Schrif­te­lijke vragen over vervui­lende projecten


Indiendatum: okt. 2017

Geacht college,

De rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat vermeld dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding1. De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten daarom moet worden stilgelegd en stelt daarom onderstaande vragen:

1. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank in de zaak die was aangespannen door Milieudefensie, waarin de staat door de rechtbank wordt opgedragen alles te doen dan wel achterwege te laten om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor projecten in Groningen? Graag uitgebreide toelichting.
- en wat zijn implicaties voor het investeren in Airport Eelde?

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren, dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat ook dat investeren in infrastructuur rondom Airport Eelde opnieuw bekeken moet worden? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, kunt u dit toelichten?

3. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van inwoners van onze gemeente als investeren in en om Airport Eelde wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

1https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/07/milieudefensie-rechtszaak-over-luchtvervuiling-uitspraak-a1572521

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 11 okt. 2017

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G.J. Kelder van de PvdD gestelde schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO over vervuilende projecten.

1. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank in de zaak die was aangespannen door Milieudefensie, waarin de staat door de rechtbank wordt opgedragen alles te doen dan wel achterwege te laten om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor projecten in Groningen? Graag uitgebreide toelichting. - en wat zijn implicaties voor het investeren in Airport Eelde?
Het vonnis van de Rechtbank Den Haag heeft geen implicaties of consequenties voor projecten in en rond Groningen met inbegrip van Groningen Airport Eelde (GAE). Aanleiding voor de zaak van Milieudefensie is, dat er met name in de G4 nog steeds op tientallen locaties normoverschrijdingen voorkomen. Met de luchtkwaliteit in Groningen is het gelukkig veel beter gesteld. Onze stad voldoet al sinds 2006/2007 (ruimschoots) aan de wettelijke normen. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij graag naar het 'Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen' dd. 29-08-2017. Wij hebben de raad hierover bij brief van 30-08-2017 (nummer 6521636) geïnformeerd (of zie: https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart}.

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren, dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat ook investeren in infrastructuur rondom Airport Eelde opnieuw bekeken moet worden? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, kunt u dit toelichten?
Wij delen deze mening niet. Zie ons antwoord op vraag 1.

3. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van inwoners van onze gemeente als investeren in en om Airport Eelde wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
De beoogde investeringen in GAE en ook de op stapel staande bouw- en/of infrastructuurprojecten in Groningen vallen onder het zgn. NIBM-criterium van de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5. Dergelijke projecten dragen 'Niet In Betekenende Male' bij aan de luchtkwaliteit. Consequenties zoals bedoeld in deze vraag zijn derhalve niet aan de orde. Zie ook ons antwoord op vraag 1.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer