Vragen betref­fende schade en letsel door vuurwerk en carbid


Indiendatum: jan. 2015

Geacht College,

Landelijk onderzoek uitgevoerd door de NOS en VeiligheidNL[1] heeft dit jaar uitgewezen, dat er gelukkig minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling te betreuren waren dan vorig daar. Ook is in de Groningse ziekenhuizen een daling van het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar te zien: 16 gewonden dit jaar tegenover 24 vorig jaar.

Uiteraard is ook de Partij voor de Dieren verheugd met deze daling, die volgens VeiligheidNL voornamelijk te wijten is aan de beperking van de afsteektijd van vuurwerk. Met name jongeren hadden minder tijd dan voorheen om zich met knalvuurwerk bezig te houden. Het onderzoek heeft echter ook een keerzijde aangetoond: de ernst van het letsel is wel degelijk toegenomen. Voorts geeft het onderzoek niet de psychische gevolgen van angst bij mensen, zoals oorlogsslachtoffers, en angst en stress bij (huis-)dieren weer. Ook de gevolgen voor het milieu worden niet belicht; vuurwerk leidt bijvoorbeeld tot luchtverontreiniging van fijn stof en zware metalen, die neerslaan op de bodem en het oppervlaktewater. Tenslotte lopen de maatschappelijke kosten voor het opruimen van het vuurwerk en het herstellen van de schade jaarlijks op.

Aanpassing vuurwerkbeleid

Daarom pleit de Partij voor de Dieren al jaren voor het afschaffen van consumentenvuurwerk, het instellen van vuurwerkvrije zones en het opzetten van professionele vuurwerkshows. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is ook voorstander voor het afschaffen van consumentenvuurwerk, zoals blijkt uit het onderzoek, dat recentelijk is uitgevoerd voor NU.nl[2]. Diverse gemeenten in Nederland hebben reeds vuurwerkvrije zones ingesteld.

Overzicht vuurwerkoverlast

In de afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren geïnformeerd naar de financiële schade en het letsel in de gemeente Groningen als gevolg van vuurwerk. Ook nu wil de Partij voor de Dieren graag weer een overzicht van de financiële en lichamelijke schade, die vuurwerk met de jaarwisseling heeft veroorzaakt.

  1. Wat is de financiële schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste jaarwisseling? Hoeveel kosten zijn dit jaar bijvoorbeeld besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? De extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.
  2. Wat waren de kosten van de preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en het afsluiten van glas- en papierbakken?
  3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en carbid en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?
  4. Hoeveel mensen hebben zich bij de huisartsenpost gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk of carbid, legaal dan wel illegaal?
  5. Zijn er ook kinderen gewond geraakt? Zo ja, hoeveel? Om welk letsel gaat het?
  6. Zijn er gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk bekend? Zo ja, hoeveel?
  7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, gezien de veranderende publieke opinie ten opzichte van consumentenvuurwerk, het aantal ernstig gewonde vuurwerkslachtoffers, de oplopende kosten als gevolg van vuurwerk voor wat betreft schade aan en herstel van onder andere wegen en de negatieve effecten ervan voor dierenwelzijn en de natuur, een heroverweging van het bestaande beleid ten opzichte van particulier vuurwerk rechtvaardigt? Zo ja, kunt u aangeven of u in deze heroverweging het instellen van vuurwerkvrije zones en professionele vuurwerkshows meeneemt? En of deze beleidswijziging met ingang van de komende jaarwisseling van kracht wordt?

Initiatiefvoorstel vuurwerk

Op basis van onderzoek in het verleden en de antwoorden op bovenstaande vragen zullen de Partij voor de Dieren en andere fracties binnenkort een initiatiefvoorstel aangaande vuurwerk aan u voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren Groningen

[1] http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m63d736f36e4484a50054aaa8fc000000.cceea047c043d0dceb02dfa21a5e3753/nos/docs/Cijferfactsheet_ongevallen_met_vuurwerk_2014-2015_VeiligheidNL-NOS.pdf

[2] http://www.nu.nl/binnenland/3951577/meerderheid-nederlanders-wil-alleen-gemeente-vuurwerk-afsteekt.html

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 3 feb. 2015

Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen de beantwoording op de door de Partij voor de Dieren gestelde vragen over schade en letsel als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

1. We inventariseren de schade die is aangericht door vuurwerk en vreugdevuren ieder jaar direct na de jaarwisseling. De resultaten hiervan nemen we op in overzichten op basis van aantallen en op basis van kosten. Het schade- en kostenoverzicht van de jaarwisseling 2014-2015 is als bijlage bij de beantwoording van de vragen bijgevoegd. Uit het overzicht blijkt dat het totaalbedrag aan schade uitkomt op een bedrag van € 31.055,-. Dit bedrag is iets lager dan dat van het jaar ervoor, toen de schade € 31.813,-- bedroeg. Door middel van een op de jeugd gerichte campagne worden jongeren gestimuleerd zelf hun vuurwerkafval op te ruimen. Overig noodzakelijk schoonmaakwerk vah onder de reguliere inzet van de afdeling Stadsbeheer. Naar schatting is hiermee een inzet van 400 uur gemoeid. Bij een kostprijs van € 45,-- per uur bedragen de kosten van deze inzet € 18.000,--.

2. De afdeling Stadsbeheer zorgt voor het incidenteel verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair. Het beleid is erop gericht om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het verwijderen van straatmeubilair doen we alleen op plekken die in het verleden buitensporig last hadden van vandalisme. Met het preventief verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair en het afsluiten of verwijderen van glas- en papierbakken is een inzet van 180 uur gemoeid. Bij een kostprijs van € 45,- per uur leidt dit tot een bedrag van € 8.100,— aan preventieve inzet. Verder controleert Stadsbeheer de openbare ruimte en bijvoorbeeld de bouwplaatsen op vandalismegevoelige situaties. Deze werkzaamheden vallen onder de normale reguliere inzet van de wijkposten en wordt niet apart in rekening gebracht.

3. De politie houdt geen afzonderlijke registratie meer bij van meldingen van overlast door vuurwerk. Wel is na te gaan dat er geen meldingen zijn geweest die aanleiding waren voor ingrijpen of optreden.

4. De Doktersdienst Groningen meldt voor wat betreft de jaarwisseling 2014- 2015 in totaal 46 contacten gerelateerd aan vuurwerk.

5. Naar leeftijd gespeclficeerd is de helft jonger dan 20 jaar, de andere helft is tussen de 20 en 64 jaar. De leeftijdsverdeling van de contacten is als volgt: 0-9 jaar: 9 contacten; 10-19-jaar: 14 contacten; 20-64 jaar: 23 contacten; 65 +: geen contacten Over de aard van het letsel bij de kinderen is geen informatie beschikbaar.

6. Hiervan zijn ons geen gevailen bekend.

7. We volgen de (landelijke) discussie over het afsteken van vuurwerk met belangstelling. De regels omtrent het afsteken van vuurwerk zijn onlangs verscherpt. De bestaande beperkingen ten aanzien van de verkoop en het afsteken van vuurwerk worden zo goed als mogelijk is gehandhaafd. Gelet op de landelijke regelgeving zien wij vooralsnog geen aanleiding het bestaande beleid ten aanzien van particuiier vuurwerk te heroverwegen. Wel willen wij de mogelijkheden en de voors en tegens onderzoeken tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen, de burgemeester, de secretaris, Peter den Oudsten Peter Teesink

Interessant voor jou

Vragen betreffende het inzetten van twee kamelen ten behoeve van reclamedoeleinden in de Stad

Lees verder

Vragen betreffende verkoop gronden Groene Enclave

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer