Sleu­tel­rap­portage, Ringweg, Kardinge, dieren­wel­zijns­moties, Vispas


15 februari 2012

B1. Sleutelrapportage
Er wordt een goed onderbouwde visie ontwikkeld voor het stationsgebied, maar tegelijkertijd moeten er nu al beslissingen gemaakt worden over het gebied, die niet in het eindbeeld kunnen blijken te passen. Dat is een vervelende kwestie, maar we begrijpen dat de keuzes nu wel gemaakt moeten worden, dus dat er weinig andere opties zijn.

Bij de Woonschepenhaven wordt het Comité Woonschepenhaven als gesprekspartner voor de gemeente gezien. Op zich goed om met bewoners om tafel te gaan, maar gezien de grote variatie aan bewoners in de Woonschepenhaven , is het handiger om bewoners persoonlijk te spreken. Dit heeft de betrokken ambtenaar ook nadrukkelijk als advies meegegeven voor de volgende projectleider. Is dit nog wel de bedoeling? Flexibiliteit en fasering binnen het project Eemskanaalzone, om zo goed in te kunnen spelen op de markt, is een goede zet en iets wat we zo veel mogelijk bij projecten moeten doen in deze tijd, zolang het maar geen nadelige effecten heeft op de flora en fauna in de directe omgeving.

Wat betreft de risico’s omtrend de Grote Markt Oostzijde, lijkt me de uitkomst van de bespreking van het windhinderrapport me ook een behoorlijk risico. Misschien moeten er wel aanpassingen gedaan worden, of meer onderzoeken uitgevoerd.

(Wat betreft Europapark hebben wij in de commissie R&W van vorige maand al geuit dat we de nieuw ingeslagen weg een goede vinden, met veel samenwerking, flexibiliteit en ruimte voor groen. We zijn het dan ook eens met de geplande investeringen.)

(In kader van Westpoort wordt ook nagedacht over versoepeling van de kantoorfunctie en dat lijkt ons een goede keuze. Het is beter dat er een bedrijf komt wat niet helemaal in onze visie lag, dan dat er geen bedrijf komt. We zijn benieuwd naar de nieuwe grex, aangezien er een tekort kan ontstaan door rentelasten.)

Op het Zerniketerrein houden we na 2030 10 hectare over, zoals het nu lijkt. En dat heeft tegen die tijd ook eigenlijk geen waarde meer. Dat is een behoorlijke tegenvaller. Toch is er geen nieuw ontwerp voor het gebied gemaakt. Waarom?

B3. Vaststellen bestemmingsplan Oostelijke Ringweg/Kardinge
We hebben naar aanleiding van het bestemmingsplan nog twee vragen.
De bomen worden ruimschoots gecompenseerd, dat is mooi.
Maar de haag verdwijnt, waarom is hiervoor gekozen?
Een haag trekt namelijk hele andere diersoorten aan dan bomen.
Verder is er sprake van compensatie met bomen van “de eerste grootte” en
verderop wordt vermeld dat de Ransuil broeden kan in bomen die er nu staan.
Kan dat ook nog in de nieuw te planten bomen?
De Ransuil staat immers op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.
Verder kunnen we instemmen met de voorstellen die het college doet.

B4. Stand van zaken dierenwelzijnsmoties
We zijn teleurgesteld in de uitvoering van de aangenomen moties over dierenwelzijn. Wij zien nog veel onbenutte kansen en hebben het gevoel dat de moties met de hier beschreven oplossingen te gemakkelijk aan de kant geschoven zijn.

Met verbazing lazen we hoe het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren onderuit gehaald werd. Er wordt gesteld dat er geen wettelijke basis is voor dit beleid, terwijl het voorkeursbeleid juist is ingesteld omdat je hierbij niet te maken hebt met de beperkingen in de wetgeving. Wij vragen ons af of er contact is geweest bij gemeentes waarbij dit voorkeursbeleid van kracht is? Wij hebben namelijk wel contact gehad met deze gemeentes en het blijkt dat het bijvoorbeeld volgens het Heemskerkse model, waarbij de gemeente circussen zonder wilde dieren uitnodigt, weldegelijk heel goed werkt. Wij zouden óók twee circussen zonder wilde dieren uit kunnen nodigen en dan zijn we al voor een heel jaar klaar. (Vooral bij grotere circussen met wilde dieren is vaak al van te voren bekend wanneer ze welke plaats aan willen doen en om te voorkomen dat ze hier neerstrijken, zouden we dan voor die data een circus zonder wilde dieren kunnen regelen.) Een kleine moeite, die wilde dieren veel leed bespaard èn een signaal afgeeft aan de buitenwereld dat wij daad bij het woord voegen. Is de Wethouder bereid om als gemeente zelf circussen zonder wilde dieren uit te nodigen? Zo is Cirque du Soleil zojuist begonnen aan een tour en Nederland staat nog niet op de lijst van te bezoeken landen. Het zou voor Groningen heel mooi zijn als we een dergelijk groot circus binnen kunnen halen.

Daarnaast lezen wij niets terug in de brief over het aspect van de openbare orde en veiligheid, terwijl wij dit al eens eerder genoemd hebben als mogelijke weg om evenementen met wilde dieren niet toe te staan. Waarom is hier niets over vermeld in de collegebrief?

Er wordt wel een oplossing genoemd om wilde dieren te weren van de Drafbaan en daar zijn wij blij om. Vervolgens wordt echter gemeld dat er nog gekeken wordt of deze oplossing in de huurovereenkomst opgenomen gaat worden. Graag hoor ik van de Wethouder de stand van zaken en waarom het uberhaupt nog de vraag is of dit geimplementeerd wordt, terwijl het juist een hele sterke oplossing is om circussen met wilde dieren uit een belangrijk evenemententerrein van onze stad te weren.

Het gedeelte over de uitvoering van de hengelmotie vinden we nog een dieptepunt in de collegebrief. Een argument bij het uitvoeren van deze motie is volgens de wethouder dat de Hengelsportfederatie al informatie verstrekt, maar dit blijkt geenszins informatie te zijn waar wij in de motie om vragen. Deze federatie verstrekt namelijk enkel informatie over wet- en regelgeving omtrent vissen. Waarom is dit gezien als een manier om de motie uit te voeren? Daarnaast bevat de gemeentelijke webpagina over hengelsport naar onze mening veel te weinig context om mensen bewust te maken van de gevolgen van hengelen. Bovendien is het plaatsen van informatie op de website niet hetzelfde als informatie meegeven bij het verstrekken van de vispas. Iets waar in de motie om gevraagd wordt.
Wij hebben contact gehad met de Vissenbescherming en zij hebben kant-en-klare informatie over de gevolgen van hengelen op vissen en hun omgeving. Is ernaar gekeken om hier gebruik van te maken en zo nee, waarom niet?

Tot slot missen wij nog informatie over dierenwelzijn in de stadjersgids en over castratie/sterrilisatie acties, om te bepalen of de overige moties goed zijn uitgevoerd.

Al de moties die ik zojuist aanstipte worden toch echt door de meerderheid van de raad gesteund en daarom hadden wij een veel betere uitwerking verwacht dan dit. We hopen dan ook dat de moties beter uitgevoerd gaan worden. We zijn benieuwd wat andere fracties vinden van de bespreekpunten die wij aangedragen hebben.

Motie Informatie bij de Vispas

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007,

Constaterende

- dat er door stadjers in de gemeentelijke wateren wordt gehengeld
- dat vorig jaar 38 vogels bij Stichting Dierenopvang Groningen (vroeger: ’t Hemelrijck) zijn binnengebracht die vishaakjes hadden ingeslikt, dan wel verstrikt waren geraakt in visdraad

Overwegende

- dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat vissen pijn ervaren als ze gevangen worden
- dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 29 % van gevangen en daarna weer losgelaten vissen binnen drie dagen overlijdt
- dat uit een onderzoek in opdracht van het toenmalig ministerie van LNV uit 2010 is gebleken dat voor een derde van de vissers visvriendelijkheid geen overweging is bij de aankoop van materiaal
- dat er diervriendelijker manieren van tijdsbesteding zijn

Verzoekt het college
- Bij het uitreiken van de vispas informatie te verstrekken over de mogelijke gevolgen van hengelen voor vissen, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan directe en indirecte vissterfte, het lijden van vissen bij het hengelen en de risico’s voor vogels van rondslingerende vishaakjes en visdraden

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage in de raad van 25-01-2012

Lees verder

Bijdrage gemeenteraad

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer