Aanpassing asbest­pro­tocol


Indiendatum: mrt. 2015

Geacht College,

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de verspreiding van asbestdeeltjes, die zijn vrijgekomen tijdens de brand, die zaterdagochtend 14 maart uitbrak in de woonschepenhaven [1]. Een auto en een schuur zijn na een explosie volledig uitgebrand. Hierbij is asbest vrijgekomen.

Asbestsanering

Uit navraag bij een medewerker van de Omgevingsdienst Groningen blijkt, dat direct na de brand de consignatiedienst is ingeschakeld. In opdracht van de ODG is de openbare ruimte direct schoongemaakt. De omringende en aangrenzende particuliere tuinen zijn echter alleen afgezet met linten. De omwonenden zijn schriftelijk ingelicht. Daarna is de calamiteit overgeheveld naar de gemeente Groningen, die de asbestsanering pas maandag verder heeft opgepakt. Volgens de ODG is bij deze brand conform het gemeentelijke asbestprotocol gehandeld.

Verspreidingsrisico’s

De gevolgde procedure baart de Partij voor de Dieren zorgen. Kinderen en (huis-)dieren kunnen bij deze werkwijze onder de linten doorlopen en het asbest alsnog verspreiden. Het droge weer en de wind kunnen ook de risico’s hebben vergroot.

Over deze procedure bij een asbestbrand heeft de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen:

1.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat bij bovengenoemde handelswijze en het droge weer risico’s op asbestverspreiding hebben plaatsgevonden? Zo ja, wat is uw oordeel over deze situatie? Zo nee, op welke wijze zijn deze risico’s weggenomen dan wel geminimaliseerd?

2.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het vermijden van risico’s ten aanzien van verspreiding van asbest in verband met de volksgezondheid altijd zwaarder dienen te wegen dan financiële belangen en verantwoordelijkheden?

3.De Partij voor de Dieren vindt het vreemd, dat het vermijden van inhalatierisico’s gedeeltelijk bij burgers wordt neergelegd. Immers, zij hebben geen invloed op asbestverspreiding bij droog weer door onder andere de wind en dieren. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat deze verantwoordelijkheid in deze situatie niet bij burgers neergelegd kan worden?

4.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als het gaat om asbestbranden bij droog weer altijd onverwijld de gehele omgeving dient te worden gesaneerd?

5.Is het college bereid om, wat bovenstaande betreft, het asbestprotocol aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Wanneer wij kunnen uw voorstel tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://wwww.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=146456

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 22 sep. 2015

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G. Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het opruimen van asbest na de brand in de Woonschepenhaven.
In de nacht van vrijdag 13 maart 2015 op zaterdag 14 maart 2015 heeft er in een schuur aan het westelijke deel van de Woonschepenhaven een brand gewoed.
In/op deze schuur bevond zich asbesthoudend materiaal waardoor er naast asbestvezels ook asbesthoudende stukjes en flinters zijn vrijgekomen. De politie heeft direct verkeersmaatregelen genomen in de wijk en de dagen erna zijn de stukjes asbest door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd, allereerst de openbare wegen en later de tuinen.

I. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat bij bovengenoemde handelswijze en het droge weer risico's op asbestverspreiding hebben plaatsgevonden? Zo ja, wat is uw oordeel over deze situatie? Zo nee, op welke wijze zijn deze risico's weggenomen dan wel geminimaliseerd?

Het college is van mening dat door de toegepaste handelswijze en het droge weer geen risico's op asbestverspreiding hebben plaatsgevonden. Bij de brand zijn platen asbestcement gebroken. Tijdens het breken komen asbestvezels vrij en ontstaan flintertjes en scherven asbestcement. De vezels zweven weg, samen met de rook. De flintertjes en scherven vallen in de directe omgeving omlaag. De flintertjes en scherven bevatten asbestvezels, maar deze vezels komen niet zomaar vrij, ook niet bij droog weer. De vezels zitten vast in het cement. Er kunnen wel vezels vrijkomen als de flintertjes of scherven breken. En zelfs dan gaat het om een zeer geringe verspreiding van vezels. Om deze verspreiding toch zoveel mogelijk te voorkomen is het gebied met flintertjes en scherven afgezet. Vervolgens zijn deze op korte termijn professioneel opgeruimd. Daarmee zijn de gezondheidsrisico's geminimaliseerd.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het vermijden van risico's ten aanzien van verspreiding van asbest in verband met de volksgezondheid altijd zwaarder dienen te wegen dan financiële belangen en verantwoordelijkheden?

Gezondheidsrisico's door asbest bestaan in situaties met langdurige blootstelling aan veel asbestvezels in de lucht. Dergelijke problemen komen tegenwoordig zelden voor en bestonden vroeger vooral in arbeidssituaties. Het college is van mening dat dergelijke situaties voorkomen of aangepakt moeten worden, waarbij het vermijden van risico's ten aanzien van verspreiding van asbest altijd zwaarder weegt dan financiële belangen en verantwoordelijkheden. In het geval van asbestbranden treedt het college op om het opruimen van asbest te bevorderen, zo nodig met gebruikmaking van haar bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang.

3. De Partij voor de Dieren vindt het vreemd, dat het vermijden van inhalatierisico 's gedeeltelijk bij burgers wordt neergelegd. Immers, zij hebben geen invloed op asbestverspreiding bij droog weer door onder andere de wind en dieren. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat deze verantwoordelijkheid in deze situatie niet bij burgers neergelegd kan worden?

Er is bij de brand bij de woonschepenhaven geen noemenswaardig inhalatierisico geweest, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als het gaat om asbestbranden bij droog weer altijd onverwijld de gehele omgeving dient te worden gesaneerd?

Altijd onverwijld saneren van de gehele omgeving bij droog weer vindt het college niet proportioneel, omdat er met een aanpak op maat geen gezondheidsrisico's bestaan. In de praktijk wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt het asbest binnen afzienbare tijd opgeruimd.

5. Is het college bereid om, wat bovenstaande betreft, het asbestprotocol aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Wanneer wij kunnen uw voorstel tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Het college ziet geen reden om het asbestprotocol inhoudelijk aan te passen. Wel is er, al voordat de brand in de Woonschepenhaven heeft plaatsgevonden, begonnen met het stroomlijnen van het proces waarbij onder andere wordt gekeken naar de taakverdeling tussen de gemeentelijke onderdelen en de Veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende verkoop gronden Groene Enclave

Lees verder

Schriftelijke vragen over de aanleg van Ringweg Zuid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer