Vragen betref­fende ouderen met indi­ca­tie­stelling op de wacht­lijst voor plaatsing in een instelling


Indiendatum: aug. 2014

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Datum: 29 augustus 2014

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende ouderen met indicatiestelling op de wachtlijst voor plaatsing in een instelling

Geacht College,

Op 25 augustus jl. bracht Nieuwsuur een onderzoek naar voren, waaruit blijkt dat er 10.333 mensen op de wachtlijst staan bij een verpleeg- of verzorgingstehuis. 5.000 van hen wacht al langer dan een jaar[1]. Door het Rijk wordt onderscheid gemaakt tussen wenswachtenden en actief wachtenden, met in de eerste categorie mensen die volgens de Rijksdefinitie enkel in een specifieke instelling terecht willen komen en daar best voor willen wachten en in de tweede categorie mensen die wachten buiten hun wil. Deze indeling blijkt volgens het onderzoek echter vaak onbekend bij de ingeschrevenen zelf en de mantelzorgers. Hierdoor staan mensen die eigenlijk actief wachtende zijn, zonder dat zij het weten als wenswachtende genoteerd. De manier waarop de indicatie aangevraagd wordt en de criteria die zorgkantoren hanteren, zijn hier oorzaken van.

Het Rijk kijkt alleen naar de actief wachtenden, waardoor de urgente situaties mee lijken te vallen- de lijst van actief wachtenden betreft ‘slechts’ 65 mensen. Directeur Liane den Haan van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren, zegt over het onderzoek: “het onderzoek van Nieuwsuur toont vooral aan dat mensen geen idee hebben wat hun status op de wachtlijst is en welke rechten zij daaraan kunnen ontlenen.” Volgens haar moet er een drie voorkeurensysteem komen, in plaats van het huidige systeem, waarbij men één voorkeur opgeeft en daardoor bijna automatisch wenswachtende wordt[2].

Een reden van de lange wachtlijsten is de verandering in Rijksbeleid. Vanwege eerder, terecht, gestelde vragen hierover door de SP-fractie, laten wij dit onderwerp nu buiten beschouwing.

De Partij voor de Dierenfractie heeft over de beschreven situatie de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het onderzoek van Nieuwsuur?

2. Heeft u voor Groningen inzichtelijk of het voor ouderen in Groningen duidelijk is of zij als wenswachtende, of als actief wachtende op de lijst staan en of dit correct is? Zo ja, hoe is de situatie in Groningen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u eraan doen om dit inzicht te krijgen?

3. Wat gaat u doen om de onduidelijkheid bij inschrijving voor een instelling te verminderen, zodat hulpbehoevende ouderen niet ten onrechte als wenswachtende worden geregistreerd?

4. Heeft u de belasting van mantelzorgers in beeld die zorgen voor ouderen die, ondanks hun indicatie en grote hulpbehoevendheid, nog thuis wonen? Zo ja, wat voor ontwikkelingen ziet u momenteel en welke verwacht u met de wijzigingen in het rijksbeleid? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft u inzichtelijk hoe u wilt omgaan met het, doordat ouderen langer thuis blijven wonen, te verwachten groeiende beroep op mantelzorgers in de toekomst? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://nieuwsuur.nl/onderwerp/690718-10000-ouderen-wachten-op-zorg.html

[2] http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/reactie-op-uitzending-nieuwsuur

Indiendatum: aug. 2014
Antwoorddatum: 24 sep. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de beantwoording op de door de heer G.J. Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over ouderen met een indicatiestelling op de wachtlijst voor plaatsing in een instelling.

1. Bent u op de hoogte van het onderzoek van Nieuwsuur?
Ja, wij zijn op de hoogte van het onderzoek van Nieuwsuur.

2. Heeft u voor Groningen inzichtelijk of het voor ouderen in Groningen duidelijk is of zij als wenswachtende, of als actief wachtende op de lijst staan en of dit correct is? Zo ja, hoe is de situatie in Groningen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dit inzicht te krijgen?
Over uw brief hebben wij over de situatie in Groningen contact opgenomen met een aantal zorgaanbieders en het Zorgkantoor. Wij begrijpen dat in Groningen clienten met een indicatie voor verblijf in een instelling altijd goed geinformeerd worden over hun mogelijkheden. Als er nog geen plaats is in het huis van voorkeur kan iemand tijdelijk in een ander huis gaan wonen of overbruggingszorg krijgen. Als de cliënt besluit thuis te blijven wonen en te wachten tot er een plek vrij komt in het huis van voorkeur is de zorgaanbieder waar de cliënt op de wachtlijst staat verantwoordelijk voor het aanbieden van overbruggingszorg. Tevens is deze zorgaanbieder op grond van contractafspraken met Menzis verplicht om iedere drie maanden de wachtlijst te actualiseren. Er wordt dan vanuit deze zorgaanbieder contact opgenomen met alle mensen die op de wachtlijst staan om te horen of de situatie tussentijds is veranderd. Mocht er aanleiding toe zijn, draagt de zorgaanbieder de cliënt actief over aan het zorgkantoor zodat er gezocht kanworden naar een alternatief. Dit systeem functioneert naar tevredenheid. De aanbieders in Groningen en het Zorgkantoor herkennen zich dan ook niet in het onderzoek van Nieuwsuur.

3. Wat gaat u doen om de onduidelijkheid bij inschrijving voor een instelling te verminderen, zodat hulpbehoevende ouderen niet ten onrechte als wenswachtende worden geregistreerd?
Onze indruk is dat die onduidelijkheid in onze gemeente niet aan de orde is, omdat er goede afspraken zijn tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieders. Wij zien dan ook geen noodzaak om hierover in overleg te treden met het Zorgkantoor. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er overigens op dat het wachtlijstbeheer geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is, maar een zaak tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en derhalve buiten onze directe invloedsfeer valt.

4. Heeft u de belasting van mantelzorgers in beeld die zorgen voor ouderen die, ondanks hun indicatie en grote hulpbehoevendheid, nog thuis wonen? Zo ja, wat voor ontwikkelingen ziet u momenteel en welke verwacht u met de wijzigingen in het rijksbeleid? Zo nee, waarom niet?
Wij hebben die belasting in beeld, want ook onder het huidige beleid zijn er overbelaste mantelzorgers. Het verhuizen naar een plaats in een verzorgingsof verpleeghuis is heel vaak een emotioneel proces van wikken en wegen door de cliënt, familie- en mantelzorgers. De draagkracht van de mantelzorger(s), de mogelijkheden van de thuiszorg en woningaanpassingen
spelen hierbij een rol. Vaak wordt een verhuizing zo lang mogelijk uitgesteld, omdat het opgeven van de vertrouwde omgeving ontzettend zwaar is. Dit uitstel kan inderdaad leiden tot overbelasting van mantelzorgers, zeker als er sprake is van dementie. Zeker als de situatie onhoudbaar is geworden, moet iemand direct bemiddeld kunnen worden naar een plaats in een verzorgings of verpleeghuis ook al is dat dan niet direct naar het huis van voorkeur. Er is in Groningen een goed systeem van crisisopname. De coördinatie hiervan is belegd bij Zorggroep Groningen. Verder is ons gemeentelijk mantelzorgbeleid in al haar facetten gericht op het behouden van een goede balans tussen draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Of er nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn ten gevolge van het rijksbeleid kunnen wij op dit moment niet goed overzien. De scherpste kanten van de bezuinigingen binnen de intramurale Verpleging en Verzorging sector zijn teruggedraaid. Wij verwachten dat er voor mensen die het echt nodig hebben ook in de toekomst een plek in een verpleeghuis beschikbaar is. De nieuwe functie thuisverpleging, alleriei nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe woon- zorgarrangementen zoals die nu door zorgaanbieders worden ontwikkeld zullen bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen.

5. Heeft u inzichtelijk hoe u wilt omgaan met het, doordat ouderen langer thuis blijven wonen, te verwachten groeiende beroep op mantelzorgers in de toekomst? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?
Wij hebben inzichtelijk hoe wij ons mantelzorgbeleid de komende tijd verder willen door ontwikkelen. Onze voorstellen hieromtrent presenteren wij u op korte termijn in het Definitief Sociaal Beleidsplan Vemieuwing Sociaal Domein 2014-2015.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer