Bijdrage in de raad van 25-01-2012


26 januari 2012

5. Ingekomen stukken
Evt.: wij zijn niet tevreden over hoe het vergaat met het hondenbeleid en deze brief toont weer aan dat de stadjers dit ook niet zijn. We waren ertegen en we zijn er nog steeds tegen. We zullen hier in korte termijn op terugkomen.

6. Conformstukken
-

7. 1-minuut interventies
a) Steentilstraat
Wij hebben al eerder aangegeven voor dit project te zijn, omdat het een verbetering voor fietsers en voetgangers oplevert. Ook al snappen wij de punten die de vorige partijen noemden, willen Wij toch akkoord met het beschikbaar stellen van extra krediet, omdat we het project op een goede manier tot voltooiing willen brengen. Na uitvoer van deze pilot, willen we dit graag uitgebreid evalueren, maar daarvoor moet de pilot wel eerst gelopen hebben. we willen dan ook de milieu aspecten meenemen.

b) Aanvullend exploitatiebudget Regiotram
Wij gaan akkoord met het aanvullend exploitatiebudget.

d) Structuurvisie een graf in stad
Wij zijn blij weer te zien dat we in Groningen een mooie en respectvolle manier hanteren om met overledenen en hun nabestaanden om te gaan. Verder zijn wij blij met de prachtige ecologie die ontstaat op begraafplaatsen, wat een waardevolle leefomgeving voor wilde dieren betekent. Zoals we in de commissie al aangaven,zijn we voor het behoud van de monumentale bomen bij Noorddijk en we zijn dan ook blij om te horen dat dit ook het streven is van het college. Verder wachten we de nadere aangekondigde onderzoeken af.

Evt. motie PvdA onderzoek naar tussendoorgang Jarden en begraafplaats: wij vinden het zonde om dit ecologisch zeer waardevolle gebied te doorbreken, voor een pad dat alleen in sommige gevallen handig is, zoals wij begrepen uit de uitleg van wethouder Visscher tijdens de commissie. Maar een onderzoek hiernaar willen we altijd bekijken.

8. Discussiestukken
a) Parkeren Zonnelaan

Normaal gesproken zouden we voor de groenste oplossing gaan, maar Ivm ouderen die er wonen oplossing die zowel groen als bewoners zo min mogelijk benadeelt. daarom willen wij graag variant 3 kiezen Wel evenredige compensatie groen
ïƒ Motie compenseren groen


b) 200 banenplan
Het verdwijnen van de gesubsidieerde functies heeft grote gevolgen; niet alleen voor de stad, maar ook voor de mensen die jarenlang met veel liefde en professie hun werk uitvoerden en nu wellicht met een bosje bloemen naar huis gestuurd worden. Nog gekker wordt het, als je bedenkt dat er voor Meerstad opeens een paar spaarvarkens leeggeschud kunnen worden, zodat er 52 miljoen beschikbaar komt, maar dat we bij deze nieuwe wetgeving niet verder komen dan een 200 banenplan. Wij vinden het 200 banenplan nog steeds een magere oplossing en hadden gehoopt op een betere oplossing voor de mensen in gesubsidieerde banen. Wij maken ons daarom grote zorgen voor diegenen die niet opnieuw aan het werk kunnen


Wij kunnen niet helder krijgen, op basis van welke concrete criteria een bedrijf wel of niet onder het 200 banenplan gerekend is. Wij zouden graag meer duidelijkheid hebben over de genoemde criteria en daarom staan wij op de motie die het CDA ingediend heeft.

c) Meerstad vernieuwd
Wij zijn als PvdD op zich enthousiast over dit project, waarin natuur samengaat met woningbouw. We maken ons echter wel zorgen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen.
Er is een hele stapel geld bij elkaar geharkt, om het risicoprofiel nu binnen net acceptabele normen te krijgen. Hiervoor zijn middelen gebruikt, die nodig kunnen zijn in de toekomst en daar zijn wij niet gerust over. Hoewel het goed is dat we nu weer in het zadel zitten, is de toekomst er niet zekerder op geworden. Daar komt bij dat we nu alle lasten dragen voor iets, dat we op grond van de buurman bouwen. Ook dat voelt niet goed. Wel is rekening gehouden met een nadelige scenario, zodat we de komende tijd in ieder geval voorbereid zijn op tegenslag. Ook is het zo, dat stoppen met Meerstad financieel nog onvoordeliger is en daarom zullen wij deze nieuwe weg wel willen inslaan, al zijn we niet erg overtuigd.
(Als je stopt met MS, kost dat 330milj, waar je minstens 200milj van overhoudt als je opbrengsten van grond e.d. er vanaf trekt. Het slechtste scenario bij doorgang levert een verlies op van 118milj, dus doorgaan is altijd goedkoper.)
In de strategische ontwikkeling van Meerstad is goed te zien hoe tijdelijke natuur een plek krijgt in het project. Dat is iets wat wij als PvdD toejuichen, omdat dit de overlevingskans van zeldzame plant- en diersoorten vergroot. Echter, de op dat moment levende individuen op de bouwgrond, dienen met zorg behandeld te worden. Wij dienen dan ook een motie in, om de fauna die op de bouwgrond leeft voorafgaande de bouw te verplaatsten en hier zorgvuldig mee om te gaan, in plaats van te doden.

ïƒ Motie Meerstad

d) Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
Deze nieuwe wet die op ons afgevuurd wordt, is ronduit zorgwekkend. We gaan terug in de tijd, waarin kinderen langer werkeloos thuisblijven, omdat het moeilijker is om voor een kind om zich los te maken van financiële problemen die zijn ouders hebben. We maken ons vooral zorgen om de jongeren die tussen wal en schip raken. Voor de rest kan ik me in dezen aansluiten bij vooral de PvdA en D66


e) Vaststellen bestemmingsplan Ebbinge1/4
Wij kunnen ons vinden in het voorstel van het college om detailhandel in beperkte omvang toe te staan aan het Boterdiep en de Bloemstraat.

f) Quick scan inkoop specialistische kennis en capaciteit
Wat betreft de verkeerd gerubriceerde 20 miljoen, zijn wij blij in de nagekomen brief nog eens explicitet te lezen, dat de fout niet in de financiële administratie zit. Het is een vervelende fout, maar wij zijn van mening dat er een goede onderbouwing is, waarom de fout zich niet snel weer zal voordoen. Hier zullen we op vertrouwen, maar we hopen in 2012 het woordje “sorry” een stuk minder vaak te hoeven horen.
(Opl. door college: komst van DaFinci en nauwkeuriger onderbouwen en analyseren)

Over één ding willen wij nog duidelijkheid van de wethouder: wethouder Schroor gaf in de commissie aan, dat er op dit moment zoveel mogelijk met specialisten uit de nabije omgeving gewerkt wordt. Echter, uit ambtelijke navraag bleek dat dit geen prioriteit heeft. Wij zouden graag nog eens bevestigd hebben van de wethouder, dat dit wel degelijk prioriteit heeft en anders een onderbouwing van wanneer dit geen prioriteit zou hebben.

Interessant voor jou

Beheer en Verkeer

Lees verder

Sleutelrapportage, Ringweg, Kardinge, dierenwelzijnsmoties, Vispas

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer