Burger­par­ti­ci­patie


9 oktober 2013

Wij zijn blij met de burgerinitiatieven van d66 en pvda.We onderschrijven deze en ook de preadviezen van het college. Mbt de opmerking van het college dat representatie van alle wijkbewoners teveel gevraagd is, maar wel nagestreefd moet worden, daar kunnen we ons in vinden.

Partij voor de Dieren is groot voorstander van burgerparticipatie. Wij denken dat het betrekken van burgers bij beslissingen en activiteiten aangaande hun buurt, bijdragen aan onderlinge verbondenheid en verbondenheid met de eigen wijk en ook de stad. De Partij voor de Dieren staat niet altijd achter een terugtrekkende overheid (nutsbedrijven, zorg voor kwetsbaren en milieu) maar is wel voor het zoveel mogelijk betrekken van burgers bij beleid en eigen buurt. Het kan mensen uit een isolement halen, zoals in veel grote steden blijkt bij buurtmoestuintjes, waar allochtone vrouwen elkaar ontmoeten en kan de afstand tussen burger en overheid verkleinen. Het college erkent een Nieuwe Tijd, waarin niet langer sprake moet zijn van burgerparticipatie, maar van overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven. Getuige de spreker van zonet dhr de Jong, is cultuurverandering in de hele gemeentelijke organisatie hierbij zeer belangrijk. Ik wil daar straks verder op ingaan.

Die nieuwe tijd zal zich over niet al teveel jaar ook uiten in het moeten leren omgaan met een economie die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Wij menen dat het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals Transition Town en Grunneger Power ook versneld kan leiden tot een duurzame economie. Mbt de vraag, welke initiatieven moeten wel en niet ondersteund worden, zijn wij van mening dat met name initiatieven op het gebied van duurzaamheid en zorg ondersteund moeten worden.

Burgerinitiatieven en besluiten spelen zich buiten de raad en zo buiten democratische besluitvorming om: dat wordt als potentiëel bedreigend gezien, maar er zit ook een andere kant aan, uit onderzoek van jonge

In de commissie van ruimte en wonen van 2 oktober ben ik even ingegaan op het begrip samenredzaamheid: een samentrekking van solidariteit en zelfredzaamheid. Op dit nivo wordt in buurten in bijvoorbeeld Amsterdam een nieuwe vorm van thuiszorg georganiseerd, buurtzorg.

We hebben een brief gekregen van het platform WMO, die bang zijn dat verschillende dingen half worden gedaan, in plaats van één ding goed. Het is denken wij wel belangrijk om hiervoor te waken.

Tot slot, is het een idee om Nieuw Idee onder te brengen in het NLA?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer