Bestem­mingsplan Oran­je­buurt-Noor­der­plant­soen­buurt en bestem­mingsplan binnenstad, woonvisie


18 november 2014

Vaststelling bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt

Insprekers bedankt. Woordv SP + CU helemaal mee eens.

Het plan lijkt goed als ik het college moet geloven. Toch is er veel protest. Wederom ben ik verbaasd dat er zoveel verschil is tussen wat het college zegt en wat de bewoners zeggen.

Is er weer te weinig overleg geweest? Denkt het college dat de buurt zich nu wel even rustig houdt nu het qua parkeren zo goed is gegaan?

Ik kan mij qua participatie ook aansluiten bij Stadspartij

Heilige Hart vs Noorderkerk. De buurt vraagt om creativiteit.

De bewoners zeggen dat er meer ruimte is voor hoogbouw. Kijk naar de Kerklaan hoe het er daar aan toe gaat. Het is schrijnend om te zien hoe dit mooie straatje langzaam verandert is een soort ratjetoe straat. Het authentieke karakter van deze straat en daar achter de Bergstraat met wellicht een nog authentiekere uitstraling lopen gevaar.

Het lijkt een beetje op de Hollywood filmstudio’s. Het zijn de gevels die alleen nog de sfeer bepalen. Als je pal voor een oud huisje staat ziet het er mooi uit, maar als je naar achteren loopt zie je dat er sprake is van lelijke puisten op de daken van de achterburen. Deze achterburen zitten ongeveer letterlijk in hun achtertuin. Hoe zit het met de privacy en het leefgenot van mensen die hier een een paar jaar terug dachten een leuk rustig huisje gekocht te hebben?

Ik hoop dat de wethouder de onrust en angst vd bewoners kan wegnemen en kan uitleggen waarom dit plan een beter plan is dan het huidge plan.

Ook al zou het plan beter zijn, hoe kunnen wij er als raad voor zorgen dat deze buurten nog te redden zijn en dat er een stop komt aan het steeds maar ophogen en uitbreiden en projectontwikkelaars ongelimiteerd hun kansen te laten gaan.

We willen toch allemaal hetzelfde? Een mooi stad? En niet een stad waar een groepje projectontwikkelaars geld verdient over de ruggen van bewoners en waar de projectontwikkelaars de enigen lijken die tevreden zijn.

Bestemmingsplan Binnenstad

Over het algemeen redelijk positief en waardering voor het proces.

Aangaande ‘Dag horeca’. Hier hebben wij het eerder over gehad en ik ben benieuwd naar de reactie vh college. Ik deel de zorg vd inspreker. Ook was ik verbaasd over de plannen voor de straten waar nu prostitutie plaats vindt en kan mij aansluiten bij dhr Leemhuis hier.

Dan platform Cultureel Erfgoed Groningen:

Dit bestemmingsplan zou de mogelijkheid bieden de binnengebieden tussen de huizen voor 100% dicht te bouwen tot een hoogte van 4 m, tenzij deze binnengebieden als ‘Tuin’ beschermd zijn.

Deze binnengebieden vinden wij als partij waardevol omdat ze vaak oud en monumentaal groen bevatten dat ook een ecologische waarde heeft.

Er zijn echter veel tuinen en tuintjes met ecologische waarden in de binnenstad die niet de bestemming T(uin) hebben gekregen en ondanks hun ecologische waarde niet beschermd zijn. en kunnen dus voor 100% worden bebouwd tot een hoogte van 4 m volgens het voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad. “Groen is sterk heeft een positieve invloed op de leefomgeving en het welzijn van mensen. Groen draagt bij aan de gezondheid van mensen doordat ze verontreinigde lucht zoals uitlaatgassen opnemen.”

Dit zijn niet alleen mijn woorden, maar is een citaat uit de stukken (p. 35)

Behalve de invloed van het groen op de luchtkwaliteit in de stad, heeft de aanwezigheid van veel groen ook invloed op het klimaat in de stad. Alleen al het leefklimaat is in een groene stad is op hete dagen gunstiger dan een stad met weinig groen. Ik hoef u niet te vertellen dat een groene binnenstad aantrekkelijker is als woonruimte voor jong en oud, gezinnen en bejaarden.

Ik kan de conclusie en het voorstel van platform Cultureel Erfgoed Groningen overnemen. Of is hier sprake van een misverstand en hebben wij het beiden verkeerd begrepen?

Conclusie:

Duidelijk is dat de aanduidingen T(uin) en G(roen) op de kaart van het bestemmingsplan misleidend zijn: op zoek naar een tuin vind je een betegelde of geasfalteerde parkeerplaats. Toch zijn we niet tegen een bestemming Tuin voor deze gebieden wanneer daar enige begroeiing is. Deze bestemming voorkomt immers dat deze versteende gebieden bebouwd worden.

Maar omdat de binnenstad nu al zo versteend is, zouden de bestaande niet verharde tuinen en tuintjes ook de bestemming Tuin moeten krijgen. Voor deze tuinen en tuintjes geldt immers ook het criterium dat ze van ecologische waarde zijn?

Voorstel:

Het Platform stelt dat de gemeente een nauwkeurig onderzoek doet naar de ecologische waarden van alle binnenterreinen in de binnenstad en vervolgens de tuinen en tuintjes in de binnengebieden met ecologische waarden (groen, mussen) beschermt met de aanduiding T(uin) op de plankaart. (zie bijlage).

Uitgangspunten actualisatie Woonvisie (collegebrief 31-10-2014 )

We hebben het steeds over leefbaarheid in deze stad en het gevoel dat er knelpunten zijn als je jongeren en oudern samen in een straat zet.. Je kunt het oplossen. Heel simple: Wijken special voor ouderen en wijken special voor jongeren. Maar dat willen we niet. We zijn trots op onze jongeren en studenten. Ook op onze ouderen. Toch lijken er problemen te zijn als je beide groepen mengt. Niet bij voorbaat, maar wel als het kwaad al is geschiet. Dat we oplossingen moeten vinden is duidelijk en iedereen heeft er een mening over.

Naar onze mening wordt gevraagd en ik geef alvast wat meningen nav de vragen die gesteld zijn. Begin 2015 wordt er een workshop met de raadscommissie Ruimte en Wonen georganiseerd. Goed plan en daar moeten we goed de tijd voor nemen. Meer dan we nu hebben is mijn advies.

Nu dan de vragen en ik wil mij aansluiten bij het 1e punt vanD66 als het gaat over onderwerpen die wij willen aandragen. De ombouw van bestaande gebouwen is voor ons ook een belangrijk punt.

-Dan de Vragen aangaande 15 % norm:

Hoe kijkt uw raad aan tegen bovengenoemde maatregelen? Welke vormen van maatwerk worden wenselijk geacht

Antwoord: Meer maatwerk op wijk, buurt en straatniveau.

Verstrekken van tijdelijke vergunningen met verlengingsmogelijkheid wordt genoemd. Verlenging wordt dan alleen gegeven wanneer voldaan wordt aan voorwaarden. Goed plan! Bij veel overlast kan besloten worden de vergunning niet te verlengen. Wij denken dat het sowieso een goed idee is meer te kijken naar vergunningen voor 2 jaar wat ook als optie wordt genoemd..

Geen tijd meer ……………… Komt terug………

We hebben jarenlang het beleid gehad waarbij we ouderen willen verleiden om naar een meer geschikte woning te verhuizen. Vindt u dit nog actueel, JA of moeten we juist inzetten op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook al is de woning niet helemaal geschikt? Wat betekent dit vervolgens voor ons WMO beleid?

Hoe kijkt uw raad tegen de gewenste inzet van de woningcorporaties aan als het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van de bestaande voorraad? Waar zouden de corporaties het (beperkte) geld aan uit moeten geven? Lage huren op korte termijn, verduurzamen van de bestaande woningvoorraad Heeft onze grote voorkeur, Wil ik graag verder over discussiëren of nieuwbouw voor jongeren?

Hoe kijkt uw raad aan tegen het beprijzen van ligplaatsen? Is het nog actueel om vast te blijven houden aan minimaal 434 ligplaatsen of moeten we naar een flexibeler uitgangspunt? En is de raad van mening dat erop het water enkel mag worden gewoond of is er op het water ook plek voor andere (commerciele) functies? Nee wat ons betreft niet

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer