Schrif­te­lijke Vragen Bomenkap Kemp­kensberg & Engelse Kamp


Indiendatum: apr. 2018

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over: Bomenkap bij de Kempkensberg & Engelse Kamp

Groningen, 2 april 2018

Geacht college,

Op 30 maart berichtte het Dagblad van het Noorden in het nieuwsbericht “Groningen: alweer 103 bomen plat” dat de gemeente Groningen was begonnen met de kap van 103 bomen bij de Kempkensberg en de Engelse Kamp. In hetzelfde nieuwsbericht stond dat er reeds met de kap was begonnen voordat de laatste uitspraak van de rechter, over de voorlopige voorziening die De Bomenridders hebben geprobeerd af te dwingen, binnen was. Dit lijkt ons niet de juiste gang van zaken. Vandaar dat wij deze vragen stellen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het nieuwsbericht, te vinden op http://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-alweer-103-bomen-plat-23047904.html ? Zo nee, is het college bereid om dat te doen?

2. Kan het college bevestigen dat in het artikel de waarheid wordt gesproken over het feit dat reeds met de kap is aangevangen voordat de laatste uitspraak van de rechter binnen was?

3. Als dit niet het geval is, kan het college dan aangeven waarom deze indruk bij het Dagblad van het Noorden zou bestaan?

4. Als dit wel het geval is, kan het college dan aangeven wat zij vindt van deze gang van zaken? Vindt het college ook dat vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak over de betreffende kap al tot kap overgaan een actie is die niet binnen de Nederlandse rechtsstaat past? Is het college van plan dit soort overhaaste acties in de toekomst te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

Geachte heer, mevrouw. Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door heer G. Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen ex art. 41 RvO over de bomenkap bij de Kempkensberg en Engelse Kamp in Groningen. De brief van de vragensteller treft u als bijlage 1 aan. .Art 'isI impression Engelse Park Inpassing woongehoinv Kempkensberg Met de collegebrief van 25 oktober 2017, kenmerk 6615033. hebben wij u geïnformeerd over de boomeffect analyse (BEA). Deze is vastgesteld voor de 95 grondgebonden woningen en de 76 appartementen en het integrale inrichtingsplan van de Kempkensberg en het Engelse Park. De BEA vermeldt de aard en omvang van de te kappen bomen. Het ontwerp van de inrichtingsplannen van Engelse Park en Kempkensberg heeft als consequentie dat er in totaal 67 bomen worden geveld, I boom verplant en 1297 m2 houtopstand wordt gerooid. Daarnaast is er nog een herplant-verplichting als gevolg van eerdere sloop van de kantoren (104 bomen en 3900 m2 houtopstand). Ter compensatie worden in het plangebied in totaal 174 bomen geplant. Op 30 maart 2018 zijn de omgevingsvergunningen met kapactiviteit voor zowel Engelse Park als Kempkensberg verleend (zie bijlagen).

1. Ja, het college heeft kennis genomen van dit bericht.

2. Het artikel in het Dagblad van het Noorden is onvolledig. Er zijn twee afzonderlijke kapvergunningen aangevraagd. Een voor het deelproject Engelse Park en een voor het deelproject Kempkensberg. Het kappen is pas gestart na de uitspraak van de rechter. We zijn begonnen met de kapwerkzaamheden bij het deelproject Engelse Park op 29 maart 2018. De voorzieningenrechter heeft op 28 maart 2018 over dit deelproject zijn uitspraak gedaan: hij wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af De uitspraak van de voorlopige voorziening voor het deelproject Kempkensberg hebben we op 30 maart 2018 ontvangen. Ook deze is door de voorzieningenrechter afgewezen. Wij zijn bij beide deelprojecten pas begonnen met de kap werkzaamheden na de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het kappen op Engelse Park is gestart op 29 maart en op Kempkensberg op 30 maart. Omdat beide deelprojecten vlak bij elkaar liggen is de verwarring begrijpelijk en uitlegbaar.

3. Door de onvolledige weergave van het Dagblad van het Noorden kan de indruk ontstaan dat er is gekapt voordat de uitspraak van de rechter is gedaan. Mede doordat de suggestie is gewekt dat het om één uitspraak voor beide projecten ging. Dat is niet het geval. Omdat er voor beide vergunningen door verschillende groepen bezwaar is gemaakt had het DvhN moeten vermelden dat er sprake was van twee kapvergunningen en dat er voor die vergunningen afzonderlijk door verschillende groepen bezwaar is gemaakt en door de gemeente in beide gevallen correct is gehandeld na elke afzonderlijke uitspraak van de rechter. Toelichting: Voor de Kempkensberg en Engelse Park zijn voor beide deelprojecten afzonderlijke omgevingsvergunningen met kapactiviteit aangevraagd. Voor het Engelse Park is op 30 januari 2018 de vergunning verleend voor het kappen van 46 bomen, het verplanten van 1 boom en het kappen van ]092m2 houtopstand (bijlage 2). Voor de Kempkensberg is ook op 30 januari 2018 de vergunning verleend voor het kappen van 21 bomen en 205m2 houtopstand (bijlage 3). Door de bewoners van de Bachkade is een bezwaar ingediend en voorlopige voorziening aangevraagd over het deelproject Engelse Park. Terwijl het bezwaar en de voorlopige voorziening van de stichting Bomenridders over het deelproject Kempkensberg gaat. Het Dagblad heeft aangegeven dat er is begonnen met kappen voordat de beide uitspraken binnen waren, wat de lezer op het verkeerde been kan zetten. Het zijn zoals vermeld 2 afzonderlijke projecten die 'toevallig' erg dicht bij elkaar in de buurt gesitueerd zijn.

4. Dit is niet van toepassing. Een uitspraak van de rechter is voldoende juridische grond om legaal tot actie over te gaan.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen over Vuurwerkschade Jaarwisseling 2018

Lees verder

Schriftelijke Vragen Hondenbeleid met 100% Groningen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer