Vragen betref­fende solli­ci­ta­tie­plicht oud-burge­meester Rehwinkel


Indiendatum: feb. 2014

Geacht college,

Op 30 oktober 2013 nam de heer Rehwinkel afscheid als burgemeester van Groningen. De heer Rehwinkel is vrijwilligerswerk voor de internationale organisatie UCLG gaan doen. Dat vrijwilligerswerk in combinatie met het gebruik van de wachtgelduitkering heeft tot verontwaardigde reacties geleid. Na alle ophef over de handelswijze van de heer Rehwinkel, gaf hij aan de eerste drie maanden van het wachtgeld aan de gemeente terug te storten. De voormalige burgemeester heeft tevens aangegeven naast zijn vrijwilligerswerk in Barcelona te solliciteren naar een betaalde baan.

Op 16 oktober 2013 stelde de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de controle op de sollicitatieplicht van de heer Rehwinkel. Nu de eerste drie maanden na het vertrek van de heer Rehwinkel voorbij zijn, zijn de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren benieuwd naar de naleving van de wettelijke sollicitatieplicht door de heer Rehwinkel en de controle daarop door het college van burgemeester en wethouder.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de SP en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkel de eerste drie maanden van zijn wachtgelduitkering inmiddels daadwerkelijk aan de gemeente heeft teruggestort? Zo nee, kunt u aangeven wat de reden is dat de terugstorting nog niet heeft plaatsgevonden en welke actie u daarop gaat ondernemen?
  2. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkel zich gehouden heeft aan de wettelijke sollicitatieplicht? Zo ja, op welke wijze heeft de heer Rehwinkel zich aan die plicht gehouden en op welke wijze heeft het college daarop controle uitgeoefend? Zo niet, waarom niet?
  3. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP en de Partij van de Dieren van 16 oktober 2013 gaf het college aan dat wanneer de heer Rehwinkel in het buitenland zou verblijven, er maatwerk afspraken zouden worden gemaakt betreffende de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding conform de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Kan het college aangeven of er wel of geen maatwerkafspraken met de heer Rehwinkel zijn gemaakt? Zo ja, waar bestaan de afspraken uit? Zo nee, waarom zijn er geen afspraken gemaakt en wanneer gaat dat wel gebeuren?
  4. Is het college bereidt om de raad eens per half jaar over de naleving van de wettelijke sollicitatieplicht en de geboden begeleiding conform de APPA met betrekking tot alle gewezen politieke ambtsdragers die van de gemeente een wachtgelduitkering ontvangen, te informeren? Zo niet, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Jimmy Dijk Gerjan Kelder

SP Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2014
Antwoorddatum: 5 feb. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de door de fractics van de SP cn de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het toezien op de sollicitatieplicht van de heer Rehwinkel.

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkcl de eerste drie maanden van zijn wachtgelduitkering inmiddels aan de gemeente heeft teruggestort?
De eerste drie maanden zijn conform afspraak met de heer Rehwinkel rechtstreeks in de gemeentekas van de gemeente Groningen gestort.

2. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkel zich gehouden heeft aan de wettelijke sollicitatieplicht? Zo ja, op welke wijze heeft de heer Rehwinkel zich aan die plicht gehouden en op welke wijze heeft het college daarop controle uitgeoefend? Zo niet, waarom niet?
De eerste drie maanden van de Algemene Pcnsioenwet Politieke Ambtsdragers(APPA- uitkering) kent conform de richtlijnen van de informaticfolder ''Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers" van het Ministerie van Biimenlands Zaken en Koninkrijkrelaties geen sollicitatieplicht. Na de eerste drie maanden gaat de sollicitatieplicht in. De VNG en de gemeente Groningen volgen deze richtlijnen. Voor de heer Rehwinkel begint de sollicitatieplicht in februari 2014.

3. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP en de Partij van de Dieren van 16 oktober 2013 gaf het college aan dat wanneer de heer Rehwinkel in het buitenland zou verblijven, er maatwerk afspraken zouden worden gemaakt betreffende de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding conform de Algemene Pcnsioenwet Politieke Ambtsdragers. Kan het college aangeven of er wel of geen maatwerkafspraken met de heer Rehwinkel zijn gemaakt? Zo ja, waar bestaan de afspraken uit? Zo nee, waarom zijn er geen afspraken gemaakt en wanneer gaat dat wel gebeuren?
Iedere afspraak over het nakomen van de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding conform de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is een maatwerkafspraak. De heer Rehwinkel heeft met de gemeentesecretaris gerichte afspraken gemaakt over zijn re-integratie. Een Nederlands re-integratiebureau zal de heer Rehwinkel begeleiden. Het re-integraticbureau houdt de gemeente Groningen periodiek op de hoogte van de actuele stand van zaken. Eind deze maand zal een gedegen re-integratieplan aan de gemeente worden voorgelegd.

4. Is het college bereid om de raad eens per halfjaar over de naleving van de wettelijke sollicitatieplicht en de geboden begeleiding conform de APPA met betrekking tot alle gewezen politieke ambtsdragers die van de gemeente een wachtgelduitkering ontvangen, te informeren? Zo niet, waarom niet?
Het controleren van het naleven van de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding van voormalige politieke ambtsdragers die van de gemeente Groningen een wachtgelduitkering ontvangen is van groot maatschappelijk belang. De gemeente zal deze taak dan ook conscientieus uitvoeren.

De afspraken tussen een oud-bestuurder en de gemeente over diens re-integratie raakt de persoonlijke levenssfeer van de oud-bestuurder. De privacy van onze oud-bestuurders wensen wij te respecteren. Daamaast kan het uitbrengen van rapportages over de soUicitatieplicht en de begeleiding van oud-bestuurders een negatief effect hebben op de slagingskansen van hun re-integratietrajecten. Wij vinden een halfjaarlijkse rapportage om die reden niet wenselijk.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer