Veiligheid, bedrijfs­voering en lokale belas­tingen


21 mei 2014

Veiligheid

Om te beginnen over de veilige woon - en leefomgeving. Bij de aanpak van het A-Kwartier is voor ons op dit moment nog niet duidelijk of het gevoerde beleid op de lange termijn vruchten gaat afwerpen. De ontwikkeling dat gekeken gaat worden naar middelen als camera toezicht en preventief fouilleren baart ons zorgen.

Gezien de stijging van het aantal inbraken valt voor de gemeente nog resultaat te boeken. De gemeente heeft zich zo te zien voornamelijk toegespitst op het doen van inbraakpreventie en toezicht. Mogelijk dat meer maatregelen getroffen moeten worden.

Betreft huiselijk geweld zien we graag dierenmishandeling als indicator opgenomen worden. De burgemeester heeft eerder aangegeven dat de relatie tussen dierenmishandeling en kindermishandeling aanwezig kan zijn maar dat niet is aangetoond of dit in deze regio ook het geval is. Wij zien graag dat hier onderzoek naar gedaan wordt. In de jaarrekening blijft de aanpak van dierenmishandeling volledig buiten beschouwing.

Het uitgaansgeweld is afgenomen, dat vinden wij een goede zaak en hopen dat deze trend wordt doorgezet. Desalniettemin is er een gevoel van onveiligheid. In de kranten hebben we meermaals kunnen lezen van diverse overvallen en berovingen op straat. In de verantwoording lezen wij niets over een plan van aanpak daarvan.

Betreft veilig winkelgebied en bedrijfsterreinen hebben wij zorgen. Voor het waarborgen van de veiligheid wordt op dit vlak veel ingezet op het toepassen van cameratoezicht. Dit roept vragen op. Blijven de rechten en privacy van de burger gewaarborgd? In de verantwoording van de gemeente lezen we hier niks over terug.

Dan over fysieke veiligheid. Onze fractie is benieuwd of de gemeente ook het afsteken vuurwerk in beschouwing heeft genomen. Vuurwerk leidt ieder jaar tot slachtoffers, zowel onder mensen als dieren. In de jaarrekening is de beschouwing hiervan beperkt gebleven tot voorlichting op scholen. Er wordt dus geld besteed aan het leren omgaan met vuurwerk. De PvdD pleit voor een algeheel verbod op vuurwerk. Wij missen in de jaarrekening een analyse hierover, mogelijk kunnen nu ook vuurwerk vrije wijken aangewezen worden.

Contact met de burger. Hier zien we dat diverse voorzieningen beter gefaciliteerd worden en veel zaken via het internet geregeld kunnen worden. Dit is een goede ontwikkeling. Het faciliteren van burger participatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid kan onze goedkeuring dragen. Eerlijkheid gebied overigens wel te zeggen dat wij vinden dat de gemeente website zeer matig in het Engels is vertaald.

Bedrijfsvoering

Over de bedrijfsvoering hebben we enkele opmerkingen. Opvallend is dat de gemeente veel oudere werknemers in dienst heeft. Het verdient aandacht dat er jonge instroom plaatsvindt. Toch zou dit niet moeten betekenen dat ouderen met vertrekregelingen plaats moeten maken.

Tot slot over de bedrijfsvoering kan de uitvoer van een duurzame bedrijfsvoering onze goedkeuring dragen en zijn wij blij met het streven naar een reductie van het woon- en werkverkeer. Wel willen we opmerken dat het verminderen van vleeseten nog beter voor het milieu is. Daarom pleiten wij voor een Meat Free Monday en voor een goed aanbod van vegetarische gerechten in de bedrijfskantines. Daarover is reeds eerder een motie van ons over aangenomen. Jammer dat dit weer niet in de rekening staat!

Lokale belastingen en heffingen

Dan heb ik tot slot opmerkingen over Lokale belastingen en Heffingen.

Hondenbelasting. Ons standpunt is dat hondenbelasting afgeschaft mag worden mede vanwege de reden we weinig geld van deze belasting terugzien in gerichte faciliteiten. We missen de verantwoording hoe deze specifieke opbrengsten worden aangewend. Nu komen deze opbrengsten onder algemene middelen. Hebben hondeneigenaren dan geen recht op besteding van dit geld door onder andere het ontwikkelen van extra losloopgebieden en het plaatsen van afvalbakken? Vreemd dat hondeneigenaren op deze wijze worden uitgemolken

Commissie F&V 21 mei 2014 deel 2

De accountant spreekt van een hoog risicoprofiel van Meerstad en van bedrijfsterreinen. Een groot deel van het negatieve resultaat komt door verliezen op grond. Neemt de gemeente niet onnodig hoge risico’s met de bouw van de nieuwe wijk Meestad en overige bouwprojecten? Wij zijn van van mening dat je beter eerst kan kiezen voor het rendabel maken van bestaande bouw dan het uitvoeren van nieuwbouw, en dat de exploitatie van gronden niet als zulke grote posten op de balans hadden moeten terecht komen.

Neem bijvoorbeeld ook de parkeergarages die niet rendabel zijn, maar toch steeds nieuwe worden gebouwd. Een lichtpuntje hierin is dat de omzet van de garages lijkt verhoogd, maar welke zijn de concrete plannen om de garages in de toekomst rendabel te maken?

Daarnaast, Groningen heeft zo blijkt een leegstand van 11,9 % van de kantoren. Het aanbod overstijgt ruim de vraag. Het lijkt ons ook dat op basis van deze constatering de gemeente voorlopig geen nieuwe kantoren meer bijbouwt.

In de toelichting op fouten en onzekerheden inzake getrouwheid lezen we dat de Inschrijving bij het UWV inzake Maatregelenverordening Wet werk en bijstand moeizaam verloopt. Een grote groep is zo blijkt en-mass ingeschreven en 5% is nog niet ingeschreven en de accountant rekent daarvoor een risico vanwege onterecht ontvangen uitkeringen. Onze vraag: als op zo een grote schaal de inschrijving bij het UVW niet tot stand komt, is dan de informatie voorziening wel goed op orde? Weten cliënten waar ze aan toe zijn en welke hun rechten en plichten zijn? Hebben zij een aanspreekpunt?

Tot slot. Aandacht verdienen de tekorten op de Jeugdzorg, AWBZ en Participatie Wet ten gevolge van de ingevoerde decentralisatie. Veel van deze kosten zijn nog niet te herleiden en is de werkelijke omvang van deze kosten niet bekend. De nieuwe coalitie is voornemens door het verstevigen van de weerstandspositie deze posten te kunnen opvangen, de vraag is echter of deze weerstand afdoende zal zijn. Het weerstandsvermogen is weliswaar gegroeid van 0,6% naar 0,8 %, dit is een goed geboekt resultaat. Wij zijn zeer benieuwd welke beleidskeuzes de nieuwe coalitie hierin nog zal gaan maken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer