Schrif­te­lijke vragen: Losloop­routes honden


Indiendatum: feb. 2023

Geacht college,

De afgelopen jaren is er door de gemeente aan veel wensen van omwonenden van het Noorderplantsoen tegemoet gekomen. Sinds enkele jaren is er een stiltegebied en alcoholverbod van kracht na 22.00u, zijn er barbecuetegels geplaatst, en is tot groot verdriet van honden en hun mensen de hondenzwemplek achter Zondag verwijderd. Na al deze ingrepen schrijft het college vorige week dat aanvullend hierop er nog eens 200-250 meter aan losloopgebied voor honden in het Noorderplantsoen verdwijnt.

In de memo van wethouder Wijnja hierover lijkt het alsof we in de stad Groningen met “95 losloopgebieden” goed bedeeld zijn. De werkelijkheid is echter dat dit over het algemeen erg kleine stukjes postzegelgroen zijn, met uitzondering van de randwijken (Klein Martijn, De Wijert-Zuid, Beijum, Lewenborg, Gravenburg en De Held) en het Stadspark en het Sterrebos. Daarnaast is een flink aantal van deze losloopgebieden voor veel honden ongeschikt, omdat ze langs straten met autoverkeer voeren, zoals de Gorechtkade in de Oosterpark, of omdat ze tegelijkertijd drukke fietspaden zijn, zoals het Roeierspad bij Ruischerbrug.

De loslooproute in het Noorderplantsoen is verkeerstechnisch rustig gelegen en daarnaast de langste loslooproute voor alle mensen met honden in het Centrum, de Hortusbuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, Zeeheldenbuurt, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, de Korrewegwijk, De Hoogte, en natuurlijk de Noorderplantsoenbuurt zelf. En in die loslooproute wordt nu fors gesneden. Dat het ook anders kan, valt te zien in Amsterdam: bijna het gehele Vondelpark in Amsterdam is een losloopgebied, tegenover een zeer klein gedeelte van het Noorderplantsoen (zie afbeeldingen onderaan).

De fractie van de Partij voor de Dieren stelt hierover graag de volgende vragen aan het college van B&W:

1. In de memo valt te lezen dat de tot nu toe genomen maatregelen (“plaatsen hekken/aanbrengen beplanting”) onvoldoende hebben geholpen. Waarom is er niet gekozen voor een grotere en langdurigere inzet op ruimtelijke ingrepen, zoals het planten van meer bosschages of een houtwal tussen dit gedeelte van de loslooproute en het grasveld achter Zondag? Waarom is in plaats daarvan gekozen voor het lokaal invoeren van de aanlijnplicht?

2. Wekelijks maken honderden tot duizenden honden en hun mensen gebruik van deze loslooproute, tegenover een ongetwijfeld veel kleiner aantal bewoners van de Grachtstraat dat aangeeft overlast te ervaren. Hoe heeft het college de afweging gemaakt tussen enkele bewoners met overlast, en de publieke functie van een plantsoen voor mensen uit de hele gemeente en zelfs daarbuiten?

3. Zijn er geen andere oplossingen te bedenken voor omwonenden die ‘last’ hebben van blaffende honden, zoals beter isolerende ruiten in de voorgevels?

4. Hoe beoordeelt het college de stellingname dat mensen die ervoor kiezen om tegen het Noorderplantsoen aan te wonen daarmee tot op een zekere hoogte ook meer geluid(soverlast) en drukte mogen verwachten, zeker wanneer ze aan een loslooproute gaan wonen?

5. In de memo wordt ook gesproken over het conflicterende belang van een hondenlosloopgebied en de ecologische waarde van aanwezige flora. In natuurgebieden met bijvoorbeeld reekalfjes en broedende weidevogels staan loslopende honden inderdaad op gespannen voet met het welzijn van wilde dieren, maar in het Noorderplantsoen gaat het om gecultiveerd groen in een park in de stad. Kan het college nader ingaan op de ecologische verstoringen die hier, naast aantasting van de gazonkwaliteit van het veld achter Zondag, de afgelopen jaren door loslopende honden hebben plaatsgevonden?

6. Over enkele jaren wordt als het goed is het Zuiderplantsoen opgeleverd. Ziet het college hier ook kansen voor een hondenlosloopgebied, bijvoorbeeld in verbinding met het losloopgebied van het Sterrebos?

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer wenselijk is dat er in de nieuw te ontwikkelen wijken De Heldin, de Suiker, Stadshavens en de uitbreiding van Meerstad ook losloopgebieden komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt hier in een vroeg stadium van de planvorming al rekening mee gehouden?

Verschil Voldepark en Noorderplantsoen:

PARKEN LOSLOOP

Indiendatum: feb. 2023
Antwoorddatum: 15 mrt. 2023

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 36 RvO van de heer W. Pechler van de Partij voor de Dieren over loslooproutes honden.

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. In de memo valt te lezen dat de tot nu toe genomen maatregelen (“plaatsen

hekken/aanbrengen beplanting”) onvoldoende hebben geholpen. Waarom is er niet

gekozen voor een grotere en langdurigere inzet op ruimtelijke ingrepen, zoals het

planten van meer bosschages of een houtwal tussen dit gedeelte van de loslooproute

en het grasveld achter Zondag? Waarom is in plaats daarvan gekozen voor het lokaal

invoeren van de aanlijnplicht?

Het Noorderplantsoen is een Rijksmonument, daarom zijn we zeer zorgvuldig met

aanpassingen in inrichting van het plantsoen. Het plantsoen is ingericht volgens de

Engelse landschapsstijl die zich kenmerkt door openheid en zichtlijnen met glooiende

grasvelden. Ook bosschages en bomen horen in het plantsoen maar deze passen niet

overal in het beeld.


2. Wekelijks maken honderden tot duizenden honden en hun mensen gebruik van

deze loslooproute, tegenover een ongetwijfeld veel kleiner aantal bewoners van de

Grachtstraat dat aangeeft overlast te ervaren. Hoe heeft het college de afweging

gemaakt tussen enkele bewoners met overlast, en de publieke functie van een

plantsoen voor mensen uit de hele gemeente en zelfs daarbuiten?

Het sluiten van een gedeelte van de loslooproute is bedoeld als een oplossing voor

twee zaken. Aan de ene kant gaat het om de overlast die bewoners aan de Grachtstraat

dagelijks ervaren. U gaf al aan dat er wekelijks erg veel honden en hun mensen van de

loslooproute gebruik maken. Aan de andere kant gaat het om het stoppen van

onbedoeld gebruik van het speelveld en de zwemplek nabij paviljoen Zondag. Een

vertrapt en kaal gazon past ook niet binnen het onderhoudsniveau A, zoals dat door uw

raad is vastgesteld. We hebben geïnvesteerd in herstel van het gazon en willen

voorkomen dat het opnieuw beschadigd raakt door spelende honden. Het plantsoen

blijft voor alle huidige gebruikers beschikbaar, zij het met een kleine wijziging.

Honden kunnen nog steeds loslopen en vrij spelen in het Noorderplantsoen.

In een recent gesprek met Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) kwam naar

voren dat zij bang zijn dat de sluiting van dit deel van de loslooproute een opmaat is

tot het opheffen van de gehele route. Dat is wat ons betreft niet aan de orde. Hoewel

we het genomen besluit voor dit deel van de route niet terugdraaien stellen we de

uitvoering ervan tijdelijk uit. Samen met hondenbezitters en in samenwerking met

Agents of Change, kijken we naar verbeteringen in de inrichting van de loslooproute

en -gebieden in het plantsoen. Het hek rond het grasveld naast paviljoen Zondag blijft

daarom tot die tijd staan.

3. Zijn er geen andere oplossingen te bedenken voor omwonenden die ‘last’

hebben van blaffende honden, zoals beter isolerende ruiten in de voorgevels?

Er zijn inderdaad geen andere realistische oplossingen te bedenken voor omwonenden.

Daarnaast is geluidoverlast niet het enige probleem, zie ook vraag 2.

4. Hoe beoordeelt het college de stellingname dat mensen die ervoor kiezen om

tegen het Noorderplantsoen aan te wonen daarmee tot op een zekere hoogte ook meer

geluid(soverlast) en drukte mogen verwachten, zeker wanneer ze aan een loslooproute

gaan wonen?

Het klopt dat wonen naast het Noorderplantsoen ook betekent dat met enige

geluidsoverlast en drukte rekening gehouden moet worden. In dit geval betreft het

echter geen ‘redelijkerwijs te accepteren overlast’.


5. In de memo wordt ook gesproken over het conflicterende belang van een

hondenlosloopgebied en de ecologische waarde van aanwezige flora. In

natuurgebieden met bijvoorbeeld reekalfjes en broedende weidevogels staan

loslopende honden inderdaad op gespannen voet met het welzijn van wilde dieren,

maar in het Noorderplantsoen gaat het om gecultiveerd groen in een park in de stad.

Kan het college nader ingaan op de ecologische verstoringen die hier, naast

aantasting van de gazonkwaliteit van het veld achter Zondag, de afgelopen jaren door

loslopende honden hebben plaatsgevonden?

We zoeken in het Noorderplantsoen telkens naar een goede balans tussen de

verschillende belangen, waaronder de groene en ecologische waarden van het park.

Honden beperken hun activiteiten niet tot het grasveld maar gaan ook naastgelegen

bosschages of plantvakken in. Hoewel er misschien geen ecologisch hoogwaardige

flora aanwezig is, draagt het spelen van honden ook niet bij aan behoud van de

vegetatie. Dit was ook goed te zien bij de onbedoelde hondenzwemplek waar

oevervegetatie werd vertrapt door honden.

6. Over enkele jaren wordt als het goed is het Zuiderplantsoen opgeleverd. Ziet

het college hier ook kansen voor een hondenlosloopgebied, bijvoorbeeld in verbinding

met het losloopgebied van het Sterrebos?

Ja, hoewel we nog niet weten hoe het Zuiderplantsoen precies ingericht wordt, zien we

hier eventueel wel een kans om een nieuwe loslooproute en/of een nieuw

losloopgebied te realiseren.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer wenselijk is

dat er in de nieuw te ontwikkelen wijken De Heldin, de Suiker, Stadshavens en de

uitbreiding van Meerstad ook losloopgebieden komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,

wordt hier in een vroeg stadium van de planvorming al rekening mee gehouden?

Het aanwijzen van een losloopgebied of -route kan relatief eenvoudig door deze in het

aanwijsbesluit op te nemen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er draagvlak voor

bestaat bij de omwonenden. Wij kijken in nieuwe wijken hoe deze zich ontwikkelen

en of en waar de verzoeken voor losloopmogelijkheden vandaan komen. We gaan

liever samen met bewoners en VHG in overleg over een geschikte locatie dan dat we

het van tevoren al vastleggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer