Partij voor de Dieren, Student en Stad, CDA, Chris­tenunie, Groen­links, D66 en Stads­partij stellen vragen over vuur­werk­vrije zones tijdens Oud en Nieuw


Indiendatum: nov. 2015

Geacht college,

De afgelopen jaren wordt er een breed maatschappelijk debat gevoerd over de negatieve kanten van het gebruik van vuurwerk bij de traditionele Oud & Nieuwviering: geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, brandgevaar en de angst en stress die dit alles veroorzaakt bij mens en dier.

Allerlei mogelijke meer of minder vergaande maatregelen om die nadelige gevolgen tegen te gaan zijn in dat debat de revue gepasseerd, zoals vuurwerkverboden, inperking van afsteektijden, centrale vuunwerkshows en vuun/verkvrije zones.

De indienende partijen hebben in het verleden over deze en andere mogelijke maatregelen verschillende standpunten laten horen. In een aantal steden zijn bij de afgelopen Oud & Nieuwviering met succes vuurwerkvrije zones ingesteld. Deze zones werden veelal gerealiseerd rond ziekenhuizen, verzorgingscentra, parken, plantsoenen en andere groengebieden, kinderboerderijen en begraafplaatsen.

Indienende partijen hebben elkaar naar aanleiding van bovengenoemde goede ervaringen gevonden in de wens om ook voor de gemeente Groningen te komen tot het instellen van vuunwerkvrije zones tijdens de aankomende viering van Oud en Nieuw. Vervolgens is een conceptlijst tot stand gekomen van deels aansluitende gebieden en plekken waarvoor naar hun inzicht dergelijke zones wenselijk zouden zijn. Daarbij is gekeken naar hierboven genoemde zones. Daarbij is ook gekeken naar enige spreiding over delen van de stad. De conceptlijst vuurwerkvrije zones conceptlijst bevat echter niet de omgeving van alle verzorgingshuizen, omdat deze vaak midden in woonwijken liggen en/of nabij een winkelcentrum, plekken waarbij het bepalen van een zone allicht lastiger is.

Op één punt zijn de indienende partijen niet tot overeenstemming gekomen, te weten de vraag of er voor de Binnenstad (binnen de diepenring) ook een vuurwerkvrije zone zou moeten worden ingesteld. Een groot deel van de indieners acht in het licht van het brandgevaar in met name de historische binnenstad een zone daar wenselijk, mede in het licht van de vuurwerkbrand in het historische stadshart van Alkmaar tijdens de laatste nieuwjaarsnacht, waarbij een aantal monumentale panden in vlammen opgingen. De andere indieners zien vooralsnog de inperking van de mogelijkheid van het afsteken van vuurwerk als een te zware maatregel voor met name de binnenstadbewoners.

Het instellen van vuurwerkvrije zones is een bevoegdheid van het college van B&W, die het college op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend. Het instellen van zones kan daarmee relatiefsnel gebeuren. Wel zullen maatregelen rondom handhaving en communicatie tijdig genomen moeten kunnen worden. Alvorens te komen tot het stellen van de vragen wensen de indieners, in het licht van de naderende oud en nieuwviering en de mogelijliheid de antwoorden eventueel nog tijdig te kunnen agenderen in een raadsvergadering, het college te verzoeken de beantwoording van onderstaande vragen op een dusdanige termijn te laten plaatsvinden dat ze voor het begrotingsdebat beschikbaar zouden kunnen zijn.

Naar aanleiding van bovenstaande komen de indienende partijen tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid over te gaan tot het instellen van vuurwerkvrije zones tijdens de aanstaande viering van Oud en Nieuw?
2. Indien het college overgaat tot het instellen van vuurwerkvrije zones, acht het college het haalbaar de daarvoor benodigde voorbereidingen te treffen voor Oud en Nieuw? Te denken valt met name aan maatregelen rondom handhaving en communicatie.
3. Acht het college de conceptlijst een bruikbare basis voor het bepalen van de precieze gebieden die als vuurwerkvrije zones worden aangewezen?
4. De fracties van Groen Links, PvdD, PvdA, Stadspartij, CU en CDA achten het instellen van een vuurwerkvrije zone in de binnenstad (binnen de diepenring) wenselijk gezien het verhoogde brandgevaar en de verminderde toegankelijkheid voor de brandweer. Hoe beoordeelt het college de wenselijkheid daarvan?
5. De concept-lijst kent geen volledige dekking met betrekking tot locaties van verzorgingshuizen. Acht het college het wenselijk die lijst aan te vullen met die locaties, of acht het college dat gezien de ligging in wijken en bij winkelcentra vooralsnog lastig haalbaar?

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 11 nov. 2015

In uw brief van 16 oktober 2015 gaat u in op de negatieve kanten van het gebruik van vuurwerk. U pleit ervoor om tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te stellen.

Het college heeft op grond van de APV de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar het afsteken vevan vuurwerk altijd verboden is om de rust te beschermen op plekken waar vuurwerk gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. In dit verband is het van belang dat de tijden waarop vuurwerk mag worden afgestoken landelijk zijn beperkt.

Sinds de vorige jaarwisseling mag vuurwerk op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 worden afgestoken.

Dat betekent dat het eventueel aanwijzen van vuurwerkvrije zones zich beperkt tot de periode tussen 31 december, 18.00 uur, en 1 januari 02.00 uur. Buiten die periode is het afsteken van vuurwerk al verboden.

Hieronder treft u de beantwoording aan.

1. Is het college bereid over te gaan tot het instellen van vuurwerkvrij zones tijdens de aanstaande viering van Oud en Nieuw?
Ja, het college is bereid op experimentele basis een beperkt aantal gebieden aan te wijzen waar het gebruik van vuurwerk verboden is. Hierbij maakt het college de kanttekening dat zij bij voorkeur vindt dat er voldoende draagvlak moet bestaan in de samenleving. Vuurwerkvrije zones dienen gehandhaafd te worden en er moet over gecommuniceerd worden. Gezien de beperkt beschikbare tijd tot aan de jaarwisseling en de beperkte capaciteit voor handhaving kan dit jaar slechts een aantal gebieden worden aangewezen.

2. Indien het college overgaat tot het instellen van vuurwerkvrije zones, acht het college het haalbaar de daarvoor benodigde voorbereidingen te treffen voor Oud en Nieuw? Te denken valt met name aan maatregelen rondom handhaving en communicatie.
Zoals gezegd is de voorbereidingstijd te kort is om alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om in de door u gewenste omvang vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Een zorgvuldige voorbereiding begint met een uitgebreide analyse van de mogelijke locaties. Dit is nodig voor een goede onderbouwing van gevaar, overlast of schade die dreigt. Daarnaast vinden we het van belang om inwoners te betrekken bij ons voornemen om vuurwerkvrije zones in te stellen. Bijvoorbeeld via een enquête of het stadspanel. Verschillende steden in het land hebben hier goede ervaringen mee, omdat hierdoor draagvlak ontstaat.

Zoals wij in het vorige antwoord hebben aangegeven is handhaving een belangrijke voorwaarde bij vuurwerkvrije zones. Wij vinden dat het instellen van vuurwerkvrije zones slechts zinvol is als er ook zo veel als mogelijk op gehandhaafd wordt. Samen met de politie en stadstoezicht hebben wij de mogelijkheden onderzocht. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat handhaving binnen de bestaande capaciteit niet mogelijk is. Hierbij is het college van mening dat de periode waarbinnen extra inzet moet worden gepleegd met het oog op het voorkomen van gevaar, schade of overlast in een aangewezen gebied langer dient te zijn dan de periode waarvoor het gebied als vuurwerkvrije zone is aangewezen (zoals gezegd tussen 31 december, 18.00 uur, en 1 januari 02.00 uur). Het is immers bekend dat, ondanks het geldende verbod om buiten die periode vuurwerk af te steken er wel vuurwerk wordt afgestoken. Het college is van mening dat de genoemde aanwijzing dient te betekenen dat daarin bescherming dient te worden geboden gedurende de periode waarbinnen feitelijk het meeste vuurwerk wordt afgestoken.

Tenslotte is communicatie een belangrijk aspect bij vuurwerkvrije zones. Dit zal zorgvuldig en tijdig moeten gebeuren. Hoe meer vuurwerkvrije zones, hoe groter en veelomvattender de communicatie moet plaatsvinden.

Op basis van bovengenoemde redenen stellen wij voor op beperkte schaal te experimenteren met het instellen van vuurwerkvrije zones.

3. Acht het college de conceptlijst in bijlage 1 een bruikbare basis voor het bepalen van de precieze gebieden die als vuurwerkvrije zones worden aangewezen?
Ja, wij achten de lijst bruikbaar, maar wij zien geen mogelijkheden om in alle gebieden die u in uw conceptlijst beschrijft, een vuurwerkverbod in te stellen. Wel achten wij het haalbaar in termen van handhaving en communicatie de komende jaarwisseling in vijf gebieden met een vuurwerkverbod te experimenteren.

Locatiekeuze:
Bij het bepalen van de locatiekeuze kunnen we gelet op de beperkte voorbereidingstijd geen burgers raadplegen. Op basis van meldingen van vuurwerkoverlast van voorgaande jaren zijn ook geen locaties aan te wijzen die bij uitstek voor een vuurwerkverbod in aanmerking komen. De meldingen komen verspreid uit de hele stad binnen.

Hoewel wij erkennen dat ook andere keuzes verdedigbaar zijn, willen wij bij de keuze voor locaties van de aan te wijzen gebieden zo veel mogelijk spreiding over de stad aanhouden. Daarbij achten wij het zinvol om in ieder geval die omgeving van de beide ziekenhuizen in de stad als vuurwerkvrije zone aan te wilzen'omdat het afsteken van vuurwerk daar naar onze mening een onevenredig negatief effect kan hebben. De keuze voor de overige locaties komt voort uit enerzijds de haalbaarheid van de handhaving van het gebied rond de locatie en anderzijds een verdeling van de verschillende soorten te beschermen locaties die in de genoemde conceptlijst staan vermeld.

De gebieden die wij voor ogen hebben zijn:
- Omgeving UMCG: Begrensd door de straten: Oostersingel, Vrydemalaan, Petrus Campersingel en Hanzeplein)
- Omgeving Martiniziekenhuis (met aandacht voor noodopvang asielzoekers) Begrensd door de straten: Paterswoldseweg, van Swietenlaan).
- Omgeving Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat: Begrensd door Moestraat (ter hoogte van de begraafplaats, het Sleedoornpad, vervolgens van het Sleedoornpad schuin over naar de Wilgenlaan en de Wilgenlaan
- Omgeving Begraafplaats Esserveld: Begrensd door Esserweg, Esserveld, Esserhaag en Saaksumborg.
- Omgeving kinderboerderij Stadspark: Begrensd door de Concourslaan, Verzetsstrijderslaan, Paterswoldseweg en Laan 1940-1945

Wat hebben we nodig voor handhaving?
Voor de handhaving is het noodzakelijk dat we 12 tot 16 extra toezichthouders inhuren. Deze mensen worden groepsgewijs, begeleid door eigen gemeentelijke Boa's, ingezet. Kosten:12.000 euro (10.000 inhuur en 2000 voor begeleiding door eigen gemeentelijke Boa's en ORT)

Voor wat betreft de omgeving van de beide ziekenhuizen zullen de handhavers in een groepje van 5 per locatie zorgen dat het vuurwerkverbod wordt nageleefd. Deze handhavers zijn gedurende een nog nader te bepalen periode permanent aanwezig op/rond de betreffende locatie.

Ten aanzien van de beide begraafplaatsen en de kinderboerderij zal gewerkt worden met surveillerende eenheden. Dit betekent dat toezichthouders op regelmatige basis op genoemde locaties controleren. Mocht de situatie daar om vragen, kan er worden overgeschakeld naar permanente aanwezigheid.

De afspraak is gemaakt dat vanuit veiligheidsoverweging altijd politie achter de hand beschikbaar is mocht de situatie daarom vragen.

Wat doen we aan communicatie?
We stellen voor de communicatie te verzorgen via de communicatiemiddelen die we ook regulier inzetten voor het Project Oud en Nieuw. We doen dat via de advertentie in de gezinsbode, de website van de gemeente en Facebook. Maar we bereiken ook veel gebruikers van vuurwerk op andere manieren. Bijvoorbeeld via Halt, die begin december vuurwerkvoorlichtingslessen verzorgen in het onderwijs (Basis- en voortgezet onderwijs).

Daarnaast denken we aanvullende communicatiemiddelen in te zetten in de vorm van flyers, posters en bebording.

Begroting:
Voor de inzet van de extra capaciteit toezichthouders en de begeleiding door Stadstoezicht (inclusief benodigde middelen) 12.000
Voor de inzet van communicatie (inclusief benodigde middelen) 3.000
Totaal 15.000
De genoemde kosten kunnen gedekt worden uit de lopende begroting van het Programma Veiligheid 2015.

4. De fracties van Groen Links, PvdD, PvdA, Stadspartij, CU en CDA achten het instellen van een vuurwerkvrije zone in de binnenstad (binnen de diepenring) wenselijk gezien het verhoogde brandgevaar en de verminderde toegankelijkheid voor de brandweer. Hoe beoordeelt het college de wenselijkheid daarvan?
Wij vinden het niet wenselijk de gehele binnenstad tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkvrij te maken. De tijd die nog resteert tot aan de jaarwisseling is te kort om deze wenselijkheid zorgvuldig te beoordelen of en, zo ja, op welke wijze aanwijzing van de binnenstad als vuurwerkvrije zone handhaafbaar is. Daarnaast acht het college het van belang te beoordelen of er voldoende draagvlak bestaat voor aanwijzing van de binnenstad als vuurwerkvrije zone. Het draagvlak is mede van belang voor mogelijk te verwachten openbare ordeproblemen in reactie op een dergelijke aanwijzing.

Ook vergt de genoemde aanwijzing een goed voorbereide en tijdige communicatie richting het publiek, omdat het een rigoureuze omslag betekent voor de jaarwisseling in de binnenstad. De tijd die nog resteert is daarvoor te kort. Het voorgaande neemt niet weg dat de oude, aaneengeschakelde bebouwing in de binnenstad extra aandacht vraagt. De brandweer is daar ook op voorbereid. Brandmeldingen in de binnenstad krijgen de kwalificatie middelbrand, waarbij standaard twee tankautospuiten en een ladderwagen worden ingezet.

5. De concept-lijst kent geen volledige dekking met betrekking tot locaties van verzorgingshuizen. Acht het college het wenselijk die lijst aan te vullen met die locaties, of acht het college dat gezien de ligging in wijken en bij winkelcentra vooralsnog lastig haalbaar?
Het college is van mening dat met de beantwoording van de voorgaande vragen het antwoord op deze vraag gegeven is. Na de jaarwisseling gaan we het proces evalueren en in overleg met uw raad bepalen of het experiment een vervolg krijgt.


Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Groningen

Interessant voor jou

Partij voor de Dieren, SP, CDA, Christenunie, Stadspartij en de PvdD stellen schriftelijke vragen over de mogelijkheid om te bouwen binnen het Pythagorascomplex

Lees verder

Schriftelijke vragen over de sloop Pino

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer