BEGROTING 2013


14 november 2012

Uit een onderzoek van wetenschappers aan Yale, blijkt dat de reuzenpanda niet meer te redden valt. Door de opwarming van ons klimaat zal zelfs volgens de meest optimistische modellen tegen het eind van deze eeuw de bamboe waarop het zeldzame dier overleeft niet meer kunnen groeien op de plaatsen waar de panda nu nog voorkomt. Relocatie van pandaberen is sowieso lastig, maar bovendien heeft de mens de gebieden ingepalmd die wel klimatologisch uitstel zouden kunnen bieden.

Ander onheilspellend nieuws staat in een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een in 1973 opgerichte intergouvernementele organisatie die als rol heeft om problemen te coördineren in tijden van een tekort aan olie. Hierin staat dat tweederde van de reserves aan olie, gas en steenkool onmiddellijk geblokkeerd moeten worden, anders komen we onvermijdelijk in een scenario waarbij global warming het voortbestaan van de mensheid bedreigt. En alle reserves ten spijt: ondanks alle nieuwe technieken zijn alle fossiele brandstoffen op tusseen 2035 en 2050 als we blijven verbruiken zoals we dat nu doen.
De Partij voor de Dieren vindt dat we ook in ons lokale beleid deze problematiek moeten integreren en heeft in zijn bestaan altijd gepleit voor de lange termijn visie. Daarom vinden wij dat er, zeker ook in een stad die energieneutraal wil zijn in 2035 een fysiek inlooppunt moet zijn waar mensen informatie kunnen vinden over duurzaam wonen, energiebesparing en duurzaamheid in het algemeen.

Wij willen een echt duurzaamheidscentrum en niet alleen een online “energiebesparingsplatform.” Tijdens de bespreking van deze begroting in de commissie Financiën en Veiligheid hebben wij, in navolging van Jan Rotmans, iemand die op klimaatverandering is gepromoveerd, en in navolging van onze nachtburgemeester, Chris Garrit, gepleit voor het aansluiten bij burgerinitiatieven, omdat dat nu eenmaal vaak beter werkt dan topdown beleid. Transition Town is een voorbeeld van een echte grassroots beweging die zich inspant voor een wereld zonder fossiele brandstoffen. Waarom geen samenwerkingsverband met deze club gesloten om een inlooppunt voor duurzaamheid te bewerkstelligen, waarbij ook het elkaar ontmoeten kan leiden tot nieuwe dingen op het gebied van duurzaamheid? Daarom dienen wij een motie in:

Motie Duurzaamheidscentrum

Ook bont is schadelijk voor milieu en klimaat en zeker niet duurzaam. CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en consultancy bureau, onderzocht de productie van nertsenbont in Nederland, vanaf het proces van het fokken van de dieren tot aan het afgewerkte kledingstuk. Voor 17 van de 18 parameters, zoals klimaatverandering, ozonvervuiling, vorming van fijn stof, grondverzuring, waterverbruik en landgebruik, is bont vele malen schadelijker dan textiel.

Bont en met name bontkragen zijn weer onderdeel van het straatbeeld. Bont is een onnodig luxeproduct, waar dieren ernstig voor hebben geleden. Het is niet, zoals veel Nederlanders denken, een afvalproduct dat vergelijkbaar is met leer. Dieren worden speciaal voor bont gekweekt en leven in erbarmelijke omstandigheden, voordat ze voor hun vel worden gedood. Wasbeerhonden worden soms levend gevild, vossen worden anaal geëlektrocuteerd en coyotes zitten soms dagenlang verstrikt in wildklemmen waar ze van ellende en pijn hun eigen poten afbijten.

Uit onderzoek van Bont voor Dieren kwam naar voren dat meer dan de helft van de Nederlanders niet weet wat hij aan zijn jas heeft hangen. De dragers weten niet van welk dier het bont afkomstig is en wat voor een leven deze dieren hebben gehad. Dit terwijl uit onderzoek van het ministerie van EL&I is gebleken dat slechts 7% van de Nederlanders vindt dat bont een legitieme reden is om een dier te doden. Deze onderzoeken laten duidelijk zien dat Nederlanders onwetend zijn over de misstanden in de bontindustrie en dat ze met de juiste kennis niet zouden kiezen voor bont. Daarom is het van belang dat het Groningse college van burgemeester en wethouders zich bewust wordt van deze misstanden en zich uitspreekt tegen deze wrede industrie. Vandaar een motie.

Motie Bont

Een vrolijker onderwerp is de oratie die gister plaatsvond in de Rijksuniversiteit van Groningen door Agnes van den Berg over de positieve effecten van natuur op de gezondheid en het welzijn van mensen. Alleen al kijken naar groen vanuit een raam heeft meetbare psychische en fysiologische effecten. De gemeente Groningen ontplooit gelukkig mooie initiatieven op het gebied van groen, zoals het project Eetbare Stad samen met de Natuur en Milieufederatie en de campagne voor groene daken. Toch wordt er over groen niet vaak gesproken in termen van financiële baten, terwijl die er in overvloed zijn: minder ziektekosten, lagere energiekosten, hogere huizenprijzen en arbeidsproductiviteit. Daarom willen wij graag dat in Groningen de baten van groen worden berekend met een hiervoor ontwikkelde formule en hiertoe dienen wij een motie in.

Motie Baten uit Groen

De reële waarde van natuur en van dieren is natuurlijk niet in cijfers uit te drukken. Wat zouden we nog aan ons leven hebben, als de lucht die we inademen zo vervuild is dat we er ziek van worden en er geen vogels meer vliegen? Mensen zijn graag buiten en houden van dieren. Velen schaffen met dat doel een hond aan. De hondeneigenaren hebben het in Groningen de laatste tijd niet makkelijk gehad. Ze moesten wennen aan opruimplicht en aanlijnplicht en kregen daar weinig rechten voor terug met als klap op de vuurpijl nog eens een aanstaande verhoging van de hondenbelasting. Wij willen het college vragen om deze verhoging uit de tarievennota 2013 te schrappen en dienen daarom wij een motie in.

Motie Geen Verhoging hondenbelasting

De Partij voor de Dieren zag zich afgelopen jaar gedwongen zo vaak te praten over honden en het hondenbeleid, dat we wel eens door mensen Partij voor de Honden zijn genoemd. Wij zijn echter niet voor het ongebreideld houden en fokken van honden. Iedere hond is een levend wezen dat goed verzorgd moet worden en dat kost tijd en geld, iets wat niet iedereen heeft. Bezint eer ge begint, vinden wij, als je een hond wil aanschaffen. Desondanks kleven er vele voordelen aan het hebben van een hond. Het houdt je fit en het hebben van een hond werkt sociale contacten in de hand. Helaas bestaan er schrijnende toestanden in de hondenfokkerij. Daarom willen wij voorstellen de hondenbelasting voor minima ook voor een tweede hond deels kwijt te schelden, indien kan worden aangetoond dat deze hond uit het asiel is gehaald. Daarom willen wij graag deze motie indienen.

Motie Kwijtschelding tweede hond minima

De Partij voor de Dieren is voorstander van de opruimplicht. We leven in een intense stad en moeten rekening houden met elkaar. In plaats van de hondeneigenaar gefaciliteerd werd in het opruimen, kreeg hij of zij er nog een plicht bij, de aanlijnplicht. Wij zouden de faciliteiten voor baasjes graag willen verbeteren en zo het draagvlak voor de opruimplicht vergroten.
Het is de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld gelukt om uitstekende hondepoepcontainers te plaatsen, die in aanschaf wat kosten, maar door aansluiting op het riool in onderhoud goedkoop zijn en bovendien: hygiënisch. De gemeente Groningen heeft zich hier ook al op georiënteerd. Wij willen nu echter niet gelijk zeggen dat nieuwe poepcontainers op het riool moeten worden aangesloten, maar wel dat er meer afvalbakken moeten komen.
Daarom een motie.

Motie Meer afvalbakken

Tot slot. De Partij voor de Dieren is blij met de begroting die Christen Unie en Groen Links hebben gepresenteerd en waarin plek is voor de Regiotram. Wij zijn altijd voorstander geweest van de tram, indien de provincie haar steun zou blijven geven, het zou blijven gaan om een regiotram en het niet bij een stadstram zou blijven en de stad er niet failliet aan zou gaan. Dat laatste bleek een probleem. De cijfers vliegen ons om de oren, maar duidelijk is dat de regiotram in Stad en Ommeland toch veel vrienden kende, nu hij opeens niet doorgaat. Wij hadden graag een alternatief bekeken waarbij de tram niet over de Grote Markt zou rijden, maar dit bleek niet mogelijk. Graag zouden wij de begroting met tram een kans willen geven, maar het liefst zien wij een begroting waarin wel geld voor de regiotram is opgenomen, maar geen geld voor het Forum. Wij hebben nog geen antwoord op onze vragen wat het nieuwe onderzoek naar een mogelijke commerciële invulling voor het Forum moet gaan kosten, maar dat het weer geld kost en dat nog niet duidelijk is wat er in het Forum moet, is duidelijk. Het is nog altijd niet te laat om te stoppen met het Forum en door te gaan met de Regiotram.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer