Schrif­te­lijke Vragen Honden­beleid met 100% Groningen


Indiendatum: apr. 2018

1. Is het college met de fracties 100% en PvdD eens dat we niet trots zouden mogen zijn op het record van hoogste hondenbelasting van Nederland?

2. Kan het college aangeven hoeveel geld er per jaar daadwerkelijk uitgegeven wordt aan hondenvoorzieningen in Groningen?

3. Vindt het college ook dat als de hondenbelasting in Groningen een landelijk record vestigt, dat de voorzieningen dan ook de beste van Nederland zouden moeten zijn?

4. Deelt het college de mening dat hondenbelasting een doelbelasting (zoals in Leeuwarden) zou moeten zijn?

5. Zowel Hondvriendelijk Groningen als andere hondenbezitters ervaren een tekort aan facilileiten om de hondenpoep op te ruimen. Vaak zijn er weinig tot geen prullenbakken bij uitlaatplekken. Erkent het college deze problemen?

6. Is het college zich ervan bewust dat hondenpoep een van de grootste ergernissen van overlast is? En deelt het college de mening dat dit het beste kan worden tegengegaan door hondeneigenaren goed in staat te stellen om poep op te ruimen? Zo ja: Wat wil hel college concreet gaan doen om de hiervoor benodigde faciliteiten te verbeteren?

7. In diverse andere gemeenten worden er zelfs speciale hondenpoepbakken geplaatst (Geppbakken). Het bijzondere van deze hakken is dat ze op het riool zijn aangesloten, ze hoeven dus niet geleegd te worden. Ze zijn duur in aanschaf maar goedkoop in gebruik. De gemeente Leeuwarden o.a. gebruikt ze en dit blijkt een succes. Wil het college overwegen dergelijke bakken ook in Groningen te plaatsen?

8. Honden die te weinig bewegen raken gestresst en kunnen ongewenst gedrag vertonen. Daarom zijn Losloopmogelijkheden in een stad van belang. Wij willen een onderscheid maken tussen losloopmogelijkheden en een omheind hondenveld. Op dit moment zijn er volgens hondenbezitters voldoende losloopvelden maar ervaren zij wel een gebrek aan loslooproutes. Er is dus behoefte aan grotere losloopgebieden, waar je een wandeling kunt maken. Daarnaast hebben sommige hondenbezitters behoefte aan een omheind veld, niet zozeer omdat ze bang zijn hun hond kwijt te raken, maar vooral uit veiligheidsoverwegingen, omdat ze een hond hebben die (nog) niet goed onder appèl staat. Erkent het college het belang van loslooproutes of een omheind veld? In hoeverre is het college van plan om deze wensen in vervulling te laten gaan? Kan het college concrete gebieden daarbij noemen? Zo nee, waarom niet?

9. Daarnaast heeft het college aan Hondvriendelijk Groningen toegezegd te kijken naar de mogelijkheden voor het aanbieden van een puppycursus in de Stadjerspas. Hel idee is dat de minima voor een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van deze cursus om belangrijke basisvaardigheden aan de hond te leren. Hoe staat het met deze toezegging? Ziet het college ook de toegevoegde waarde van deze puppycursus aan minima?

10. Het project 'hond op school' waar kinderen van groep 3 voorlichting krijgen over het gedrag van een hond wordt als zeer succesvol ervaren. Diverse scholen hebben aangegeven van deze voorlichting gebruik te willen maken. Op dit moment behelst de financiële bijdrage een tegemoetkoming voor tien groepen, maar Hondvriendelijk Groningen wil graag een uitbreiding. Staat het college positief tegenover het project? Ziet het college ook de nut en noodzaak van de uitbreiding? Zo ja waarom? Zo nee waarom niet?

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 9 mei 2018

1. Vorig jaar hebben wij in de beantwoording van schriftelijke vragen van 100% Groningen over hondenbelasting ons standpunt hierover gegeven (onze brief van 10 mei 2017). Kort gezegd wachten wij zowel de landelijke discussie over het gemeentelijk belastinggebied, als de komende herindeling af. Wij hanteren voor de hondenbelasting op dit moment een tarief dat met instemming van uw raad is vastgesteld.

2. Nee, wij kunnen niet exact aangeven hoeveel geld er per jaar wordt uitgegeven aan hondenvoorzieningen. (Zie ook onze beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD op 12 februari 2014). De kosten die wij maken zijn verdeeld over verschillende posten en worden niet apart geregistreerd. De uitgaven zijn niet gerelateerd aan de hondenbelasting. Groningen heeft een hondenbelasting waarvan de opbrengst tot de algemene inkomsten behoort. Uit deze en andere belastingen en uitkeringen van het Rijk worden diverse voorzieningen in de gemeente betaald. Het wordt bijvoorbeeld ingezet voor voorzieningen die ten goede komen aan honden(bezitters) en aan maatregelen om de overlast door honden terug te dringen, maar ook aan onderhoud van straten en groenvoorzieningen, openbare orde en veiligheid.

3. Wij vinden het van belang om voorzieningen voor honden aan te bieden. De afgelopen jaren hebben wij daarom onder andere diverse losloopgebieden aangewezen. Op dit moment is er financieel geen ruimte in de begroting om deze voorzieningen aan te vullen. Daarnaast is in stedelijk gebied beperkt ruimte beschikbaar Het is daarom van belang telkens een afweging te maken tussen de belangen van verschillende gebruikers van de openbare ruimte. Het belang van de hondenbezitters is één van die belangen. Daarnaast zijn er ook andere belangen, zoals ecologie, waar we rekening mee moeten houden.

4. Nee, op dit moment is dat niet aan de orde. Wij hebben ervoor gekozen om zowel de landelijke ontwikkelingen als de gemeentelijke herindeling af te wachten voordat wij hierover verder met u in gesprek gaan. (Zie ook de beantwoording van vraag 1).

5. De Vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft ons erop gewezen dat hun leden van mening zijn dat er te weinig prullenbakken bij losloopgebieden zijn. Op dit moment zijn wij hierover met hen in gesprek. Samen kijken wij of het gericht (ver)plaatsen van prullenbakken bij enkele losloopgebieden uitkomst kan bieden. Wij plaatsen op dit moment gericht prullenbakken en leveren maatwerk, aansluitend bij een behoefte op een bepaalde plek. Wij doen dat binnen de grenzen van ons budget, indien aanvullende maatregelen nodig zijn, is een uitbreiding van onderhoudsmiddelen noodzakelijk.

6. Ja, het is ons bekend dat het niet opruimen van hondenpoep een van de grootste ergernissen van overlast is. Het uitgangspunt van ons beleid is dat iedere hondenbezitter verantwoordelijk is voor zijn eigen hond. Dit betekent dat iedere hondenbezitter ook verantwoordelijk is voor het opruimen van hondenpoep, (voor de afwegingen over aanvullende voorzieningen zie ook het antwoord bij vraag 5).

7. Het is ons bekend dat in sommige gemeenten Geppbakken worden geplaatst. Wij hebben hierover in het verleden informatie ingewonnen bij de Gemeente Leeuwarden. Naast de hoge kosten in de aanschaf blijkt in de praktijk dat er regelmatig sprake is van verstopping in het riool door plastic zakjes. Daarnaast is de Geppbak niet op alle plaatsen een oplossing, omdat niet op alle plekken waar honden lopen (parken etc.) rioleringsbuizen in de ondergrond aanwezig zijn. Daarom kiezen we er niet voor om deze Geppbakken aan te schaffen.

8. Ons hondenbeleid gaat uit van een principe van shared space. Dit betekent dat we graag willen dat meerdere gebruikersgroepen van dezelfde openbare ruimte gebruik kunnen maken. Het aanwijzen van een omheind veld voor hondenbezitter past niet binnen deze gedachte, het aanwijzen van toegankelijke losloopgebieden wel. In totaal zijn er inmiddels 99 losloopgebieden in Groningen. Op dit moment zijn we in overleg met de Vereniging Hondvriendelijk Groningen om te kijken of we hier nog enkele gebieden aan toe kunnen voegen. Bij het toevoegen van deze nieuwe gebieden kijken we of het mogelijk is de bestaande losloopgebieden te vergroten of op elkaar aan te laten sluiten, om er bijvoorbeeld een aantrekkelijke wandelroute van te maken. Hier gaat wel altijd een afweging aan vooraf tussen verschillende belangen (ecologie, recreatie, veiligheid etc). Tot slot is draagvlak een belangrijk onderdeel van de afweging omdat ook rekening moet worden gehouden met de niethondenbezitter.

9. Wij zien de toegevoegde waarde en hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanbieden van een korting op een puppycursus als onderdeel van de Stadjerspas. Het is gebruikelijk dat middels een enquête aan de houders van de Stadjerspas wordt gevraagd wat hun behoefte precies is. Wij hebben toegezegd de puppycursus in de eerst volgende enquête als voorstel op te nemen.

10. Wij staan positief tegenover het project "hond op school', daarom hebben wij besloten om in 2018 een financiële bijdrage te leveren aan dit initiatief van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen. Het verzorgen van voorlichting op scholen is geen taak van de gemeente. Op dit moment geven wij een bijdrage. Daarnaast hebben wij bij de VHG aangegeven dat zij mogelijk middels cofinanciering met andere partners een uitbreiding kunnen realiseren.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Bomenkap Kempkensberg & Engelse Kamp

Lees verder

Schriftelijke Vragen Afblazen Helperzoomtunnel

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer