Gemeen­teraad


30 mei 2012

Hondenbeleid

Wat we in deze discussie helder voor ogen moeten houden, is het feit dat het hondenbeleid destijds op de agenda is gezet om iets te doen aan de overlast van poep. Wat we nu zien, is dat de nadruk veel meer wordt gelegd op het aanlijngebod – van de 350 bekeuringen waren er slechts 7 voor hondepoep - en dat dit zo strikt wordt gehandhaafd, dat zich stuitende situaties voordoen. Een voorbeeld: een vrouw die haar hond, nadat ze die aan de riem heeft meegenomen naar een vuilnisbak, even loslaat om het nummer van de gemeente te noteren om te kunnen melden dat de vuilnisbak kapot is. Bekeurd.

In de gezinsbode van afgelopen donderdag hebben we allemaal kunnen lezen dat de boa’s de opdracht mee krijgen om te handhaven volgens het gelijkheidsbeginsel: hond los? Bekeuring, zonder wat voor omstandigheid dan ook in acht te nemen. Dit terwijl wethouder Visscher ons altijd heeft voorgehouden dat handhaving zou geschieden volgens het proportionaliteitsbeginsel. Wij vrezen dat een dergelijk stringente handhaving het draagvlak onder het hondenbeleid uitholt, dat immers als belangrijkste doel had het terugdringen van de poepoverlast.

Dat je poep moet opruimen, vindt eigenlijk iedereen. Wij ook. Maar als je het de hondeneigenaar zo moeilijk gaat maken dat

- hond overal ad lijn moet behalve in paar, soms ver weg gelegen losloopplekken
- poep altijd opgeruimd moet worden terwijl er geen nieuwe afvalbakken kwamen
- zeer stringente handhaving, met hoge boetes die zelfs tot een strafblad kunnen leiden

Dan kun je ervan uitgaan dat dat wrevel oproept en het draagvlak voor de opruimplicht uitholt.

Dat moet anders. Neem je mensen hun verantwoordelijkheid weg dmv algemene aanlijnplicht, gaan ze zich wellicht ook minder verantwoordelijk gedragen. Wil je dat de poep wordt opgeruimd, moet je minder stringent handhaven.... en meer afvalbakken plaatsen. Leeuwarden zou als een vb kunnen dienen.
Is in de afgelopen tijd de handhaving uitgevoerd op de wijze die het college voor ogen had?
Er zou aan handhavings ambtenaren geïnstrueerd zijn om met gezond verstand te handhaven, daar waar daadwerkelijk overlast veroorzaakt wordt. Klopt dat? Graag reactie van het college hier op.

Dit was het aanlijngebod vanuit het oogpunt van de burger die geen hond heeft en geen poep wil. Nu vanuit de hond.

Een hond is een dier dat graag even stilstaat om te snuffelen en dan weer door loopt. Een mens loopt graag gestaag door. Als je deze wezens verplicht om naast elkaar te lopen, haal je hun plezier in de wandeling voor een groot deel weg. Daarnaast belemmer je de hond te communiceren met andere honden, want hij heeft geen bewegingsruimte. Honden hebben zo te weinig mogelijkheden om elkaar te begroeten, hetgeen opwinding, frustratie en uiteindelijk agressie kan veroorzaken. Wij pleiten dan ook daarom voor een minder strikte handhaving van het aanlijngebod, namelijk alleen op momenten dat sprake is van overlast. Overlast is misschien niet zo makkelijk definieerbaar, maar wanneer het er is, herkent iedereen het. Op deze wijze kan bijvoorbeeld ook beter tegemoet worden gekomen aan de onmogelijkheden van mensen met een hond en een handicap ten opzichte van opruim en aanlijnplicht.

Voor de duidelijkheid wij willen wel strikte handhaving in : deels het Noorderplantsoen tijdens drukke recreatie gedurende zomermaanden, binnen Diepenring, bij snelwegen en in ecologische gebieden. En we willen geen honden bij kinderspeelplaatsen.

In het kader van het hierboven staande, dienen wij twee moties in, over de aanlijnplicht en een met een vies luchtje over poepcontainers...

Enkele andere zaken. (Wij waren benieuwd naar de opbouw van de begroting van stadstoezicht, omdat deze volgens de rekening vooreen aanzienlijk deel zou bestaan uit de opbrengst van bestuurlijke strafbeschikkingen. Het is ons nog niet gelukt om deze in te zien helaas.)

We hebben signalen vernomen dat er klachten tegen boa’s zijn ingediend en dat die klachten zijn weggeraakt. Is dat zo?
En nog dit:
Wij steunen het verzoek van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen een regulier overleg in te stellen tussen gemeente, dienst en de Vereniging, graag een reactie van de wethouder hierop.

Verder zijn wij benieuwd naar de vragen die dhr Moes eerder heeft gesteld: in deel 3 van het Beleidsplan Handhaving wordt vastgelegd HOE gehandhaafd zal worden. Maar dit deel is nog nooit vastgesteld. Op basis van welk democratisch genomen besluit heeft Stadstoezicht het afgelopen jaar gehandhaafd?

Tot slot een blik naar de toekomst. De Partij voor de Dieren zal op korte termijn met een initiatiefvoorstel komen mbt het verplichten van het volgen van een cursus voor hond en eigenaar op kosten van laatstgenoemde, indien honden overlast veroorzaken.

Pilot ambtelijk horen bij bezwaarschriftprocedure SOZAWE

De huidige situatie : in de bezwaarschriftenprocedure bij de dienst Sozawe, wordt voor het horen van burgers en de advisering aan het college een externe commissie ingezet. Zorgvuldig maar duur en tijdrovend. Bovendien kunnen veel zaken in de voorfase worden opgelost bij vroegtijdig contact tussen de juridisch medewerker en indiener van ht bezwaarschrift.

Vandaar deze pilot, waarbij bepaalde zaken niet dor een externe commissie maar door een interne juridische medewerker zullen worden opgelost. Deze zaak heeft niet onze voorkeur, want de PvdD is zeer gehecht aan de scheiding der machten (ter info: uitvoerend, wetgevend en rechtsprekend). Echter, omdat de ombudsman waar wij veel vertrouwen in hebben, haar steun heeft uitgesproken en het hier een pilot betreft, zien wij geen bezwaar, wel met als voorwaarde dat deze zorgvuldig wordt geëvalueerd en dat pas dan een definitief besluit wordt genomen.

Interessant voor jou

Bijdrage gemeenteraad over de rekening 2011

Lees verder

Vensterscholen, Asiel- en vluchtelingenbeleid, Forum,

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer