Schrif­te­lijke vragen over de sloop Pino


Indiendatum: dec. 2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

Wij hebben geluiden gehoord dat de 'Pino' (Hereweg 97) eind dit jaar gesloopt zal worden, voor nieuwbouw. Dit pand is het laatste stukje van de authentieke Sterrebos omgeving1 en heeft voor vele Stadjers een historische waarde.

Momenteel wordt het bewoond door een aantal krakers die het pand hebben opgeknapt (met eigen financiële middelen) en omgedoopt tot een sociaal centrum. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor iedereen. Zo wordt er elke week duurzaam gekookt voor een kleine prijs, zijn er spelletjesavonden, filmavonden, discussieavonden, live muziek en meer. Het is een creatieve, sociale broedplaats waar mensen uit alle lagen van de bevolking komen en participeren.
Het lijkt alsof de gemeente er een handje van heeft om historische, markante gebouwen te willen slopen voor nieuwbouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Finse school en de Witte Boerderij in park Selwerd en nu dus ook de Pino.

Vandaar dat we de volgende vragen hebben aan het college:

1. Is het college het met ons eens dat de Pino een historisch waardevol pand is en daarom behouden moet worden? Zo nee, wat is de reden hiervoor?

2. Momenteel is de Pino een sociaal centrum. Is het college het met ons eens dat deze sociale functie aansluit bij de koers die het college volgt qua het verbinden en laten participeren van mensen?

3. Als de Pino blijft bestaan zien wij dit als een win-win situatie. Want én een historisch pand wordt behouden, én het college krijgt wat ze wil: mensen in de wijk worden sociaal en cultureel geactiveerd. Is het college het hiermee eens?

4. Zijn er recentelijk nog inspraakmogelijkheden geweest in de buurt over de Pino? Of alleen in 2009, toen het pand nog onbewoond, verpauperd en geen sociaal centrum was?

5. Is het college het met ons eens dat de bevindingen van 2009 verouderd zijn, aangezien de situatie van het pand is veranderd?

6. Zou het college willend zijn in te grijpen tegen de sloop als blijkt dat de buurt wil dat het pand blijft bestaan?


Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Groningen

1 http://benohofman.nl/verhalen/sloop-van-laatste-stukje-authentieke-omgeving-sterrebos

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 9 dec. 2015

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door de heer Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde schriftelijke vragen ex art. 41 RvO betreffende desloop van 'Pino'. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen gesteld:

1. Is het college het met ons eens dat de Pino een historisch waardevol pand is en daarom behouden moet •worden? Zo nee, wat is de reden hiervoor?
Deze mening delen we niet. Het Pino-gebouw dateert weliswaar uit circa 1895 en kan op grond daarvan een historisch gebouw genoemd worden, maar het is in de loop der jaren zo vaak en ingrijpend verbouwd dat nauwelijks meer sprake is van cultuurhistorische waarden. Bovendien verwijst de historische naam 't Boschhuis (waar vaak naar verwezen wordt) niet naar dit pand maar naar het naastgelegen, oudere pand dat in 1989 werd gesloopt ten behoeve van het kantoorcomplex dat er nu staat. Hereweg 97 ontstond pas later als uitbreiding bij dit Boschhuis. Bij de inventarisatie en selectie van Jongere Bouwkunst uit de periode 1850 -1940 in het kader van het Monumenten Selectie Project van het rijk (1988 - 1994) is het gebouw gewogen en toen al te licht bevonden. Bij de gemeentelijke inventarisatie van panden uit eerder genoemde periode tussen 2008 en 2010 is dezellde conclusie getrokken. Er is geen aanleiding beide conclusies nu anders te interpreteren.

2. Momenteel is de Pino een sociaal centrum. Is het college het met ons eens dat deze sociale functie aansluit bij de koers die het college volgt qua het verbinden en laten participeren van mensen?
De huidige situatie is dat het pand wordt gekraakt en dat er diverse activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door de krakers van het pand. Het is derhalve geen formeel sociaal centrum Er bereiken ons geen signalen dat de activiteiten (overwegend live muziek) een grote toegevoegde waarde hebben voor de buurt. We ondersteunen in brede zin inderdaad activiteiten gericht op het verbinden en participeren van mensen, maar in dit geval gaat het om activiteiten die worden georganiseerd in een illegale situatie.

3. Als de Pino blijft bestaan zien •wij dit als een •win-win situatie. Want én een historisch pand -wordt behouden, én het college krijgt-wat ze wil: mensen in de wijk worden sociaal en cultureel geactiveerd. Is het college het hiermee eens?
Nee, gelet op de beantwoording van bovenstaande vragen zijn we het hier niet mee eens.

4. Zijn er recentelijk nog inspraakmogelijkheden geweest in de buurt over de Pino? Of alleen in 2009, toen het pand nog onbewoond, verpauperd en geen sociaal centrum was?
Nee. In 2009 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld waarin de mogelijkheid voor het realiseren van een woongebouw is opgenomen. Op dit moment wordt een plan ontwikkeld dat past binnen het bestemmingsplan. Het gaat om grote appartementen van hoge kwaliteit, een segment waar op dit moment zeker behoefte zal zjjn. Het plan gaat op korte termijn in de verkoop. Uiteraard gelden voor de bouwvergunning de normale procedures met betrekking tot bezwaar- en beroep.

5. Is het college het met ons eens dat de bevindingen van 2009 verouderd zijn, aangezien de situatie van het pand is veranderd?
Nee, dat zijn we niet. Voor de eigenaar van het pand gelden nog steeds de mogelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan dat door uw raad in 2009 is vastgesteld. Het is tegelijkertijd niet onmogelijk voor de huidige gebruikers van het pand om hun activiteiten eventueel elders voort te zetten.

6. Zou het college willend zijn in te grijpen tegen de sloop als blijkt dat de buurt wil dat het pand blijft bestaan?
Uiteraard gaan we bij het maken van besluiten na in hoeverre er draagvlak is bij omwonenden. Echter, ab wij besluiten om in afwijking van de rechten die de eigenaar van het perceel op basis van het bestemmingsplan heeft, dan zal er een (forse) planschadeclaim volgen. Daarnaast zijn we, zoals hierboven genoemd, niet van mening dat sloop vanwege het karakter van het pand of vanwege de activiteiten die er worden georganiseerd moet worden voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Partij voor de Dieren, Student en Stad, CDA, Christenunie, Groenlinks, D66 en Stadspartij stellen vragen over vuurwerkvrije zones tijdens Oud en Nieuw

Lees verder

Schriftelijke vragen over vleermuizen & Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer