Gemeen­teraad


18 juli 2012

Logiesbelasting
In een brief van 22 maart 2010 schrijft het toenmalige college dat de tarieven voor 2013 najaar 2011 bekend zouden zijn. We zijn nu negen maanden verder. We begrijpen de bezwaren van de Vvd, maar vinden dat het wel langzamerhand omhoog moet.
We zijn benieuwd naar de reactie van het college op het voorstel van de VVD om een bepaald percentage overnachtsbelasting te heffen ipv vaste bedragen.

Tram
Zoals wij al vaker hebben gezegd, zijn wij vóór een regiotram en verandert onze mening niet in verkiezingstijd. Wij zijn wel tegen een tram die alleen in de stad rijdt. Ook zijn wij altijd tegenstander geweest van een tram die door het centrum rijdt. Dit plan, waarvan nu wordt gevraagd er mee in te stemmen, neemt alle planologische belemmeringen voor een tram door het centrum weg. Wij zullen daarom niet instemmen met dit plan.

Floriade
We hebben in de commissie al het nodige gezegd over de mooie groenplannen en dat zal ik nu niet herhalen. Ook zijn er door verschillende partijen bepaalde bedenkingen uitgesproken en die zal ik ook niet herhalen.
De Partij voor de Dieren ziet de Floriade 2022 als een grote kans voor de gemeente Groningen om zich van zijn progressiefste kant te laten zien. En dat past ook bij ons: wij zijn een stad die zich laat voorstaan op zijn sociale karakter, op het streven naar duurzaamheid en het stimuleren van Fair Trade. Los van het gegeven dat Groningen een popmuziekstad is en dat wij het belangrijk vinden dat popmuziek een belangrijke plek krijgt in de Floriade in 2022 wil ik ook graag wat andere thema's belichten.

Thema’s waar Stad en Ommelanden zich nu ook al mee bezig houden zijn Water, Energie, Gezondheid en Voedsel en het zijn deze thema’s, overgoten met een sausje duurzaamheid, die ook in het Bidbook de hoofdmoot van de Groningse Floriade vormen. De Partij voor de Dieren is daar enthousiast over, om door te borduren op dat waar je al goed in bent, maar wil wel graag dat de gemeente een stap verder gaat en echte innovaties laat zien die een grotere bijdrage kunnen leveren aan het harmoniseren van de relatie tussen mens en natuur dan – ik noem maar wat – energiebesparingen in de tuinbouw, hoe nuttig ook. Duurzaamheid wordt vaak uitgelegd als energiebesparing en recycling, maar het grootste deel ligt op je bord:

De consumptie van dierlijke eiwitten leidt wereldwijd tot meer uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer samen. Voor een kilo vlees is ongeveer zeven kilo graan nodig en dit leidt ertoe dat veel savannes en oerwouden met de grond gelijk worden gemaakt om
plaats te maken voor veevoederplantages, ten koste van onze biodiversiteit. Bovendien kun je veel meer monden voeden als je alle plantaardige eiwitten direct in mensenmonden stopt, in plaats van eerst in koeien en varkens.

Minder dode dieren eten dus! En dat hoeft ook voor vleesliefhebbers geen enkel probleem te zijn. Het ministerie van LNV heeft in 2010 verschillende bedrijven subsidie gegeven om onderzoek te doen naar alternatieven en lupine is één van de producten die daarbij als succesvol naar voren zijn gekomen: het is een product dat een bite geeft aan vegetarische saté e.d. Lupine wordt nu nog grotendeels verbouwd in Australië, maar wordt sinds een paar jaar ook verbouwd in de Veenkoloniën. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de aardappelteelt is het ook voor de Ommelanden goed om in te zetten op lupine, omdat de markt voor vleesvervangers blijft groeien. Deze is sinds 2003 verdubbeld.

Het bijzondere aan lupine is niet alleen dat het een uitstekende vleesvervanger is, maar ook dat het de biodiversiteit in Nederland direct ten goede komt. We kennen allemaal het verhaal van de bijtjes en de bloemetjes, die er steeds minder zijn, omdat ze ook elkaar niet meer zo goed kunnen vinden, mede als gevolg van de grootschalige monoculturen op het platteland.
Lupine biedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld raaigras en maïs, een voedselrijke omgeving voor bijen en hommels en is bovendien een robuuste plant, die gemakkelijk geteeld kan worden zonder gebruik te maken van kunstmest en chemische middelen.
Alweer een heel goede reden om dit gewas te promoten.

Lupine als gewas voor humane consumptie verbindt de vier thema’s van de Groningse Floriade op een duurzame wijze aan elkaar: Vlees eten kost namelijk zo’n 14 x meer energie dan de productie van een kilo plantaardige voeding. En voor een kilo vlees is ongeveer 20.000 liter water nodig, tegenover 250 liter voor een kilo aardappelen. Minder vlees eten is bovendien gezond en kan een thema zijn bij healthy ageing. Overigens stond er vandaag een artikel in de VK waarin de noodklok wordt geluid aangaande de prijsstijgingen van graan, maïs en soja. In enkele weken tijd is de prijs van maïs maar liefst met 50% gestegen en die van soja 20 %. De grootste afnemer is de markt voor het veevoer. In 2008 heeft een soortgelijk tekort volgens de wereldvoedselorganistaie FAO geleid tot honger bij 75 miljoen mensen. Genoeg reden dus om lokaal verbouwde Lupine te promoten.
En daarom, voorzitter, dienen wij een motie in waarin wij het college verzoeken zich in te spannen voor een lupine paviljoen tijdens de Floriade 2022

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer