Gemeen­teraad december 2013


18 december 2013

Jongerenhuisvesting en overlast

Het percentage overlast meldingen over studenten was gestegen, van 11 naar 14%. Dat valt eigenlijk wel mee, als je nagaat dat er in de stad 195.000 mensen wonen, van wie 35.000 student. In de collegebrief lezen we onder andere dat één op de vijf studenten een arbeidsplaats oplevert. Dat zijn er dus 7000, dat is nogal wat. We hebben dus veel aan ze, die studenten. En het is mooi dat ze er zijn, ook in steeds grotere getale. En hij of zij die aanklopt bij de herberg, die moet een plekje krijgen, vinden wij. En alhoewel wij ons met veel plezier naast de os en de ezel zouden neervlijen, kunnen wij met Student en Stad meegaan die zegt, als die studenten hier komen, verdienen ze ook een goed onderdak. Bouwen dus. Of liever....verbouwen. Het is al gezegd, overlast... Moeten we dat apart registreren? De PvdD is van mening dat dat idd niet moet. Wij zijn niet per se voor het versoepelen van de 15% norm, maar denken dat er gewoon genoeg huisvesting moet zijn voor studenten waardoor we het helemaal niet over zo'n norm hoeven te praten. Verder denken we dat het college met dat laatste goed bezig is.

Omvorming stadjerspas naar webshop en kindpakket

we kunnen ons, gezien de besluiten die zijn genomen over het budget voor de stadjerspas, redelijk vinden in de brief, alhoewel we het jammer vinden dat er voor het geld dat de raad bestemt voor minima, 75.000 opgaat aan het bouwen van een website en andere uitvoeringskosten. We vragen ons af of er voor het kindpakket nog voldoende overblijft en zouden hierover graag geïnformeerd worden. Wij zijn blij dat één van onze moties uit november 2010 die niet was aangenomen hiermee toch wordt uitgevoerd. Het gaat om de motie vispas, waarmee wij vroegen de korting op de vispas uit de Stadjerspas te halen. Minima of niet, het geeft geen pas je af te reageren op weerloze dieren en die met een ijzeren haakje door hun bek uit het water te trekken. Wij zijn blij dat het college heeft besloten deze korting niet meer te verstrekken. Ook hebben wij een toezegging gekregen van het college dat er wel kortingsmogelijkheden blijven inzake het neutraliseren van katten. Wij gaan ervan uit dat dat geregeld is in de webshop.

Wijziging APVG drank- en horecawet

Wij steunen het amendement van Student en Stad. Verder kijken we uit naar beleid van het college waarmee gepoogd zal worden jongeren van zestien en zeventien tegen de verlokkingen van teveel drank te beschermen. Dat is nu nog niet aan de orde, maar wij kunnen een verhoging van de minimumleeftijd van 16 naar 18 voor jongeren steunen. Overigens is ons landelijke beleid dat we als gemeenten dit ieder voor zich regelen, voor dranktoerisme tussen gemeentes vrezen en liever landelijk de grens naar 18 zouden verhogen. Wij denken echter dat dit in ons geval wel een beetje mee zal vallen.

Revitalisering woonschepenhaven

Het gaat hier om mensen, maar ook om dieren en om met die laatste groep te beginnen...Er zijn er veel van bij de woonschepenhaven. Wij hebben echter vernomen dat een groot aantal dieren is verdwenen nav de aanleg van meerstad. Een groot stuk houtopstand is in de afgelopen jaren plat gebulldozerd. Opmerkingen van de inwoners dat daar talloze vogels leefden, zouden in de wind geslagen zijn. Het gaat hier om een strook van zo'n vijftig meter breed, wat ruige bosjes zeg maar, waar twee soorten spechten, fazanten en zelfs koekoeken in leefden. Die zijn allemaal verdwenen. Wij zullen een initiatiefvoorstel hierover voorbereiden waarin we voorstellen hier de situatie in oude staat te herstellen. Eén van de inwoners vertelde ons dat er nog één verdwaalde specht is overgebleven, die soms op een lantaarnpaal aan het tikken is.

Ook binnen de woonschepenhaven leven veel dieren. Hun welzijn wordt bedreigd door de aanstaande renovatie en aanleg van riolering. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, die een goed plekje kunnen vinden juist in de oude schuurtjes die dreigen te verdwijnen. Waar wij ons o.a. zorgen over maken, is het feit dat er in een aantal schuren en schepen boerenzwaluwen nestelen die waarschijnlijk ook zullen verdwijnen. Boerenzwaluwen staan op nummer drie van de meest bedreigde vogelsoorten, lijst van de vogelbescherming. Ook bij de woonschepenbewoners leeft hierover veel onrust. Kan het college een overzicht verzorgen met alle aanwezige dieren en de maatregelen die het college gaat nemen om hen optimaal te beschermen? Graag ontvangen wij antwoord hier op. Wij hebben hier voor een motie die we evt. intrekken indien het antwoord vd wethouder bevredigend is.

Daarnaast willen wij graag van het college weten in hoeverre er rekening wordt gehouden met schade die de bewoners oplopen indien hun schuren worden afgebroken, indien de grond meer vervuild is dan verwacht of indien de bewoners op andere logische manieren schade ondervinden aan hun schip. In bijgevoegde brief uiten verschillende bewoners hun zorg hierover. Ook graag hier een reactie op vh college.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer