Begroting 2015


12 november 2014

Er volgt nu eerst een filebericht. "Op de N355, Friesestraatweg, staat een file van 3km ter hoogte van afslag Reitdiep/Zernike. Er is een ree aangereden en deze ligt sinds 11 uur vanochtend te spartelen op de rechter rijstrook richting stad Groningen. Verkeer wordt verzocht om te rijden via de afslag Hoogkerk tot het dier is overleden en volledig gecomposteerd.” Einde bericht.
Voorzitter, dit bericht klinkt mogelijk wat overdreven. Het is echter niet ondenkbaar, als de gemeente blijft bezuinigen op zaken die haar zorgplicht voor dieren en haar taken voor beheer van de openbare ruimte raken. Want als de gemeente die taak niet meer uitvoert, wie haalt dan een gewond, of overleden ree op? Ik zie mijzelf niet een 30kg wegend wild dier op de achterbank van mijn auto zetten. Dat is veel gevraagd van een burger. Net zoals het veel gevraagd is aan non-profit organisaties, om die klus voor de gemeente even kosteloos te klaren.....
Een dergelijke situatie kennen we helaas al jaren. De Dierenambulance heeft nooit voldoende geld gekregen om de taak van de gemeente, het vervoeren van zwerfdieren en dode dieren, kostendekkend uit te voeren. Het vervoeren van zwerfdieren is immers onderdeel van de wettelijke taak. Of u moet mij ervan kunnen overtuigen dat een zwerfkat uit zichzelf het asiel binnen wandelt. Het is volgens ons niet gepast dat de gemeente een andere organisatie opzadelt met haar eigen plichten en daar vervolgens te weinig geld voor geeft, maar wel eist dat de taak door die organisatie wordt uitgevoerd. Het gaat nu over dieren, maar de PvdD vindt dat een dergelijke situatie nooit voor zou moeten komen. Daarom dienen we een motie in, waarbij een oplossing wordt gevonden voor een reële, kostendekkende onkostenvergoeding. Door het verdwijnen van de subsidiebanen, kan de Dierenambulance, ondanks dat zij alle zeilen bijzet voor extra inkomsten en kostenbesparing, het hoofd straks niet meer boven water houden. De kosten voor EN de wettelijke taak komen dan weer op de schouders van de gemeente, die veel duurder uit is; mede omdat zij de nevenfuncties er dan niet bij heeft. Bovendien missen we dan de maatschappelijke rol die de Dierenambulance vervult en verliezen ruim 50 mensen hun baan. En dat zou doodzonde zijn. En hoe gaat de gemeente dat dan doen?

Hoe staat het verder met de zorg voor dieren in Stad? Eerst nog onze welgemeende complimenten, dat u voor het eerst in de begroting een kopje dierenwelzijn heeft uitgeschreven. Wij waarderen dit positieve gebaar van het College.

De gemeente moet gevonden voorwerpen, waar alle gehouden dieren onder vallen, veertien dagen in bewaring nemen. De gemeente besteedt dit uit, maar alleen voor honden en katten. Zoals u vast weet, zijn er meer soorten huisdieren. De gemeente voert daarmee de taak, waar zij wettelijk toe verplicht is, niet volledig uit. Al helemaal na het stopzetten van de financiering van Dierenopvang Groningen. De Dierenambulance heeft degelijke opvangcentra gevonden die bevoegd zijn de betreffende huisdieren die daar gebracht worden, op te vangen. En ook de Dierenbescherming heeft goed zicht op de opvangcentra in Stad en Ommeland. Via een motie vragen wij het college daarom om alsnog de taak uit te gaan voeren in overleg met de partners uit het werkveld. Iedereen zal het er toch mee eens zijn dat bezuinigingen in ieder geval niet ten koste van de minimale wettelijke taak moeten gaan. Maar deze taak gaat verder dan gehouden dieren. U allen is ongetwijfeld bekend dat iedereen zorgplicht heeft als het gaat om in het wild levende dieren. Voor de gemeente komt daar nog bij dat zij de openbare orde en veiligheid, hygiëne en volksgezondheid in kader van de openbare ruimte moet borgen. Dit stelt zij ook in haar contract met de Dierenambulance. Het beeld van het ree op de Friesestraatweg is daar een voorbeeld van. Omdat er soms overlap is met de taken van de provincie, lijkt het ons zinvol om samen met de provincie te onderzoeken hoe hulpbehoevende fauna vervoerd en verzorgd kan worden. Daarvoor dienen we ook een motie in.

Als we kijken naar een ander soort inwoner: de mens, hebben we nog steeds die grote opgave in de zorg die in 2015 op ons wacht. We houden contact met Jeugdzorg, omdat wij ons zorgen maken over de capaciteit, na de ontslagen en werkomslag. Verder zien we dat de gemeente haar best doet om niet alleen de zaken in onze gemeente op orde te maken, maar ook een belangrijke rol inneemt in regionaal verband. Toch blijft het nieuw voor de gemeente en is de zware bezuiniging die ermee gepaard gaat een, zoals dat politiek correct heet, een hele opgave.
Nu iets breder, naar de gehele stad kijkend: wat maakt de stad een fijne plek om te zijn voor al haar inwoners? Waardevol goed is hierin de stadse natuur. Ook de begroting noemt de belangrijke rol die stadsgroen heeft in kader van, onder andere, volksgezondheid en klimaatbeheersing. We lezen echter niets over de 1:1 groencompensatie, die altijd het streven is, maar waar vaak weinig van terechtgekomen is afgelopen jaar. We moeten voorkomen dat tot op de kleinste, overgebleven groene vlakjes gebouwen neergezet worden en asfalt gestort wordt, zodat de stad steeds grijzer en ongezonder wordt. Daarom dienen we een motie in, om de groene pronkjewails van Stad te beschermen, door 1:1 compensatie geen streven, maar een vaste norm te laten zijn.

Dan kijken we, zoals we bij de PvdD graag doen, nòg verder dan de gemeentegrenzen. Al eerder hebben we aangegeven dat het aantrekken van allerlei bedrijvigheid, die slecht is voor milieu en mensenrechten schendt, ook al is het dan buiten onze gemeente, voor ons niet wenselijk is. We hopen dat wethouder van Keulen ons wetenschappelijke boekje Méér inmiddels op zijn nachtkastje heeft liggen en de bladwijzer al minstens ergens in het midden heeft. We zullen ons, ook in 2015 kritisch op blijven stellen tegenover het economisch beleid, met nadrukkelijk oog voor een prettige wereld voor de generaties na ons.

Die brede-blik-bril hebben we ook opgezet bij het hoofdstuk ‘duurzaamheid’. Ten eerste wil ik onze waardering uitspreken voor alle inzet die de gemeente toont op gebied van duurzaam transport en de energietransitie. En ook dat het College het doel, om in 2035 energieneutraal te zijn, heeft vastgehouden. Dat getuigt van een langetermijnvisie. We missen hier alleen wel enkele zaken in. Stad Groningen beeft al enige tijd op zijn grondvesten, door de aardgaswinning. De gemeente heeft dit op de radar, zo zien wij, maar een echte oplossing voor de oorzaak van die aardbevingen missen wij nog. Daarom dienen we een motie in, om het College te vragen aardgasonafhankelijkheid mede te onderzoeken bij haar speurtocht voor het halen van het energiedoel. Maar ook om Stadjers te beschermen. We kunnen simpelweg niet wachten tot er ernstiger slachtoffers vallen; dat risico is onaanvaardbaar.

Bij duurzaamheid missen we structureel de belangrijkste bron van CO2 uitstoot: namelijk de productie van dierlijke eiwitten. U kent inmiddels het onderzoek van VU Amsterdam, dat wij vaker noemen, waarbij uitgerekend is dat wanneer iedere Nederlander 1x per week plantaardig eet , dit hetzelfde effect heeft op de CO2 uitstoot als wanneer een miljoen auto’s van de weg worden gehaald. Zo’n simpele gedragsaanpassing, met zulke grote gevolgen. We zouden graag zien dat de gemeente hier ook oog voor heeft, door het makkelijker te maken om in onze gemeente plantaardig te eten. Dat kan door faciliteren, maar ook door voorlichting en uiteraard het geven van het goede voorbeeld. Het is allang achterhaald dat elke dag vlees eten nodig zou zijn voor goede gezondheid; het tegendeel zelfs wordt keer op keer bewezen (behalve natuurlijk op de website Wij Groningen). Daarom is volksgezondheid, naast de wereldmilieu problematiek en dierenwelzijn, ook een argument. Zelfs smaak en een voldaan gevoel na de maaltijd is geen argument meer, iets wat u alleen kunt merken door te ervaren. Genoeg redenen dus, om hier aandacht aan te besteden, in kader van duurzaamheid. Hiervoor hebben wij ook een motie.

Voorzitter, ik heb u meegenomen in onze meerdimensionale blik die wij hebben geworpen op de begroting. Ik heb nu wat meer gefocust op dieren en duurzaamheid, maar dat betekent zeker niet dat wij de focus verliezen voor andere problemen en issues in de stad. Wij staan op een aantal moties van andere partijen aangaande bijvoorbeeld mensenhandel, sport, kleine ondernemers of fietsklemmen en laten daarmee zien dat we de hele stad belangrijk vinden in alle hoedanigheden. We hopen dat ons aandeel bij zal dragen aan een fijne stad, voor àlle soorten inwoners, voor vandaag, morgen en, mìnstens, 2035.

2e termijn.

Dank College voor de uitgebreide beantwoording.

Motie Fauna. Er is zeker wel een zorgplicht. In Artikel 2 vd faunawet staat dat iedereen zorgplicht heeft voor wilde dieren, maar dit college wil haar vingers er wellicht niet aan branden. We hebben toch ook een morele plicht naar lijdende dieren toe? Daarnaast zijn er genoeg gemeentes waar het transport en opvang van wilde fauna wordt vergoed. Er wordt nu niet eens aan de wettelijke taak (14 dagen bewaren en kunnen vervoeren) voldaan. Als het over andere onderwerpen gaat waar niet aan de wettelijke taken wordt voldaan hoor je andere partijen hier ook over, maar gaat het over DWZ dan lijkt het ineens veel minder van belang.

Dan de Samenwerking tussen DB en DA, Zij hebben een essentieel andere taak en hoeven niet voor de opvang van dieren te zorgen anders dan katten en honden. Het is dus een beetje vreemd dat alles goed zou komen volgens het college.

De gevolgen van gaswinning werken nog lange tijd na de winning door, dat klopt. maar het blijft dat hoe eerder je stopt met gebruik en daardoor winning van gas, dat hoe eerder de bevingen stoppen. dus argument vd Wethouder dat stoppen met gebruik niks oplevert is vreemd. bovendien moeten alle zeilen bijgezet worden, het levert nu humane risico's op, dat is ernstig. hoewel we zien dat er wat gebeurt, kijken wij naar de oorzaak die weggenomen moet worden.

Nav motie 51 fair trade is heel iets anders dan plantaardig voedsel.

Wij willen iinderdaad niets opleggen. wel voorlichting, maar ook de mogelijkheid bieden; keuzevrijheid. keuzevrijheid voor mensen die plantaardig willen eten is nu nog ver onder de maat in stad. helemaal in organisatie zelf (denk aan buffet van eind vorig seizoen)

Dan nog motie 1 op 1 boom. Die trekken wij, als de mede indieners het goed vinden nu nog even in om later met een voorstel te komen samen met Groenlinks en wellicht met andere partijen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer