Aanvul­lende vragen betref­fende letsel en schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk tijdens de laatste jaar­wis­seling


Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 11 januari 2011

Betreft: aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende letsel en schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling


Geacht college,

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gaat in zijn eerstvolgende vergadering praten over een vuurwerkverbod voor particulieren, zo lezen wij vandaag in diverse media, onder andere op www.nu.nl . Het lijdt geen twijfel dat onze burgemeester van dit bericht op de hoogte is. Een en ander gebeurt naar aanleiding van uitspraken van burgemeester Wilma Verver van Schiedam, die maandag liet blijken schoon genoeg te hebben van de schade die het vuurwerk elk jaar oplevert. In haar stad is dat dit jaar ongeveer 85.000 euro.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op vuurwerk, dan wel het gecontroleerd afsteken van vuurwerk op slechts enkele plekken in de stad. Veel oudere mensen durven uit angst voor de met rotjes gooiende jeugd de straat niet op. Die vrees is niet onterecht, getuige een bericht van 4 januari op www.nu.nl dat bijna 57 procent van de slachtoffers dit jaar omstanders waren. Ook dieren maken ieder jaar tijdens de jaarwisseling een verschrikkelijke angstige tijd door. Dit geldt zowel voor huisdieren als voor wilde dieren.

De Partij voor de Dieren wil naar aanleiding hiervan graag antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is de schade die vuurwerk en vuur hebben aangericht tijdens de jaarwisseling? Iets specifieker: wat is er allemaal kapot gegaan en hoeveel kost het om deze zaken te repareren? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk?

2. Wat zijn de kosten van preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en brievenbussen en het afsluiten van glas- en papierbakken?

3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?

4. De Partij voor de Dieren wil graag weten hoeveel letsel het afsteken van vuurwerk dit jaar bij mensen heeft aangericht in de gemeente Groningen. Hoeveel mensen hebben zich bij hun huisarts, de huisartsenpost, het Martiniziekenhuis en het UMCG gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk, legaal dan wel illegaal?

5. In Schiedam wonen iets minder dan 76.000 inwoners, die voor 85.000 euro aan vuurwerkschade opleveren. In Groningen wonen er zo’n 188.000 mensen. Een klein sommetje levert op een te verwachten schade van om en nabij 166.000 euro. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een hoog bedrag is om een volksritueel in stand te houden dat voor veel mensen en dieren slechts een bron van overlast is? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat met de aanstaande bezuinigingen, die bijvoorbeeld ten gevolge hebben dat er bejaarden zijn die onder het bestaansminimum dreigen te komen, er betere manieren zijn om een bedrag van 166.000 euro aan te besteden?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Antwoorddatum: 1 feb. 2011

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 1 februari 2011.

1. Naar goed gebruik wordt elk jaar na de jaarwisseling een overzicht gemaakt van de schade die is aangericht door vreugdevuren en vuurwerk. Dit overzicht van schade is als bijlage bij de beantwoording van de vragen bijgevoegd. Uit het overzicht blijkt dat het totaalbedrag aan schade uitkomt op een bedrag van 29.072 euro. Het betreft schade aan asfalt en bestrating (13.535 euro), schade aan groenvoorzieningen (4.847 euro) en schade aan gemeentelijk straatmeubilair (10.690 euro).
Door middel van een op de jeugd gerichte campagne worden jongeren gestimuleerd zelf hun vuurwerkafval op te ruimen. Ook worden bij alle verkooppunten van vuurwerk speciale vuurwerkafvalzakken meegegeven. Overig noodzakelijk schoonmaakwerk valt onder de reguliere inzet van de Milieudienst en wordt niet afzonderlijk voor oud en nieuw in rekening gebracht.

2. Bureau Halt verzorgt op scholen voor basisonderwijs en op scholen voor voortgezet onderwijs vuurwerkvoorlichting. De kosten van het voorlichtings-materiaal bedragen krap 2.500 euro.
De afdeling Stadsbeheer van de dienst RO/EZ zorgt voor het verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair. Ook zorgt deze afdeling voor het aanbrengen van markeringen. Daarmee is een ureninzet gemoeid van in totaal 112 uur. Bij een kostprijs van 60 euro per uur leidt dit tot een bedrag van 6.720 euro aan preventieve inzet.
De Milieudienst zorgt voor het preventief verwijderen en weer terugplaatsen van prullenbakken en het afsluiten van glasbakken, papier- en textielcontainers. De ureninzet van de Milieudienst bedraagt 136 uur, de kosten 9.820 euro.
De totale kosten van de preventieve maatregelen bedragen 19.040 euro.

3. In totaal zijn 25 telefonische meldingen met betrekking tot vuurwerkoverlast in de gemeente Groningen verwerkt door de meldkamer. Geen van deze meldingen was aanleiding voor het toekennen van de hoogste prioriteitscode.
Op 31 december en 1 januari zijn er in totaal 17 meldingen binnengekomen waarop door de politie vervolginzet is gepleegd.

4. Op basis van informatie van de Doktersdienst Groningen is alleen een globale schatting te geven van het aantal personen dat zich vanwege vuurwerk-gerelateerd letsel bij een huisarts of de Doktersdienst heeft gemeld.
Dit aantal wordt geschat op in totaal 30 personen.
De spoedopvang van het UMCG en de EHBO van het Martiniziekenhuis hebben een bovenregionale functie. Gegevens per gemeente zijn niet direct beschikbaar. Bij beide hulpposten hebben zich vanuit het gehele werkgebied
50 tot 60 personen gemeld (25 tot 30 per hulppost) met door vuurwerk veroorzaakte letsels. In 14 gevallen was sprake van ernstige letsels.
Op basis van deze gegevens schatten we dat ongeveer 70 inwoners van de gemeente Groningen medische hulp hebben gezocht ten gevolge van vuurwerk. Bij benadering gaat het om vier personen met ernstig letsel.

5. Zoals blijkt uit de beantwoording van vraag 1 bedraagt het totale schadebedrag in de gemeente Groningen 29.072 euro. Vanzelfsprekend zijn alle preventieve maatregelen rond oud en nieuw erop gericht dit schadebedrag verder terug te dringen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer