendien zijn de individuele dieren niet uit het wild afkomstig, maar al generaties in het circusmilieu geweest.

Naar onze mening is dit met name relevant bij de beoordeling van de vraag, of het optreden van deze dieren in strijd is met ons beleid op het gebied van dierenwelzijn.

Met het oog hierop worden de vragen als volgt beantwoord:

1. De betreffende rapportage treft u bijgaand aan en heeft dus betrekking op Circus Renz Berlin.

2. Voor de periode 1 juli tot en met 11 juli 2010 is door Circus Renz Berlin een evenementenvergunning aangevraagd. Op 9 juni 2010 is aan Circus Renz Berlin een evenementenvergunning verleend. Anders dan in de vraagstelling vermeld, is de evenementenvergunning niet aangevraagd door Circus Franz Renz International.
Op dit moment hebben wij één evenementenaanvraag voor een circus in 2011 in behandeling. Wij willen er ook op wijzen dat in de periode 20 tot en met 24 mei 2010 circus Herman Renz in Groningen heeft gestaan. Hiervoor is een evenementenvergunning verleend.

3. Bij een evenement is de organisator van het evenement zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van deelnemers, publiek en/of medewerkers van de eigen organisatie. Dit geldt voor alle evenementen en dus ook voor een circus. Van een vergelijking met andere bepaalde evenementen is geen sprake. De voorwaarden op het gebied van veiligheid gelden voor ieder evenement. Naar onze mening is er in het algemeen geen aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid van het publiek tijdens circusvoorstellingen.

4. Wij zijn van mening dat het houden van een circusvoorstelling in het algemeen geen strijdigheden oplevert met de openbare orde en goede zeden.

5. Wij constateren, dat het optreden van dieren in een circus strijdig is met uw idealen. Zoals wij u bij de beantwoording van uw eerdere vragen hieromtrent reeds hebben medegedeeld, zien wij geen strijdigheid met ons beleid.


Interessant voor jou

Verbod op circussen met wilde dieren

Lees verder

Vragen betreffende vissterfte als gevolg van overstort

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer