Gemeen­te­be­groting 2015


5 november 2014

Gemeentebegroting 2015

De begroting zegt dat de opzet van werkbedrijven ten behoeve om arbeidsplaatsen te creëren, voor 1 januari klaar zijn. Dat is dus nog geen twee maanden te gaan. Hoe ver staat het daarmee? Om bedrijven de goede richting in te krijgen wordt ook druk gezet door bij inkoop te kijken naar de Social Return. Krijgt nu Social Return bij het bepalen van de kaders van het inkoopbeleid ook een extra prioriteit nu de participatiewet in werking treedt? Het is ons van belang dat ook het bedrijfsleven hierin echt een bijdrage gaat leveren.

Werk en activering: eigenlijk hoort dit punt bij onderwijs maar ik wil toch het volgende kwijt. Het is belangrijk dat mensen niet zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op komen. Ik ben in Groningen opgegroeid en ik heb in deze stad veel gezien dat er schoolverlaters zijn die in die marge van 6% niet geslaagd zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt opkomen. Er moeten veel kosten worden gemaakt om hun opleidingspeil achteraf weer op orde te krijgen. De kwaliteit van scholen moet gewaarborgd zijn, en we mogen geen genoegen nemen met slaagpercentages van 90 procent, we moeten gaan voor honderd procent - en daar waar nodig - zoals het college voornemens is mensen terugsturen naar school om hun startkwalificatie te halen. De gemeente zet hier op in maar mag wat ons betreft nog wel wat duidelijker, zeker met een een partij als D66 in het college verwachten we hier een aanpak van.

Samenwerking met uitzendbureaus. Als uitzendbureaus banen kunnen regelen prima. Maar de misere van de een hoeft geen inkomstenbron te zijn voor de ander. Vercommercialisering in het proces om mensen aan een baan te helpen werkt wat ik zoal gezien heb contra-productief. Voor het plaatje worden veelal rooskleurige resultaten teruggerapporteerd zonder dat de doelstellingen daadwerkelijk verwezenlijkt zijn. Graag hier een concrete invulling over de aanbesteding die het college op gaat stellen.

Maatschappelijke participatie

Wat betreft maatschappelijke participatie van mensen die om wat voor reden dan ook nog niet toe te zijn aan regulier werk. Dat kan zijn om heel veel verschillende redenen die in de begroting ‚begrijpelijk’ niet nader zijn gespecificeerd.

Het stimuleren van maatschappelijke participatie is een goede zaak, we moeten kijken waar talenten liggen en of mensen daar iets mee kunnen doen. In de praktijk willen mensen heel graag maar zijn ze bang en terughoudend omdat ze veelal niet weten of ze participatie voor een langere tijd kunnen volhouden. Eenmaal de stap gezet ontstaat er angst voor bijvoorbeeld een andere indicatie stelling of het wegvallen van veilige financiële regelingen, deze angsten kunnen die stap stap naar participatie ontmoedigen. Hoewel we graag vooruit willen is het van belang dat er ook ruimte is om terug te kunnen vallen, juist om deze mensen over de streep te trekken. Wat ik eigenlijk zeggen wil, een hard karakter van het beleid kan ook een contraproductieve werking hebben. Hier ontbreekt ook een nadere toesplitsing in de begroting op welke groepen en hoe wordt ingezet met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Inkomen

Slechts en lichte stijging van het aantal mensen in de bijstand. Het is geen teken van vreugde maar erger had gekund. Van belang is dat de gemeente inzet op een verlaging, maar hoe? Wij zien goede plannen van de gemeente om banen en beschutte banen te vinden en dat kan onze goedkeuring dragen. Dat zal de manier moeten zijn om het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden te krijgen. Maar vreemd genoeg schijnt het college ook nog andere mogelijkheden te zien. Zo lezen we bij Beleidsveld Handhaving

„We stellen ons ten doel om in 2014 niet 70% maar 63% van de aanvragen toe te kennen. Alleen aanvragen die recht hebben op een uitkering mogen een uitkering toegekend krijgen. „

Mag ik vragen wat hier staat? Waar komt die 63% vandaan, zijn dat de mensen die recht hebben op een uitkering of is dit een quotum om mensen uit de bijstand te weren? Fraudebestrijding dient op zich zelf te staan.

Schuldhulpverlening.

Het cijfer van aanvragen staat constant op 2500, is dit wel juist want er staat ook in de begroting dat de druk op schuldhulpverlening groot is? Ook mensen met een beter inkomen hebben tegenwoordig meer schulden. Het lijkt ons beter dat de gemeente hier taken op zich neemt dan dat commerciële bureaus ermee aan de haal gaan. Het rijk kort nu 500.000 op schuld hulpverlening, de vraag nu van het college om naast 430.000 die nu structureel is opgelost nog eens 70.000 beschikbaar te stellen. Wat zouden we meer kunnen doen om mensen bij de commerciële bureaus weg te houden? We zien hier in de begroting te weinig aanpak en concrete stappen omtrent de aanpak in de schuldhulpverlening.

Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Er worden geen nieuwe bedrijfsterreinen ontwikkeld. Goede zaak laten we eerst de bestaande middelen uitputten.

Bevorderen ondernemerschap.

Hier staat: Een bedrijf starten is voor veel mensen een alternatief voor loondienst of werkloosheid. Laten we hopen dat dit niet het geval is, het starten van een eigen bedrijf doe je omdat je een gat in de markt ziet en jij denkt iets toe te kunnen voegen. Iemand die een bedrijf start vanwege bovengenoemde redenen zal denk ik niet lang overleven. De vraag die dit oproept is wat de gemeente nu wil gaan stimuleren. Zijn dat bedrijven die iets toe kunnen voegen of is dit een alternatief voor loondienst en werkloosheid?

Duurzaam ondernemen

Goede zaak dat de gemeente inzet op duurzaam ondernemen. De gemeente zet hier voornamelijk in op energie. Gemiste kans is ook te richten op de grootste vervuiler, de bio-industrie. Een doel zou kunnen zijn om in de binnenstad meer restaurants met vegetarische menu’s te krijgen. Vlees is de grootste vervuiler.

Binnenstad en toerisme

Meerkosten koopzondagen: Er wordt voorgesteld aan de raad om 45.000 euro extra ter beschikking te stellen, wat levert dit de gemeente op? Zijn er ook baten?

Veiligheidsplannen uitvoeren. Daar staat als beoogd resultaat: ‚Een veilige binnenstad om in te wonen, in te ondernemen en te bezoeken’

Verwacht het college dit allemaal in 2015 te bewerkstelligen? Laten we stellen dat er hier geen concrete beleidsplannen voorhanden zijn: wordt dit nog verder uitgewerkt? Kan bijvoorbeeld de aanpak van het A-kwartier niet in deeldoelstellingen worden uit gewerkt?

Bedrijvigheid op het water

Er komt in 2015 een afwegingskader rondom recreatief economische activiteiten op het water van de diepenring en daarbuiten. Water is ook het leefgebied van dieren, neemt het college dat ook in haar afweging mee dat dit leefgebied niet verstoord wordt? Dit is trouwens ook allemaal in het bestemmingsplan van de binnenstad opgenomen:

Uit bestemmingsplan

http://gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-/NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP526Binnenstad-vo01_4.3.html

„De aanwezige muurflora in de kades komt verder in de stad niet of nauwelijks voor.”

„ Het water van de Diepenring is vooral belangrijk voor vissen en watervogels zoals Meerkoet, Fuut en Wilde eend. …..Vleermuizen, Aalscholvers en Blauwe reiger gebruiken het water als foerageergebied. Voor ecologische wateren geldt om te streven naar een hogere waterkwaliteit. Doorzicht, doorstroming, ondergedoken waterplanten en het ontwikkelen van ecologische oevers zijn daarvoor belangrijk. Dat laatste is in verband met de aanwezigheid van kademuren langs het grootste deel van de Diepenring waarschijnlijk alleen mogelijk in de vorm van floatlands langs de kade”

Niet alles hoeft wat ons betreft te wijken voor bedrijvigheid en de economie en zeker niet voor borrelboten.

Groningen Kennisstad

Onder kopje internationalisering in de stad staat dat internationale kenniswerkers en studenten geld opleveren. Tegelijk vraagt deze groep om extra aandacht vooral om praktische zaken. Bijvoorbeeld meertaligheid. Als oplossing bood de wethouder tijdens de raad google translate als oplossing aan. Kan de wethouder niet meer bieden dan dat? Indien gesteld is dat kenniswerkers geld opleveren kan daar dan ook niet een investering worden gedaan door bijvoorbeeld het tweetalig aanbieden van de gemeente website?

Vernieuwing sociaal domein.

Van belang om extra te investeren in de sociale teams en sneller uitbouwen naar sociale wijk teams. Nu hebben we Beijum als koploper. Hier moet snel veel meer vaart achter worden gezet.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer