Commissies Rekening 2011


23 mei 2012

Jeugd en onderwijs

Binnen dit onderdeel jeugd en onderwijs zijn er een heleboel items die naar onze mening erg positief zijn. Bijvoorbeeld de vangnetregeling voor kinderen zonder zwemdiploma- alleen de woordkeuze al. Maar ook de taalvaardighedenontwikkeling bij kinderen door de VVE- en schakelprogramma`s en de uitgebreide educatie over een gezonde levensstijl. Over dat laatste nog de vraag of er bij educatie over gezonde voeding ook aandacht wordt besteed aan biologisch en vegetarisch voedsel? Het eten van plantaardig voedsel, en dan helemaal als het ook biologisch is, is erg bevorderend voor de lichamelijke gezondheid; zo helpt het overgewicht tegen te gaan. Maar ook de mondiale gevolgen zijn niet mis te verstaan als we overgaan op meer plantaardig voedsel. Waar een koe voordat hij op je bord ligt honderden kilo’s plantaardig materiaal heeft verwerkt, hadden we met zijn allen ook die honderden kilo’s plantaardig materiaal kunnen eten. Dat heeft gevolgen voor het voedseltekort in de wereld, de CO2 uitstoot en natuurlijk ook het dierenwelzijn. We zouden dit dan ook graag terug zien in de educatie.

Verder is het goed om te lezen dat er weer meer afstemming met organisaties onderling gerealiseerd is. Als PvdD vinden wij het erg belangrijk dat iedere individu de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen op een gezonde manier voor zichzelf en de omgeving, en gezien dit onderdeel vol staat met dergelijke projecten, was het over de grote lijn een prettig stuk om te lezen.
Wel nog een paar opmerkingen.

Wat betreft het kader over het VVE aanbod, staan in de tabel gegevens van schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en beoogd voor 2010-2011. Ik neem aan dat hier sprake is van typfouten, of klopt het dat er een jaar tussenuit gevallen is?

We vinden het ook prijzenswaardig dat er weer ingezet is op natuur- en duurzaamheidseducatie. Wel jammer dat door de eerdere afwezigheid van de vierde kinderwerktuin het streefdoel niet behaald is. Hopelijk maken we dat komend jaar weer goed. In het Duitse onderwijs is men nog verder met dergelijke activiteiten. Daar gaan kleuterjuffen bijvoorbeeld met de kleuters in de omgeving kruiden verzamelen, om daar pesto van te maken, die zij vervolgens met zijn allen opeten. Dus, even als tip tussendoor, als we op zoek zijn naar een goed voorbeeld, zou ik naar onze Oosterburen willen verwijzen. Wat wel opvalt in dit kader, is dat er alleen een meting voor het bereik van basisschoolleerlingen is verricht. Vaak is het zo dat kinderen, wanneer zij in de puberteit raken, interesse in natuur en duurzaamheid deels of volledig kwijtraken. Daarom lijkt ons de doelgroep leerlingen van het voortgezet onderwijs ook een erg belangrijkere groep om in de gaten te houden, wat bereik betreft. Waarom is ervoor gekozen om alleen bij de basisschoolleerlingen te meten?

Wat betreft vroegtijdig schooluitval is een mooi, ambitieus doel gesteld om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met 40% te reduceren ten opzichte van 2005-2006. Dat doel hebben we helaas duidelijk niet gehaald. Een jaar extra tijd voor scholen om dit recht te trekken, lijkt ons wel kort. Gezien het aantal voortijdige schoolverlaters ondanks de moeite juist is toegenomen, zien wij meer in een langere termijn aanpak, met mogelijk een nieuwe, effectievere aanpak.

Samenvattend lopen er een hoop goede projecten en hoewel niet alles volgens plan gaat, kunnen we wel zien dat de inzet vruchten af begint te werpen.


Welzijn, gezondheid en zorg

We worden door alle veranderingen vanuit het rijk meer aangewezen op onze eigen kracht als samenleving. Vrijwilligers en mantelzorgers worden nog belangrijker dan voorheen. Dat vraagt een andere aanpak van de gemeente. Daar zijn we ook hard mee bezig. De mantelzorgers krijgen mogelijkheden om zich te ontspannen, al is respijtzorg `s nachts nog wel een belangrijk aandachtspunt, en vrijwilligers worden gewaardeerd en gestimuleerd. De bedoeling is dat we meer voor elkaar gaan zorgen, meer betrokken worden bij elkaar. Al lezende hoopten wij dat de inzet hierop al positieve effecten had laten zien. Dat blijkt deels zo te zijn, maar deels ook niet. Zoals ik net al als voorbeeld noemde bij de mantelzorgers. Wat betreft de vrijwillige hulp bij klussen in en om het huis, is de vraag gestegen, naar aanleiding van de bekendheid. Dit is een goed signaal en we hopen dat aan de andere kant het aanbod van vrijwilligers ook zal stijgen.

De Stips zijn erg efficiënt gebleken en de ontwikkeling ervan heeft dit alleen maar vergroot. Het laagdrempelige karakter speelt hierin een grote rol en we zijn er dan ook voor dat de Stips blijven ontwikkelen als centraal informatiepunt voor de wijk. Het is dan ook goed dat er twee bijkomen. We hopen dat dat in de toekomst nog meer zal worden, ook voor de wijken waar het misschien nu relatief beter gaat dan in de NLA-wijken.

Wat wij ook positief vinden, is dat in dit onderdeel het accent ligt op vroeg signaleren en preventie. Je kan natuurlijk niet alles voor zijn, maar hoe eerder een probleem boven tafel komt, des te beter het probleem aangepakt kan worden. Verder nog complimenten over de inzet op maatschappelijke stages. Dergelijke stages creëren bewustwording en empathie voor het vrijwilligerswerk. Op de lange termijn lijkt het ons wel interessant om te onderzoeken in hoeverre de leerlingen meer geneigd zijn om vrijwilligerswerk in de toekomst op te pakken na een dergelijke stage. En wat een goede bijkomstigheid dat door het aanbieden van sportactiviteiten aan daklozen tegelijk ook het middelengebruik onder deze doelgroep daalt. Dat laat weer zien dat positiviteit besmettelijk is. Ook werden we heel blij om te lezen dat de nazorg voor ex-gedetineerden sterk verbeterd is en dat we ons als gemeente inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals genoemd zijn er ook nog zaken die nog meer aandacht vragen, zoals de hulpverlening naar plegers en het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Wat betreft dat laatste punt, wil ik verwijzen naar wat ik in de vorige commissie zei, dat educatie over voedsel en het effect van meer plantaardig eten, hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

In de tekst staat vermeld dat er nog onvoldoende zicht is op PGB cliënten en aanbieders. We hopen dat dit nog wel komt, gezien deze groep het moeilijk krijgt met alle veranderingen.

Wat betreft sommige metingen, is het twijfelachtig of het gestelde doel iets positiefs of negatiefs is. Hier is al eerder discussie over geweest. Het doel om meer meldingen van huiselijk geweld binnen te krijgen, is hier een voorbeeld van. Betekent, als dit doel gehaald wordt, dat meer mensen melding doen, of dat er meer huiselijk geweld is?


Weer even een detail: ik neem aan dat er niet beoogd was om het bereik van mantelzorgers te verkleinen ten opzichte van 2010, zoals op pagina 88 staat?

Zo over het geheel hebben wij het gevoel dat we als gemeente al aardig op weg zijn naar het vinden van die kracht van de samenleving. Minderheden worden meer betrokken, er komen meer vrijwilligers en vanuit de gemeente is er ondersteuning voor mensen die zich inzetten voor elkaar. We hopen dat deze trend zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen en dat achterblijvende onderwerpen hierin meegetrokken worden.


Sport en bewegen

Het is bewezen dat sporten en bewegen op allerlei manieren goed voor je zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. We vinden het daarom erg belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om actief bezig te zijn en daar is afgelopen jaar gelukkig ook op ingezet. Zoals we al eerder aangegeven hebben, kiezen wij liever voor sport voor iedereen dan dat er voorrang verleend wordt aan topsport.

De gecreëerde toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor specifieke doelgroepen en de modernisering van gebouwen juichen wij dan ook toe. Complimenten ook voor de website van het Huis voor de Sport.

Of wij kinderen in de stad hebben die genoeg bewegen, moet nog duidelijk worden, gezien het onderzoek nog in de kinderschoenen staat. We zijn benieuwd naar de resultaten. Gezien 21% van de Groningse kinderen overgewicht heeft, wat hoger is dan het landelijke gemiddelde van 12%, denken wij dat er nog wel wat te verbeteren valt.

Dan over de talentontwikkeling. We zijn blij te lezen dat een duidelijkerelatie met breedtesport nog wel een belangrijk punt is. Al moet het natuurlijk niet zo zijn dat alles onder het mom van ‘voorbeeldfunctie’ een relatie heeft met de breedtesport. Wij hebben nog steeds nadrukkelijk de voorkeur voor breedtesport boven topsport.

Cultuur
Mooi dat de kaartverkoop van de Oosterpoort en stadsschouwburg tegen alle trends in niet gedaald zijn.

We hebben wel een opmerking over het bestemd van geld aan kunst op straat, er zijn 5 kunst opdrachten gefinancierd met 220 duizend euro. Je kunt je afvragen in hoeverre je in tijd van bezuinigingen je hier zoveel geld aan uit moet geven?

Mooi om te zien dat het aantal inzendingen voor de stipendium prijs meer dan verdubbeld is.

Ten aanzien van Oog tv en radio hebben we vorig jaar al aangegeven de doelen niet ambities te vinden. Alle doelen zijn nagenoeg gehaald of overstegen, dit vinden we een fantastisch resultaat. Wij zouden willen vragen of de doelen scherper en vooral uitdagender gesteld kunnen worden?

Werk en inkomen
Overall gezien goede resultaten behaald zoals bij werk en activering, toename werkgelegenheid, aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, meer mensen geholpen met hun schulden. Complimenten hiervoor.

We hebben toch een aantal opmerkingen,

Hoe is het toch mogelijk dat het aantal uitkeringsgerechtigden wat hun uitkering binnen de gestelde periode van 8 weken krijgen gedaald is? Als uitleg wordt gegeven dat het door inwerken van nieuwe medewerkers komt. Het mag volgens ons niet zo zijn dat mensen wegens interne omstandigheden hun uitkering niet op tijd krijgen. Is alleen het ingewerkt zijn van de medewerkers voldoende om in 2012 wel 95 % te behalen?
Ten aanzien van de schuldhulpverlening, het is zeer spijtig dat door de recessie meer mensen hier gebruik van moeten maken. We zijn zeer tevreden dat door de nieuwe werkwijze er meer mensen hulp geboden kon worden en het vaker geconstateerd wordt dat er hulp nodig is voordat situaties verergeren. Dat schuldhulp verlening steeds complexer wordt moeten we in de gaten houden en in de toekomst op anticiperen.

Werkdruk sosawe, er wordt bij het onderwerp sosawe kort een opmerking gemaakt dat de werkdruk onverminderd hoog is, is de situatie daar nog werkbaar? zijn er op dit moment al gevolgen merkbaar van de hoge werkdruk?

Net als 2010 is er in 2011 weer weinig gebruik gemaakt van de persoonsgebonden re integratie budgetten. Wij vragen ons toch af of dit duidelijk genoeg in beeld is voor de mensen die hier gebruik van kunnen maken. Naar onze mening is dit een fantastisch maat instrument op reintegratie te bevorderen. Daarnaast kunnen juist door gebruik te maken van dit budget door gerechtigden ook ondernemers en specialisten in Groningen weer meer werk krijgen. Wij vinden het verschil van 423 ten opzichte van de begroting te groot, Hoe gaan we dit verschil kleiner maken?

Economie en werkgelegenheid
We zijn er tevreden over het ondernemers klimaat wat Groningen biedt aan startende ondernemers, met name de ruimte voor creatief ondernemerschap. Het is fantastisch om te zien dat juist de nadelige leegstand een positieve beweging is voor startende ondernemers in de creatieve sector die zich juist hierdoor weten te profileren in de stad Groningen.


Uitgifte bedrijventerreinen en opname kantoorruimte blijven achter bij de prognoses en is zelfs historisch laag. Er is volgens het onderzoek van Stec en Louter een overaanbod. Ook al valt het leegstand cijfer mee ten opzichte van het gemiddelde toch willen wij blijven benadrukken dat het vullen van bestaande kantoorruimte altijd eerst bekeken moet worden alvorens plannen te maken voor nieuwbouw.

Goed nieuws dat de werkgelegenheid met 2,5 % is toegenomen. Hoe verhoudt dit cijfer zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Wat was het doel?

Over het fonds ondernemend Groningen. Zij nde projecten waar 500 000 euro aan besteed is wat de ondernemers ervan verwachten?

Het nieuwe bezoekerscentrum op de Grote markt is in gebruik genomen, bezoekcijfers positief. Zijn deze gestegen ten opzichte van de bezoekcijfers in het oude pand met inachtneming van stijging door meer bezoeker aan de stad Groningen?

Wat was concreet het doel, stijging in het aantal bedrijfsvestigingen en startende ondernemers is natuurlijk mooi maar kunnen we voor aankomend jaar hier iets smarter mee om gaan?

Mooi resultaat dat we op een 11 e plek staan als mkb vriendelijke gemeente.

Last but not least duurzaam ondernemen, hoeveel ondernemers hebben er daadwerkelijk gebruik gemaakt van teruggaaf van 75 % van de kosten van een energiescan of hebben tips op het gebied van energiebesparing opgevolgd?

Blij met de mooie resultaten hotel en congressector en duurzame maatregelen, leren voor duurzame ontwikkeling, prijsvraag duurzaamste ondernemer.

Zijn de resultaten van de MVO monitor metaalsector al bekend?

We zijn erg tevreden met de focus van Groningen als duurzame energiestad en de daarbij behorende activiteiten, cofinanciering energy valley, support programma energieke starters,

Verkeer
Compliment voor het fietsbeleid. Groningen is altijd al een fietsstad geweest en zal dat ook altijd blijven met zulk goed beleid. Het is zaak dit beleid zo goed mogelijk vast te houden en het lukt de gemeente nog steeds geld vrij te maken voor de facilitering van een vervoermiddel dat niet alleen geen directe CO2 uitstoot veroorzaakt, maar ook nog eens goed voor de conditie vd mens is.
Op alle manieren kan ik de gemeente complimenteren met het faciliteren van fietspaden tot en met bewaakte fietsenstallingen.

Op het openbaarvervoervlak worden doelen behaald en het is op dit moment natuurlijk de grote vraag waar het heen gaat.
Komt er een tram en dan alleen een stadstram of gaat die de region in.
DePvdD verwacht dat het laatste hier nog niet over is gezegd.

Aangaande parkeerbeleid:
Wat wilden we bereiken?
Kort parkeren faciliteren we dichtbij de bestemming (liefst in garages) en lang parkeren op P+R terreinen aan de
rand van de stad. Uitgangspunt hierbij is dat ons totale parkeerbeleid kostendekkend is. De PvdD denkt dat dit niet genoeg is en zou graag zien dat het winstgevend is, waarom is dat niet het uitgangspunt? Of is dit te moeilijk te realiseren?

P+R

Goeie zaak dat hier zo duurzaam mogelijk wordt gewerkt met bijv led verlichting en andere duurzame maatregelen worden getroffen als oplaadpunten voor electrische auto’s e.d.

Luchtkwaliteit
Een goede luchtkwaliteit is onontbeerlijk voor een gezonde leefomgevingkwaliteit. De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. Grote ruimtelijke en verkeersprojecten worden volgens een
wettelijke procedure getoetst aan luchtkwaliteitsnormen. Hierbij streven wij naar een zo laag mogelijke blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarnaast leveren wij waar mogelijk een bijdrage aan maatregelen om de luchtverontreiniging door het verkeer te beperken.
Wat wilden we bereiken?
Een goede lokale luchtkwaliteit (met een lage blootstelling van mensen aan luchtverontreiniging) ten behoeve van een gezonde leefomgevingkwaliteit.

Bij dat de Normoverschrijdingen NO2 â– fijn stof en â– Gezondheidskundige advieswaarde overschrijdingen fijn stof Niet overschreden worden.

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan maatregelen om de luchtverontreiniging te verminderen.
Te denken valt aan maatregelen zoals het verbeteren van de verkeersdoorstroming, het stimuleren van het fietsverkeer, de inzet van schonere voertuigen en het stimuleren van elektrische voertuigen en/of het rijden op aardgas (bv. door het stellen van luchtkwaliteitseisen in aanbestedingsprocedures). De PvdD is van mening dat de gemeente hier nog meer op kan inzetten door meer stimuleringsmaatregelen te treffen voor schone voertuigen, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Speciale parkeerplekken creëren voor schone auto’s bijv. Heeft het college wel eens nagedacht over een maatregel die het tarief van parkeren af laat hangen van de mate van vervuiling vd auto?

Onderhoud en beheer openbare ruimte

De grote belangstelling onder bewoners om deel te nemen aan de verschillende participatieprojecten, de positieve reacties hierover én de gunstige trend in de binnenstad zijn een duidelijk teken dat we met deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij – en tevredenheid over de leefomgeving. De tevredenheid onder bewoners wordt tweejaarlijks gemeten met de leefbaarheidenquête. De laatste enquête (najaar 2010)laat slechts een beperkte daling van de tevredenheid zien. Het waarderingscijfer voor de leefomgeving is iets gestegen.

Ook wij zijn wel tevreden over de Borg en ik kan me aansluiten bij de woordvoering van SP en CDA

Ecologie. Is dit ook het maximale of kunnen we nog meer? Ik deel daarbij ook de zorg vd hr Seton
In Trouw stond vandaag dit en wij als PvdD zullen ons altijd blijven inzetten een zo groen mogelijke stad te houden:

Meer groen in stadsbuurten levert geld op. De besparing op ziektekosten en zorg kan oplopen tot 400 miljoen euro per jaar voor heel Nederland, berekende adviesbureau KPMG in opdracht van het ministerie van economische zaken. Het is voor het eerst dat de economische waarde van natuur in harde euro's is becijferd.

Om een goede analyse te maken van de kosten en baten hebben de onderzoekers de Amsterdamse wijk Bos en Lommer onder de loep genomen. Bekeken zijn de gevolgen van een extra investering van tien procent in stadsnatuur op depressies, angststoornissen en overgewicht bij bewoners. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat de gezondheidseffecten op die terreinen het grootste zijn.

Op basis van wetenschappelijke ideeën, statistieken en schattingen gaan ze er vanuit dat een fors groenere Bos en Lommer binnen drie jaar 130 depressieve patiënten minder telt. De rekeningen voor ziekteverzuim en zorg zouden daardoor jaarlijks 80.000 euro lager uitvallen. Daarbij komen de opbrengsten van meer bewegen: kinderen spelen meer buiten en zijn daardoor minder dik en hebben minder hart- en vaatziekten en diabetes.

Kinderen spelen per week anderhalf uur langer buiten als er groen in de buurt is. Overigens is alleen bij jongens een relatie vastgesteld tussen buitenspelen en tegengaan van overgewicht. Kennelijk bewegen zij buiten meer dan meisjes.

Een extra investering van 13 miljoen in extra parkjes en plantsoenen laat zich in de Amsterdamse wijk in vijf tot twaalf jaar terugverdienen, luidt de conclusie van het onderzoek.

Een 'voorzichtige' doorrekening voor tien miljoen Nederlanders laat zien dat de gezondheidszorg 400 miljoen euro kan besparen als hun omgeving groener is. In de wachtkamers van de huisartsen zouden jaarlijks 84.000 mensen minder neerstrijken, een besparing van 65 miljoen euro.

Maar de grootste winst is te behalen doordat 50.000 werknemers minder vaak ziek zijn. In Nederland lijden jaarlijks 188.000 werknemers aan depressiviteit. De kosten bedragen 2,1 miljard euro per jaar door ziekteverzuim, lagere productiviteit en uitval.

De onderzoekers spreken zelf nog van een 'vingeroefening', die om een vervolg vraagt. Maar investeren in stadsnatuur 'kon wel eens een onverwachte en onorthodoxe manier zijn om bij te dragen aan meer grip op de zorgkosten', menen ze.

Directeur-generaal natuur en regio, Annemie Burger, van het ministerie van economische zaken neemt alvast een voorschotje. Ze hoopt dat de natuur kan worden benut in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het ministerie laat daarnaar een aantal onderzoeken doen.

Financien en Veiligheid

Ik wil graag beginnen met een citaat. Ton Jacobs is hoofd expertise gemeentefinanciën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. In het Algemeen Dagblad van 5 mei zegt hij dat de financiële situatie van veel gemeenten nu extra dramatisch is doordat veel gemeenten van hun belangrijkste eigen inkomstenbron zijn beroofd: de exploitatie van bouwgrond voor woningen en kantoren. Deze voormalige goudmijn is nu een financiële molensteen, waarop fors wordt verloren. Volgens hem maakt het feit dat vrijwel alles gereguleerd wordt uit Den Haag het wel erg lastig om zelf de inkomsten te verhogen. Dit is kort samengevat wel een beetje waar wij ons allen zorgen om maken hier.
Nog een drietal andere korte opmerkingen. De activiteiten in het kader van duurzame ontwikkeling moeten uit de reguliere budgetten van diensten worden gehaald en we lezen in de rekening dat verwacht wordt dat dit spanning oplevert. In hoeverre is het college bang dat hierdoor de ambities van Groningen energieneutraal in 2035 in gevaar komen? Bij de uitgewerkte duurzaamheidsactiviteiten lezen we nog niks over de concrete uitwerking van onze motie Meat Free Monday die in juni van dit jaar is aangenomen. Met deze motie heeft de raad het college gevraagd een Groningse Meat Free Monday campagne te starten en met een raadsvoorstel hiertoe te komen, daar vlees leidt tot onder andere veel broeikasgassen en een belangrijke oorzaak is van ontbossing en honger in de wereld.
Verder lezen we hier dat de gemeente per bestuurlijke strafbeschikking gemiddeld 40 euro krijgt en dat dit een belangrijk onderdeel van de begroting van stadstoezicht vormt. Nu wordt vandaag op de site van de Groninger Gezinsbode een vooraankondiging gedaan van een artikel dat hier morgen in verschijnt waarin we kunnen lezen dat Stadsbeheer denkt dat het nog maar even duurt voordat het aanlijnen van de hond vanzelfsprekend is geworden in de gemeente. Daarmee loopt de gemeente inkomsten mis en een klein sommetje heeft me geleerd dat dat ongeveer 13000 euro per jaar scheelt. Ook andere strafbeschikkingen zijn afhankelijk van het gedrag van burgers. Hoe deugdelijk zit deze begroting in elkaar?
Het college schrijft in de brief dat ze korte termijn problemen niet graag doorschuiven naar de toekomst: de Partij voor de Dieren schuift juist lange termijnproblemen graag op de korte termijn. Wij willen lange termijnbeleid integreren in huidige beslissingen. In het Dagblad van het Noorden van gister kunnen we lezen dat de bijensterfte dramatisch was dit jaar in Groningen. Wintersterfte was een belangrijke oorzaak, maar feit blijft dat het slecht gaat met de bijen. Het college geeft informatie over bijen door middel van leuke acties zoals laatst op de Vismarkt.Daar zijn we blij mee. Maar is het terecht om in het licht van deze bijenstand door te gaan met bezuinigingen op het beheer van groengebieden, in 2011 drie ton, in 2012 535000. Bezuinigingen leiden tot een ander type flora die minder goed zijn voor bijen en andere insecten. De achteruitgang van de bijen is niet alleen een probleem voor de bij zelf, maar heeft zeer ernstige gevolgen voor de voedselproductie. De Rabobank heeft in 2011 gewaarschuwd dat het uitsterven van de bijen zal leiden tot stijging van de voedselprijzen. Het belang is zo groot dat iedere overheid hier verantwoordelijkheid voor moet nemen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer