Schrif­te­lijke vragen over tijde­lijke woon­lo­catie Gideonweg


Indiendatum: 30 nov. 2020

Geacht college,

De afgelopen jaren is in deze raad al meerdere keren gesproken over de woongroep van de Ulgersmaweg, voorheen de Vloeivelden. Laten we voorop stellen dat wij het waarderen dat het college met deze woongroep en met de woongroep op het Slibdepot de dialoog is aangegaan, en gepoogd heeft een geschikte alternatieve locatie voor hun manier van wonen te vinden. Wij weten dat het college met ons van mening is dat in onze gemeente mensen moeten kunnen wonen op een manier die bij hen past, en zijn blij dat er wordt gezocht naar een oplossing. Wel vragen wij ons af of de locatie die nu door de gemeente is aangedragen, aan het einde van de Gideonweg, geschikt is voor (tijdelijke) bewoning. Wij weten dat ruimte schaars is en begrijpen daarom ook dat er voor deze groepen geen eersterangs plek beschikbaar is, maar over de voorgestelde locatie aan het einde van de Gideonweg zijn gerede twijfels wegens vermeende veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Daarom stellen wij graag de volgende vragen aan het college:

 1. Hoe is het college tot deze keuze gekomen? Welke alternatieve locaties zijn onderzocht en afgevallen, en waarom?
 2. De woongroep van de Ulgersmaweg heeft ook zelf meerdere locaties als mogelijk alternatief voor tijdelijke bewoning aangedragen. Kunt u uiteenzetten waarom de verschillende locaties die door de woongroep zijn aangedragen als niet geschikt zijn beoordeeld?
 3. Eerder is aangegeven dat er voor alternatieve woongroepen, zoals deze krakers en de woongroep van het Betonbos, gezocht wordt naar een alternatieve woonlocatie voor de langere duur. Kan het college aangeven hoe ver dit proces inmiddels is? Wanneer kan de gemeenteraad een voorstel verwachten? Klopt het dat de woongroepen van het Slibdepot en de Ulgersmaweg ook voor dit terrein in aanmerking zouden komen als de ruimte daartoe toereikend is?
 4. Aan de woongroepen van de Ulgersmaweg en het Slibdepot is aangegeven dat de Gideonweg een tijdelijke plek zou zijn. Aan welke mate van tijdelijkheid moet hierbij gedacht worden?
 5. Wat voor contractvorm voor bewoning op de Gideonweg is aangeboden aan deze twee woongroepen, onder welke voorwaarden?
 6. Acht het college de cumulatieve effecten van de geurhinder van Attero, de vuilnisbelt, en de geluidshinder van de omliggende industrie en het weg- en scheepvaartverkeer acceptabel op deze tijdelijke woonlocatie? Kan zij dit toelichten?
 7. Is er getoetst of de veiligheidsdiensten ter plaatse kunnen komen?
 8. Klopt hebt dat de grond op dit perceel verontreinigd is? Zo ja, op wat voor manier? En zo ja, zijn er plannen voor sanering?
 9. Boven het terrein hangen hoogspanningslijnen van 110kV. Kan het college aangeven of de magneetveldzone op het terrein binnen de door de overheid aangeraden veilige waarde van gemiddeld 0,4 microtesla per jaar blijft?
 10. Volgens Artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn woonwagens een kwetsbaar object. (3) Kan het college toelichten of dit artikel hierbij van toepassing is?
 11. Voor kwetsbare objecten is de 10-6 contour voor plaatsgebonden risico een harde grenswaarde, geen richtwaarde. Valt het aangewezen perceel binnen de 10-6 contour voor plaatsgebonden risico (1, 2)? Zo ja, klopt het dat wonen op dit terrein wettelijk niet is toegestaan?
 12. Indien de 10-6 contour slechts ten dele het terrein ongeschikt maakt voor bewoning: hoe groot is het resterende deel? Is bij dit resterende deel een veilige afstand van de hoogspanningslijnen in acht genomen? Is dit resterende deel vlak en toegankelijk voor woonwagens? Wordt op dit resterende deel de contour fysiek aanschouwelijk gemaakt?
 • Hoogspanningslijn (zwart) en 10-6 contour van plaatsgebonden risico (Atlas Leefomgeving)

Visualisatie risico's

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler / Marten Duit

Partij voor de Dieren / Student & Stad

Indiendatum: 30 nov. 2020
Antwoorddatum: 9 dec. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer W.Pechler van de Partij voor de Dieren en de heer M. Duit van Student & Stad gestelde schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO betreffende tijdelijke woonlocatie Gideonweg. De brief van de vragenstellers is als bijlage bijgevoegd.

1. Hoe is het college tot deze keuze gekomen? Welke alternatieve locaties zijn onderzocht en afgevallen, en waarom?

Er wordt binnen de gemeente voor de volgende drie bijzondere woonvormen ruimte gezocht: een aantal kermisexploitanten van het KET in Helpman, stadsnomaden in Betonbos, en krakers van gemeentegronden. Voor al deze groepen zijn locaties onderzocht. De kermisexploitanten en stadsnomaden verdienen voorrang boven krakers van gemeentegronden.

De locatie aan de Gideonweg is zoals u stelt geen ‘eersterangs’ plek. In de collegevergadering van 12 of 19 januari 2021 worden locaties voorgesteld voor de verschillende groepen. Daarbij zal ook worden aangegeven welke locaties onderzocht zijn en waarom tot welke keuzes gekomen is.

2. De woongroep van de Ulgersmaweg heeft ook zelf meerdere locaties als mogelijk alternatief voor tijdelijke bewoning aangedragen. Kunt u uiteenzetten waarom de verschillende locaties die door de woongroep zijn aangedragen als niet geschikt zijn beoordeeld? Deze groep heeft locaties aangedragen op bedrijventerrein RoodeHaan (inmiddels verkocht) en Simmeren aan de Ulgersmaweg (verontreinigd, verwachte weerstand van de bedrijvenvereniging Oost).

3. Eerder is aangegeven dat er voor alternatieve woongroepen, zoals
deze krakers en de woongroep van het Betonbos, gezocht wordt naar een
alternatieve woonlocatie voor de langere duur. Kan het college aangeven hoe
ver dit proces inmiddels is?

Zie beantwoording vraag 1.

Wanneer kan de gemeenteraad een voorstel verwachten?

Februari 2021.

Klopt het dat de woongroepen van het Slibdepot en de Ulgersmaweg ook voor
dit terrein in aanmerking zouden komen als de ruimte daartoe toereikend is?

Dat kan een mogelijkheid zijn die nader besproken zou moeten worden met
de betreffende groepen.

4. Aan de woongroepen van de Ulgersmaweg en het Slibdepot is
aangegeven dat de Gideonweg een tijdelijke plek zou zijn. Aan welke mate
van tijdelijkheid moet hierbij gedacht worden?

Maximaal circa 2 jaar.

5. Wat voor contractvorm voor bewoning op de Gideonweg is
aangeboden aan deze twee woongroepen, onder welke voorwaarden?

De groep aan de Ulgersmaweg heeft een huurovereenkomst in concept
ontvangen waar een bescheiden vergoeding per bewoner wordt gevraagd. De
slibbultgroep heeft deze niet ontvangen aangezien deze groep heeft
aangegeven sowieso niet naar deze locatie te willen verhuizen.

6. Acht het college de cumulatieve effecten van de geurhinder van
Attero, de vuilnisbelt, en de geluidshinder van de omliggende industrie en het
weg- en scheepvaartverkeer acceptabel op deze tijdelijke woonlocatie? Kan
zij dit toelichten?

De locatie aan de Gideonweg is wat betreft externe factoren niet optimaal. De
nu gekraakte locaties slibdepot en Ulgersmaweg zijn dit ook niet. Het college
acht de locatie voor tijdelijk wonen acceptabel. Er wordt al jaren gewoond
door de stichting Ons Belang, ook zijn er bedrijven gehuisvest, waarvan de
werknemers op locatie ook niet worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.
De afstand tot aan overlast veroorzakende bedrijven is ook groot genoeg.

7. Is er getoetst of de veiligheidsdiensten ter plaatse kunnen komen?

Er loopt een onverharde weg tot naast de locatie. De locatie zelf ligt op een
bult en is niet eenvoudig met auto’s van hulpdiensten bereikbaar. Wel te voet.

8. Klopt het dat de grond op dit perceel verontreinigd is? Zo ja, op wat
voor manier? En zo ja, zijn er plannen voor sanering?

Er is sprake van een verontreiniging die is afgedekt met een zogenaamde
leeflaag. Er zijn op dit moment geen plannen voor sanering, om dat de
noodzaak hiervoor ontbreekt.

9. Boven het terrein hangen hoogspanningslijnen van 110kV. Kan het
college aangeven of de magneetveldzone op het terrein binnen de door de
overheid aangeraden veilige waarde van gemiddeld 0,4 microtesla per jaar
blijft?
Het terrein ligt binnen de magneetveldzone, zie onderstaande afbeelding.
Sinds 2015 is er beleidsadvies van het Rijk rondom magneetveldzones bij
hoogspanningsleidingen. Gemeenten, provincies en netbeheerders zijn niet
verplicht om het beleidsadvies toe te passen. Er zijn praktijkvoorbeelden
bekend waarin (tijdelijke) woningen binnen de magneetveldzone zijn of
worden toegelaten. Men moet zich daarbij ook realiseren dat in Nederland
naar schatting 20.000 bestaande woningen in de magneetveldzone van
hoogspanningslijnen staan. Met de woongroep aan de Ulgersmaweg is
afgesproken dat zij het aspect veiligheid zelf zouden onderzoeken.

10. Volgens Artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) zijn woonwagens een kwetsbaar object. (3) Kan het college toelichten
of dit artikel hierbij van toepassing is?

Dit wetsartikel is van toepassing.

11. Voor kwetsbare objecten is de 10-6 contour voor plaatsgebonden
risico een harde grenswaarde, geen richtwaarde. Valt het aangewezen
perceel binnen de 10-6 contour voor plaatsgebonden risico (1, 2)? Zo ja,
klopt het dat wonen op dit terrein wettelijk niet is toegestaan?

Het grootste deel van het terrein valt binnen de 10-6 contour en is daarmee
niet geschikt voor permanente bewoning. Vanwege de tijdelijkheid zou men
hiervan kunnen afwijken, via een gedoogbesluit.

12. Indien de 10-6 contour slechts ten dele het terrein ongeschikt maakt
voor bewoning: hoe groot is het resterende deel? Is bij dit resterende deel een
veilige afstand van de hoogspanningslijnen in acht genomen? Is dit
resterende deel vlak en toegankelijk voor woonwagens? Wordt op dit
resterende deel de contour fysiek aanschouwelijk gemaakt?

Het resterende deel bedraagt een paarhonderd vierkante meter. Het deel ligt in
de magneetveldzone. Het deel is glooiend. De gemeente is bereid aan de voet
van de bult voorzieningen te treffen om de bult beter begaanbaar te maken.
Dit is verder nog niet gerealiseerd aangezien de beide groepen deze locatie
hebben afgewezen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de situatie bij jeugdzorginstelling Elker, geïnitieerd door de SP.

Lees verder

Schriftelijke vragen over de gemeentelijke informatie over klimaatverandering

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer