Schrif­te­lijke vragen over vissterfte Hora Sicca­ma­singel


Indiendatum: aug. 2017

Geacht college,

Onlangs verscheen het bericht in de media dat er honderden dode vissen in de Hora Siccamasingel dreven1. Deze vissen zijn gestorven nadat er werkzaamheden uitgevoerd werden voor de Zuidelijke Ringweg. Onze fractie heeft al meerdere malen haar zorgen geuit over vissterfte in Groningen2 en stelt nu daarom de volgende, aanvullende, vragen:

In het artikel lezen we “De vissterfte ontstond vorige week nadat een maaiboot het kroos van het water van de Hora Siccamasingel in Groningen viste.“ Dit gebeurde uit naam van Combinatie Herepoort, die zegt dit overlegd te hebben met ecologen.
1. Hoe heeft er sprake kunnen zijn van vissterfte terwijl er overleg is geweest met ecologen? Heeft het college hierover contact gehad met Combinatie Herepoort?
Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Is het college het met ons eens dat vooral de eigen stadsecoloog altijd betrokken zou moeten worden bij dit soort zaken?
Zo ja; kan dit dan ook vastgelegd worden?
Zo nee; waarom niet?

3. Is er, volgens het college, sprake van een gemaakte fout door de Combinatie Herepoort?
Zo ja; wat zijn de consequenties voor Combinatie Herepoort na het maken van deze fout?
Zo nee; waarom niet?

4. Klopt onze lezing dat de gemeente vooral/alleen contact heeft met de hengelsportfederatie Groningen over de visstand in de vijvers?
Zo ja; om welke reden heeft de gemeente enkel contact met deze organisatie?
Zo nee; met welke organisaties heeft de gemeente ook contact over de visstand?

5. Er bereiken ons de laatste tijd meer berichten over ongelukken met vissen in vijvers na bouwwerkzaamheden. Eerder deze maand stelde onze fractie ook vragen over de waterdaling in meerdere vijvers, wellicht ook door bouwwerkzaamheden3. Aangezien dierenwelzijn een onderdeel is van de taken van het college, verwachten wij een proactieve houding als het gaat om dierenwelzijn binnen de gemeente. Op welke wijze komt de proactieve houding op dit punt naar voren? Graag een gemotiveerd antwoord.

6. Wat heeft het college tot op heden ondernomen om vissterfte tegen te gaan?

7. Welke structurele maatregelen worden genomen om vissterfte in het vervolg tegen te gaan?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

1http://www.dvhn.nl/groningen/Ring-Zuid-oorzaak-dode-vissen-in-Stadse-vijver-22446874.html

2https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-vissensterfte-lewenborg & https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-karpersterfte-oosterpark

3https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-lage-waterstand-vijvers-sterrebos-gebied

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 30 aug. 2017

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G. Kelder van de PvdD gestelde vragen over vissterfte.

1. Hoe heeft er sprake kunnen zijn van vissterfte terwijl er overleg is geweest met ecologen? Heeft het college hierover contact gehad met Combinatie Herepoort? Graag een gemotiveerd antwoord.
Op advies van onze ecologen heeft Combinatie Herepoort het kroos verwijderd van de Hora Siccamavijver met als doel het creëren van betere leefomstandigheden voor vleermuizen. Wij hebben echter niet aangegeven op welke wijze het kroos moest worden verwijderd. Combinatie Herepoort heeft bij het verwijderen verkeerd materieel gebruikt. Dit is de oorzaak van de ontstane vissterfte.

2. Is het college het mei ons eens dat vooral de eigen stadsecoloog altijd betrokken zou moeten worden bij dit soort zaken? Zo ja: kan dit dan ook vastgelegd worden? Zo nee: waarom niet?
Ja, wij zijn het met u eens dat onze ecologen altijd betrokken moeten zijn bij ingrepen in de ecologische structuur. In de Wet natuurbescherming (Wnb) staat wat er wel en niet mag bij werkzaamheden in het leefgebied van beschermde planten en dieren. Wanneer het nodig is zal vanuit een project advies worden gevraagd aan onze ecologen. Dat is in dit geval ook gebeurd, zie onze beantwoording van vraag 1 . Wij zien geen reden om dit verder vast te leggen.

3. Is er, volgens het college, sprake van een gemaakte fout door de Combinatie Herepoort? Zo ja; wat zijn de consequenties voor Combinatie Herepoort na het maken van deze fout? Zo nee; waarom niet?
Ja, Combinatie Herepoort heeft bij het verwijderen van het kroos verkeerd materieel gebruikt. Wij betreuren dat dit heeft geleid tot vissterfte. Wij zien echter geen redenen om hier verdere consequenties aan te verbinden. Combinatie Herepoort heeft niet voorzien dat de door hun gebruikte werkwijze zou leiden tot vissterfte. Ook zij betreuren de situatie en zullen in het vervolg bij het verwijderen van kroos beter rekening houden met de aanwezige visstand.

4. Klopt onze lezing dat de gemeente vooral/alleen contact heeft met de hengelsportfederatie Groningen over de visstand in de vijvers? Zo ja; om welke reden heeft de gemeente enkel contact met deze organisatie? Zo nee; met welke organisaties heeft de gemeente ook contact over de visstand?
Ja, dat klopt. De reden hiervoor is dat het water waar gevist mag worden, verpacht wordt aan de Hengelsportfederatie. Daarom hebben wij regelmatig contact met deze organisatie.

5. Er bereiken ons de laatste tijd meer berichten over ongelukken met vissen in vijvers na bouwwerkzaamheden. Eerder deze maand stelde onze fractie ook vragen over de waterdaling in meerdere vijvers, wellicht ook door bouwwerkzaamheden. Aangezien dierenwelzijn een onderdeel is van de taken van het college, verwachten wij een proactieve houding als het gaat om dierenwelzijn binnen de gemeente. Op welke wijze komt de proactieve houding op dit punt naar voren? Graag een gemotiveerd antwoord.
De Gemeente handelt op proactieve wijze als het gaat om dierenwelzijn, in dit geval over vissen. Dit specifieke geval is nader toegelicht in onze beantwoording van vraag nummer 6.

6. Wat heeft het college tot op heden ondernomen om vissterfte tegen te gaan?
De oorzaak van vissterfte zijn vaak de riool overstorten. Om te zorgen dat er minder vissterfte zal plaatsvinden bij mogelijke riool overstorten, hebben wij samen met het Waterschap Hunze en Aa's twee beluchters aangeschaft. Op deze manier kan er adequaat gehandeld worden bij zuurstoftekort in vijvers, zodat er meer vissen gespaard kunnen worden. Op de langere termijn willen we de voedselrijke situatie in stilstaande wateren verminderen. Met de vaststelling van het Groninger Water en Rioleringsplan (GWRP) door uw raad hebben we hierin al stappen gezet. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Afkoppelen van het rioleringssysteem
    Het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en komt direct terecht in het oppervlaktewater. Hiermee worden geïsoleerde wateren met regelmaat ververst met regenwater. Bovendien beperkt dit de riooloverstort en scheelt dit in de kosten voor waterzuivering.
  • Aanleg van natuurvriendelijke oevers
    Het vervangen van beschoeiing door natuurvriendelijke oevers draagt bij aan de ontwikkeling van waterplanten. Deze zullen de voedingsstoffen uit het water opnemen en hiermee de voedselbeschikbaarheid voor de ontwikkeling van kroos tegengaan.
  • Het creëren van diepere zones
    Door het realiseren van één of enkele diepere zones in een waterpartij kunnen vissen zich verplaatsen naar deze diepere zones. Diepere zones warmen minder snel op waardoor lokaal meer zuurstof beschikbaar is.

7. Welke structurele maatregelen worden genomen om vissterfte in het vervolg legen Ie gaan?
Wij beantwoorden deze vraag bij vraag 6.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer