Vragen betref­fende revi­ta­li­se­ringsplan woon­sche­pen­haven


Indiendatum: mrt. 2014

Geacht college,

Naar aanleiding van de ecoscans en contacten hierover met de bewoners, zijn bij ons meer vragen gerezen over het project revitalisering woonschepenhaven. De meeste daarvan vindt u hieronder. Wij willen verzoeken om een spoedige beantwoording gezien de urgentie van de kwesties rondom de boerenzwaluwen nesten, de vervuiling en de zwakke dijk.

1. Ecoscans. 23 Januari 2014 heeft u de rapportage van de ecoscans van de Woonschepenhaven toegezonden naar de raad. Hierin staat vermeld dat er geen broedplaatsen zijn vastgesteld van vogelsoorten ten tijde van het terreinbezoek op 18 juni 2013. Dit is hoogst merkwaardig, want er broeden zeer veel boerenzwaluwen en dat was in juni ook het geval. Dat hebben de bewoners in meerdere gesprekken met de gemeente naar voren gebracht. Bij één woonark is er zelfs sprake van 42 tot 45 zwaluwen die zijn uitgebroed in 2013 gedurende de periode april tot zelfs begin october. Daar bestaan ook beelden van. De nesten zitten aan de onderkant van schuurtjes en op andere veilige plekken.
- Waarop baseert het college de stelling dat er geen broedplaatsen van boerenzwaluwen aanwezig waren?
- Er is verteld waar ze zaten. Waarom heeft men ze niet willen zien? Waarom heeft men niets met de gesprekken met de bewoners gedaan?

2. Tijdens deze verkiezingscampagne is het bij debatten in de stad een terugkerend thema: burgers beklagen zich over het feit dat zij niet serieus genomen worden door de gemeente. Deze sentimenten leven ook onder de woonschepenhavenbewoners en alleen al gelet op het voorgaande, terecht.
- De Partij voor de Dieren vraagt daarom: wat is uw reactie in het kader van de beoogde en op het stadhuis in de afgelopen jaren zeer veel besproken cultuurverandering, die er op neer komt dat er gehandeld dient te worden vanuit en voor de burger in plaats van over de burger heen, op de gang van zaken rondom de boerenzwaluwen nesten?

3. De Partij voor de Dieren begrijpt dat een ecoscan door een objectieve derde partij gedaan moet worden. Vaak worden ecoscans gedaan door “echte derden”, zoals bijvoorbeeld bij de moskee in Selwerd is gebeurd. Hier is de ecoscan gedaan door de gemeente zelf.
- Waarom?
- Bent u bereid om de volgende scan te laten doen door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau? Zo ja, wanneer kunnen wij dat rapport verwachten? Zo nee, waarom niet?

4. Ongeveer vijf weken terug zijn diverse oude wilgen weggehaald in verband met de Sontbrug. In veel van deze oude wilgen zaten vleermuizenkolonies.
- Is gecontroleerd of er in de weggehaalde wilgen vleermuizenkolonies zaten? Is er een ecoscan / ecologisch onderzoek verricht?

5. De vijf meter maatregel zal ertoe leiden dat schuurtjes afgebroken moeten worden en dat hiermee nesten van boerenzwaluwen vernietigd zullen worden. Een bijzonder aspect van de boerenzwaluw is dat deze ieder jaar terugkeert naar zijn nest, in plaats van zoals bijvoorbeeld een mus jaarlijks een nieuw nestje te bouwen. Deze vogel broedt op diverse plekken in de woonschepenhaven. Alhoewel enerzijds in de ecoscan wordt geconcludeerd dat er geen broedplaatsen zijn vastgesteld, wordt tegelijkertijd wel aangeraden een soort ecovlot met wat kleinere vlotjes neer te leggen die nestgelegenheid moet bieden voor zwaluwen en vleermuizen.
- Denkt u dat één vlot ter grootte van een kleine woonboot en een paar kleine vlotjes opwegen tegen de 77 woonschepen en hun schuurtjes die er nu liggen?
- In verband met welke maatregelen in het kader van het revitaliseringsplan wordt dit ecovlot precies aangeraden?

6. De bodemvervuiling. Het was bij velen bekend dat de bodem hier zwaar vervuild is, met name als gevolg van in het kanaal gestroomd grondwater vanuit de verffabriek de Wit. Maar de Partij voor de Dieren werd toch verrast door het bestaan van een rapport uit 2006 van Royal Haskoning, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de vervuiling op de locatie van de kruising Eemskanaal en Winschoterdiep. Het is geautoriseerd door de Milieudienst, 13 januari 2010. Hier zit op blz. 5 een schema in over de algemene milieuhygiënische slibkwaliteit, waaruit naar voren komt dat op alle vier plekken in het slib van de woonschepenhaven (“Monstervakken”) waar onderzoek is gedaan, sprake is van slibklasse drie, de één na zwaarste categorie van vervuiling op de gebruikte schaal van vijf: 0 tot en met 4. De Partij voor de Dieren vindt het merkwaardig dat de gegevens over de vervuiling niet vermeld werden in het aan de raad voorgelegde voorstel voor revitalisering.
- Waarom zijn deze gegevens niet meegenomen in het voorstel voor het revitaliseringsplan zoals voorgelegd aan de raad?

7. Het college ging er ook feitelijk niet op in toen tijdens de behandeling van het voorstel tijdens de commissie Ruimte en Wonen van 3 december, door raadsleden opmerkingen over mogelijke vervuiling werden gemaakt.
- Waarom niet?

8. Indien er tot 1.40 wordt gebaggerd, zit je in de klei en heb je een cutterzuiger nodig om de klei te versnijden. De kosten daarvan zijn bijzonder hoog. Bij de behandeling van dit onderwerp in de Ruimte en Wonen commissie van december stelde de wethouder dat de risico’s voor aanwezige vervuiling nog in kaart zouden worden gebracht voordat het bestek van de aanbesteding klaar was. Maar die risico’s zijn dus al deels in kaart gebracht.
- Denkt u nog steeds dat het revitaliseringsplan inclusief baggeren en saneren van slibklasse drie binnen het budget van 4.5 miljoen euro uitvoerbaar is?

9. Als slib van vervuilingscategorie drie omhoog wordt gehaald, wat zal gebeuren bij het uitbaggeren van de woonschepenhaven, dan moet je wettelijk gezien vanuit VROM een milieudraaiboek klaar hebben liggen.
- Heeft het college een milieudraaiboek klaar?

10. Het gaat hier met name om kwik en PAK’s, (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen).
- Zijn deze PAK’s kankerverwekkende stoffen?

11. In totaal gaat het om 12000 m³ vervuild slib, dat volgens het rapport afgevoerd moet worden. Er mag gezien de kwaliteit van het slib geen verspreiding van baggerspecie op de oevers plaatsvinden.
- Wordt deze kwestie meegenomen in het bestek van de aanbesteding?

12. Iets anders: de vijf meter maatregel. De woonschepenhaven maakt geen onderdeel uit van het openbaar vaarwater. Daarom is ook de vijf meter regeling eigenlijk niet op hen van toepassing, formeel gesproken. Het is een gemeentelijke haven die in een kommetje van het Eemskanaal ligt. De bewoners en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat het merkwaardig is dat deze in de Woonschepenhaven zo strikt wordt opgelegd, terwijl dit elders in de stad niet het geval is. In het oude Winschoterdiep voldoen slechts 5 van de 47 ligplaatsen aan de vijf meter regeling en aan de Oosterhamriklaan zijn er 27 ligplaatsen waarvan er slechts 4 aan de vijf meter regeling voldoen. Het is deze maatregel die tot veel ongerustheid leidt bij de bewoners (omdat er bij strikte toepassing te weinig ligplekken overblijven) en die tevens zal leiden tot vernietiging van nesten van boerenzwaluwen, een soort die streng beschermd is. De brandweer in Rotterdam heeft geen vijf meter eis, daar zeggen ze: wij moeten er gewoon bij kunnen komen.
- Bent u bereid om opnieuw naar de noodzaak van de vijf meter regel in de Woonschepenhaven te kijken? Zo nee, waarom niet?

13. Er kunnen hier geen varende schepen langs varen, de woonschepenhaven is geen doorvaarroute. De woonarken hebben via een sluisje toegang tot het Eemskanaal. Dit sluisje is erg hard toe aan reparatie, op zo’n wijze dat de woonschepen die dicht bij het sluisje liggen minder last hebben van de zuigende werking van vrachtschepen. Soms is de zuiging zo sterk dat dit schade oplevert aan de aanmeersystemen: zeer gevaarlijk, ook vanwege gasaansluitingskabels. Over dit sluisje wordt gezwegen in het revitaliseringsplan. Tijdens de commissiebehandeling heeft de wethouder toegezegd dat het sluisje wordt opgeknapt.
- Wordt dit sluisje daadwerkelijk meegenomen in de plannen? Zo nee, waarom niet?
- Zo ja, wordt het vermeld in het bestek?

14. De waterkerende binnendijk voorkomt dat het water uit het Eemskanaal richting achterliggend industrieterrein loopt. Deze dijk is nu te smal. Hij dient te worden verstevigd en dit is onlangs toegegeven door de gemeente. De gemeente heeft het nu over “aankleien” bij het smalle stuk, maar dit is volgens de bewoners niet afdoende. De dijk is ten tijde van het hoogwater in Woltersum al eens doorgebroken. Dat gat is toen net op tijd ontdekt. Ook de problematiek van de aardbevingen maken een sterke dijk over het gehele Eemskanaal zeer noodzakelijk. Een dijkdoorbraak op deze plek is voor de inwoners van de woonschepenhaven zeer gevaarlijk: het Eemskanaal heeft namelijk een enorm debiet. De woonschepen op de plek van de doorbraak zouden zeer zwaar beschadigd worden en Driebond zou onder meters water komen te staan. Dit stukje Eemskanaaldijk blijkt onder verantwoording van de gemeente te vallen en niet onder die van het waterschap.
- Kunt u bevestigen dat dit stuk dijk onder verantwoording van de gemeente valt?
- Bent u bereid dit stuk dijk op korte termijn te verstevigen? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
- Bent u bereid deskundigen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld ingenieursbureau Dwars, Hederik en Verhei, een onderzoek te laten verrichten naar de noodzakelijke dijkversterkingen op deze plek? Zo nee, waarom niet?

15. Indien er echt tot 1.40 gebaggerd gaat worden, moet er wellicht over ruim honderd meter langs de dijk met damwandprofielen gewerkt worden.
- Zijn de kosten van de noodzakelijke dijkversterking meegenomen in de exploitatie van de Eemskanaalzone?

16. Terug naar de flora en fauna. Dat enerzijds mens en menselijke bedrijvigheid en anderzijds dier elkaar niet hoeven te bijten blijkt uit het volgende. Er was een flink natuurgebiedje tussen de Driebondsbrug (over de ringweg) en de woonschepenhaven. Het gaat dan om ongeveer een lengte van anderhalve kilometer bij een breedte van zo’n vijftig meter, waar tot een tijdje terug allerlei bomen en struikjes zoals wilgentenen groeiden. Het ging om ongecultiveerde ruige grond, waar je bijna niet doorheen kon komen. Vanaf ongeveer zes, zeven jaar geleden is men hier aan het kappen geslagen en is ook de lagere begroeiing weggehaald. Aan de kant van het kanaal had je veel inhammetjes, die net achter de dijk lagen en die een ideaal klimaat voor veel insecten leverden. Het barstte van de vogels en andere dieren. Er waren tientallen wilde fazanten, een aantal koekoeken en zelfs twee kolonies spechten, tientallen, twee verschillende soorten. Er zaten ook vossen, konijnen en reeën. Ook de ijsvogel zat hier. Je had ook meerdere soorten uilen. Al deze vogels zijn verdwenen (op die ene specht na, die nu verward tegen een lantaarnpaal zit te pikken), omdat al het groen in de afgelopen jaren is weggehaald.
- Op basis van welke plannen zijn hier bomen en struiken weggehaald?
- Is dit aan de raad voorgelegd en zo ja, om welke stukken en welke raadscommissies gaat het dan?
- Uit een notitie uit 2006 getiteld “Een visie op de ontwikkeling van de Eemskanaalzone; Eemskanaalzone – verbinding in Stad” (http://www.brugborg.nl/images/eemskanaalzone.pdf) valt op te merken dat er plannen voor woningbouw voor dit stuk grond bestonden. Bestaan die nog?
- In deze visie staat ook op blz. 27 dat de functie van de zone Driebondsweg – SintPetersbrugweg moet veranderen. Wat wordt er bedoeld? Is dat nog actueel?

17. Volgens art. 11 van de Flora en Faunawet mogen er geen verblijfplaatsen van beschermde dieren vernield worden. Alle vogels zijn beschermd.
- Hebt u ontheffing voor het weghalen van het groen aangevraagd op het voornoemde stuk grond? Zo ja, welke precies en wanneer?

18. De bewoners hebben tuintjes op het vaste land. Op de tuintjes zit geen gebruikersovereenkomst en geen huurovereenkomst. De bewoners maken er nu dertig jaar gebruik van. Dan is sprake van bevrijdende verjaring: na twintig jaar aaneengesloten gebruik en indien sprake is van omheining om de tuintjes heen, valt het eigendom toe aan de gebruikers.
- Bent u bereid om middels een officieel document te erkennen dat de grond nu aan de bewoners toebehoort?

19. Er was vroeger een echt Eemskanaal bestemmingsplan, daar is de stekker uit gehaald.
- Waarom eigenlijk?
- Op dit moment valt de woonschepenhaven onder het bestemmingsplan Driebond en dat is juli 2014 afgelopen. Wanneer kunnen wij het nieuwe bestemmingsplan Driebond verwachten?
- Daarnaast is er een bestemmingsplan Eemskanaalzone, het nieuwe bestemmingsplan Driebond 2011 over de Sintpetersburgweg heen, Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater en een bestemmingsplan voor het Sontwegtracé. Dat is wat onduidelijk, voor bewoners van de haven maar ook voor de bedrijven gevestigd op Driebond. Kunt u daar wat aan doen, door bijvoorbeeld een notitie te schrijven zoals de hiervoor genoemde “Een visie op de ontwikkeling van de Eemskanaalzone” over de plannen en mogelijkheden met betrekking tot de directe omgeving van de woonschepenhaven?

20. Alle woonboten zijn een jaar of drie, vier geleden in een bepaald bestemmingsplan ingedeeld. Behalve de woonschepenhaven Eemskanaal.
- Waarom is dat?

21. De bewoners zijn bang voor geluidsoverlast als gevolg van het Sontwegtraject.
- Indien die overlast niet binnen de normen blijft, welke maatregelen worden dan genomen?

22. Vertrouwen. In het revitaliseringsvoorstel zoals voorgelegd aan de raad in december, staat dat het proces van de afgelopen jaren weerbarstig is gebleken. De woonschepenhavenbewoners worden wel eens weggezet als een wat lastige groep mensen. Het is belangrijk hier te vermelden dat zij net als andere burgers het hele scala aan gemeentelijke belastingen en heffingen moeten betalen, maar tot zeer recent nog altijd geen riolering hadden en gedwongen waren op het oppervlaktewater te lozen. Een andere legitieme reden voor ongenoegen is het volgende. In 2008 heeft een ontwerp voor het opknappen van de woonschepenhaven een prestigieuze prijs gewonnen in het kader van de architectuurwedstrijd Europan. Deze werd uitgereikt in Sao Paolo, Brazilië. Dat plan hield een speels ontwerp in met extra natuur en nieuwe huizen die via vlonders bereikbaar zouden zijn. Het plan zou het bijzondere karakter van de woonschepenhaven gebruiken om een gebied te creëren dat mensen zou aantrekken die een alternatief zoeken voor doorsnee nieuwbouwwijken. Het plan kon op veel steun rekenen van de woonschepenhaven. Tot hun verdriet werd dit plan afgeblazen door opdrachtgevers gemeente Groningen en woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee. Het volgende plan, een ander ontwerp bij deze wedstrijd ingediend, werd wel door de gemeente omarmd, maar niet door de woonschepenbewoners. Niet zo gek, want het hield in dat zij het kanaal in werden gedreven via verlengde steigers, dat er grote herenhuizen aan de waterkant zouden worden gebouwd en dat de havenbewoners niet meer de beschikking zouden hebben over hun huidige waterkant en tuintjes.
- Waarom is het winnende ontwerp van Europan niet doorgegaan destijds?
- Begrijpt u dat dat bij veel bewoners tot verbazing heeft geleid? En dat deze gang van zaken tot weinig vertrouwen bij de bewoners van de haven heeft geleid?

23. Privacy. Bij de steiger overleggen die vanaf volgende week gaan plaatsvinden, komen ook de privéeigendommen ten sprake. Je moet op dat moment als bewoner je wensen duidelijk maken en wat jij wilt met je eigendom. Dat is informatie waarvan veel bewoners menen dat dat in principe informatie is die “de buren” niet per se iets aangaat. De Partij voor de Dieren is het met hen eens dat dat in besloten kring zou moeten kunnen gebeuren.
- Waarom is er voor deze vorm gekozen en is het mogelijk voor bewoners deze gesprekken in besloten kring te voeren?

24. Ook het openbaar maken van de inspraakreacties met naam en toenaam en adres is – ons inziens terecht - in slechte aarde gevallen.
- Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
- Het is toch een feit dat collegebrieven soms achter inlogcode op internet staan, omdat zij dergelijke privéinformatie bevatten? Waarom dan hier zo makkelijk mee omgegaan?
- En waarom kunnen ook belangstellenden al deze reacties met naam en toenaam opvragen?

Met vriendelijke groet,


Partij voor de Dieren
Gerjan Kelder

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 9 apr. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het revitaliseringsplan Woonschepenhaven. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. Ecoscans. 23 Januari 2014 heeft u de rapportage van de ecoscans van de Woonschepenhaven toegezonden naar de raad. Hierin staat vermeld dat er geen broedplaatsen zijn vastgesteld van vogelsoorten ten tijde van het terreinbezoek op 18 juni 2013. Dit is hoogst merkwaardig, want er broeden zeer veel boerenzwaluwen en dat was in juni ook het geval. Dat hebben de bewoners in meerdere gesprekken met de gemeente naar voren gebracht Bij een woonark is er zelfs sprake van 42 tot 45 zwaluwen die zijn uitgebroed in 2013 gedurende de periode april tot zelfs begin Oktober. Daar bestaan ook beelden van. De nesten zitten aan de onderkant van schuurtjes en op andere veilige plekken.
Waarop baseert het college de stelling dat er geen broedplaatsen van boerenzwaluwen aanwezig waren?

In de quickscan is de aanwezigheid van boerenzwaluwen duidelijk vermeld. Ze zijn boven het water foeragerend waargenomen. Nestplaatsen zijn daarbij echter niet aangetroffen.

Er is verteld waar ze zaten. Waarom heeft men ze niet willen zien? Waarom heeft men niets met de gesprekken met de bewoners gedaan?
De meldingen van bewoners worden serieus genomen. Daarom vindt er in het voorjaar van 2014 aanvullend extem onderzoek plaats.

2. Tijdens deze verkiezingscampagne is het bij debatten in de stad een terugkerend thema: burgers beklagen zich over het feit dat zij niet serieus genomen worden door de gemeente. Deze sentimenten leven ook onder de woonschepenhavenbewoners en alleen al gelet op het voorgaande, terecht.
De Partij voor de Dieren vraagt daarom: wat is uw reactie in het kader van de beoogde en op het stadhuis in de afgelopen jaren zeer veel besproken cultuurverandering, die er op neer komt dat er gehandeld dient te worden vanuit en voor de burger in plaats van over de burger heen, op de gang van zaken rondom de boerenzwaluwen nesten?

Het afgelopen jaar is veelvuldig met het bestuur van de Vereniging Woonschepenhaven Groningen gesproken over de aanpak van de revitalisering. Ook zijn klankbord overleggen met bewoners gehouden. Over en weer is informatie gedeeld. De informatie van bewoners wordt meegenomen in de voorbereiding en aanbesteding van het revitaliseringsplan. De opmerkingen met betrekking tot de boerenzwaluwen zijn ter harte genomen en onderzoek zal in het voorjaar plaatsvinden. In de uitvoering wordt rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek.

3. De Partij voor de Dieren begrijpt dat een ecoscan door een objectieve derde partij gedaan moet worden. Vaak worden ecoscans gedaan door "echte derden ", zoals bijvoorbeeld bij de moskee in Selwerd is gebeurd. Hier is de ecoscan gedaan door de gemeente zelf.
Waarom?

Een ecoscan dient vanuit de Flora en Faunawetgeving door een daarvoor gecertificeerd bureau of persoon te geschieden. De Gemeente heeft enkele deskundigen die deze kwaliteiten bezitten. Gebruik van deze interne deskundigen kan zeer effectief zijn en ook kostenbesparend werken ten opzichte van de markt. Bovendien nemen zij in tegenstelling tot de markt het ecologisch beleid van de Gemeente zelf mee waaraan ruimtelijke ontwikkelingen getoetst dienen te worden (in dit geval van de invloed op Stedelijke Ecologische Structuur).

Bent u bereid om de volgende scan te laten doen door een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau? Zoja, warmeer kunnen wij dat rapport verwachten? Zo nee, waarom niet?
Ja, het volgende onderzoek zal door een extem bureau uitgevoerd worden. Wij verwachten de resultaten in juni.

4. Ongeveer vijf weken terug zijn diverse oude wilgen weggehaald in verband met de Sontbrug. In veel van deze oude wilgen zaten vleermuizenkolonies.
Is gecontroleerd of er in de weggehaalde wilgen vleermuizenkolonies zaten? Is er een ecoscan / ecologisch onderzoek verricht?

Ja, in de exteme onafhankelijke ecologische onderzoeken is voor de ontwikkeling van de Sontbrug naar het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen (kolonies) van vleermuizen gekeken. Deze rust- en verblij fplaatsen zijn echter niet aangetoond. Desondanks zijn langs de Driebondsweg 4 speciale vleermuiskasten opgehangen.

5. De vijf meter maatregel zal ertoe leiden dat schuurtjes afgebroken moeten worden en dat hiermee nesten van boerenzwaluwen vernietigd zullen worden. Een bijzonder aspect van de boerenzwaluw is dat deze ieder jaar terugkeert naar zijn nest, in plaats van zoals bijvoorbeeld een mus jaarlijks een nieuw nestje te bouwen. Deze vogel broedt op diverse plekken in de woonschepenhaven. Alhoewel enerzijds in de ecoscan wordt geconcludeerd dat er geen broedplaatsen zijn vastgesteld, wordt tegelijkertijd wel aangeraden een soort ecovlot met wat kleinere vlotjes neer te leggen die nestgelegenheid moet bieden voor zwaluwen en vleermuizen.
Denkt u dat een vlot ter grootte van een kleine woonboot en een paar kleine vlotjes opwegen tegen de 77 woonschepen en hun schuurtjes die er nu liggen?
De boerenzwaluw is in de Flora en Faunawet in categorie 5 opgenomen: jaarrond beschermd wanneer 'zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden' dat rechtvaardigen. Het gaat om nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld: Boerenzwaluw, Groene specht en Torenvalk). Wij gaan er vanuit dat zoals vogeldeskundigen zeggen dat de boerenzwaluw binnen de woonschepenhaven nieuwe nestplekken weet te vinden en te maken. Ondanks deze flexibiliteit van de soort onderzoeken wij de optie om een extra ruimte te creëren en specifiek voor boerenzwaluwen en vleermuizen in te richten.

In verband met weike maatregelen in het kader van het revitaliseringsplan wordt dit ecovlot precies aangeraden?
Het ecologisch beleid van de Gemeente Groningen heeft in veel gevallen meer ambitie dan strikt het naleven van de Flora en Faunawet. De woonschepenhaven en het project van revitalisering biedt daartoe kansen. Het ecovlot is vooral als kans gezien om de ecologische waarden van het gebied te versterken.

6. De bodemvervuiling. Het was bij velen bekend dat de bodem hier zwaar vervuild is, met name als gevolg van in het kanaal gestroomd grondwater vanuit de verffabriek de Wit. Maar de Partij voor de Dieren werd toch verrast door het bestaan van een rapport uit 2006 van Royal Haskoning, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de vervuiiing op de locatie van de kruising Eemskanaal en Winschoterdiep. Het is geautoriseerd door de Milieudienst, 13 januari 2010. Hier zit op biz. 5 een schema in over de algemene milieuhygienische slibkwaliteit, waaruit naar voren komt dat op alle vier plekken in het slib van de woonschepenhaven ("Monstervakken ") waar onderzoek is gedaan, sprake is van slibklasse drie, de een na zwaar ste categorie van vervuiiing op de gebruikte schaal van vijf: 0 tot en met 4. De Partij voor de Dieren vindt het merkwaardig dat de gegevens over de vervuiling niet vermeld werden in het aan de raad voorgelegde voorstel voor revitalisering.
Waarom zijn deze gegevens niet meegenomen in het voorstel voor het revitaliseringsplan zoals voorgelegd aan de raad?

Het onderzoek uit 2006 is ons bekend. Met het onderzoek in 2012 heeft een actualisatie van de kwaliteits- en kwantiteitsgegevens plaatsgevonden. Deze gegevens zijn onderdeel van het revitaliseringsplan en daarom is het onderzoek van 2006 niet specifiek genoemd. Bekend is dat in de woonschepenhaven vervuild baggerslib ligt. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van het slib zijn verwerkt in de kostenraming. RHDHV heeft voor de Gemeente Groningen gekeken of er sprake is van humane risico's (risico's voor de mens). Uit de beoordeling komt naar voren dat er geen gezondheidsrisico's zijn als gevolg van de verhoogde gehalten aan kwik in de waterbodem van de Woonschepenhaven.
In het revitaliseringsplan is op hoofdlijnen beschreven weike werkzaamheden gaan plaatsvinden. Mede gezien de bovenstaande resultaten van het onderzoek is in het raadsvoorstel geen passage betreffende het vervuilde slib opgenomen.

7. Het college ging er ook feitelijk niet op in toen tijdens de behandeling van het voorstel tijdens de commissie Ruimte en Wonen van 3 december, door raadsleden opmerkingen over mogelijke vervuiling werden gemaakt.
Waarom niet?

Het college heeft aangegeven dat het slib uitgebreid onderzocht is en dat de bijbehorende kosten onderdeel uitmaken van de kostenraming.

8. Indien er tot 1.40 wordt gebaggerd, zit je in de klei en heb je een cutterzuiger nodig om de klei te versnijden. De kosten daarvan zijn bijzonder hoog. Bij de behandeling van dit onderwerp in de Ruimte en Wonen commissie van december stelde de wethouder dat de risico's voor aanwezige vervuiling nog in kaart zouden worden gebracht voordat het bestek van de aanbesteding klaar was. Maar die risico's zijn dus al deels in kaart gebracht.
Denkt u nog steeds dat het revitaliseringsplan inclusief baggeren en saneren van slibklasse drie binnen het budget van 4.5 miljoen euro uitvoerbaar is?

Ja, het college staat achter het plan inclusief het daarbij behorende budget van 4.5 miljoen euro.

9. Als slib van vervuilingscategorie drie omhoog wordt gehaald, wat zal gebeuren bij het uitbaggeren van de woonschepenhaven, dan moet je wettelijk gezien vanuit VROM een milieudraaiboek klaar hebben liggen.
Heeft het college een milieudraaiboek klaar?

We nemen aan dat u met het milieudraaiboek de wettelijk noodzakelijke goedkeuringen bedoeld. Voor onder andere de baggerwerkzaamheden is een Watervergunning vereist (bevoegd gezag: Waterschap). Onderdeel van de aanvraag van een watervergunning is een plan van aanpak. De gemeente besteedt de revitaliseringswerkzaamheden aan met een zogenaamd UAV-GC contract. Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en de daarbij bijbehorende documenten zoals een plan van aanpak wordt met deze contractvorm bij de opdrachtnemer gelegd. De opdrachtgever (de Gemeente Groningen) ziet er op toe dat de voorgeschreven contractverplichtingen - onder andere het aanvragen van vergunningen - ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

10. Het gaat hier met name om kwik en PAK's, (Polycyclische Aromatische Koolwater stoffen). Zijn deze PAK's kankerverwekkende stoffen?
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan door de onvolledige verbranding van organische verbindingen en kermen een veelheid aan brormen. Uit de literatuur is bekend dat PAK-componenten afhankelijk van de intensiteit en de duur van de blootstelling een statistisch verhoogde kans op carcinogene verschijnselen kunnen hebben. In het onderzoek van het slib in de Woonschepenhaven van 2006 zijn gehalten aan PAK (som 10 van VROM) gemeten van 15 tot 30 mg/kgds. Dit is lager dan de interventiewaarde voor waterbodem (minimaal 40 mg/kgds). De interventiewaarde geeft aan bij welke concentratie sprake is van dreigende vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of diet. Deze waarde wordt niet overschreden, zodat in theorie de kans op effecten zeer klein is. Daamaast zijn er in de praktijk naar verwachting vrijwel geen contactmogelijkheden van mensen met de aan waterbodemslib gehechte PAK- componenten zodat blootstelling gering is.

11. In totaal gaat het om 12000 m2 vervuild slib, dat volgens het rapport afgevoerd moet worden. Er mag gezien de kwaliteit van het slib geen verspreiding van baggerspecie op de oevers plaatsvinden. Wordt deze kwestie meegenomen in het bestek van de aanbesteding?
Ja, dit is onderdeel van de aanbesteding. De uitkomende baggerspecie is milieuhygienisch niet verspreidbaar over de aangrenzende oevers/percelen. Dit blijkt uit de bodemonderzoeken die straks onderdeel zijn van de contractdocumenten. Hergebruik binnen de werkgrenzen van het werk is daarmee uitgesloten.

12. lets anders: de vijf meter maatregel. De woonschepenhaven maakt geen onderdeel uit van het openbaar vaarwater. Daarom is ook de vijf meter regeling eigenlijk niet op hen van toepassing, formeel gesproken. Het is een gemeentelijke haven die in een kommetje van het Eemskanaal ligt. De bewoners en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat het merkwaardig is dat deze in de Woonschepenhaven zo strikt wordt opgelegd, terwiji dit elders in de stad niet het geval is. In het oude Winschoterdiep voldoen slechts 5 van de 47 ligplaatsen aan de vijf meter regeling en aan de Oosterhamriklaan zijn er 27 ligplaatsen waarvan er slechts 4 aan de vijf meter regeling voldoen. Het is deze maatregel die tot veel ongerustheid leidt bij de bewoners (omdat er bij strikte toepassing te weinig ligplekken overblijven) en die tevens zal leiden tot vernietiging van nesten van boerenzwaluwen, een soort die streng beschermd is. De brandweer in Rotterdam heeft geen vijf meter eis, daar zeggen ze: wij moeten er gewoon bij kunnen komen.
Bent u bereid om opnieuw naar de noodzaak van de vijf meter regel in de Woonschepenhaven te kijken? Zo nee, waarom niet?

De 5 meter eis is in 2003 in de Verordening Openbaar Vaarwater terechtgekomen. Het bijbehorende "uitsterfbeleid" wordt overal in stad toegepast. Het uitsterfbeleid houdt het volgende in. Als een schip na 2003 vervangen wordt, wordt gekeken hoe groot de tussenruimte is tussen dat schip en (beide) buurschepen. Als de oude schepen tegen elkaar aan liggen, dan moet er in totaal 5 meter gecreëerd worden. Het schip dat vervangen wordt, moet dan de helft van de ontbrekende ruimte inleveren. De tussenliggende ruimte dient 5 meter te zijn en dus zal maximaal 2,5 meter ingeleverd hoeven te worden. Beide kanten van het schip worden daarbij in acht genomen. Op die manier wordt toegewerkt naar een afstand van 5 meter tussen de woonboten conform de Verordening Openbaar Vaarwater. De woonschepenhaven valt weliswaar niet onder het bestemmlngsplan Openbaar Vaarwater, maar wel onder de Verordening Openbaar Vaarwater.
De nieuwe ligplaatsindeling is een voorstel van de Gemeente Groningen. De gewenste situatie betreft minimaal 5 meter tussen de schepen. De bewoners hoeven hier niet mee in te stemmen, maar dan worden zij in de toekomst gehouden aan het uitsterfbeleid. Het "uitsterfbeleid" wordt overal in stad toegepast. In het steigeroverleg wordt een basis gelegd voor het maken van afspraken tussen bewoners en gemeente om zo tot een acceptabel eindbeeld te bereiken.
De brandweer Groningen heeft diverse malen aangegeven dat een ruimte van 5 meter tussen schepen onderling van belang is vanwege het risico op brandoverslag. Om die reden houden wij vast aan de 5 meter eis.

13. Er kunnen hier geen varende schepen langs varen, de woonschepenhaven is geen doorvaarroute. De woonarken hebben via een sluisje toegang tot het Eemskanaal. Dit sluisje is erg hard toe aan reparatie, op zo 'n wijze dat de woonschepen die dicht bij het sluisje liggen minder last hebben van de zuigende werking van vrachtschepen. Soms is de zuiging zo sterk dat dit schade oplevert aan de aanmeersystemen: zeer gevaarlijk, ook vanwege gasaansluitingskabels. Over dit sluisje wordt gezwegen in het revitaliseringsplan. Tijdens de commissiebehandeling heeft de wethouder toegezegd dat het sluisje wordt opgeknapt.
Wordt dit sluisje daadwerkelijk meegenomen in de plannen? Zo nee, waarom niet?
Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder geen toezeggingen gedaan omtrent het sluisje. Wel is aangegeven dat het geschetste probleem bij de gemeente bekend is en dat dit in het overleg met het waterschap aan de orde gesteld gaat worden. De aanpassing van dit sluisje zit niet in het revitaliseringsplan Woonschepenhaven. Desondanks wordt getracht een oplossing voor het probleem te vinden.

Zo ja, wordt het vermeld in het bestek?
De exacte oplossing staat niet omschreven in het bestek, de probleemstelling echter wel. Het is aan de inschrijvende partijen (aannemers) om de beste oplossing voor dit probleem te vinden. Om innovatieve ideëen een goede kans te geven, scoort de aannemer met de beste opiossing voor dit onderdeel het hoogst tijdens de aanbesteding. Dit ziet hij terug in een fictieve korting op zijn inschrijfprijs. Op deze wijze gunnen wij het werk niet op basis van laagste prijs maar op basis van kwaliteit.

14. De waterkerende binnendijk voorkomt dat het water uit het Eemskanaal richting achterliggend industrieterrein loopt Deze dijk is nu te smal. Hij dient te worden verstevigd en dit is onlangs toegegeven door de gemeente. De gemeente heeft het nu over "aankleien " bij het smalle stuk, maar dit is volgens de bewoners niet afdoende. De dijk is ten tijde van het hoogwater in Woltersum al eens doorgebroken. Dat gat is toen net op tijd ontdekt. Ook de problematiek van de aardbevingen maken een sterke dijk over het gehele Eemskanaal zeer noodzakelijk. Een dijkdoorbraak op deze plek is voor de inwoners van de woonschepenhaven zeer gevaarlijk: het Eemskanaal heeft namelijk een enorm debiet. De woonschepen op de plek van de doorbraak zouden zeer zwaar beschadigd worden en Driebond zou onder meters water komen te staan. Dit stukje Eemskanaaldijk blijkt onder verantwoording van de gemeente te vallen en niet onder die van het waterschap.
Kunt u bevestigen dat dit stuk dijk onder verantwoording van de gemeente valt?

De dijk is eigendom van de gemeente Groningen. Het waterschap Hunze & Aa's bewaakt de stevigheid en waterkerende hoogte van de dijk.

Bent u bereid dit stuk dijk op korte termijn te verstevigen? Zo ja, op weike wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
Op dit moment worden gesprekken met het waterschap gevoerd over het versterken van de dijk. De intentie is dat deze werkzaamheden samen met de overige werkzaamheden in de woonschepenhaven uitgevoerd worden. Deze versterking vindt aan de landzijde plaats in de vorm van een verbreding van het grondlichaam en wordt dan conform de eisen van het waterschap uitgevoerd.

Bent u bereid deskundigen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld ingenieursbureau Dwars, Hederik en Verhei, een onderzoek te laten verrichten naar de noodzakelijke dijkversterkingen op deze plek? Zo nee, waarom niet?
Het waterschap heeft de dijken langs het Eemskanaal onderzocht en geconstateerd dat een versterking op deze plek nodig is. Extra onderzoek is dan ook niet nodig. Op basis van de eisen van het waterschap wil de gemeente deze werkzaamheden combineren met de overige werkzaamheden.

15. Indien er echt tot 1.40 gebaggerd gaat worden, moet er wellicht over ruim honderd meter langs de dijk met damwandprofielen gewerkt worden.
Zijn de kosten van de noodzakelijke dijkversterking meegenomen in de exploitatie van de Eemskanaalzone?

De binnendijk krijgt aan de buitenzijde onder water een zogenaamde 'steunberm' om de krachten in de bestaande wand zo weinig mogelijk te wijzigen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn onderdeel van de exploitatie.

16. Terug naar de flora en fauna. Dat enerzijds mens en menselijke bedrijvigheid en anderzijds dier elkaar niet hoeven te bijten blijkt uit het volgende. Er was een flink natuurgebiedje tussen de Driebondsbrug (over de ringweg) en de woonschepenhaven. Het gaat dan om ongeveer een lengte van anderhalve kilometer bij een breedte van zo 'n vijftig meter, waar tot een tijdje terug allerlei bomen en struikjes zoals wilgentenen groeiden. Het ging om ongecultiveerde ruige grond, waar je bijna niet doorheen kon komen. Vanaf ongeveer zes, zeven jaar geleden is men hier aan het kappen geslagen en is ook de lagere begroeiing weggehaald. Aan de kant van het kanaal had je veel inhammetjes, die net achter de dijk lagen en die een ideaal klimaat voor veel insecten leverden. Het bar site van de vogels en andere dieren. Er waren tientallen wilde fazanten, een aantal koekoeken en zelfs twee kolonies spechten, tientallen, twee verschillende soorten. Er zaten ook vossen, konijnen en reeen. Ook de ijsvogel zat hier. Je had ook meerdere soorten uilen. Al deze vogels zijn verdwenen (op die ene specht na, die nu verward tegen een lantaarnpaal zit te pikken), omdat al het groen in de afgelopen jaren is weggehaald.
Op basis van weike plannen zijn hier bomen en struiken weggehaald?

De betreffende locatie is een gemeentelijk gronddepot, dat regelmatig wordt gebmikt om slib op te slaan, dat vrijkomt bij onderhoudswerk in gemeentelijk water en bij projecten, waar in opdracht van de gemeente gebaggerd wordt. De opslag van wilg, els en andere struik- en boomvormers moet daarvoor regelmatig verwijderd worden. Uiteraard is bij de uitvoering de gedragscode Bestendig Beheer van toepassing.

Is dit aan de raad voorgelegd en zo ja, om weike stukken en weike raadscommissies gaat het dan?
Nee, omdat het om regulier gebruik gaat, is hiervoor geen afzonderlijk besluit nodig.

Uit een notitie uit 2006 getiteld "Een visie op de ontwikkeling vdn de Eemskanaalzone; Eemskanaalzone - verbinding in Stad" (http://www.brugborg.nl/images/eemskanaalzone.pdf) valt op te merken dat er plannen voor woningbouw voor dit stuk grond bestonden. Bestaan die nog?
Nee, ten gevolge van de reaiisatie van het Sontwegtrace is de Visie Eemskanaalzone op dit punt achterhaald.

In deze visie staat ook op blz. 27 dat de functie van de zone Driebondsweg - SintPetersbrugweg moet veranderen. Wat wordt er bedoeld? Is dat nog actueel?
Ten gevolge van de reaiisatie van het Sontwegtrace is de Visie Eemskanaalzone op dit punt achterhaald.

17. Volgens art. 11 van de Flora en Faunawet mogen er geen verblijfplaatsen van beschermde dieren vernield worden. Alle vogels zijn beschermd.
Hebt u ontheffing voor het weghalen van het groen aangevraagd op het voornoemde stuk grond? Zo ja, weike precies en wanneer?

Nee, in de Flora en Faunawet is voor planten en dieren sprake van verschillende beschermingsregimes. De beschermde soorten zijn in 3 verschillende tabellen onder gebracht. Voor tabel 1 -algemene licht beschermde soorten- geldt wel een zorgplicht maar geen ontheffingsplicht. Alle vogels zijn apart beschermd. Ook hun nesten, eieren en jongen.Voor de meeste vogelsoorten (denk aan merel, koolmees maar ook kievit en nachtegaal) geldt echter dat hun nestplekken buiten het broedseizoen niet zijn beschermd. Alleen van enkele aparte categorieen vogelsoorten als uilen, buizerds, gierzwaluwen, roeken zijn de nestplaatsen jaarrond beschermd. Alleen wanneer die categorie van zogenaamde jaarrond beschermde nesten in het geding is is een ontheffing mogelijk vereist. Voor het weghalen van groen is geen ontheffing nodig wel voor het eventueel vemielen, verwijderen of schaden van vaste mst en verblijfplaatsen van tabel 2 en 3 soorten.

18. De bewoners hebben tuintjes op het vaste land. Op de tuintjes zit geen gebruikersovereenkomst en geen huurovereenkomst. De bewoners maken er nu dertig jaar gebruik van. Dan is sprake van bevrijdende verjaring: na twintig jaar aaneengesloten gebruik en indien sprake is van omheining om de tuintjes heen, valt het eigendom toe aan de gebruikers.
Bent u bereid om middels een officieel document te erkennen dat de grond nu aan de bewoners toebehoort?
Nee, uit het kadaster blijkt dat de grond van ons is. Ook in het verleden hebben wij ons altijd opgesteld als eigenaar van de grond. Er zijn in een aantal gevallen bmikleenovereenkomsten gesloten met bewoners van de woonschepenhaven. Verder is een aantal percelen verhuurd (geweest) aan diverse bewoners. Dit alles maakt dat er naar ons oordeel geen sprake is en kan zijn van bevrijdende verjaring.

19. Er was vroeger een echt Eemskanaal bestemmingsplan, daar is de stekker uit gehaald. Waarom eigenlijk?
Ons is niet helemaal duidelijk waarop wordt gedoeld. Het gebied aan de andere zijde van het Winschoterdiep heet van oudsher bedrijventerrein Eemskanaal. Hiervoor zijn in de loop der tijd verschillende bestemmingsplannen en deelbestemmingsplannen vastgesteld. De woonschepenhaven viel hier echter niet onder.
Op dit moment valt de woonschepenhaven onder het bestemmlngsplan Driebond en dat is juli 2014 afgelopen. Wanneer kunnen wij het nieuwe bestemmlngsplan Driebond verwachten?
Het oude bestemmlngsplan Driebond blijft van kracht totdat dit door een nieuw bestemmlngsplan is vervangen. Met de voorbereiding van dat bestemmlngsplan zal in de loop van 2014 worden gestart. De vaststelling van het nieuwe bestemmlngsplan kan in 2015 tegemoet worden gezien.
Daarnaast is er een bestemmlngsplan Eemskanaalzone, het nieuwe bestemmlngsplan Driebond 2011 over de Sintpetersburgweg heen, Bestemmlngsplan Openbaar Vaarwater en een bestemmlngsplan voor het Sontwegtrace. Dat is wat onduidelijk, voor bewoners van de haven maar ook voor de bedrijven gevestigd op Driebond. Kunt u daar wat aan doen, door bijvoorbeeld een notitie te schrijven zoals de hiervoor genoemde "Een visie op de ontwikkeling van de Eemskanaalzone " over de plannen en mogelijkheden met betrekking tot de directe omgeving van de woonschepenhaven?
Er is een Visie Eemskanaalzone, die door de raad in 2006 is vastgesteld. Hierin wordt een samenhangende visie gegeven op de gehele zone aan weerszijden van het Eemskanaal, vanaf de Europaweg tot aan de Oostelljke Ringweg. Deze visie wordt gefaseerd uitgevoerd. Daarbij wordt per deelgebled of project een bestemmlngsplan of planologisch besluit vastgesteld. Gezien het feit dat de verschillende deelproj ecten over een langere periode zijn uitgesmeerd is dit onvermijdelijk. Bovendien speelt daar nog de tienjaarlijkse actualiseringscyclus doorheen. Wlj zijn overigens niet van mening dat dit tot onduidelijkheden leidt. Bewoners en ondememers kunnen alle bestemmingsplaimen raadplegen op http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Op deze website is op de digitale kaart voor iedereen uitermate inzichtelijk voor welk adres welk bestemmlngsplan en dus weike regels gelden.

20. Alle woonboten zijn een jaar of drie, vier geleden in een bepaald bestemmlngsplan ingedeeld. Behalve de woonschepenhaven Eemskanaal. Waarom is dat?
In 2010 is het bestemmlngsplan openbaar vaarwater vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op alle vaarwegen in de gemeente Groningen en de aanwezigheid van ligplaatsen daarin. Het gebied van de woonschepenhaven is hier buiten gehouden, omdat ten tijde van de voorbereiding alsmede de vaststelling van dit bestemmlngsplan het nog niet duidelijk was hoe de woonschepenhaven zou worden aangepakt.

21. De bewoners zijn bang voor geluidsoverlast als gevolg van het Sontwegtraject. Indien die overlast niet binnen de normen blijft, weike maatregelen worden dan genomen?
Bij de voorbereiding van het bestemmlngsplan Sontwegtrace is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe verbinding voor woningen en andere geluidsgevoellge gebouwen en terreinen, waaronder de woonschepenhaven. Uit dit onderzoek blijkt dat door de aanleg van het Sontwegtrace de geluldsbelasting In de woonschepenhaven weliswaar toeneemt, maar dat bij geen enkele ligplaats de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluldhlnder wordt overschreden. Er worden weliswaar akoestlsche maatregelen getroffen (in de vorm van geluidsarm asfalt), maar dit is om te bereiken dat de voorkeursgrenswaarde bij een woning en een schoolgebouw elders nabij het trace met wordt overschreden. Voor de woonschepenhaven is deze maatregel - of andere akoestlsche maatregelen - niet nodig.

22. Vertrouwen. In het revitaliseringsvoorstel zoals voorgelegd aan de raad in december, staat dat het proces van de afgelopen jaren weerbarstig is gebleken. De woonschepenhavenbewoners worden wel eens weggezet als een wat lastige groep mensen. Het is belangrijk hier te vermelden dat zij net als andere burgers het hele scala aan gemeentelijke belastingen en heffingen moeten betalen, maar tot zeer recent nog altijd geen riolering hadden en gedwongen waren op het oppervlaktewater te lozen. Een andere legitieme reden voor ongenoegen is het volgende. In 2008 heeft een ontwerp voor het opknappen van de woonschepenhaven een prestigieuze prijs gewonnen in het kader van de architectuurwedstrijd Europan. Deze werd uitgereikt in Sao Paolo, Brazilie. Dat plan hield een speels ontwerp in met extra natuur en nieuwe huizen die via vlonders bereikbaar zouden zijn. Het plan zou het bijzondere karakter van de woonschepenhaven gebruiken om een gebied te creeren dat mensen zou aantrekken die een altematief zoeken voor doorsnee nieuwbouwwijken. Het plan kon op veel steun rekenen van de woonschepenhaven. Tot hun verdriet werd dit plan afgeblazen door opdrachtgevers gemeente Groningen en woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee. Het volgende plan, een ander ontwerp bij deze wedstrijd ingediend, werd wel door de gemeente omarmd, maar niet door de woonschepenbewoners. Niet zo gek, want het hield in dat zij het kanaal in werden gedreven via veriengde steigers, dat er grote herenhuizen aan de waterkant zouden worden gebouwd en dat de havenbewoners niet meer de beschikking zouden hebben over hun huidige waterkant en tuintjes.
Waarom is het winnende ontwerp van Europan niet doorgegaan destijds?

Begrijpt u dat dat bij veel bewoners tot verbazing heeft geleid? En dat deze gang van zaken tot weinig vertrouwen bij de bewoners van de haven heeft geleid?
In november 2008 is in een raadsvoorstel aangegeven, dat het ontwerp weike voortvloeide uit de zogenaamde Europan 9 wedstrijd, niet op steun en draiagvlak van de bewoners van de woonschepenhaven kon rekenen. Om deze reden hebben de corporaties eind 2008 een op een gesprekken gevoerd met de woonschepenbewoners om te komen tot een herijking van de uitgangspunten voor de herontwikkeling. Het door de corporaties voorgestelde ontwerp dat uiteindelijk tot stand werd gebracht kon niet op steun van de bewoners rekenen en heeft in het najaar van 2009 geleid tot een breuk tussen de woonschepenbewoners en de corporaties. Sinds die tijd treedt de gemeente op als trekker. Het College heeft in juni 2010 besloten om de revitalisering en de woningontwikkeling op de kade te ontkoppelen.

23. Privacy. Bij de steiger overleggen die vanaf volgende week gaan plaatsvinden, komen ook de priveeigendommen ten sprake. Je moet op dat moment als bewoner je wensen duidelijk maken en wat jij wilt met je eigendom. Dat is informatie waarvan veel bewoners menen dat dat in principe informatie is die "de buren " niet per se iets aangaat. De Partij voor de Dieren is het met hen eens dat dat in besloten kring zou moeten kunnen gebeuren.
Waarom is er voor deze vorm gekozen en is het mogelijk voor bewoners deze gesprekken in besloten kring te voeren?

In de woonschepenhaven ligt een zevental steigers. Bij de aanstaande revitalisering van de woonschepenhaven zal per steiger geschoven moeten worden met de daar aanwezige boten. Dit schuiven is van belang om tot de 5 meter regeling te komen zoals voorgeschreven in artikel 10 Ud 1 onder e van de Verordening openbaar vaarwater 2006. Deze regeling houdt in dat er tussen schepen een afstand van 5 meter moet komen, enerzijds om zo enig zicht op het openbaar vaarwater over te houden maar vooral ter voorkoming van brandoverslag tussen boten onderling. Om tot een praktische, doelgerichte aanpak te komen is gekozen voor dit steigeroverleg aangezien er met de aanwezige boten zal moeten worden geschoven. In het steigeroverleg wordt een basis gelegd voor het maken van afspraken tussen bewoners en gemeente om zo tot een acceptabel eindbeeld te bereiken. In een later stadium worden met iedere individuele eigenaar afspraken gemaakt en vastgelegd. Bewoners kuimen overigens zelf ook verzoeken om een 1 op 1 gesprek.

24. Ook het openbaar maken van de inspraakreacties met naam en toenaam en adres is - ons inziens terecht - in slechte aarde gevallen.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Op grond van de Algemene inspraakverordening Groningen 2005 (hiema: de inspraakverordening) kan er zowel mondeling als schriftelijk ingesproken worden. Van te voren wordt bekend gemaakt op weike wijze de inspraak kan geschieden. Over het wel of niet anonlmiseren van een Inspraakverslag wordt In de Inspraakverordening met geen woord gerept. Wel verdient het volgende opmerking. In het verleden werden bij bestemmingsplarmen (kopieen van) de schriftelijke inspraakreacties in het betreffende plan zelf opgenomen. Tegenwoordig gebeurt dit op een geanonlmiseerde wijze. Deze aanpak had bij nader inzien alleen al om die reden In deze Inspraakprocedure gevolgd kunnen worden - en wellicht ook moeten worden, aangezien er dan sprake is van een uniforme aanpak van inspraakprocedures. Daamaast verdient het opmerking dat na inwerkingtreding van de inspraakverordening de Wet bescherming persoonsgegevens (hiema: de wet) van kracht is geworden. De wet heeft in zijn algemeenheid als doel dat onder meer een gemeente zorgvuldig omspringt met privacygevoelig materiaal - waartoe een inspraakverslag moet worden gerekend. Op grond van de wet dient daarbij rekening te worden gehouden met de stand van de techniek. Dit brengt met zich mee dat prlvacygevoellge Informatie niet op het intemet geplaatst wordt, aangezien dit medium zoals bekend oncontroleerbaar is. Het niet-geanonimiseerde inspraakverslag is in papieren vorm alleen aan het college aangeboden. Dit verslag is niet aan de raad aangeboden. Dit laatste betekent dat het door ons niet op enigerlei vorm op het intemet is geplaatst. Dat er voor Is gekozen om over te gaan tot een niet geanonlmiseerde versie van het inspraakverslag, was gelegen in het zogenaamde steigeroverleg. Dit houdt het volgende in. In de woonschepenhaven ligt een zevental steigers. Bij de aanstaande revitalisering van de woonschepenhaven zal er per steiger geschoven moeten worden met de daar aanwezige boten. Dit schuiven is van belang om tot de 5 meter regeling te komen zoals voorgeschreven in artikel 10 lid 1 onder e van de Verordening openbaar vaarwater 2006. Deze regeling houdt in dat er tussen schepen een afstand van 5 meter moet komen, enerzijds om zo enig zicht op het openbaar vaarwater over te houden maar vooral ter voorkoming van brandoverslag tussen boten onderling. Om tot een praktische, doelgerichte aanpak te komen Is gekozen voor dit steigeroverleg aangezien er met de aanwezige boten zal moeten worden geschoven. Hopelijk lukt het om op deze manier met elkaar tot afspraken te komen en zo een acceptabel eindbeeld te bereiken.
Op deze plaats past nog de opmerking dat de Inspraakreacties zelf zljn geabstraheerd. Hiermee wordt bedoeld dat niet de letterlljke reacties in het inspraakverslag zljn opgenomen als wel een "vertaling" daarvan door de opsteller van het verslag.
In artikel 7 van de Algemene inspraakverordening Groningen 2005 ten slotte wordt de bekendmaking geregeld. Uit dit artikel blijkt dat het opstellen van een eindverslag conform de bedoeling van de Algemene inspraakverordening Groningen 2005 is. Uit de toellchting op artikel 7 van de Algemene Inspraakverordening Groningen 2005 blijkt dat onder "de gebmikelijke wijze van openbaar maken" het volgende wordt verstaan: Aan het openbaar maken van het eindverslag als bedoeld in het vierde lid dient bijzondere aandacht te worden besteed. Zo kan aan de hand van de presentielijst aan degenen die hebben ingesproken een exemplaar van het eindverslag en het definitieve beleldsvoomemen worden toegezonden. Mocht het aantal deelnemers voor toezending van stukken te groot zijn, dan dient vermeld te worden waar de stukken kunnen worden Ingezien. Het verdient voorts aanbeveling het verslag met de eventuele wijzigingen in het beleldsvoomemen of het voorgenomen besluit van algemene strekking op de website van de gemeente te publiceren.
Dit betekent dat het rondzenden van het inspraakverslag aan diegenen die een Inspraakreactie hebben gegeven conform de inspraakverordening is geweest. Mocht iemand die een inspraakreactie heeft gegeven, het inspraakverslag alsnog willen hebben, dan wordt het verslag geanonimlseerd aangeleverd.

Het is toch een feit dat collegebrieven soms achter inlogcode op internet staan, omdat zij dergelijke priveinformatie bevatten? Waarom dan hier zo makkelijk mee omgegaan?
Zie het antwoord hierboven.

En waarom kunnen ook belangstellenden al deze reacties met naam en toenaam opvragen?
Mocht iemand die een inspraakreactie heeft gegeven, het inspraakverslag alsnog willen hebben, dan wordt het verslag geanonimlseerd aangeleverd. Dit geldt ook voor andere belangstellenden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer