Schrif­te­lijke vragen over bomenkap Gruno­buurt


Indiendatum: mei 2016

Geacht college,

Voor de Grunobuurt-zuid zijn er twee werkzaamheden gepland, waarvoor de gemeente in de BEA (bomen-effecten analyse) aangeeft dat de publieke bomen gekapt moeten worden.

De sanering van de riolering van de Grunobuurt-zuid (dit is een gemeentelijke project waarvoor Stadsbeheer de opdracht heeft gegeven). Dit zou het kappen van 80 publieke bomen in de Grunobuurt-zuid tot gevolg hebben conform het voorgestelde plan in BEA. De BEA geeft geen inzicht in hoeveel bomen behouden blijven, aangezien publieke bomen en particuliere bomen in 1 overzicht staan. Maar ons is verteld dat dit ongeveer 90% van de publieke bomen in de Grunobuurt-zuid is. De gemiddelde leeftijd van deze bomen ligt boven de 35 jaar, wat de potentieel monumentale leeftijd is.

De Grunobuurt is een groene buurt en hier zijn vele bewoners trots op. Ook is het de buurt waar het 'vogelhuisjes' project plaatsvond1. Dit laat zien dat het een buurt is die het belang van de natuur kent. Dat er nu ineens een groot aantal bomen gekapt wordt, zorgt voor een hoop onrust onder een aantal bewoners.

Naar aanleiding hiervan heeft Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Er wordt gesteld dat een reden voor de bomenkap de sanering van de riolering is. Maar er zijn andere mogelijkheden om de riolering te vervanging. We zien in omringende wijken voorbeelden van bomen die bij dit soort werkzaamheden gehandhaafd worden en het goed lijken te overleven. Vandaar dat we ons afvragen waarom dit hier niet wordt gedaan?

2. In de collegebrief staat:

Maar in de BEA staat informatie die hiermee niet overeenkomt. Op basis van de informatie uit de BEA verkeert 75% van de stadsbomen in goede staat, 15% in iets mindere staat, slechts 10% in sterk verminderde staat en 0 bomen in zeer verminderde staat. Een oplettende bewoner bracht dit onder onze aandacht.
Hoe kan het dat de informatie in de collegebrief niet overeenkomt met de informatie in de BEA?

3. In het bomenbeleidsplan van gemeente Haren staan manieren opgenomen om de doorwortelbare ruimte van bomen te vergroten. Wij horen van bewoners dat het projectbureau hen heeft gezegd dat alternatieve methodes (dus met het behouden van de bomen) niet zijn onderzocht, omdat dit niet de opdracht was. Klopt dit en zijn de mogelijkheden hiervan inderdaad niet onderzocht? Indien dit klopt, waarom niet? Indien dit niet klopt, waarom worden de alternatieve methodes niet gebruikt?

4. We horen geluiden van bewoners dat de bomen die geplant worden ter compensatie niet aansluiten aan de wensen van bewoners van de grunobuurt. Dit komt doordat de bomen geen vruchten/zaden hebben en de buurt juist de komst van vogels wil stimuleren. Ook is er gekozen voor smalle, dunne bomen terwijl bewoners aangeven schaduw van bomen nodig te hebben ter verkoeling. Wat is de reden waarom bewoners geen inspraak hebben over het type boom wat ter compensatie geplant wordt?

5. Bewoners gaven aan dat er weinig mogelijkheden tot interactie en het stellen van vragen was tijdens informatieavonden etc. Is het college het niet met ons eens dat dit soort plannen een breder draagvlak krijgen wanneer de buurt meegenomen wordt in het proces?
Zo ja, wil het college er dan op zien dat hier in het vervolg anders mee om wordt gegaan? Dus dat bewoners zelf inbreng hebben op het type bomen, mogelijkheid tot het stellen van vragen etc.


Vriendelijke groeten,
Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 22 mei 2016

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door de heer G.J. Kelder gestelde vragen over de bomenkap in de Grunobuurt. Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen gaan we kort in op de context van het plan.

De kap van de bomen wordt uitgevoerd in het kader van de vemieuwing van de riolering en herinrichting van de Grunobuurt. Het plan hiervoor hebben we op 7 juni 2016 vastgesteld. Over dit plan en de uitgevoerde afstemming met de bewoners informeren wij u in de brief'Grunobuurt-Zuid, vernieuwing riolering en herinrichting' (kenmerk 5717756).

1. Er wordt gesteld dat een reden voor de bomenkap de sanering van de riolering is. Maar er zijn andere mogelijkheden om de riolering te vervanging. We zien in omringende wijken voorbeelden van bomen die bij dit soort werkzaamheden gehandhaafd worden en het goed lijken te over leven. Vandaar dat we ons afvragen waarom dit hier niet wordt gedaan?
Het is inderdaad een mogelijkheid om de riolering te vervangen zonder dat daarvoor bomen gekapt hoeven te worden. Deze mogelijklieid heet relinen. Bij deze techniek worden de bestaande, oude buizen gebruikt en voorzien van een nieuwe binnenlaag. Hierbij is het niet nodig om wegen af te sluiten, kabels en leidingen om te leggen of bomen te kappen. We hebben onderzocht of relinen mogelijk is. Helaas blijkt dit niet het geval omdat we van een gemengd stelsel over willen gaan naar een gescheiden stelsel met afkoppeling van het regenwater naar onder meer het Stadspark. Dit levert een betere doorstroming en verversing van het water in de vijvers. Ook wordt het rioolzuiveringssysteem op deze wijze minder belast en is er minder gevaar van overstorten op het oppervlaktewater met vervuild rioolwater.

We hebben goed afgewogen of in dit project de rioolwerkzaamheden boombesparend kunnen worden uitgevoerd. Gezien de huidige sterke wortelopdruk en de te verwachten sterke achteruitgang van de bomen ten gevolge van de riolerings- en kabel- en leidingwerkzaamheden is dit geen optie.

2. Op basis van de informatie uit de BEA verkeert 75% van de stadsbomen in goede staat, 15% in iets mindere staat, slechts 10% in sterk verminderde staat en 0 bomen in zeer verminderde staat3. Een oplettende bewoner bracht dit onder onze aandacht. Hoe kan het dat de informatie in de collegebrief niet overeenkomt met de informatie in de BEA?
De BEA geeft aan dat de conditie van 75% van de bomen 'normaal' is. Dit is gebaseerd op een bovengrondse beoordeling. De levensverwachting van deze bomen is echter beperkt doordat de ondergrondse ruimte ontoereikend is. Dat is zichtbaar aan de wortelopdruk. Zodoende is in de collegebrief aangeven dat veel bomen een verminderde tot sterk verminderde conditie hebben door onvoldoende doorwortelbare groeiruimte. In de nieuwe situatie willen we deze problemen voorkomen door de bomen buiten de kabels- en leidingenstrook te planten en van een ruime groeiplaats te voorzien.

3. In het bomenbeleidsplan van gemeente Haren staan manieren opgenomen om de doorwortelbare ruimte van bomen te vergroten. Wij horen van bewoners dat het projectbureau hen heeft gezegd dat altematieve methodes (dus met het behouden van de bomen) niet zijn onderzocht, omdat dit niet de opdracht was. Klopt dit en zijn de mogelijkheden hiervan inderdaad niet onderzocht? Indien dit klopt, waarom niet? Indien dit niet klopt, waarom worden de altematieve methodes niet gebruikt?
Net als de gemeente Haren zijn we goed op de hoogte van de verschillende methodes om de doorwortelbare ruimte te vergroten. Voor dit project hebben we onderzocht of deze methodes toepasbaar zijn. Dit is echter niet het geval. Naar aanleiding van uw brief hebben we het bomenbeleidsplan van de gemeente Haren bestudeerd. Dit leidt niet tot nieuwe inzichten.

4. We horen geluiden van bewoners dat de bomen die geplant worden ter compensatie niet aansluiten aan de wensen van bewoners van de Grunobuurt. Dit komt doordat de bomen geen vruchten/zaden hebben en de buurt juist de komst van vogels wil stimuleren. Ook is er gekozen voor smalle, dunne bomen terwijl bewoners aangeven schaduw van bomen nodig te hebben ter verkoeling. Wat is de reden waarom bewoners geen inspraak hebben over het type boom wat ter compensatie geplant wordt?
We hebben in samenspraak met de buurt het assortiment bepaald. De bomen en de onderbeplanting zijn gekozen op bloei en vruchten die insecten en daarmee ook vogels aantrekken. Daamaast wordt onder andere vruchtdragende onderbeplanting zoals rimpelroos aangeplant. Naar wens van de bewoners is gekozen voor soorten met een grotere kroonomvang.

5. Bewoners gaven aan dat er weinig mogelijkheden tot interactie en het stellen van vragen was tijdens informatieavonden etc. Is het college het niet met ons eens dat dit soort plannen een breder draagvlak krijgen wanneer de buurt meegenomen wordt in het proces? Zo ja, wil het college er dan op zien dat hier in het vervolg anders mee om wordt gegaan? Dus dat bewoners zelf inbreng hebben op het type bomen, mogelijkheid tot het stellen van vragen etc.
We herkennen dit beeld niet. In een vijftal sessies in de avonduren is in overleg met de bewonerscommissie en vertegenwoordigers van bedrijven en instanties het plan vormgegeven. Vervolgens hebben we het plan aan de buurt voorgelegd. De (inloop)informatieavond werd druk bezocht met circa 50 belangstellenden. Met vijf personen vanuit het projectbureau is gepoogd een ieder te woord te staan. Voor de bewoners die in de drukte van die avond mogelijk weinig aan bod kwamen, was er een herkansing in de vorm van een tweede (inspraak)avond. Toen was het aantal bezoekers gehalveerd. Tegenwoordig worden overwegend inloopbijeenkomsten gehouden in plaats van plenaire zittingen. Onze ervaring is in het algemeen dat de bewoners bij een inloopbijeenkomst beter bediend worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer