Schrif­te­lijke vragen over bomenkap in park Selwerd


Indiendatum: feb. 2016

Geacht college,

In de collegebrief van 6 januari 2016 lezen wij over de reconstructie / verbreding van het fietspad door ecologisch park Selwerd. Het park Selwerd is in 2013 uitgeroepen tot ecologisch park.

Voor de verbreding van het fietspad is de kap van 70 bomen en het verwijderen van 845 m2 houtopstand noodzakelijk. Vier van de te kappen bomen hebben een monumentale status. Monumentale bomen hebben meerdere voordelen voor omringende flora en fauna. Er wordt, zoals vereist is, gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen op het Zernike terrein. Echter is hier logischerwijs niet direct weer sprake van monumentale bomen maar wordt begonnen met jonge bomen en worden alle voordelen van monumentale bomen gemist en komen de bomen niet in hetzelfde park terug.

Wij lezen: ‘Het ecologisch- en groenadvies is het ontwerp te verbeteren zodat minder bomen gekapt worden. Dit omdat het voorgestelde ontwerp indruist tegen de ecologische en cultuurtechnische beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld in de groenstructuurvisie Groene Pepers, de bomenstructuurvisie, en de stedelijke ecologische structuur. Omdat het ontwerp eerder klaar moest zijn dan de groen- en ecologische inventarisaties zijn de risico's onvolledig en onvoldoende in beeld gebracht.’

Wij hebben naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de gemeente en naar aanleiding van de vele vragen die wij van omwoners hebben gekregen de volgende vragen.

1. Kunnen wij hieruit concluderen dat er doorgegaan wordt met het plan zonder de risico’s goed in beeld te hebben?

2. Is het college het met ons eens dat met de kap van de bomen er sprake is van aantasting van de ecologie in het ecologisch park? En kunnen we zodoende na de kap nog wel spreken van een ecologisch park?

3. Is het college ervan op de hoogte dat onder de te kappen bomen zich ook bepaalde grove dennen bevinden die als vaste rust- en verblijfplaats dienen voor ransuilen en daardoor beschermd zijn?

4. Had deze noodzakelijke verbreding van het fietspad niet eerder opgemerkt kunnen worden? En is het echt wel noodzakelijk? Waar in Groningen vinden we verder dit soort brede fietspaden?

5. Wat zijn de alternatieven waardoor minder of geen kap nodig is?

6. Welke dieren broeden/nestelen in de te kappen bomen of houtopstand?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 18 feb. 2016

Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode is er voortvarend gewerkt aan de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van een drietal fietsprojecten in de wijken Paddepoel en Selwerd. Specifiek gaat het hier om de projecten: oplossen van een aantal fysieke knelpunten op de Slimme Routes naar Zernike (fietsoversteken Pleiadenlaan en Eikenlaan, verbreden fietspad Park Selwerd) en de aanleg van twee nieuwe fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd. In deze brief geven we u een kort overzicht van de historie van deze fietsprojecten, het proces en de participatie ervan en hoe we nu verder gaan. Ten slotte doen we u met deze brief ook de beantwoording toekomen van de door de heer Kelder namens de Partij voor de Dieren en de heer De Greef namens de SP gestelde vragen ex art. 41 RvO over bomenkap ecologisch park Selwerd (PvdD), bomenkap in Groningen (PvdD) en groencompensatie in Selwerd (SP).

Historie
Zowel het fietspad langs de Noordelijke Ringweg als het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd staan al geruime tijd op ons wensenlijstje. In oktober 2008 heeft uw raad in het kader van de fietsnota 'Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010' voor het eerst ingestemd met de aanleg ervan. Ook heeft u hier destijds een krediet voor beschikbaar gesteld. In de jaren daarna is begonnen met het ontwerp en zijn diverse overleggen met bewoners en belanghebbenden gevoerd. Tevens zijn er gronden aangekocht van ProRail en Blauwbörgje voor de aanleg van het fietspad langs het spoor. Vanwege bezuinigingen is eind 2012 de aanleg van beide nieuw aan te leggen fietspaden vroegtijdig stopgezet. Het fietspad tussen het Jaagpad en de Pegasusstraat, parallel aan de spoorlijn, was destijds al gereed.

In 2013 is de Netwerkanalyse voor de Regio Groningen-Assen uit 2006 geactualiseerd. Belangrijke aanleiding hiervoor was het niet doorgaan van de RegioTram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem. Maar ook omdat de mobiliteit zich anders Bladzijde 2 van 7 heeft ontwikkeld dan de Regio Groningen-Assen in 2006 verwachtte, onder meer als gevolg van onvoorziene economische, demografische en technologische veranderingen. In het kader van de actualisatie van de Netwerkanalyse hebt u op 29 oktober 2014 een krediet van 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een betere aansluiting van het stedelijk fietsnetwerk op de regionale fietsroutes. Uw raad heeft destijds ingestemd met de startaanvragen/projectoffertes voor fysieke verbeteringen op de Slimme Routes naar Zernike en de aanleg van twee fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Met de vaststelling van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma hebt u medio 2015 de keuze voor deze fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd nog eens bevestigd.

Proces en participatie
Onlangs, in december 2015, hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd. Inmiddels zijn we drie maanden verder en hebben we een druk bezochte informatieavond gehad op 15 februari jl . Ons voomemen tot de aanleg van nieuwe fietspaden in Paddepoel en Selwerd is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn 27 bezwaarschriften (allen Park Selwerd) binnengekomen en drie voorlopige voorzieningen (tweemaal Park Selwerd en eenmaal fietspad langs de spoorlijn) bij de rechtbank aangevraagd. Ook is er een aantal handtekeningenacties gestart (Park Selwerd en fietspad langs de Noordelijke Ringweg) voor het behoud van de bomen. Ten slotte is er de afgelopen weken veel media-aandacht geweest.

Binnenkort verwachten wij overigens nog bezwaarschriften te ontvangen tegen de bomenkap die nodig is voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg. De kapvergunning hiervoor wordt namelijk binnenkort gepubliceerd.

Het ontwerp van de fietspaden in Paddepoel en Selwerd is grotendeels afhankelijk van wat er zich in de ondergrond bevindt. Met name de vele aanwezige kabels en leidingen in dit gebied hebben voor het overgrote deel het tracé van de nieuwe fietspaden bepaald. Hier kunnen we helaas weinig aan veranderen. Uiteraard is daarbij zoveel mogelijk geprobeerd bomen en groen te sparen.

Met betrekking tot participatie volgen we normaliter de koninklijke weg, waarin het college het voorlopige ontwerp vrijgeeft voor inspraak. Deze wordt ter visie gelegd en bewoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Vervolgens worden de zienswijzen zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp wordt vastgesteld en doorgerekend en uw raad stelt hiervoor een bijbehorend krediet beschikbaar. Vervolgens wordt er een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld en op grond daarvan een kapvergunning aangevraagd. Ten slotte wordt het gehele project aanbesteed en wordt het fietspad aangelegd.

Het proces voor de aanleg van de bovenstaande fietspaden is vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit later opgestart dan normaal gebruikelijk is. Vanwege de noodzaak tot maatregelen bij met name de fietsoversteek Eikenlaan en in Park Selwerd is ervoor gekozen om te proberen de fietspaden voor het nieuwe studiejaar te realiseren. Wanneer er sprake zou zijn van draagvlak in de omgeving van de fietspaden zou dit een realistische planning zijn geweest. Gezien de weerstand die er in de omgeving van met name de Slimme Route door Park Selwerd is, vinden wij het niet van zorgvuldigheid getuigen het proces met de oorspronkelijke planning te handhaven.

Hoe nu verder?
Gezien de bezwaren die vanuit de omgeving zijn aangedragen, kiezen wij ervoor om niet voor het broedseizoen over te gaan tot de kap van de bomen. Wij wachten hiermee de procedures van bezwaar af. De planning voor de aanleg van de fietspaden verschuift hiermee minimaal zes maanden. Wij willen deze tijd benutten om het gesprek met de omgeving goed te voeren. Zoals eerder gemeld zien wij geen altematieven voor de kap van de aangegeven hoeveelheid bomen. Maar wij willen wel openstaan voor suggesties van bewoners en dit samen met hen verkennen. Tevens wordt er nog een separate informatieavond georganiseerd voor de bewoners aan het toekomstige fietspad langs de Noordelijke Ringweg.

Wij willen hierbij wel onderstrepen dat wij de knelpunten op de Slimme Routes en de fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd zien als stedelijke voorzieningen. Bezwaren uit de omgeving doen wat ons betreft niet af aan het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Wel willen wij samen met de omgeving bezien hoe de fietspaden het beste in de omgeving kunnen worden ingepast.

Naar aanleiding van de verleende kapvergunningen zijn in de afgelopen periode drie verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. De zitting bij de rechtbank heeft hiervoor donderdag 10 maart jl . plaatsgevonden. Echter, voor de zitting hebben wij als vergunninghouder bij de rechtbank kenbaar gemaakt dat wij niet meteen tot bomenkap over zullen gaan. Wij hebben dit aan de rechtbank doorgegeven, omdat dit punt voor de procedure van belang is. Door de toezegging dat we niet zullen kappen in het broedseizoen (de komende zes maanden) is het spoedeisende belang om de kapvergunning te schorsen er niet meer. De rechtbank heeft om die reden de voorlopige voorziening inhoudelijk niet meer behandeld.

Omdat voor de fietsoversteek Pleiadenlaan geen bezwaren zijn binnengekomen en er dit voorjaar groot wegonderhoud plaatsvindt aan de Pleiadenlaan, stellen wij voor om de aanpassingen aan de fietsoversteek wel meteen uit te voeren. Vooral ook omdat hiermee de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. Voor aanpassingen aan de Bessemoerstraat zal met de buurt worden afgestemd alvorens tot realisatie wordt overgegaan. Ten slotte geldt dat we voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg zoveel mogelijk aan zullen sluiten bij de werkzaamheden in het kader van WarmteStad.

Hieronder vindt u ons antwoord op de door de heer Kelder namens de fractie van Partij voor de Dieren gestelde vragen over de bomenkap ecologisch park Selwerd. De brief van de heer Kelder treft u als bijlage aan.

1. Kunnen wij hieruit concluderen dat er doorgegaan wordt met het plan zonder de risico 's goed in beeld te hebben?
Nee. De Bomen Effect Analyse (BEA) is afgerond en door ons college vastgesteld. Ook zijn er ecologische inventarisaties gemaakt. De door u bedoelde risico's zijn daarmee onderzocht. En die zijn er niet.

2. Is het college het met ons eens dat met de kap van de bomen er sprake is van aantasting van de ecologie in het ecologisch park? En kunnen we zodoende na de kap nog wel spreken van een ecologisch park?
De bomenkap in het plangebied wijzigt de aangetroffen ecologische waarden van het park niet. Er zijn binnen het plangebied middelzwaar beschermde planten aangetroffen, deze worden voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd en elders in het gebied herplant. Uit onze inventarisatie is gebleken dat de ransuil in Park Selwerd leeft, maar hier niet broedt. Ook leven in Park Selwerd vleermuizen. In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van deze dieren aangetroffen.

3. Is het college ervan op de hoogte dat onder de te kappen bomen zich óok bepaalde grove dennen bevinden die als vaste rust- en verblijfplaats dienen voor ransuilen en daardoor beschermd zijn?
Ja, maar deze grove dennen vormen geen vaste verblijfplaats voor de ransuil en zijn derhalve niet beschermd. Overigens worden deze grove dennen ook niet gekapt in het definitieve ontwerp van het fietspad.

4. Had deze noodzakelijke verbreding van het fietspad niet eerder opgemerkt kunnen worden? En is het echt wel noodzakelijk? Waar in Groningen vinden we verder dit soort brede fietspaden?
Het idee voor de Slimme Routes naar Zernike is ontstaan begin 2013. Al in 2014 constateerden wij dat het gebruik van de fietsroute door Park Selwerd fors was toegenomen tot maar liefst 15.000-20.000 fietsers per dag en daarmee uitgegroeid tot het drukst bereden fietspad van Groningen. Op het veel te smalle fietspad leidt dit tot capaciteitsproblemen. Daarom heeft uw raad eind 2014 een krediet van € 800.000,- beschikbaar gesteld voor verbeteringen aan de Slimme Routes naar Zernike, onder meer voor de verbreding van het bestaande fietspad in Park Selwerd.

Landelijke richtlijnen gaan ervan uit dat tweerichtings fietspaden minimaal 3,5 en bij voorkeur 4 meter breed zijn. Een voorbeeld hiervan is het recent gerealiseerde Hegepad (De Verbetering). Ook de fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd worden 3,5 meter breed. Het fietspad in de nieuwe fietstunnel bij het Hoofdstation krijgt vanwege de grotere aantallen fietsers een breedte van 4 meter en voldoet daarmee aan de voorkeursbreedte. Vanwege het grote aantal fietsers op het fietspad in Park Selwerd hebben we in dit specifieke geval gekozen voor een fietspadbreedte van 4,5 meter. We verwachten hiermee ook voor de toekomst een robuuste oplossing te kunnen bieden.

5. Wat zijn de alternatieven waardoor minder of geen kap nodig is?
Wij zien op dit moment geen altematieven waardoor er minder of geen bomenkap nodig is als de veiligheid en het comfort voor de fietsers voorop wordt gesteld. Wel wordt onderzocht of groencompensatie in de nabijheid tot de mogelijkheden behoort.

6. Welke dieren broeden/nestelen in de te kappen bomen of houtopstand?
Op dit moment broeden of nestelen er geen vogels in de te kappen bomen en houtopstanden. Als er daadwerkelijk gekapt gaat worden, is de aanwezigheid van broedende vogels in een boom of houtopstand reden om het vellen ervan te staken en uit te stellen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer