Beheer en verkeer


18 april 2012

Voorzitter,

De PvdD wil vandaag graag beginnen met een bekentenis, nl, dat wij een beetje in onze maag zitten met de tram. Wij zijn als geen andere partij overtuigd van het belang van goed openbaar vervoer en wij zien een toekomst voor ogen, waarin auto’s, die bij de productie al leiden tot veel milieuvervuiling en energieverbruik, vrijwel niet meer nodig zijn door een uitstekend en uitgebreid openbaar vervoerstelsel. Het plan van de regiotram past in die visie en is in essentie een mooi plan. Maar we worden al tijden om de oren geslagen met second opinions en argumenten van voor en tegenstanders en vinden het moeilijk om in deze tijd van financiële krapte de juiste afweging te maken, zeker gezien de complexiteit en de grote hoeveelheid van de stukken en brieven die voor ons liggen.

Wij willen daar kort iets over zeggen. Het contract waarvoor is gekozen behelst onder andere dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tram en geprikkeld wordt om dit goed te doen omdat hij beboet wordt indien er ritten uitvallen. Maar is dit voldoende om de veiligheid te garanderen?

Wij zijn positief over het feit dat qua duurzaamheid heel concrete eisen worden gesteld aan de tram, namelijk een uitstootvrije aandrijving, een zo laag mogelijk energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen, zodat die na gebruik voor de tram voor minimaal 75% herbruikbaar zijn. Maar we lezen ook dat de consortia de mogelijkheid krijgen om dmv een aanpassing van de geëiste maten at sluiten bij bestaande bestellingen. Is de keuze voor het meest duurzame model, waarover in dec 2010 een motie van de hand van onze Partij voor de Dieren collega Anja Hazekamp in de PS van Groningen is aangenomen, danwel een automatisme?

Bij het energieverbruik staat beschreven dat de gebruikte energie dient te bestaan uit energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Wij willen opnieuw aangeven dat energie die wordt gemaakt uit biogas en waarbij mest en voedselgewassen worden gebruikt voor de productie niet duurzaam is. Wij wensen dat van die vorm van energie geen gebruik wordt gemaakt.

Wij zijn positief over het kaderdocument groen, waarbij zelfs aan bevordering van biodiversiteit is gedacht middels bloeiende en besdragende struiken. Belangrijk vinden wij dat bomen die in de weg staan zoveel mogelijk verplant worden en dat de compensatie voor natuurschade zo snel mogelijk wordt gestart, al voordat er gekapt wordt en dergelijke, zodat de in de stad levende dieren het niet een tijd lang hoeven te stellen met gebrek aan leefgebied.

Voor ons is het uitvoeren van het volledige groenplan een harde voorwaarde voor het krijgen van de aanbesteding.

Tenslotte vinden wij het onwenselijk dat er wordt overwogen om in bepaalde gevallen de eis van maximaal 4 staanplaatsen per vierkante meter los te laten en toe te staan dat er 6 staanplaatsen per vierkante meter mogen zijn. Wij willen dat het reizen met het openbaar vervoer prettig is en vinden dit Japanse toestanden die daar niet bij passen.


Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer