Verbod op circussen met wilde dieren


Indiendatum: jun. 2010

[hierlink]Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 25 juni 2010

Betreft: vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren

Geacht college,

Circus Franz Renz International staat van 1 juli tot en met 11 juli in Groningen. Het
circus presenteert onder andere optredens met Siberische steppenkamelen en Indische
olifanten.

In een brief aan de Tweede Kamer betreffende circusdieren van 27 juli 2009, constateert
minister Verburg van LNV het volgende:

“…Op basis van beide onderzoeken kan de conclusie worden getrokken dat in de
huidige situatie de intrinsieke waarde van wilde dieren in het circus in het geding
is. Uit het welzijnsonderzoek blijkt dat er onvoldoende tegemoet wordt gekomen
aan de soortspecifieke en voor zover van toepassing de individuele zorg…”

In deze brief kondigt zij aan in 2010 met aanvullende regelgeving te komen.

Naar aanleiding hiervan wil de Partij voor de Dieren u graag de volgende vragen
voorleggen.

1. In bovenstaande brief wordt de olifant genoemd als dier waarvan het welzijn in
circussen nadrukkelijk in het geding is. Bent u bereid een onderzoek te laten uitvoeren naar de verzorging van de olifanten en andere dieren bij circus Renz en de Raad daarvan op de
hoogte te brengen? Zo nee, waarom niet?


2. Bent u ervan op de hoogte dat er vele ongelukken plaats hebben gevonden en
plaatsvinden met wilde dieren in een circus? De meest recente voorvallen zijn die van 21
juni j.l. in de buurt van Moskou, waar een tijger het 7-jarige dochtertje van een
dompteur ernstig toetakelde en de diefstal van een circuswagen met daarin twee kamelen en een tijger in Canada, 22 juni . Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat op grond
van de openbare orde en veiligheid, circussen met wilde dieren verboden moeten worden? Zo
nee, waarom niet? Kunt u ons toezeggen in dat geval de openbare orde en veiligheid bij circus Franz Renz streng te controleren en zonodig te handhaven?

3. Het circusleven staat ver van het natuurlijke leven van dieren af. De dieren worden er gereduceerd tot objecten ter vermaak. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat de aanblik van wilde dieren die gedwongen worden om kunstjes te doen een inbreuk op de goede zeden is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid circussen met wilde dieren op grond hiervan te verbieden?

4. Kunt u zich vinden in de stelling dat het een stad met hoge idealen op het gebied van fair trade en duurzaamheid niet past circussen met wilde dieren toe te laten, gezien het leed dat de dieren wordt aangedaan? Zo nee, waarom niet?


Wij zien een spoedige beantwoording van de vragen tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Groningen


Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 2 jul. 2010

Geachte heer Kelder,

De vragen die u aan het college van burgemeester en wethouders stelde over bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij in het vervolg van deze brief.

Het welzijn van circusdieren is in de gemeenteraad aan de orde gekomen tijdens de behandeling van de discussienota Dierenwelzijn “Van kop tot staart” in oktober 2007. Op dat moment was het onderwep actueel in verband met een juridische procedure als gevolg vaneen verbod van de gemeente Winschoten op het houden en gebruiken van wilde dieren in circussen. Wij hebben toen aan de raad voorgesteld de gang van zaken in deze procedure af te wachten. De Raad van State heeft uiteindelijk in augustus 2009 uitgesproken, dat het verbod van de gemeente Winschoten onrechtmatig was. Een gemeente heeft geen bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn ten aanzien van cirucsdieren. De uitvoering van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GwwD) berust voor dit aspect bij de Minister van LNV.

De Minister van LNV heeft naar aanleiding van kamervragen in juli 2007 opdracht gegeven voor het uivoeren van twee onderzoeken naar het welzijn en de gezondheid van dieren in circussen, dierentuinen en films door de universtiteit van Wageningen (WUR) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De onderzoeken zijn uitgevoerd onder leiding van een wetenschappelijke commissie en met medewerking van de dierenwelzijnsorganisaties en circusorganisaties in een klankbordgroep. Uit de rapportage blijkt, dat niet zozeer het optreden voor de dieren een belasting is, maar dat hun welzijn in een aantal gevallen nadelig wordt beïnvloed door de huisvesting en de verzorging. Met name voor intelligente dieren als olifanten is het gebrek aan ruimte en afwisseling in de periodes tussen de optredens een belasting.

Het resultaat van de onderzoeken is door de Minister in juli 2009 aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Zij heeft daarbij aangekondigd dat er nadere regels gewenst zijn met betrekking tot de huisvesting en de verzorging van de dieren. Zij zal de Kamer mogelijk nog in 2010 hierover infomeren en de nieuwe regels in 2011 ter vaststelling aanbieden. In hoeverre de kabinetsformatie hierop van invloed is, is ons niet duidelijk.

Circus Renz Berlin is het enige circus, dat in Groningen regelmatig haar tenten opslaat. Onze ervaring uit voorgaande jaren is, dat de verzorging en de huisvesting van de dieren in dit circus ruimschoots voldoet. Wij hebben niettemin naar aanleiding van uw vragen de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van LNV verzocht zich op de hoogte te stellen van de concrete situatie rond de dierenverblijven in de periode dat het circus in Groningen staat. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleding geven, zal op grond van het inspectierapport de circusorganisatie aanvullende maatregelen moeten treffen.
De AID heeft eerder een inspectie uitgevoerd bij circus Renz en hier geen onrechtmatigheden aangetroffen.

Met het oog op het voorgaande beantwoorden wij de vragen van de fractie van de Partij van de Dieren betreffende de wenselijkheid van vermaak met wilde dieren als volgt:

Antwoord vraag 1:
Wij zijn bereid een verzoek aan de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie LNV te richten om de welzijnssituatie van de dieren in het betreffende circus te beoordelen tijdens het verblijf in de gemeente Groningen. De rapportage van de AID zullen wij aan de gemeenteraad sturen.

Antwoord vraag 2:
Bij alle soorten evenementen kunnen zich incidenten of ongelukken voordoen. Daarom wordt er in de evenementenvergunning veel aandacht besteed aan veiligheid voor het publiek en zijn diverse voorschriften erop gericht een adequate hulpverlening mogelijk te maken in geval van een incident. Omdat wij van mening zijn, dat een circus in dit opzicht geen grotere risico’s oplevert dan andere evenementen, hebben wij op 9 juni 2010 een vergunning verleend aan circus Renz Berlin.

Antwoord vraag 3:
In het welzijnsonderzoek dat namens het Ministerie is ingesteld, wordt geconstateerd dat het optreden voor de dieren in circussen geen noemenswaardige aantasting van hun welzijn betekent. Vergelijking van hun situatie met het gedrag van dieren in de natuur is onjuist. Vrijwel alle circusdieren zijn opgegroeid in het circus en de gevraagde performance ligt meestal in de buurt van het normale gedragspatroon van de betreffende soort. In vergelijking met gedomesticeerde dieren, zoals de dieren in de intensieve veehouderij, is de leefsituatie van circusdieren veel beter en zeker niet in strijd met de goede zeden.

Antwoord vraag 4:
Aangezien het niet gaat om dieren, die uit de natuur afkomstig zijn, zien wij geen strijdigheid met ons ecologiebeleid of enig ander onderdeel van het duurzaamheidsprogramma.


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over wilde dieren in het circus

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer