Schrif­te­lijke vragen over bomenkap in Groningen


Indiendatum: mrt. 2016

Geacht college,

Er bereiken ons de laatste tijd erg veel ontstelde geluiden over de bomenkap in Groningen.

Voor de aanleg van de P+R Reitdiep moeten er ruim 30 bomen gekapt worden. We lezen “Het ontwerp van de P+R is de basis voor de BEA (Bomen Effecten Analyse) en heeft tot gevolg dat er in totaal circa 30 bomen moeten worden gekapt.” Wij vinden het opmerkelijk dat het ontwerp van de P+R uitgangspunt van de BEA is, in plaats van dat er bij het ontwerpen wordt gekeken naar de bomen die er staan en dat het plan aan de hand hiervan wordt gemaakt.
De te kappen bomen bij het Reitdiep vallen onder de boomstructuurvisie 'Sterke Stammen'. Deze gaat o.a. uit van duurzame aanplant en het verkrijgen van meer monumentale bomen: iets wat deze kap niet bevordert want oude bomen gaan verloren en er worden weer jonge bomen geplant.

Verder horen we veel over de 52 te kappen bomen en de 2700 m² groenopslag in Paddepoel- Zuid. Deze vallen onder de groenstructuurvisie 'Groene Pepers'. Dit gebied werd ook als aandachtsgebied van grote ecologische en esthetische waarde genoemd door de gemeente.

De bomen en groenopslag in Paddepoel-Zuid moeten wijken voor een fietspad tussen het hoofdstation en Station Noord. In de nabije omgeving moeten binnenkort ook bomen gekapt worden voor nieuwbouwproject ZON2. Bewoners zijn boos en ook ongerust hun groene omgeving kwijt te raken, wat wij erg goed snappen.

Wij zijn van mening dat er de laatste tijd te makkelijk, te veel bomen worden gekapt in Groningen. De verplichte compensatie levert niet meteen goede, sterke bomen op!
Vandaar dat we de volgende vragen stellen:

1. Is het college het met ons eens dat de kap van bomen zoveel mogelijk uit de weg gegaan moet worden?

2. Is er bekeken of er een alternatieve plek voor de P+R aan het Reitdiep is, waar geen – of minder- kap nodig is? Zo ja, waarom is deze plek niet gekozen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met ons eens dat het kappen van deze bomen niet past in de gestelde boomstructurenvisies Sterke Stammen bij het Rietdiep en Groene Pepers in Paddepoel-Zuid?

4. Is het niet financieel voordeliger om bij het ontwikkelen van een plan uit te gaan van de bomen die er staan, zodat deze zoveel mogelijk kunnen blijven in plaats van een plan te maken waardoor de aanwezige bomen gekapt moeten worden? Wordt dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

5. Wordt bekeken of er bomen aan het Reitdiep en in Paddepoel-Zuid gespaard kunnen worden, door deze te verplaatsen of de plannen aan te passen? Zo nee, waarom niet?

6. Bewoners van Paddepoel- Zuid stellen dat ze te laat zijn ingelicht over de kap. Zij zeggen pas half januari ingelicht te zijn over de kapvergunning. Een maand daarna was de informatie-avond, twee weken voor het aflopen van de bezwarentermijn. Wat is de reactie van het college hierop?

7. Welke dieren broeden/nestelen in de te kappen bomen en houtopstanden in beide locaties?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 3 mrt. 2016

Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode is er voortvarend gewerkt aan de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van een drietal fietsprojecten in de wijken Paddepoel en Selwerd. Specifiek gaat het hier om de projecten: oplossen van een aantal fysieke knelpunten op de Slimme Routes naar Zernike (fietsoversteken Pleiadenlaan en Eikenlaan, verbreden fietspad Park Selwerd) en de aanleg van twee nieuwe fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd. In deze brief geven we u een kort overzicht van de historie van deze fietsprojecten, het proces en de participatie ervan en hoe we nu verder gaan. Ten slotte doen we u met deze brief ook de beantwoording toekomen van de door de heer Kelder namens de Partij voor de Dieren en de heer De Greef namens de SP gestelde vragen ex art. 41 RvO over bomenkap ecologisch park Selwerd (PvdD), bomenkap in Groningen (PvdD) en groencompensatie in Selwerd (SP).

Historie
Zowel het fietspad langs de Noordelijke Ringweg als het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd staan al geruime tijd op ons wensenlijstje. In oktober 2008 heeft uw raad in het kader van de fietsnota 'Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010' voor het eerst ingestemd met de aanleg ervan. Ook heeft u hier destijds een krediet voor beschikbaar gesteld. In de jaren daarna is begonnen met het ontwerp en zijn diverse overleggen met bewoners en belanghebbenden gevoerd. Tevens zijn er gronden aangekocht van ProRail en Blauwbörgje voor de aanleg van het fietspad langs het spoor. Vanwege bezuinigingen is eind 2012 de aanleg van beide nieuw aan te leggen fietspaden vroegtijdig stopgezet. Het fietspad tussen het Jaagpad en de Pegasusstraat, parallel aan de spoorlijn, was destijds al gereed.

In 2013 is de Netwerkanalyse voor de Regio Groningen-Assen uit 2006 geactualiseerd. Belangrijke aanleiding hiervoor was het niet doorgaan van de RegioTram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem. Maar ook omdat de mobiliteit zich anders Bladzijde 2 van 7 heeft ontwikkeld dan de Regio Groningen-Assen in 2006 verwachtte, onder meer als gevolg van onvoorziene economische, demografische en technologische veranderingen. In het kader van de actualisatie van de Netwerkanalyse hebt u op 29 oktober 2014 een krediet van 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een betere aansluiting van het stedelijk fietsnetwerk op de regionale fietsroutes. Uw raad heeft destijds ingestemd met de startaanvragen/projectoffertes voor fysieke verbeteringen op de Slimme Routes naar Zernike en de aanleg van twee fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Met de vaststelling van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma hebt u medio 2015 de keuze voor deze fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd nog eens bevestigd.

Proces en participatie
Onlangs, in december 2015, hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd. Inmiddels zijn we drie maanden verder en hebben we een druk bezochte informatieavond gehad op 15 februari jl . Ons voomemen tot de aanleg van nieuwe fietspaden in Paddepoel en Selwerd is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn 27 bezwaarschriften (allen Park Selwerd) binnengekomen en drie voorlopige voorzieningen (tweemaal Park Selwerd en eenmaal fietspad langs de spoorlijn) bij de rechtbank aangevraagd. Ook is er een aantal handtekeningenacties gestart (Park Selwerd en fietspad langs de Noordelijke Ringweg) voor het behoud van de bomen. Ten slotte is er de afgelopen weken veel media-aandacht geweest.

Binnenkort verwachten wij overigens nog bezwaarschriften te ontvangen tegen de bomenkap die nodig is voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg. De kapvergunning hiervoor wordt namelijk binnenkort gepubliceerd.

Het ontwerp van de fietspaden in Paddepoel en Selwerd is grotendeels afhankelijk van wat er zich in de ondergrond bevindt. Met name de vele aanwezige kabels en leidingen in dit gebied hebben voor het overgrote deel het tracé van de nieuwe fietspaden bepaald. Hier kunnen we helaas weinig aan veranderen. Uiteraard is daarbij zoveel mogelijk geprobeerd bomen en groen te sparen.

Met betrekking tot participatie volgen we normaliter de koninklijke weg, waarin het college het voorlopige ontwerp vrijgeeft voor inspraak. Deze wordt ter visie gelegd en bewoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Vervolgens worden de zienswijzen zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp wordt vastgesteld en doorgerekend en uw raad stelt hiervoor een bijbehorend krediet beschikbaar. Vervolgens wordt er een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld en op grond daarvan een kapvergunning aangevraagd. Ten slotte wordt het gehele project aanbesteed en wordt het fietspad aangelegd.

Het proces voor de aanleg van de bovenstaande fietspaden is vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit later opgestart dan normaal gebruikelijk is. Vanwege de noodzaak tot maatregelen bij met name de fietsoversteek Eikenlaan en in Park Selwerd is ervoor gekozen om te proberen de fietspaden voor het nieuwe studiejaar te realiseren. Wanneer er sprake zou zijn van draagvlak in de omgeving van de fietspaden zou dit een realistische planning zijn geweest. Gezien de weerstand die er in de omgeving van met name de Slimme Route door Park Selwerd is, vinden wij het niet van zorgvuldigheid getuigen het proces met de oorspronkelijke planning te handhaven.

Hoe nu verder?
Gezien de bezwaren die vanuit de omgeving zijn aangedragen, kiezen wij ervoor om niet voor het broedseizoen over te gaan tot de kap van de bomen. Wij wachten hiermee de procedures van bezwaar af. De planning voor de aanleg van de fietspaden verschuift hiermee minimaal zes maanden. Wij willen deze tijd benutten om het gesprek met de omgeving goed te voeren. Zoals eerder gemeld zien wij geen altematieven voor de kap van de aangegeven hoeveelheid bomen. Maar wij willen wel openstaan voor suggesties van bewoners en dit samen met hen verkennen. Tevens wordt er nog een separate informatieavond georganiseerd voor de bewoners aan het toekomstige fietspad langs de Noordelijke Ringweg.

Wij willen hierbij wel onderstrepen dat wij de knelpunten op de Slimme Routes en de fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd zien als stedelijke voorzieningen. Bezwaren uit de omgeving doen wat ons betreft niet af aan het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Wel willen wij samen met de omgeving bezien hoe de fietspaden het beste in de omgeving kunnen worden ingepast.

Naar aanleiding van de verleende kapvergunningen zijn in de afgelopen periode drie verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. De zitting bij de rechtbank heeft hiervoor donderdag 10 maart jl . plaatsgevonden. Echter, voor de zitting hebben wij als vergunninghouder bij de rechtbank kenbaar gemaakt dat wij niet meteen tot bomenkap over zullen gaan. Wij hebben dit aan de rechtbank doorgegeven, omdat dit punt voor de procedure van belang is. Door de toezegging dat we niet zullen kappen in het broedseizoen (de komende zes maanden) is het spoedeisende belang om de kapvergunning te schorsen er niet meer. De rechtbank heeft om die reden de voorlopige voorziening inhoudelijk niet meer behandeld.

Omdat voor de fietsoversteek Pleiadenlaan geen bezwaren zijn binnengekomen en er dit voorjaar groot wegonderhoud plaatsvindt aan de Pleiadenlaan, stellen wij voor om de aanpassingen aan de fietsoversteek wel meteen uit te voeren. Vooral ook omdat hiermee de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. Voor aanpassingen aan de Bessemoerstraat zal met de buurt worden afgestemd alvorens tot realisatie wordt overgegaan. Ten slotte geldt dat we voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg zoveel mogelijk aan zullen sluiten bij de werkzaamheden in het kader van WarmteStad.

Beantwoording artikel 41-vragen
Hieronder vindt u ons antwoord op de door de heer Kelder namens de fractie van Partij voor de Dieren gestelde vragen over de bomenkap in Groningen. De brief van de heer Kelder treft u als bijlage aan.

1. Is het college het met ons eens dat de kap van bomen zoveel mogelijk uit de weg gegaan moet worden? Ja.
2, Is er bekeken of er een alternatieve plek voor de P+R aan het Reitdiep is, waar geen - of minder - kap nodig is? Zo ja, waarom is deze plek niet gekozen? Zo nee, waarom niet?
Nee, want op de toekomstige locatie van het P+R terrein Reitdiep zelf staan namelijk geen bomen. Omdat het P+R terrein door middel van een rotonde op de Professor Uilkensweg ontsloten wordt, moet een aantal lindes langs de Professor Uilkensweg worden gekapt. Elke andere locatie voor een P+R terrein binnen de woonwijk Reitdiep heeft hetzelfde gevolg.
3. Is het college het met ons eens dat het kappen van deze bomen niet past in de gestelde boomstructurenvisies Sterke Stammen bij het Reitdiep en Groene Pepers in Paddepoel-Zuid?
Ja.
4. Is het niet financieel voordeliger om bij het ontwikkelen van een plan uit te gaan van de bomen die er staan, zodat deze zoveel mogelijk kunnen blijven in plaats van een plan te maken waardoor de aanwezige bomen gekapt moeten worden? Wordt dit gedaan? Zo nee, waarom niet?
Uitgangspunt is altijd dat we kosten nog moeite sparen om (gezonde) bomen te laten staan. Soms wegen ander belangen en politieke keuzes echter zwaarder en kunnen we niet anders dan de aanwezige bomen te kappen.
5. Wordt bekeken of er bomen aan het Reitdiep en in Paddepoel-Zuid gespaard kunnen worden, door deze te verplaatsen of de plannen aan te passen? Zo nee, waarom niet?
Nee. De conditie van de bomen, dan wel de omvang ervan, staan in geen verhouding tot de te maken kosten en de levenskansen van de te verplaatsen bomen.
6. Bewoners van Paddepoel-Zuid stellen dat ze te laat zijn ingelicht over de kap. Zij zeggen pas half januari ingelicht te zijn over de kapvergunning. Een maand daarna was de informatieavond, twee weken voor het aflopen van de bezwarentermijn. Wat is de reactie van het college hierop? De aanvraag voor een omgevingsvergunning met kapactiviteit wordt volgens een vastgestelde procedure door de gemeente als vergunningverlener afgewikkeld. De bewoners zijn in alle gevallen tijdig geïnformeerd. Het informatietraject over de fietspaden in Paddepoel en Selwerd in februari ging over de inhoudelijke toelichting over de fietspaden en de beeldpresentatie van het ontwerp.
7. Welke dieren broeden/nestelen in de te kappen bomen en houtopstanden in beide locaties? Voor de betreffende locaties is uitvoerig flora- en faunaonderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat voor zover er beschermde planten aanwezig zijn, deze worden verplant. Verder zijn er geen beschermde diersoorten aangetroffen waarvoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer