Bijdrage gemeen­teraad


22 februari 2012

8A. O2G2
Allereerst, voorzitter kan ik me aansluiten bij de woordvoeringen van D66 en PvdA en ik vraag me af: kunnen we anders dan instemmen met de plannen voor worden gesteld? Natuurlijk dragen wij het openbaar onderwijs een warm hart toe.
Er wordt in de stukken die voor ons liggen aangegeven, dat door de maatregelen die getroffen gaan worden, er voldoende basis is voor O2G2 om gezond te blijven. We gaan hier maar vanuit, maar met oog op andere organisaties waarbij het soms slechter gaat dan men eerst denkt, lijkt goede informatievoorziening en communicatie ons essentieel.

Wij vragen ons af hoe het zo kan zijn dat we als gemeente veel haken en ogen, die kennelijk bij de verzelfstandiging van onderwijs horen, niet hebben gezien? En waarom is er niet gekeken naar gemeentes die hier ervaring mee hebben? Komt dit door de in het rapport genoemde tijdsdruk, of zat er een andere filosofie achter? Er klopte volgens het rapport nog meer niet aan de gang van zaken bij de verzelfstandiging. (Checks en dubbelchecks ontbreken, evenals een RvT.)
Al met al worden we er niet vrolijk van maar zoals ik al eens eerder zei is het lastig om als partij kritiek te uiten over zaken waar je niet bij betrokken was in de tijd dat dit speelde.
Ook al baart het enorme bedrag dat wij als gemeente weer moeten ophoesten naast al die enorme uitgaven als bijvoorbeeld Forum en Museum ons zorgen.,... we kunnen niet anders...


B2. Groninger Museum
Ik neig naar te beginnen met dezelfde zin als waarmee ik het vorige onderwerp begon. Kunnen we anders dan instemmen? Tijdens de raadsvergadering van juli vorig jaar spraken wij, samen met volgens mij alle andere partijen, zorg uit over de situatie en stelden wij dat scherp toezicht nodig was. Onze zorgen bleken gegrond, zo blijkt nu helaas, en we hopen dan ook dat deze oplossing ervoor zorgt dat het Museum uiteindelijk wèl op eigen benen kan staan, zonder geregeld nieuwe financiële injecties van de gemeente.

Om de kwestie van het Groninger Museum heen, hangen inmiddels veel meningen en verschillende verhalen, wat het achterhalen van de waarheid bemoeilijkt. Vingers wijzen diverse richtingen op, er lijkt behoefte te zijn om één boosdoener aan te kunnen wijzen. Uit het rapport blijkt, dat verschillende factoren meegewerkt hebben aan het probleem waar we nu tegenaan gelopen zijn.
Wij achten het Groninger Museum belangrijk voor de stad waar vaak unieke tentoonstellingen plaats vinden die mensen uit het hele land naar Groningen trekken. Wij gaan er dan ook mee akkoord dat we het Groninger Museum redden van een eventueel faillissement. Wij hebben eerder echter wel aangegeven, dat wij als Partij voor de Dieren niet achter een organisatie kunnen staan, die bont tentoonstelt. Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat wij, indien het Groningen Museum doorgaat met tentoonstellingen waarbij dierenleed aan te pas komt, de volgende keer een dergelijk plan waarschijnlijk niet kunnen steunen.
We steunen nu wel, omdat we deze voorwaarde niet eerder genoemd hebben en we het museum de kans willen geven om te beteren.

Ook het feit dat de huurachterstand zover heeft kunnen oplopen, vinden wij opmerkelijk. Wij hopen dat er in de toekomst eerder maatregelen genomen gaan worden bij betalingsachterstanden. Daarnaast vinden wij de constructie van huurverhoging om leningen terug te betalen een opvallende en dit is ook benoemd in het HEC rapport. Waarom was voor deze constructie gekozen en vindt een dergelijke constructie in de toekomst doorgang, of wordt er dan voor een andere oplossing gekozen? Ten tijde van de tegel affaire hebben wij al aangegeven dat we tegen de toen genoemde voorstellen waren.

We staan achter de oplossingen die genoemd worden, omdat we verwachten dat het rendabele oplossingen zijn. Wel vinden wij de randvoorwaarde om vinger aan de pols te houden, een hele essentiële hierin. Het moet niet zo zijn dat met de financiële injectie het beeld geschept wordt dat het Museum ineens weer zorgeloos verder kan. Informatieverstrekking en berekeningen van financiële lasten zijn onder andere punten waarop het is misgegaan en intensieve monitoring is daarom broodnodig. Het museum staat ons naar het hart, het is onze trots... het lijkt dat we niet anders kunnen dan instemmen met de plannen.


8 c Strategische visie
De PvdDieren is een warm pleitbezorger van het ontwikkelen van een strategische visie voor de lange termijn. Om een schip op koers te houden, is kennis over de gewenste bestemming onmisbaar. Antwoorden op vragen als wat voor gemeente willen we zijn en wat willen we uitdragen, zouden hierin aan de orde moeten komen.
In 2010 heeft het college ingezet op de speerpunten 1) aantrekkelijke stad, 2) duurzame stad, 3) solidaire stad en 4) betrokken stad. We kunnen ons hier goed in vinden. Het is jammer dat bezuinigingen roet in het eten hebben gegooid. Des te belangrijker om een heldere visie op onze positie in de wereld te ontwikkelen, die op een krachtige wijze ondersteuning kan bieden bij toekomstige ontwikkelingen.
Het redden van de euro kost eenmalig 450 miljard euro, maar ditzelfde bedrag kost het verlies aan biodiversiteit op jaarlijkse basis. Denk hierbij aan zaken als infectieziekten die steeds meer om zich heen grijpen (vb ziekte is Lyme). We willen volgende generaties niet opzadelen met een schuldenlast en een kwakkelende economie, maar hierbij wordt vaak vergeten dat frisse lucht en schoon water onmisbaar zijn voor mensen. Graag zouden we zien dat Groningen dit standpunt meer uitdraagt.
De Partij voor de Dieren wil ervoor pleiten van Groningen een gidsgemeente te maken op het gebied van duurzame energie en leefbaarheid voor mens en dier. Wij zouden dit niet alleen verwerkt willen zien in de nog te verwachten nota’s “ruimtelijke kwaliteit” en de regionale voedselvisie, maar ook in de uitstraling van de stad. Een en ander zou actief bepleit moeten worden door ons college in andere dan gemeentelijke gremia.
Zoals wij al vaker hebben betoogd is een stad met veel groen niet alleen diervriendelijk en aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen, het is ook een stad met een betere luchtkwaliteit, gezondere mensen en een stad die goed inspeelt op verwachte klimaatontwikkelingen. Graag zouden wij zien dat op dit gebied bijvoorbeeld meer eisen worden gesteld aan nieuwbouw en zijn benieuwd naar de reactie vd wethouder hierop.

8D
Aanvullende bezuinigingen

het voorstel omhelst wat ons betreft een aantal hele goede zaken waaronder energie besparing gemeentelijke gebouwen en afstoten van de drafbaan. Er zijn echter ook twee opvallende zaken die ons zorgen baren.
Allereerst kunnen wij niet precies begrijpen hoe de 75.000 besparing op duurzaamheid niet ten koste gaat van duurzaamheid zoals de tekst doet geloven ... Kan de wethouder nogmaals uitleggen hoe het kan dat er 75.000 euro bespaard wordt zonder dat we minder aan duurzaamheid gaan doen.
Vervolgens hebben wij moeite met het afschaffen van de de subsidie ''doet u mee met een goed idee'. Deze subsidie heeft een groet bijdrage in integratie van buurtbewoners en draagt bij aan de saamhorigheid in de wijk.In de Tuinwijk bijvoorbeeld organiseerde de buurt er o.a een geschiedeniswandeling mee, en ook het laten bouwen van mussen-nestkasten door de Van Lieflandschool werd hier door gefinancierd is mij verteld.
Tezamen met de Stadspartij dienen wij dan ook een amendement hiervoor in.


8e Bouwplan Peizerweg
Recessie, financiële crisis, stijgende werkloosheid: het zijn allemaal negatieve geluiden. Maar in Groningen is er iemand die wel vertrouwen heeft in de toekomst en een fitnesscentrum met aandacht voor buitensport wil beginnen aan de Peizerweg. Een vergunning wordt deze meneer echter geweigerd, omdat de gemeente het bestemmingsplan niet wil aanpassen en ook geen heil ziet in de toekomst van het bedrijf. Wat dat laatste betreft: we vinden dat de gemeente zich daar niet over uit zou moeten spreken en zijn handelen al helemaal niet daarvan af zou moeten laten hangen. Wat het bestemmingsplan betreft: zoals dhr Kik terecht aangeeft, is een bedrijf als Welkoop ook niet echt industrie. Wij begrijpen de starre houding van de gemeente niet. Zo aantrekkelijk is dit stukje stad niet: het kan alleen maar opknappen van een leuk fitnessbedrijf en wij zien dus geen aanleiding om geen vergunning te verstrekken.

Interessant voor jou

Sleutelrapportage, Ringweg, Kardinge, dierenwelzijnsmoties, Vispas

Lees verder

Financiën en Veiligheid 7 maart 2012

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer