Vragen betref­fende eventuele komst van Fast­food­keten Burger King


Indiendatum: feb. 2014

Geacht college,

Vrijdag 14 februari jl. werden wij opgeschrikt door een bericht in de krant (Dagblad van het Noorden, 14 februari, blz. 19). Fastfoodketen Burger King wil zich nestelen in het hartje van de binnenstad. Het gaat om een zeer prominente plek, tegenover de Hennes en Mauritz, waar Burger King drie winkelpanden aaneen wil voegen: het huidige La Place, tassenzaak Talens en de kledingzaak Miamor.

Het beperken van de vleesconsumptie is een belangrijk speerpunt van de Partij voor de Dieren. In Nederland alleen al worden jaarlijks twintig miljoen varkens gefokt en gedood omwille van hun vlees. De dieren leiden een ellendig leven, waarin ze het daglicht vaak alleen maar zien op weg naar het slachthuis. Als zoveel dieren op een dergelijk onnatuurlijke manier dicht bij elkaar gepropt zitten, kan dat leiden tot op mensen overdraagbare ziektes en overmatig antibioticagebruik.

Maar dierenwelzijn en risico’s voor de volksgezondheid zijn niet het enige dat in het geding is door vleesconsumptie. De FAO stelt dat de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veehouderij wereldwijd 18% bedraagt, meer dan alle verkeer en vervoer samen, terwijl het World Watch Institute uitgaat van een aandeel voor de veehouderij van 51%. Het eten van dode dieren levert dus een zeer belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering.

Daarnaast is er een enorm landbouwareaal nodig voor vleesconsumptie. Voor een kilo dierlijke eiwitten zijn ongeveer zeven kilo plantaardige eiwitten nodig. Vlees is dus een zeer inefficiënt voedingsmiddel, dat leidt tot vergroting van de wereldvoedselproblematiek, het kappen van regenwouden - de longen van de aarde - voor veevoederplantages en hiermee het uitsterven van diverse dieren. Dierlijke eiwitten kosten ook heel veel water: voor een kilo biefstuk is zo’n 15000 liter water nodig.

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van deze feiten en stijgt het aandeel vegetariërs en flexitariërs. Ook Stad lijkt zich bewust van de noodzaak van een duurzamer voedselsysteem. De gemeenteraad heeft in 2012 een beleidsvisie (Groningen groeit gezond) vastgesteld, die deze transitie moet ondersteunen. Hierin wordt kort aandacht besteed aan de positieve effecten van vermindering van de vleesconsumptie. En in 2011 al nam de gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin het college werd verzocht een voorstel voor een Meatfree Monday campagne aan de raad voor te leggen.

De alomtegenwoordigheid van fastfood speelt een grote rol bij het groeiende probleem van overgewicht bij kinderen. In januari heeft u op uw eigen website geschreven dat het aantal kinderen en jongeren in Groningen dat overgewicht heeft verontrustend groot is. In Groningen zou één op de zeven kinderen van 5/6 jaar al overgewicht hebben en bij de 10/11 jarigen zou gemiddeld één op de vier kinderen te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen krachtiger aan te pakken, sluit de gemeente Groningen dit jaar aan bij de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

De komst van een nieuwe Fastfoodketen zou een smet zijn op het blazoen van onze mooie stad, die in 2013 nog is verkozen tot Groenste Stad van Nederland en serieus werk maakt van duurzaamheid. In 2011 als Hoofdstad van de Smaak en ook middels het promoten van streekproducten en biologische producten laat de stad zien serieus bezig te zijn met voedsel. Vorig jaar kwam Groningen nog positief in het nieuws doordat de Vegetariërsbond onze stad uitriep tot vegastad van het Noorden. In veel restaurants en andere eetgelegenheden zou een ruime keuze zijn voor vleesminderaars en vegetariërs.

De Partij voor de Dieren is niet blij met de eventuele komst van de Burger King en wil het college hier graag enkele vragen over stellen.

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de komst van een winkel als de Burger King, die drijft op het goedkoop verkopen van een beladen product als vlees, niet past in een stad die zich groen en duurzaam noemt en Fair Trade doelstellingen onderschrijft?
  2. Enige tijd geleden hebt u een pand aan de Oostzijde opgekocht. Het gaat om het pand Grote Markt 30 / 33. Twaalf juni 2013 hebben wij u daar schriftelijke vragen over gesteld, waaruit ik uit uw antwoord op vraag 5 het volgende citeer:
    “Het zorgdragen voor stedelijke vernieuwing en het treffen van maatregelen in het belang hiervan is een wettelijke taak die opgedragen is aan de gemeente. Het verwerven van de aankoop Grote Markt 30/33 ten behoeve van de ontwikkeling Grote Markt maakt onderdeel uit van deze wettelijke taak. Het is ook geen doel op zich, maar een middel. Het bezit van onroerende zaken in een plangebied biedt de mogelijkheid om te kunnen sturen op geld, risico's tijd en kwaliteit. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Om deze redenen voert de gemeente Groningen al geruime tijd een actief grondbeleid. De gemeente is geen belegger, maar de gemeente verwerft in het kader van stadsontwikkeling en houdt in principe geen panden langdurig in eigendom.”
    Hierin stelt u onroerende zaken aan te kopen om te kunnen sturen op kwaliteit en zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De Grondbank is een instrument om actief grondbeleid vorm te geven en aankopen te realiseren. Bent u bereid met behulp van dit instrument een poging te doen de Burger King te weren? Zo nee, waarom niet?
  3. Zal de Welstandscommissie een oordeel vellen over de uitstraling van de Burger King op grond van het Bouwbesluit? Welke juridische gevolgen kan een eventueel negatief oordeel hebben voor de komst van de Burger King?
  4. Tegen de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt. Wie zijn in dit geval de direct betrokkenen volgens U?
  5. Zit op alle drie de panden en de bovenetage een horecabestemming? Is die horecabestemming nodig voor de vestiging van de Burger King? In hoeverre was het mogelijk een vergunning te verlenen voor de Burger King, indien niet op alle drie panden – en de bovenetage - een horecabestemming lag?
  6. De nabijheid van een school of buurthuis voor kinderen kan een reden zijn om de vergunning voor een fastfood vestiging te weigeren. Heeft u de mogelijkheden voor het weigeren van een vergunning voor een Burger King op deze plek onderzocht met het oog op de risico’s van overgewicht bij kinderen? Zo nee, waarom niet? Hoe oordeelt u zelf over het verlenen van een vergunning, terwijl u zich tegelijkertijd wilt aansluiten bij de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht?

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren

Gerjan Kelder

Indiendatum: feb. 2014
Antwoorddatum: 24 mrt. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over de eventuele komst van Fastfoodketen Burger King in Groningen. De brief van de vragensteller treft u als bijiage aan.

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de komst van een winkel als de Burger King, die drijft op het goedkoop verkopen van een beladen product als vlees, niet past in een stad die zich groen en duurzaam noemt en Fair Trade doelstellingen onderschrijft?
-Nee.
Op grond van planoiogische wet- en regelgeving is het niet mogelijk om bepaalde typen restaurants, vanwege het aanbod, te weren. Daamaast hebben we als gemeente verschillende doelstellingen. Een aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad, een veelzijdig aanbod aan voorzieningen en het bevorderen van werkgelegenheid zijn doelstellingen die
in dit licht genoemd kunnen worden.

2. Enige tijd geleden hebt u een pand aan de Oostzijde opgekocht. Het gaat om het pand Grote Markt 30/33. Twaalf juni 2013 hebben wij u daar schriftelijke vragen over gesteld, waaruit ik uit uw antwoord op vraag 5 het volgende citeer:

"Het zorgdragen voor stedelijke vernieuwing en het treffen van maatregelen in het belang hiervan is een wettelijke taak die opgedragen is aan de gemeente. Het verwerven van de aankoop Grote Markt 30 33 ten behoeve van de ontwikkeling Grote Markt maakt onderdeel uit van deze wettelijke taak. Het is ook geen doel op zich maar een middel Het bezit van ontroerende zaken in een plangebied biedt de mogelijkheid om te kunnen sturen op geld, risico's tijd en kwaliteit. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Om deze
redenen voert de gemeente Groningen al geruime tijd een actief grondbeleid. De gemeente is geen belegger maar de gemeente verwerft in het kader van stadsontwikkeling en houdt in principe geen panden langdurig in eigendom. "

Hierin stelt u onroerende zaken aan te kopen om te kunnen sturen op kwaliteit en zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De Grondbank is een instrument om actief grondbeleid vorm te geven en aankopen te realiseren. Bent u bereid met behulp van dit instrument een poging te doen de Burger King te weren? Zo nee, waarom niet?
-Nee.
Wij zien geen reden om de Burger King te weren van deze locatie met behulp van de grondbank. De situatie is bovendien niet vergelijkbaar met de ontwikkeling Grote Markt, waar een structuurverandering wordt beoogd en waar ook fmanciele risico's zijn zoals vastgelegd in de Grex Grote Markt Oostzijde/Forum. Bij de Grote Markt 30-33 gaat het om ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het project Forum - Oostzijde GM. Dat is heel iets anders dan de 'kwaliteit' van (het aanbod van) restaurants.

3. Zal de Welstandscommissie een oordeel vellen over de uitstraling van de Burger King op grond van het Bouwbesluit? Welke juridische gevolgen kan een eventueel negatief oordeel hebben voor de komst van de Burger King?
- De Welstandscommissie heeft het bouwplan onlangs getoetst aan de Welstandsnota en de gebiedsgerichte criteria voor de Binnenstad en een positief advies gegeven. Het college heeft in haar besluit van 3 februari 2014, om de omgevingsvergimning te verlenen, dit advies overgenomen.

4. Tegen de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt. Wie zijn in dit geval de direct betrokkenen volgens U?
- De bezwaar- en beroepstermijn van de omgevingsvergunning loopt nog tot 19 maart 2014. Alleen belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar of beroep instellen. Het is aan de belanghebbenden zelf om eventueel bezwaar te maken. Daarbij zullen de reguliere procedures worden gevolgd. Het is niet aan ons om aan te geven wie de direct betrokkenen zijn.

5. Zit op alle drie de panden en de bovenetage een horecabestemming? Is die horecabestemming nodig voor de vestiging van de Burger King? In hoeverre was het mogelijk een vergunning te verlenen voor de Burger King, indien niet op alle drie panden - en de bovenetage - een horecabestemming lag?
- Het pand waar La Place nu nog in gevestigd is (Waagstraat 3), heeft een horecabestemming, ook op de verdieping, de andere betrokken panden (Grote Markt 52 en 53) hadden dit niet. Met een afwijking van het bestemmingsplan, deels binnenplans, deels buitenplans, kon dit gerealiseerd worden. Burger King heeft hiertoe een omgevingsvergunning aangevraagd op 9 november 2013. Deze vergunning die betrekking had op zowel de verbouw als de afwijking op het bestemmingsplan, is op 3 februari 2014 verleend. De aanvraag en verlening
zijn op reguliere wijze gepubliceerd in de Stadsberichten.

6. De nabijheid van een school of buurthuis voor kinderen kan een reden zijn om de vergunning voor een fastfood vestiging te weigeren. Heeft u de mogelijkheden voor het weigeren van een vergunning voor een Burger King op deze plek onderzocht met het oog op de risico's van overgewicht bij kinderen? Zo nee, waarom niet? Hoe oordeelt u zelf over het verlenen van een vergunning, terwijl u zich tegelijker tijd wilt aansluiten bij de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht?
- Zoals al onder 1. beantwoord beschikken we niet over het instrumentarium om bepaalde typen restaurants te weren. In een binnenstad, die gekenmerkt wordt door een grote varieteit aan horeca, is het onmogelijk om (basis-)scholen niet in aanraking te laten komen met fastfood.

Met vriendelijkegroet,


de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreemam

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer