Zuide­lijke ringweg


8 oktober 2013

De Partij voor de Dieren stimuleert liever openbaar vervoer zoals Tram, Trein en Bus, dan het gebruik van auto’s. Auto's zijn erg belastend voor het milieu, zowel tijdens de productiefase als in het gebruik. Gelukkig rijden er ook bussen over de Zuidelijke Ringweg, dus kan het ov er met deze plannen ook op vooruit gaan. In de plannen wordt serieuze aandacht besteed aan de flora en fauna en ook aan duurzaamheid. Zo lazen we dat er onderzocht wordt in hoeverre energieopwekking uit asfalt mogelijk wordt. Dat is volgens de PvdD echt een teken van bouwen aan de toekomst.

Maar er is nog veel meer mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor straatverlichting met zonnepanelen of windmolentjes erop, zodat deze hun eigen energie, en mogelijk, zelfs meer opwekken. Zal dit ook meegenomen worden bij de definitieve plannen?

Wordt er gekeken naar nog meer van dergelijke mogelijkheden zoals die van het asfalt, om zo in de toekomst niet alleen geld maar ook milieu te besparen?

Het Zuiderplantsoen keert terug met de aanpak van de zuidelijke ringweg. Dat is positief voor zowel mens als dier in de stad. Natuur maakt mensen zowel fysiek als geestelijk gezonder. Er is bekend dat het verschijnselen van onder andere depressie kan verminderen maar door de zuiverende werking van bomen, is de luchtkwaliteit in een groene omgeving ook stukken beter. Dat groen een gunstig effect heeft op de gezondheid, is al diverse keren in wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Op basis van deze onderzoeken concludeerde adviesbureau KPMG vorig jaar dat bij tien procent meer groen de besparingen in de gezondheidszorg kunnen oplopen tot 400 miljoen euro. We zijn dan ook blij om zoveel groen op de impressie beelden te zien.

Wel vragen wij ons af wat de fijnstof, die op de ringweg wordt geproduceerd, voor impact zal hebben op het groen bij de te plaatsen deksels in dit gebied. Ook het gebied tussen de deksels in het Zuiderplantsoen wordt in dit kader genoemd.

Zou het mede daarom niet passender zijn om de rijsnelheid van 70 km of lager aan te houden? Op die manier is de uitstoot van stoffen lager en wordt mogelijk ook minder geluidsoverlast veroorzaakt. (Het is ook duurzaam, want je bespaart brandstofkosten). Het Longfonds heeft aanbevolen om luchtvervuiling op meer punten te meten dan standaard wordt gedaan. Neemt het college dit advies over?

Er worden heel veel bomen gekapt, waarvan een aanzienlijk deel monumentale bomen. De PvdD vindt dat erg jammer. Over enkele bomen en houtopstand moet nog beslist worden of zij gekapt moeten worden of niet. De PvdD is benieuwd of er al een plek op het oog is om deze beplanting indien nodig te compenseren.

Zou het nog mogelijk zijn om meer bomen te herplanten dan het aantal dat gekapt wordt? Een jonge boom heeft t.o.v. een grotere boom, minder te bieden aan de dieren die er in leven en zet heel wat minder CO2 om in zuurstof. Ook kunnen grotere bomen beter fijnstof afvangen. De PvdD ziet graag zoveel mogelijk gelijkwaardig groen in de plaats komen. En als het niet op dezelfde plek kan, dan graag in de buurt. Zie ook onze input aan de bijbehorende motie die we met o.a. GL indienen.

Daarnaast willen wij benadrukken dat er zorgvuldig omgegaan dient te worden met de keuze van de boom- en struiksoorten, in relatie tot de soorten die nu aanwezig zijn en in relatie tot hun ecologische waarde. Wij vertrouwen erop dat deze zaken meegenomen worden bij de herplant. We vragen verder aandacht voor de ecologische waarde vh Stadspark en staan ook op de motie die daar op in gaat. Het is waardevol om in de groene plekken vd stad ook daadwerkelijk te kunnen genieten van natuur. Dit geldt zowel voor mens als dier.

Omdat wij in de MER niets over faunapassages lazen, maar wel allerlei fraaie maatregelen voor vleermuizen om de aanleg voor hen minder problematisch te laten verlopen, hebben wij navraag gedaan. In het OTB staan alleen wettelijk verplichte maatregelen: ontsnipperingsmaatregelen voor bijvoorbeeld egels zijn dat niet. Toch is het voor veel zoogdieren van essentieel belang om voor de voortplanting een dier uit een ander gebied van de stad te kunnen ontmoeten, zodat de genenpoel divers blijft. Gelukkig zag het vorige college dat ook in: sinds september 2013 mag Groningen zich de eerste ontsnipperde stad van Europa noemen. Het aanbrengen van ecoducten, faunapassages en duikers is tijdens de BOUW van grote infrastructurele werken aanmerkelijk goedkoper dan als het er al staat. Kan het college de aanleg van ontsnipperingsmaatregelen tijdens de bouw van de ZRW garanderen? Ook voor dit onderdeel is er inmiddels een motie ingediend.

Al met al een groots project, voorzitter waarbij wij er van uit willen gaan dat het ZO wordt ingepast dat het voor ALLE omwonenden leefbaar blijft.

Dank u wel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer