Commissies Begroting 2013


12 november 2012

JEUGD EN ONDERWIJS
Allereerst complimenten van de sobere look van deze begroting. Geen glossy, een besparing voor het milieu.

Weer veel goede projecten vinden met behulp van de gemeente binnen dit thema start of doorgang. De subsidie op schakelgroepen en schoolmaatschappelijk werk zijn hier voorbeelden van. Soms zijn de doelstellingen wat voorzichtig, zoals bij kinderen die niet gepest worden; een stijging van 2% in twee jaar. Maar dat is niet gek, in een tijd van bezuinigingen. Dan kunnen niet alle ambities direct waargemaakt worden. We staan er vanwege de keuzes die gemaakt moeten worden, niet negatief tegenover, wanneer de voorgestelde maatregelen toegepast worden om het tekort op leerlingenvervoer terug te dringen.

In de doelen van ons jeugdbeleid missen we nog steeds het voorbereiden van jeugd op een gezond en bewust leven. Hoewel hier wel aandacht aan besteed wordt, wordt het echt goed meetbaar en prominent aanwezig als het tot één van de hoofddoelen gemaakt wordt.

De GGD kwam eerder dit jaar met een verontrustende boodschap over energiedrankjes in combinatie met kinderen en zij zijn daarin niet de eersten die aan de bel trekken. Onder de 13 jaar wordt het consumeren van cafeïne door het Voedingscentrum volledig ontraden. In één blikje energiedrank zit cafeïne ter waarde van een kop koffie. De effecten van het drinken van energiedrankjes liegen er niet om: stress, hartkloppingen, uitdroging en gedragsstoornissen. Op langere termijn kan zelfs blijvende schade ontstaan, zoals diabetes. Daarnaast zitten er veel suikers in en werkt het drankje verslavend. Dit is dus een serieus probleem, wat serieuze aandacht vraagt. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de gemeente energiedrankjes betrekt bij het beleid omtrent alcohol en genotmiddelen, zodat kinderen leren dat energiedrank geen ranja is. We zijn benieuwd naar de mening van de Wethouder hierover.

In onze stad wonen relatief veel te dikke kinderen. Uit een onderzoek van JOGG blijkt,d at ouders veel belang hebben bij ondersteuning van buitenaf om hun kinderen gezond te houden. Hier ligt voor ons dus een belangrijke taak. Schoolgruiten en de Gezonde Schoolkantine helpen direct de kinderen en dat is een goede zaak. Maar de PvdD heeft hierover de vraag, of de Wethouder ons kan vertellen of ouders ook bij de genoemde projecten betrokken worden?

Vroegsignalering is een belangrijk punt bij het voorkomen van disfunctionele en ongelukkige stadjers. Zo blijkt dat bij het eerder genoemde vroegtijdig schoolverlaten, de oorzaak vaak al ontstaat op zeer jonge leeftijd. Wij vinden het dan ook positief dat de doelstelling is om meer doelgroepkinderen deel te laten nemen aan de VVE. Te meer omdat dit een erg effectief middel gebleken is om achterstand bij jonge kinderen te signaleren weg te werken. Ook de uitbreiding van samenwerking tussen CJG en kraamzorg is in deze lijn een zeer positieve ontwikkeling. Mijn vraag aan de Wethouder in het verlengde hiervan is, of de projecten van ouderactiviteiten en de Gentse brugfiguren bij succes mogelijk uitgebreid worden naar andere wijken?

Tevens staan we volledig achter de doelstellingen omtrent het vergroten van betrokkenheid van kinderen bij de natuur en het milieu. We hopen dat deze doelstellingen behaald worden en dat op termijn alle scholen deelnemen aan het scholennetwerk natuur- en duurzaamheidseducatie.

We zijn er nog niet, blijkt onder andere uit het relatief hoge percentage kinderen dat in armoede opgroeit. Maar we zijn wel erg goed op weg en we zijn over de linie dan ook content over hoe er een balans gevonden is tussen bezuinigen en behoud van een sociaal sterke stad.

WELZIJN, GEZONDHEID EN ZORG
Wijkgericht, gezinsgericht en persoonlijk. Dat zijn thema`s voor de zorg- en hulpverlening in onze stad. Geen stadsbrede maatregelen, maar per wijk aandachts- en actiepunten. In gezinnen waar meerdere problemen bestaan, wordt een aanpak van het geheel gerealiseerd en zorg wordt verleend vanuit de behoeftes en kracht van de persoon zelf. Hele goede zaken. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe experiment met de sociale teams. We zijn, in dezelfde lijn, ook erg blij te lezen dat het mooie project Nait Soezen vervolg krijgt en dat er extra beleidsmiddelen voor de Caribische stadjers zijn vrijgemaakt, nu het rijk haar bijdrage intrekt.

De correlatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is al vaker aangeduid. We zien hier in de begroting echter niets over terug. De Dierenbescherming heeft inmiddels de eerste stap gezet in samenwerking met de gemeente en zorgorganisaties en de Dierenbescherming. Wij zouden graag een toezegging van de Wethouder willen dat zij de Dierenbescherming gaat betrekken bij overleg en samenwerkingsverbanden, zodat we te sneller in kunnen grijpen bij onveilige gezinssituaties.

Qua aantal vrijwilligers valt er nog wat te verbeteren. Waar bijna de helft van de volwassen Nederlanders actief zijn in het vrijwilligerswerk, is dat in onze stad slechts een kwart van de inwoners. En vrijwilligers worden nog veel belangrijker wanneer plannen, als het eindigen van de gesubsidieerde banen, gerealiseerd zijn. Het gebruiken van maatschappelijke stages om het vrijwilligerswerk te versterken, is iets wat wij ook al noemden en we vinden het dan ook positief dat hier een accent ligt komend jaar. We zijn benieuwd naar de nota vrijwilligerswerkbeleid om te zien hoe we onze stadjers gaan activeren voor vrijwilligerswerk.

De vrouwenopvang staat nog steeds onderdruk met een voortdurende bezettingsgraad van 100%. Toch wordt hier geen nieuw beleid op ontwikkeld. Dit is te betreuren en we hopen dan ook dat de extra middelen uit het rijk onder andere deze druk kunnen verminderen.

Genoemd wordt, dat samenwerking tussen STIPs en CJGs een aandachtspunt is en dat hieraan gewerkt wordt. Daar zijn we blij om, want samen bereik je immers meer. We zijn dan ook benieuwd of de Wethouder al weet hoe dit vormgegeven gaat worden?

De nieuwe drank- en horecawet beschermt minderjarigen beter tegen alcoholmisbruik en legt meer regie bij de gemeenten. Dit is een mooie gelegenheid om het alcoholgebruik van onze stadjers beter in banen te leiden en zo te lezen, wordt hier komend jaar ook op ingezet. In de vorige commissie heb ik echter ook het gevaar van consumptie van energiedrankjes door kinderen aangekaart.

Wij hebben nog enkele vragen aan de Wethouder. De eerste is, of er nog steeds sprake is van het gebruik van tweedehands hulpmiddelen, als rollators, ter kostenbesparing in de zorgsector? Ik kon hier in de begroting niets over terugvinden. En wat zijn de overwegingen van al dan niet de komst van een 14e STIP?

Er zijn nog onzekerheden rondom de decentralisaties, maar we zijn blij te zien dat er voor veel mooie en belangrijke projecten in onze stad budget is binnen deze begroting.

SPORT EN BEWEGEN
Sport is meer dan alleen actief bewegen. Sporten betekent goed voor je lichaam zorgen, een plek hebben om heen te gaan, sociale contacten opbouwen en vooral plezier maken. Plezier moet volgens de PvdD het fundament zijn voor stadjers om te gaan sporten. Of ze talent hebben is een bijzaak, als ze het maar leuk vinden. Ik kan mij niet herinneren dat ik een supertalent was in volleybal, maar toch deed ik als kind met elke training enthousiast mee. Wij zien dan ook weinig in voorrang voor topsporters. We zien liever voorrang voor verenigingen die zich sterk maken voor de gezondheid van stadjers.

Er zijn geen middelen om de benodigde capaciteitsvergroting in sportvoorzieningen te realiseren, slechts voor behoud van de huidige capaciteit. Dat is betreurenswaardig. Het dwingt ons om buiten de gebaande paden te denken als het gaat om stadjers mogelijkheden te bieden om te sporten. Het genoemde openbaar maken van sportparken zal hierbij helpen. Uit onderzoek blijkt, dat mensen met een hond een kwart meer bewegen dan mensen zonder hond. Daarnaast zijn er nog de sociale en stressreducerende voordelen. Mensen uitnodigen om lekker met hun hond te wandelen zorgt dus voor een grote stap richting onze doelstellingen. Helaas is het in onze stad zo dat het nieuwe hondenbeleid voor veel onvrede zorgt; er wordt meer dan eens gesproken van een ontmoedigingsbeleid tegen het nemen van een hond. Terwijl dit nu juist, zonder druk op de sportaccommodaties of gemeentelijke portemonnee uit te oefenen, een fantastisch middel is om onze stadjers gezond te houden. Bovendien zitten asielen vol met . Ik ben benieuwd naar de gedachte van de Wethouder hierover.

Sporten is meer dan actief bewegen. Dat zien we ook terug in de begroting. Sportverenigingen worden gestimuleerd om samenwerking met andere organisaties, zoals kinderopvang, te zoeken. We hopen dat zich dit het komende jaar gaat ontwikkelen, omdat dit naar onze beleving voor een opwaartse spiraal zal zorgen.

Dan nog enkele vragen. Ten eerste de vraag wat er precies wordt bedoeld met de uitspraak dat er mogelijkheden lijken om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken? Verder, bij het subonderdeel deelname aan sport, wordt gesteld dat er prioriteit gegeven wordt aan activiteiten die deelname aan sport, bewegen en gezondheid stimuleren. Onze vraag is hierover: prioriteit boven welke andere activiteiten? Heeft de Wethouder misschien een voorbeeld?

Veel zaken over dit programma van sport en bewegen worden in 2013 behandeld en daar is nu, bij deze begroting, dus nog geen uitsluitsel over. Dat is dus nog even afwachten. Wij vinden het belangrijk dat elke stadjer goed in zijn of haar vel zit en we hopen dan ook dat we met deze middelen onze stadjers het plezier in gezond leven zullen stimuleren. 

Wonen

Waar blijft de nota Ruimtelijke Kwaliteit?
Masterplan Groningen Energie Neutraal staat als nota bij dit onderwerp genoemd, vanwege de grote inspanningen om woningen energie zuiniger te maken. Dat gebeurt met name door de corporaties. Particuliere huiseigenaren kunnen hiervoor in het volgende jaar ondersteuning krijgen door middel van een “energiebesparingsplatform”. Nog maar een paar weken geleden is het Informatiepunt Duurzaam Wonen aan de Hereweg gesloten. Wij willen graag opnieuw een fysiek punt voor Duurzaam Wonen en dit graag in combinatie met een nieuw Duurzaamheidscentrum. Daarom misschien wat meer investeren dan de voorgesteld 1,75 in 2013 en 2,25 miljoen in 2014.

Op de particuliere kamerverhuurmarkt is voldoende ruimte te vinden voor studenten: gaat het hier dan om kamers in studentenhuizen? Als er wat dat betreft voldoende ruimte is, moet je dan wel toegeven aan die kwalitatieve vraag naar zelfstandig wonen? Het is geen tijd voor luxe. De Partij voor de Dieren is bovendien van mening dat we zuinig moeten zijn met grondstoffen en niet maar raak bouwen.

Het saneren van ongezuiverde afvalwaterlozingen op de Diepenring en Noorderhaven heeft voor ons wel prioriteit, dieren als vissen hebben ernstig te leiden onder een slechte waterkwaliteit en kunnen er zelfs aan overlijden.

De groene daken campagne is mooi. Maar wij zijn verbaasd dat er verder in dit hoofdstuk niets is opgenomen over de belangrijke rol van groen in de leefomgeving. U zult zeggen, ja, dat wordt behandeld bij onderhoud en beheer van de openbare ruimte en bij ecologie, maar voor de kwaliteit van wonen is groen essentieel. Aandacht voor groen is echter een essentieel onderdeel van woonkwaliteit. Om mijn argument kracht bij te zetten wil ik nog even verwijzen naar een brief die bestuurders van GGD NL, Menzis, ziekenhuizen en Wageningen UR tijdens de kabinetsformatie naar de formerende partijen hebben opgestuurd, waarin zij een lans breken voor meer groen, gezien het dalende effect op de zorgkosten en het weldadige effect op mensen.

Veiligheid
De Partij voor de Dieren is blij met de focus op de aanpak van huiselijk geweld. Geweld binnen gezinnen is niet normaal en mag niet geaccepteerd worden en wij zijn blij dat we in een gemeente wonen waar er ook zo over wordt gedacht. Geweld binnen gezinnen begint vaak bij huisdieren en het is dan ook niet vreemd dat de Dierenbescherming graag een gesprekspartner zou worden bij de aanpak van huiselijk geweld. Ziet het college daarvoor mogelijkheden? Een en ander kan risicogezinnen sneller voor het voetlicht halen. Voor dierenartsen bestaat een meldpunt, maar dieren die bij de dierenarts komen, zijn vaak niet de beestjes die het meest mishandeld worden.

Een nieuw kabinet, nieuwe kansen. Geen wietpas. Het Nederlandse coffeeshopbeleid wordt internationaal geroemd. Oud VN topman Kofi Annan en andere internationale prominenten constateerden enige tijd geleden in een VN rapport dat de war on drugs is verloren. Maar ze roemden het Nederlandse drugsbeleid als het beste ter wereld. Voor de Partij voor de Dieren geldt dan ook dat wij lever geen halszaak maken van illegale kleine wietplantages op zolder, maar liever investeren in het opsporen van mensenhandel, waarbij sprake is van ernstig leed.
Stadhuis en Stadjer, Bedrijfsvoering en Overig
Het feit dat 70 % van alle emails van burgers binnen een dag wordt beantwoord is mooi, maar niet doorslaggevend: belangrijker is de vraag of alle emails binnen een behoorlijke termijn worden beantwoord. En de mate van deskundigheid wordt door burgers bij balies als belangrijker ervaren dan de wachttijd.
De gemeente wordt vaak gebeld: dat hoeft niet als een slecht teken te worden beschouwd. Misschien weten burgers dat ze hier telefonisch goed te woord worden gestaan.
Complimenten voor het bouwen aan de website. Toch, overal die moeite om het contact tussen mensen zoveel mogelijk te minimaliseren… het is efficiënt en het moet, maar toch doet het wat kil aan.
Als er in de bedrijfsvoering moeilijke beslissingen moeten worden genomen door bezuinigingen, kiest de Partij voor de Dieren ervoor duurzaamheid te laten prevaleren.
Er is best veel externe inhuur: de Partij voor de Dieren leidt liever interne mensen op om de kennis in de organisatie te vergroten.

Belastingen en Heffingen
De Hondenbelasting levert door een nominale tariefstijging 13000 euro meer op. Daar kunnen best wat afvalbakken van worden gekocht voor hondenpoep, ook al gaat het hier niet om een doelbelasting.
Vergeleken met de 34 andere grote gemeenten heeft Groningen een hoge lokale lastendruk, op twee na de duurste. Zorgelijk, zeker omdat de Groninger inkomens niet tot de hoogste behoren.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer