Schrif­te­lijke Vragen over Vuur­werk­schade Jaar­wis­seling 2018


Indiendatum: jan. 2018

Geacht college,

Het Groningse Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks heeft dit jaar 778 meldingen uit de Gemeente Groningen ontvangen (a). Tegenover de 899 meldingen van vorig jaar (b) is dit een vermindering, dus het lijkt er op dat het gemeentelijk beleid, waaronder het instellen van de vuurwerkvrije zones, haar vruchten begint af te werpen. Echter, aangezien elke klacht er een teveel is, zijn we er als gemeente nog lang niet.

De gevaren van vuurwerk voor mens en dier, de schade aan de natuur en het milieu, de schade aan publiek en privébezit, en de financiële schade die vuurwerk de belastingbetaler toebrengt door bijvoorbeeld de kosten van het opruimen van vuurwerkafval, staan naar de mening van de Partij voor de Dieren niet in verhouding tot het vermeende recht van een minderheid op het afsteken van consumentenvuurwerk. Onderzoek uitgevoerd door I&O Research in 2017 toont aan dat slechts 17% van de bevolking “altijd” of “meestal” vuurwerk afsteekt (c). Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 61% van de respondenten van mening is dat er strenger gehandhaafd mag worden op vuurwerkovertredingen. Het college heeft eerder aangegeven dat strenger toezicht en handhaven op overtredingen van de vuurwerk wet- en regelgeving teveel geld zou kosten. De Partij voor de Dieren voorziet bij een strengere handhaving juist een positief saldo voor de gemeente door de inkomsten van boetegelden.

In hetzelfde onderzoek geven bijna zes op de tien mensen aan bang te zijn voor vuurwerk. Een ruime meerderheid van 63% geeft aan graag te zien dat de gemeente een professionele vuurwerkshow organiseert, wat ertoe zou leiden dat 27% van de mensen die momenteel vuurwerk afsteken daarmee zouden stoppen. Dit zou leiden tot een forse vermindering van de vuurwerkoverlast. Ook is 47% voor een volledige afschaffing van consumentenvuurwerk, terwijl slechts 49% nog voor consumentenvuurwerk is, waar dit eerder nog een forse meerderheid was. De veranderende publieke opinie ten opzichte van consumentenvuurwerk laat dus gestaag en duidelijk een trend zien naar regelgeving waarin vuurwerk steeds meer aan banden wordt gelegd. Ook op lokale schaal vindt dit sentiment weerklank. Een poll van RTV Noord van rond de jaarwisseling van 2016/2017 wees uit dat een meerderheid van de bevolking graag hun eigen buurt een vuurwerkvrije zone ziet worden (d).

Dit in ogenschouw nemende stelt de Partij voor de Dieren de komende vragen.

1. Wat is de financiële schade die vuurwerk en carbid hebben aangericht tijdens de laatste jaarwisseling? Hoeveel kosten zijn dit jaar bijvoorbeeld besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? Wat zijn de reparatiekosten van de schade die het vuurwerk aan bijvoorbeeld wegen heeft aangericht? De extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

2. Wat waren de kosten van de preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en het afsluiten van glas- en papierbakken?

3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en carbid en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?

4. Hoeveel mensen hebben zich bij de huisartsenpost gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk of carbid, legaal dan wel illegaal? Waren onder de gewonden ook kinderen en zo ja, hoeveel?

5. Zijn er gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk bekend? Zo ja, hoeveel?

6. Hoeveel boetes zijn rondom de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Groningen uitgedeeld voor overtredingen van de nationale of lokale vuurwerk wet- en regelgeving? Hierbij zien wij graag een uitsplitsing in boetes voor de verkoop, het bezit of afsteken van illegaal vuurwerk; boetes voor afsteken buiten het toegestane tijdsvenster; boetes voor afsteken in de vuurwerkvrije zones; boetes voor vernieling door middel van vuurwerk; en boetes voor het opzettelijk verwonden van mensen of dieren door middel van vuurwerk.

7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een strenge handhaving op overtredingen van de vuurwerk wet- en regelgeving, en dan met name op 30 december en overdag op 31 december, de gemeente per saldo juist geld kan opleveren, door het innen van boetes, in plaats van geld zal kosten?

8. Hoe staat u tegenover het instellen van nog meer vuurwerkvrije zones, waaronder bijvoorbeeld het Noorderplantsoen, bij de aankomende jaarwisseling? Is er een reden dat niet standaard elk park en elke groene zone in de gemeente is aangewezen als vuurwerkvrije zone?

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/76861/meer-dan-750-vuurwerkklachten-in-stad/

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/67867/eindstand-meldpunt-vuurwerkoverlast-899-meldingen-in-gemeente-groningen/

https://ioresearch.nl/Portals/0/I%26O%20Research%20vuurwerkpeiling%202017_def.pdf

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/172013/Lopend-Vuur-Maak-van-mijn-buurt-maar-een-vuurwerkvrije-zone

Met vriendelijke groet,
Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren Groningen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over aansluiting bij statiegeld-alliantie

Lees verder

Schriftelijke Vragen Bomenkap Kempkensberg & Engelse Kamp

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer