Schrif­te­lijke vragen over aansluiting bij statiegeld-alliantie


Indiendatum: dec. 2017

Geacht college,

Groningen wil volgens het afvalbeheerplan 2016-2020 ‘op weg naar een afvalloze stad’ die dan in 2025 ook daadwerkelijk afvalloos is.

Daartoe ontplooit de gemeente allerhande initiatieven. Van het recyclen van WC-papier voor een parkeerplaats in het Stadspark tot bewustwordingscampagnes op scholen en de programma’s 100x100x100 en ‘minder afval dankzij mij’ waarin Stadjers op een leuke manier gestimuleerd worden om zoveel mogelijk afvalvrij of circulair te leven, om maar eens drie voorbeelden te noemen.

Onderdeel van de Groningse ambitie is de afspraak dat we naar een circulaire economie bewegen, waarin afval weer als grondstof gebruikt kan worden. Inwoners en bedrijven spelen hierin een rol. Stadjers leveren zelf een bijdrage aan de beperking van (zwerf)afval via vele initiatieven, zowel op grote als kleine schaal.

Daarnaast is in samenleving een beweging aan de gang waar maatschappelijke organisaties zich aan het verenigen zijn om het statiegeldsysteem uit te breiden. Daarbij zoeken en krijgen zij ook steun van een aantal gemeenten om de regering aan te zetten de volgende stap te zetten. Een goede kans om door te pakken, wat de indieners van deze vragen betreft. Want 40% van het zwerfvuil bestaat momenteel uit flesjes en blikjes.

De Statiegeldalliantie zag vorige week het levenslicht en wil de druk op voeren bij de Nederlandse en Belgische overheid om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen en blikjes. Naast Arbeid en Milieu, Zwerfinator, de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

In landen als Duitsland, Denemarken en Noorwegen is het systeem succesvol. Het dringt de hoeveelheid zwerfafval terug en vergroot de mate van hergebruik van verpakkingen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben de fracties van D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de Statiegeldalliantie?

2. Deelt het college het beeld dat statiegeld op flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil terug kan dringen en bij kan dragen een circulaire economie.

3. Is het college bereid om zich net als een aantal andere gemeenten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie?

Namens de fracties van D66, Pvda, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren,

Tom Rustebiel
Jan Pieter Loopstra
Bob de Greef
Martijn van der Glas
Inge Jongman
Gerjan Kelder

Meer informatie:
Nieuwe Statiegeldalliantie wil zwerfalval tegengaan
De Statiegeldalliantie

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 11 dec. 2017

Geachte mevrouw, heer.

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door mevrouw I.M. Jongman en heren T. Rustebiel, J.P. Loopstra, B. de Greef, M. van der Glas en G.J. Kelder van de Christen Unie, D66, PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren gestelde vragen over aansluiting bij de Statiegeldalliantie.

In de brief worden de volgende vragen gesteld:

1. Is het college bekend met de Statiegeldalliantie?
Ja, het college is bekend met de Statiegeldalliantie.

2. Deelt het college het beeld dat statiegeld op flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil terug kan dringen en bij kan dragen aan een circulaire economie?
Ja, dat beeld deelt het college. Recent onderzoek door het onderzoeksbureau CE Delft heeft namelijk aangetoond dat invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval met 70 - 90% kan doen verminderen. Invoering van statiegeld op deze afvalstromen zal daardoor de volgende effecten hebben. Het zal bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte doordat het volume zwerfafval substantieel afneemt. Daarnaast draagt het bij aan de realisatie van onze afval- en circulaire ambities en draagt het bij aan een verbetering van de bewustwording bij bewoners ten opzichte van afvalscheiding.

3. Is het college bereid om zich net als een aantal andere gemeenten aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie?
Ja, het college is daartoe bereid en heeft daartoe besloten. Sinds jaar en dag promoot Groningen de invoering van statiegeldregelingen in VNG-verband en NVRD (de brancheorganisatie van publieke afvalbedrijven) -verband. Vanuit de VNG en NVRD wordt onder andere druk uitgeoefend op de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een statiegeldregeling voor kleinere verpakkingen in te voeren. Separaat daarvan als gemeente Groningen aansluiten bij de Statiegeldalliantie versterkt het signaal dat we als gemeente willen afgeven.

We vertrouwen erop dat we hiermee een juiste invulling hebben gegeven aan de intentie van uw vragen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer