Evaluatie cultuurnota


1 oktober 2014

Evaluatie Cultuurnota

- Voor de duur van de huidige cultuurnota houdt het college drie maatschappelijke banen overeind: Noordelingen, Sign, Noordelijke Scheepvaartmuseum. Plus in 2015 reparatie van drie maatschappelijke banen bij instellingen die niet onder de cultuurnota vallen: Santelli, Oog TV, Het Viaduct. In 2016 wordt een nieuwe afweging gemaakt.

Cultuurnota

Het is positief dat uit het rapport van de Kunstraad blijkt dat de gehele keten van participatie, talentontwikkeling, productie en presentatie overeind is gebleven. Vrijwel alle instellingen hebben het geplande activiteitenniveau kunnen handhaven. Er is echter een slag om de arm. De gevolgen van de cultuurnota en van de bezuinigingen zijn na een jaar nog moeilijk meetbaar. Met name instellingen met een klein subsidiebudget hebben een schrikbarend (in de ogen van de Kunstraad) magere overhead en draaien op overtuiging en een grote hoeveelheid vrijwilligers. Ze zijn zeer kwetsbaar. Het is goed dat het college een aantal instellingen alsnog helpt voor 2015, inclusief de reparatie van drie maatschappelijke banen bij instellingen die niet onder de cultuurnota vallen (te weten Santelli, Oog TV en Het Viaduct) - als correctie op de generieke korting, het wegbezuinigen van maatschappelijke banen en incidentiele gelden. Het blijft echter zeer onzeker: men weet niet waar men in 2016 aan toe is, laatst staan op langere termijn.

Dialoog en visie

En dat heeft te maken met wat de Kunstraad constateert, nameliik dat een artistiek-inhoudelijke dialoog met de gemeente door het culturele veld node wordt gemist. Een uitgebreidere inhoudelijke onderbouwing van het gemeentelijke beleid eveneens. Men mist visie, visie voor de toekomst bij de gemeente. De Kunstraad geeft de instellingen hierin gelijk. Bij de top vijf willen horen is te globaal en ook te leeg: als het je daar om gaat is de kans groot dat Groningen toe zal groeien naar een situatie waarin Groningen niet meer onderscheidend zal zijn. Bent u het met de Kunstraad eens dat ‘bij de vijf beste jongetjes in de klas willen horen’ een te globale doelstelling is? En dat we het risico lopen juist door die doelstelling minder onderscheidend te worden? Herkent en erkent u dat de dialoog met het veld en die toekomstvisie ontbreekt, of in ieder geval te kort schiet? Zo nee, hoe komt het dat het veld en de Kunstraad daar anders over denkt? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?

Samenwerking.

Het College wil dat er meer wordt samengewerkt. De Kunstraad constateerde echter in het advies over de cultuurnota dat het zeer teleurstellend is hoe er in de Groningse cultuursector naar samenwerking wordt gekeken. De Kunstraad schrijft nu dat daarin weinig is veranderd. Er zijn positieve uitzonderingen te noemen, maar veelal is het dun en een papieren werkelijkheid. En vooral niet voortkomend uit een intrinsieke motivatie. Het college stelt nu voor om om sectoronderdelen uit te nodigen met nieuwe voorstellen te komen. Oftewel: nog meer papieren werkelijkheid. Dat zou dan de samenwerking van 'nieuw elan' moeten voorzien.

Heeft u reden voor dit optimisme? Als de Kunstraad herhaaldelijk constateert dat de intrinsieke wil tot samenwerking er niet is en dat de samenwerking vooral een papieren werkelijkheid betreft, op grond waarvan denkt u dat uw voornemen sectoronderdelen uit te nodigen tot nieuwe voorstellen dat zou gaan veranderen?

Forum

Hoewel het Forum geen onderdeel uitmaakt van de evaluatieopdracht kon de Kunstraad er niet om heen en heeft ook met hen een gesprek gevoerd. Het college ziet echter geen reden om er iets over te zeggen. De Kunstraad schrijft dat het Forum geen onderscheidend inhoudelijk profiel heeft. Ook schrijft de Kunstraad dat het Forum - ooit cultuurpaleis genoemd - een negatief beeld heeft van de kunst- en cultuursector (inclusief de eigen partners) en geen meerwaarde ziet in samenwerking met culturele instellingen in Groningen - niet op korte termijn, niet op lange termijn. Gewoon: niet. Meerdere cultuurinstellingen hebben hun meerjarenplan moeten aanpassen door eenzijdige opzegging van de samenwerking door het Groninger Forum. De Kunstraad wijst op het gevaar dat het Forum een concurrent wordt van de culturele sector in Groningen - indien er geen afstemming en samenwerking komt op programma niveau.

Het is een gotspe. We waren tegen vanwege het weggegooide geld – ruim 30 miljoen, geen kaasschaaf en dergelijke zaken voor het Forum -, vanwege het gebrek aan visie en vanwege de bedreiging van de groninger culturele sector. De Kunstraad laat nu zien dat het dreigt uit te komen.

Gaat het college in gesprek met het Forum om hen duidelijk te maken dat ook van hen bereidheid tot samenwerking wordt verwacht? En gaat het college het Forum duidelijk maken dat ze geacht worden om niet een bedreiging van de Groninger culturele sector te zijn, maar een extra verrijking.

Het Forum wordt gebouwd zonder dat we weten wat we er mee moeten. Wanneer kunnen we een inhoudelijk profiel van het Forum verwachten?

Cultuureducatie

Het is een goede zaak dat het college inzet op cultuureducatie in de breedte. Laten we gaan voor cultuur voor iedereen, laagdrempelig en verrijkend en niet alleen voor een paar toeristenmagneten. Cultuureducatie is goed voor empathische en cognitieve ontwikkeling. Laat zo veel mogelijk kinderen in contact komen met cultuur, vooral zelf doen. Zodat het niet voorbehouden is aan de kinderen die van huis uit al er mee worden grootgebracht. Net zoals je zoveel mogelijk kinderen aan het sporten wilt hebben omdat het goed voor hen is.

Wat de Kunstraad schrijft baart ons echter zorgen. Zij wijst erop dat de fusie die leidde tot Vrijdag het uitgelezen moment was om de wensen van scholen en kunstinstellingen beter in kaart te brengen. Dat uitgelezen moment heeft men voorbij laten gaan. Ook de aanbeveling te onderzoeken of het Centrum van Kunsten van nut zou kunnen zijn voor kleinere instellingen voor cultuurparticipatie en amateurkunst is niet opgevolgd. De Kunstraad constateert dat de onvrede over het ontbreken van deze bemiddelende rol onder organisaties nog steeds groot is.

Het College heeft Vrijdag gevraagd om dit najaar met een plan van aanpak te komen, opgesteld in samenwerking met het onderwijs en de cultuursector met als doel het draagvlak voor cultuureducatie in het onderwijs weer op peil te brengen. Heeft het College inzicht in waarom het Centrum voor Kunsten het tot nu toe niet heeft opgepakt? En waarom zij het nu wel zal doen?

Reactie Paul:

We gaan niet opnieuw een fundamentele herbezinning op cultuurbeleid, maar we willen de doelstellingen van de huidige cultuurnota halen.

Grand Theatre zal de gemeente overeind houden – die keuze is twee jaar geleden gemaakt toen de rijkssubsidie van 800 ton verviel.

Sturing op samenwerking moet onderdeel zijn van de manier waarop de gemeente financieert: niet de instelling wordt gefinanciert, maar projecten.

Het Forum heeft van de Raad een diffuse opdracht meegekregen, namelijk financieel gezond en inhoud. De heer Nijdam (van het Forum) zal worden uitgenodigd in deze commissie). Reactie komt later.

Cultuureducatie kan beter en moet beter.

Paul vindt dat het Forum niet weigert samen te werken – is het niet eens met de Kunstraad!! ‘Als je moet bezuinigen zit je anders aan tafel.’

Martiniplaza

Gezien de spreektijd sluit ik me aan bij de vragen en zorgen van de Stadspartij, Student & Stad en de Christenunie.

Joost: Het koersplan lag op koers, dus er was geen reden om te veronderstellen dat er meer aan de hand was dan die 6.6. miljoen.

Brandbrief VWH

De vier vragen van de CU beantwoorden we bevestigend.

Het gaat hier om een al zeer lange tijd goed draaiende, goed georganiseerde wijkvereniging. Zo'n 140 vrijwilligers houden zich naast hun gewone baan hiermee onbezoldigd bezig, onderverdeeld is commissies rondom wijkkernen en commissies rondom thema's als sport, zorg ed. Zij hebben voor de in ontwikkeling zijnde sociale teams al heel veel waardevol voorwerk voor de gemeente gedaan.

De persoon die nu wordt wegbezuinigd zorgt als spin in het web voor informatievoorziening naar die commissies en de inwoners van Hoogkerk e.o.: onderhoud website, Westerkrant.

Dat is een Dagtaak.

De gemeente zou heel blij zijn als het in andere wijken van de stad net zo goed zou lopen als in Hoogkerk. Het is verbazingwekkend dat het college voor elkaar om die mensen te frusteren. Hoe gaat u dit opvangen?

Roeland:

Lovende woorden voor VWH – het zijn onze partners. We hebben als raad besloten om gesubsidieerde banen af te bouwen. Het is een logisch gevolg van het besluit om het 200-banen af te bouwen. Het is een besluit van WerkPro (daar valt deze persoon onder).

Er komt een lijstje van om welke banen het gaat en welk maatschappelijke belang daaraan is gekoppeld. We kunnen ze niet allemaal in stand houden. Er komt zo snel mogelijk materiaal (november) naar de raad. Had eerder gemoeten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer