Stads­toe­zicht


26 juni 2013

Uit de stukken is duidelijk geworden dat de financiële tekorten van Stadstoezicht voor een groot deel samenhangen met een gebrek aan mankracht om bonnen uit te schrijven. Met minder capaciteit moesten er evenveel binnen komen en dat lukte niet. Tot verrassing van veel hondeneigenaren overigens, die in grote getale bezwaar hebben aangetekend omdat ze het idee hadden de gehele gemeentelijke begroting op te moeten brengen. Wij zullen na de vakantie met een kleine notitie komen betreffende de vraag: is het goed dat de begroting van gemeentelijke diensten voor een groot deel bestaan uit bestuurlijke dan wel strafbeschikkingen Wet Mulder, zodat de gemeente in financiële problemen zou komen indien de burger zich aan de wet zou houden? Het leidt ook tot suggestieve aannames inzake het in de ogen van sommigen erg op bonnen gerichte optreden van BOA’s.

Een recente ingezonden brief is daar een voorbeeld van, hier wordt gesuggereerd dat BOA’s de neiging hebben mensen te bekeuren die makkelijk te bekeuren zijn omdat de bsb (bestuurlijke strafbeschikking) een begrotingsinstrument is, maar dat ze niet degenen bekeuren die problemen en overlast veroorzaken, ook omdat BOA’s, net zoals stadswachten, minder opleiding en instrumenten hebben om met echte overlastgevers om te gaan.

Een volledig integrale handhaving is niet gelukt. De Partij voor de Dieren wil daarom meer inzetten op specialistische en gerichte inzet. Omdat BOA’s een veel beperktere opleiding hebben dan de politie, zijn zij volgens sommigen niet in staat een genuanceerde afweging te maken. Het is voor ons de vraag of BOA’s een verantwoord en geschikt alternatief voor de politie kunnen zijn. Regels worden enkel omwille van de regels gehandhaafd, het daadwerkelijk veroorzaken van overlast speelt geen rol.

Ook zijn wij van mening dat een onevenredig groot deel van de bsb’s bij hondeneigenaren terecht komt, wij hebben dit in de commissie duidelijk gemaakt met behulp van cijfers. We zullen dat nu niet weer doen, maar houden dit voor de toekomst wel in de gaten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer