Vragen betref­fende verkoop gronden Groene Enclave


Indiendatum: mrt. 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het verdwijnen van Groen in de stad Groningen. Dit lijkt ook weer het geval te zijn in de Reitdiepwijk in het noorden van de stad. In 2012 heeft de raad het bestemmingsplan Reitdiep vastgesteld[1]. Prominent onderdeel op de bijbehorende plankaart is de zogenaamde Groene Enclave, bestaande uit nu nog in particulier bezit zijnde, naast elkaar liggende weilanden. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven, dat dit gebied zal worden ingericht als wijkpark/uitloopgebied voor de wijk, waarin het element water een rol van betekenis gaat spelen. De bewonerscommissie heeft een aantal jaren geleden in samenwerking met de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Tot op heden zijn de betreffende gronden nog niet door de gemeente aangekocht. In het raadsvoorstel Herziening van de grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 is aangegeven, dat het inrichtingsplan vanwege bezuinigingen, in versoberde vorm zal worden uitgevoerd[2]. Er is geen sprake van beperking van de grootte van de Groene Enclave.

Inventarisatie gemeente

In de brief van 27 juni 2014, gericht aan alle aanwonenden van de Groene Enclave, inventariseert de gemeente de bereidwilligheid om gemeentelijke grond tegen een lage kostprijs aan te kopen dan wel gratis in gebruik te nemen. Doel van de inventarisatie is het mogelijk kunnen afstoten van gemeentegrond, waardoor minder groenbeheer noodzakelijk is.

Verkoop van kavels

Aan de Weiwerd en de Kernwerd worden momenteel door VDM kavels te koop aangeboden[3], die grenzen aan de Groene Enclave. De percelen lopen door tot halverwege de aanwezige sloot, waarbij een deel van het perceel overlapt met de Groene Enclave.

Over deze uitverkoop van Groen heeft de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen:

1.Is de gemeente op grond van de inventarisatie voornemens de gronden binnen de Groene Enclave te verkopen, dan wel in bruikleen te geven? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

2.Wijkt de verkoop van de gronden af van het bestemmingsplan Reitdiep 2012?

3.Is het juridisch toegestaan om gronden, met de bestemming Groen en Water, aan derden te verkopen dan wel in bruikleen te geven?

4.Zo ja, is het college voornemens in het koopcontract een clausule op te nemen ter bescherming van Groen en Water? Te denken valt aan het niet toestaan van het aanbrengen van verhard oppervlak of het vergraven van gronden.

5.Is het college op de hoogte van het feit, dat VMD percelen verkoopt met inbegrip van een gedeelte van de Groene Enclave?

6.Klopt het dat er reeds twee percelen zijn verkocht?

7.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit in strijd is met de toezeggingen van voormalige wethouder Frank de Vries in 2011?

8.Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat dit mogelijk leidt tot precedentwerking, waardoor mogelijk meer stadsgroen verdwijnt?

9.De huidige inrichtingsplannen voor de Groene Enclave zullen ten opzichte van eerdere plannen in versoberde vorm worden uitgevoerd. Betekent dit dat de bestaande natuur in de huidige vorm zoveel mogelijk behouden blijft?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-reitdiep-2011

[2] http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1080014/type=pdf/Herziening_grondexploitatie_Reitdiep_fase_3__4.pdf

[3] http://www.vdm.nl/projectmatig-woningaanbod/projecten-overzicht/groningen-reitdiep

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G. Kelder van de Partij voor de Dieren gesteide vragen over de verkoop van gronden grenzend aan de Groene Enclave in de wijk Reitdiep. De brief van de vragensteller treft; u als bijiage aan.

Inleiding

Voorafgaand aan de beantwoording van de op 2 maart jl . door de Partij voor de Dieren gesteide vragen een toelichting met betrekking tot de groenstroken langs de Groene Enclave (GE). In 2005/2006 zijn de vrije sector kavels in Reitdiep fase 2 uitgegeven en bebouwd. Een deel van deze kavels ligt langs de GE. Tussen de sloot en deze kavels ligt een smalle strook gemeentegrond. Deze strook is in het verieden niet verkocht omdat hierop, met de inrichting van de GE, een fietspad aangelegd zou worden. Vanwege het ontbinden van de overeenkomst met de Groningen Projecten CV ("de Twentse Bouwers") zijn de gronden behorend tot de GE niet in eigendom van de gemeente gekomen en heeft de aanleg van de GE niet plaats kunnen vinden. Op dit moment is nog steeds onduidelijk of en zo ja wanneer de gronden voor de GE verworven kunnen worden en kan worden aangelegd. Het college heeft besloten om deze strook grond waarvoor onderhoud lastig kan worden uitgevoerd te verkopen aan aangrenzende bewoners.

Vraag 1: Is de gemeente op grond van de inventarisatie voornemens de gronden binnen de Groene Enclave te verkopen, dan wel in bruikleen te geven? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Nee, de gronden binnen de GE worden niet verkocht, wel de gronden die daaraan grenzen. Deze gronden binnen de GE kunnen ook niet verkocht worden omdat de gemeente hiervan geen eigenaar is. Wel is de verkoop van reststroken grond aan VDM en aanwonenden in gang gezet. De reststrook is vanwege de eigendomssituatie moeilijk toegankelijk voor mechanisch onderhoud. Efficient onderhoud is lastig en feitelijk niet goed uitvoerbaar. Er kan om die reden slechts in beperkte mate onderhoud worden uitgevoerd en dat leidt tot klachten. Een duidelijke en logische beheergrens is vanuit Stadsbeheer gewenst. Het betreft hier geen structured wijkgroen, maar een relatief smalle strook grond die ontstaan is in afwachting van de aanleg van de GE (zie bijiage tekening Reitdiep GE 2015). Gezien de onzekerheden met betrekking tot de verwerving van de gronden voor de GE, is tevens besloten de nog resterende kavels via VDM op de markt te brengen en reststroken groen grenzend aan de GE te verkopen. *Ter verduidelijking van bijiage l(tekening Reitdiep GE 2015): In rood weergegeven de reststroken grond die verkocht worden (gelegen in het deel dat in de oorspronkelijke plannen was toebedeeld aan de zone voor de GE, de watergang en het fietspad. In groen is weergegeven de strook grond die als extra t.o.v. de oude uitgangspunten aan de GE kan en zal worden toegevoegd mits we de gronden van de Twentse Bouwers kunnen verwerven.

Vraag 2: Wijkt de verkoop van de gronden af van het bestemmingsplan Reitdiep 2012?

Nee, de verkoop is niet in strijd met het bestemmingsplan Reitdiep 2012. Het bestemmingsplan voor de gronden die voor de GE bestemd zijn, wordt niet gewijzigd naar een bestemming die in strijd is met de realisatie van de GE. Er kan niet worden gesteld dat de bestemming groen ten westen van de Hoogeweg samenvalt met de GE. De bestemming op de verbeelding van het bestemmingsplan Reitdiep 2012 is ter plaatse ruimer ingetekend dan de begrenzing van de GE ofwel; de GE maakt deel uit van de bestemming groen ter plaatse. Dat hierin een onderscheid moet worden gemaakt blijkt ook uit de toelichting van het bestemmingsplan. Zie de schematische afbeelding op bladzijde 11 van het bestemmingsplan Reitdiep 2012, waarin onderscheid is gemaakt tussen wonen en groen. Bovendien vermeldt de tekst op bladzijde 12 dat het water langs de randen georienteerd is op de GE, zodat kan worden geconcludeerd dat het water binnen de bestemming groen niet onderdeel uitmaakt van de GE. 1

Vraag 3: Is het juridisch toegestaan om gronden, met de bestemming Groen en Water, aan derden te verkopen dan wel in bruikleen te geven? Ja, het is juridisch toegestaan mits deze gronden in eigendom zijn. Zie ook de beantwoording van vraag 1.

Vraag 4: Zo ja, is het college voornemens in het koopcontract een clausule op te nemen ter bescherming van Groen en Water? Te denken valt aan het niet toestaan van het aanbrengen van verhard oppervlak of het vergraven van gronden.

Er wordt een bepaling opgenomen dat de koper verplicht is het slootgedeelte in stand te houden en in goede staat te onderhouden.

Vraag 5: Is het college op de hoogte van het feit, dat VDM percelen verkoopt met inbegrip van een gedeelte van de Groene Enclave?

Ja, het college is ervan op de hoogte dat de gronden tot het hart van de sloot worden verkocht. VDM verkoopt niet een gedeelte van de GE, maar slechts de gronden grenzend daaraan. Een deel van deze grond heeft een groenbestemming. De verkoop van deze strookjes grond heeft geen enkel gevolg voor de (mogelijke) inrichting van deGE. Gezien de problemen met het beheer van deze reststroken heeft het college de afweging gemaakt om deze stroken grond te verkopen als tuingrond aan de bewoners die met hun kavel grenzen aan deze strook grond zodat de strook grond bij de kavel van deze bewoners kan worden gevoegd. Dit past binnen het bestemmingsplan groen (zie ook de beantwoording van vraag 2).

Vraag 6: Klopt het dat er reeds twee percelen zijn verkocht?

Van de vijf percelen die door VDM worden aangeboden zijn er drie verkocht en twee in optie. Met alle aangrenzende bewoners zijn inmiddels koopovereenkomsten gesloten over de reststroken grond. De grond is nog niet juridisch geleverd. Dat zal zeer binnenkort wel gebeuren.

Vraag 7: Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit in strijd is met toezeggingen van voormalige wethouder Frank de Vries in 2011?

Nee, het college deelt deze mening niet. In het algemeen zal het college trachten intenties en voornemens (toezeggingen), die gedaan zijn door het voorgaande college of hun vertegenwoordigers, na te komen. Een (nieuw) college kan echter altijd eerdere besluiten heroverwegen en eventueel afwijkend beslissen. Met betrekking tot realisatie van de GE, gelegen in de nog in ontwikkeling zijnde wijk Reitdiep, is sprake van sterk gewijzigde omstandigheden. Hierbij kan gewezen worden op de aanhoudende problemen rond de verwerving van de voor de realisatie van de GE benodigde gronden, de economisch zware omstandigheden die ook voor de gemeente zwaarder doorwerken en veel langer aanhouden dan eerder was verondersteld en de met de zorgelijke economische situatie gepaard gaande forse stagnatie op de woningmarkt de afgelopen jaren. Vanwege die sterk gewijzigde omstandigheden heeft het college met betrekking tot de GE enkele ten opzichte van de eerdere uitganspunten afwijkende besluiten genomen (korting op de reservering inrichtingskosten GE, een taakstellende bezuiniging d.w.z. een aangepaste, eenvoudiger inrichting van de GE dan in eerdere schetsplannen verbeeld). Over deze besluiten zijn de bewonersvereniging en de werkgroep-leden die destijds betrokken waren bij de ontwikkeling van de schetsplannen per brief geinformeerd.

Vraag 8: Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat dit mogelijk leidt tot precedentwerking, waardoor mogelijk meer stadsgroen verdwijnt?

Het college deelt deze mening niet. Het groene karakter, de kwaliteit van de wijk blijft juist behouden.

Vraag 9: De huidige inrichtingsplannen voor de Groene Enclave zullen ten opzichte van eerdere plannen in versoberde vorm worden uitgevoerd. Betekent dit dat de bestaande natuur in de huidige vorm zoveel mogelijk behouden blijft?

Ja, de bestaande natuur blijft gezien de eigendomsverhouding voorlopig in de huidige vorm behouden. Wij blijven er echter naar streven het gebied aan te kopen om dit vervolgens i.o.m. de bewoners goed in te richten als park. Kwalitatief goed maar eenvoudiger dan in de eerdere schetsplannen verbeeld.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen, de burgemeester,

Peter den Oudsten de secretaris, Peter Teesink

Interessant voor jou

Vragen betreffende schade en letsel door vuurwerk en carbid

Lees verder

Aanpassing asbestprotocol

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer