Vragen betref­fende het inzetten van twee kamelen ten behoeve van recla­me­doel­einden in de Stad


Indiendatum: nov. 2014

Geacht College,

Zaterdagmiddag 1 november jongstleden zijn twee kamelen in het centrum ingezet voor een publiciteitsstunt ter aankondiging van een bruidsbeurs in de Euroborg[1]. Volgens een van de begeleiders zijn de dieren eigendom van een particulier in Marum[2]. De Partij voor de Dierenfractie Groningen ontving e-mails van verontruste ooggetuigen, die verslag deden over de weigering van één van de kamelen om de A-brug over te steken, hetgeen leidde tot filevorming en gevaarlijke situaties in het verkeer.

Over deze kwestie heeft de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de inzet van de kamelen in het stadscentrum, voor bovengenoemde publiciteitsstunt?
  2. Klopt de informatie, dat deze dieren eigendom zijn van een particulier in Marum?
  3. Is voor het inzetten van de kamelen een vergunning verleend en op basis van welke gronden?
  4. Het is bekend dat dieren stress ervaren, wanneer deze worden ingezet ter vermaak tijdens evenementen of in een drukke omgeving. Zijn er vooraf afspraken gemaakt om het welzijn van deze dieren te waarborgen?
  5. Hoe beoordeelt u de inzet van de kamelen met oog op het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en de doelstellingen uit de Dierenwelzijnsnota 2008, onder andere aangaande het voorkomen van dieronvriendelijke activiteiten?
  6. Eén van de kamelen durfde de A-brug niet over, hetgeen (zoals hierboven aangegeven) tot opstoppingen in het verkeer en files heeft geleid. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het belang van het maken van reclame door middel van het gebruik van wilde dieren en hun mogelijk onvoorspelbare gedrag in stress-situaties nooit mag opwegen tegen de mogelijke risico's daarvan voor de openbare orde en veiligheid?
  7. Is het college met ons van mening dat de intrinsieke, eigen waarde van levende dieren nooit geschaad mag worden, bijvoorbeeld ter opluistering van een publiciteitsstunt?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1]http://dvhn.x-cago.net/20141103/public/pages/GS01018/articles/DVHN-20141103-GS01018001.html

[2]http://www.gezinsbode.nl/kamelen-op-westerkade-in-groningen

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 10 dec. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij beantwoorden wij de door de heer Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen. Als aankondiging voor een bruidsbeurs in de Euroborg heeft een ondernemer twee kamelen ingezet in de stad Groningen. Van verontruste ooggetuigen heeft de fractie van de Partij voor de Dieren hierover meldingen ontvangen. De Partij voor de Dieren heeft over deze kwestie vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. Daarnaast hebben wij u op 29 oktober 2014 een toezegging gedaan over (dieren)hulpdiensten bij evenementen. Onze reactie op deze toezegging hebben we aan het eind van deze brief toegevoegd.

Allereerst volgen hieronder onze antwoorden op de schriftelijke vragen.

1. Bent u bekend met de inzet van de kamelen in het stadscentrum, voor bovengenoemde publiciteits stunt?
In de lokale media hebben wij gelezen dat een ondernemer deze twee kamelen heeft ingezet in onze stad. Van te voren zijn wij hierover niet geinformeerd door de organisator van het evenement.

2. Klopt de informatie, dat deze dieren eigendom zijn van een particulier in Marum?
Hierover hebben wij geen directe informatie ontvangen. Uit de berichtgeving in de media hebben wij vernomen dat de kamelen eigendom zijn van de Stichting Ezelpark en Kamelen in Marum.

5. Is voor het inzetten van de kamelen een vergunning verleend en op basis van welke gronden?
Voor het inzetten van deze twee kamelen in onze stad hebben wij geen vergunning verleend. De organisator van het evenement had voor de optocht ter promotie van de bruidsbeurs, waarbij kamelen zijn ingezet, van te voren wel een vergunning moeten aanvragen bij ons. Wanneer een dergelijke aanvraag binnenkomt, toetsen wij of en op welke wijze het evenement doorgang kan vinden. Omdat de organisator van te voren geen aanvraag bij ons heeft ingediend sturen wij deze een waarschuwingsbrief.

4. Het is bekend dat dieren stress ervaren, wanneer deze worden ingezet ter vermaak tijdens evenementen of in een drukke omgeving. Zijn er vooraf afspraken gemaakt om het welzijn van deze dieren te waarborgen?
De organisator heeft ons van te voren niet geinformeerd over het inzetten van deze twee kamelen in onze stad. Het maken van afspraken over het welzijn van de dieren was voor ons daarom niet mogelijk.

5. Hoe beoordeelt u de inzet van de kamelen met oog op het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en de doelstellingen uit de Dierenwelzijnsnota 2008, onder andere aangaande het voorkomen van dieronvriendelijke activiteiten?
Wij zijn geen voorstander van vermaak waarbij dieren gebruikt worden. In dit geval vinden wij echter niet dat er per definitie sprake is van dieronvriendelijke activiteiten. De inzet van twee kamelen in onze binnenstad staat los van ons voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.

6. Een van de kamelen durfde de A-brug niet over, hetgeen (zoals hierboven aangegeven) tot opstoppingen in het verkeer en files heeft geleid. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens, dat het belang van het maken van reclame door middel van het gebruik van wilde dieren en hun mogelijk onvoorspelbare gedrag in stress- situaties nooit mag opwegen tegen de mogelijke risico's daarvan voor de openbare orde en veiligheid?
Als overheid voelen wij ons verantwoordelijk voor de risico's aan veiligheid en openbare orde. Op het moment dat wij een aanvraag krijgen voor een evenement toetsen wij altijd op de risico's voor de openbare orde en veiligheid. In dit geval heeft de organisator van te voren geen aanvraag bij ons ingediend. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest om de risico's te beoordelen.

7. Is het college met ons van mening dat de intrinsieke, eigen waarde van levende dieren nooit geschaad mag worden, bijvoorbeeld ter opluistering van een publiciteitsstunt?
Zoals wij bij vraag 5 hebben aangegeven zijn wij geen voorstander van vermaak waarbij dieren gebruikt worden.

In de inleiding hebben we aangegeven dat we in deze brief nader ingaan op de toezegging over de (dieren)hulpdiensten bij evenementen. Onze reactie volgt hieronder.

In de raadsvergadering van 29 oktober 2014 hebben wij toegezegd om uit te zoeken welke regelgeving van toepassing is over de aanwezigheid van (dieren)hulpdiensten bij evenementen waarbij dieren betrokken zijn.

Op grond van artikel 1.4. van de Wet dieren en artikel 2 van de Flora- en faunawet heeft iedere burger een zorgplicht voor dieren. Dit houdt in dat handelingen die mogelijkerwijs schade kunnen toebrengen aan het dier achterwege moeten worden gelaten of, voor zover mogelijk, moeten worden voorkomen dan wel beperkt. Er zijn geen specifieke wettelijke eisen voor het welzijn van dieren tijdens evenementen. De aanwezigheid van een dierenarts is bijvoorbeeld niet verplicht. Alleen voor paardenmarkten is er een protocol welzijn opgesteld waaraan gemeenten die dit soort markten organiseren zich hebben geconformeerd.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houden toezicht op het welzijn van dieren bij evenementen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer