Dieren­be­langen zijn mensen­be­langen


24 november 2010

Dierenbelangen zijn mensenbelangen


De Partij voor de Dieren is blij dat er niet bezuinigd wordt op de vogelopvang, de dierenambulance en de opvang van zwerfdieren. Het gaat hier natuurlijk om relatief kleine bedragen, maar toch. Daarnaast zijn wij zeer tevreden over het feit dat er extra geld uit wordt getrokken voor de kwetsbaarste groepen mensen en dat solidariteit op deze manier echt in de praktijk wordt gebracht.


Uitwerking duurzaamheid: geen aandacht voor duurzaamheid
Met betrekking tot de uitwerking van duurzaamheid zijn wij minder tevreden. Veel van de investeringen op dit terrein gaan naar kennisverwerving en het werken aan de ambitie “2025 Groningen energieneutraal”. Duurzaamheid is daarmee wel erg nauw gedefinieerd, eigenlijk alleen als energiebesparing en CO² reductie. Immers, duurzaamheid is zorgvuldig omgaan met de wereld, zodat er ook voor onze kinderen nog een leefbare aarde overblijft. Deze wereld heeft te kampen met tal van crises, zoals de wereldvoedselproblematiek, de alarmerende kap van de oerwouden en hiermee verbonden de afname van de biodiversiteit en een groeiend tekort aan zoetwater. Al deze crises worden voor een groot deel veroorzaakt door onze vleesconsumptie, die ook nog eens de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Een duurzaamheidsbeleid waarin geen aandacht is voor vleesconsumptie, vinden wij niet acceptabel en wij zullen deze begroting niet accepteren voordat wij van het college een toezegging hebben ontvangen dat bij de regionale voedselvisie, die geschreven zal worden in het kader van Groningen Hoofdstad van de Smaak, aandacht zal zijn voor de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie.

Motie vlees http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/947

Kinderwerktuin
Bewustwording van de gevolgen van de vleesconsumptie is belangrijk en daar moet in geïnvesteerd worden, zo bleek ook vorige week wel weer toen zelfs één van onze collega’s niet bleek te weten dat haar vleesconsumptie gevolgen heeft voor de Braziliaanse oerwouden. Dat begint met mensen liefde bij te brengen voor de natuur. In Groningen hebben wij daar een prachtig programma voor, Natuur en Duurzaamheidseducatie. Ik citeer uit het programma 2010-2011: “Vanaf april tot oktober steken kinderen uit groep 6 wekelijks de handen in de aarde om hun eigen voedsel te verbouwen. Ze maken de seizoenen mee en zien de zwarte, omgeploegde aarde veranderen in een groenten- en bloemenpracht.“ Tijdens de behandeling van de Voorjaarsbegroting is een motie aangenomen om de vierde kinderwerktuin tot stand te brengen. U hebt daar nu geen geld voor gereserveerd. Wij willen u vragen om dat toch te doen. Kinderen in contact brengen met planten en dieren brengt hen niet alleen liefde en respect voor de natuur bij, maar legt ook een basis voor begrip van het belang van natuurbehoud en biodiversiteit, één van de bestaansvoorwaarden voor het leven op aarde.


Groene daken
Energiebesparing en CO² reductie is mooi en nuttig, maar de Partij voor de Dieren wil graag dat er met betrekking tot duurzaamheid meer direct wordt geïnvesteerd in natuur en dieren. Dat kan bijvoorbeeld door te blijven investeren in groene daken. Deze worden in deze begroting niet meer gesubsidieerd uit het budget voor duurzaamheid, maar uit het rioleringsbudget. Niet geheel en al onterecht, omdat groene daken in een belangrijke wateropvang capaciteit kunnen voorzien en dat is iets dat met de huidige klimaatverandering erg goed van pas komt. Daarnaast hebben groene daken een isolerende werking en filteren ze fijnstof uit de lucht, factoren die ook bijdragen aan een hittebestendige stad. Maar groene daken zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit, voor de verscheidenheid van de soorten dieren die in Nederland voorkomen. En als u denkt dat natuur in de stad niet voorkomt, dan heeft u het mis. Die muizen achter uw radiator, de steenmarter in de auto, de spin boven uw bed, allemaal natuur. Maar ook; de reiger op het dak van de woonark, de Gierzwaluw die de insecten voor uw slaapkamerraam weghaalt en de vleermuis die tijdens een mooie zomeravond boven uw hoofd cirkelt.
Met de intensieve agrarische bewerking van het platteland omwille van de export van landbouwproducten wordt het buitengebied steeds minder aantrekkelijk voor dieren om op te leven en zijn steeds meer soorten in de stad te vinden. Die stad wordt steeds voller gebouwd, (bijvoorbeeld in het kader van de Intense Stad) en daarom wordt het bewust creëren van stukjes natuur ook steeds belangrijker. Scholeksters nestelen wel eens op platte daken bijvoorbeeld. Wij kunnen de dieren in de stad een helpende hand bieden door ze een plek onder de zon te geven: ons platte dak. Een groen dak is begroeid met vegetatie zoals kruiden, die belangrijk zijn voor insecten en vogels. Op deze wijze kunnen juist steden een veel belangrijkere rol gaan spelen op het gebied van de biodiversiteit. Het vergroenen van de stad houdt Groningen niet alleen leefbaar voor de dieren, maar zorgt ook voor een beter leefklimaat voor mensen. U stelt in uw begroting dat er op dit gebied nog winst valt te behalen door een actievere benadering van ontwikkelaars en corporaties. Wij willen u vragen deze mogelijkheid om te zetten in actief beleid en zorg te dragen voor voldoende financieringsmogelijkheid voor groene daken op het moment dat de bodem van het rioleringsbudget in zicht mocht komen. Wij zouden willen voorstellen om hiervoor een gedeelte van de extra beleidsmiddelen (pag. 349) te reserveren en wel hetgeen bestemd is voor duurzame ontwikkeling/energieneutraal 2025 en naar “wonen” gaat. Het thema “groene daken” is immers goed onder te brengen bij het “energie aanvalsplan” dat u binnenkort aan de raad zult presenteren en waar deze gelden voor bestemd zijn.

Motie groene daken http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/944

Economische samenwerking met Moermansk
Een ander vraagteken zetten wij bij de uitgaven met betrekking tot de stedenband met Moermansk in het kader van duurzame ontwikkeling. Een deel van deze stedenband is sociaal-medisch van aard, bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis omtrent het opvangen van kinderen met een handicap. Daar zult u ons niet over horen. Maar in de begroting spreekt u over energie en gas (blz. 58) en over samenwerking op het gebied van de energiesector (blz. 294). De bestaande stedenband deed enkele jaren geleden voor Gasterra en EZ deuren openen. Het blijkt inderdaad te gaan om het winnen van gas, want in Moermansk liggen de grootste gasvelden van Europa. Wellicht milieuvriendelijker dan kolen of olie, maar toch kunnen investeringen in gaswinning niet duurzaam genoemd worden: de bron is eindig. Wij zijn dan ook van mening dat uitgaven met betrekking tot het winnen van gas in Moermansk niet via Internationale Betrekkingen of het Economic Businessplan weggeschreven zouden moeten worden onder uitgaven voor duurzaamheid.

Motie Moermansk http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/945

Subsidie viskorting Stadjerspas
Tot slot hebben wij nog een opmerking over de Stadjerspas. Via de Stadjerspas is het mogelijk 6,50 euro korting te krijgen op de aanschaf van een Vispas. Het voor de sport middels een haakje door de bovenlip omhoog takelen van een levend wezen dat angst, stress en ook pijn kan ervaren, zou ons inziens verboden moeten worden. Wij vinden het dan ook onhoudbaar dat de gemeente deze vorm van dierenmishandeling subsidieert en willen voorstellen om deze mogelijkheid uit de stadjerspas van 2011 te halen.

Motie Subsidie op vispas uit Stadjerspas http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/943

Interessant voor jou

Gemeenteraad 17 november

Lees verder

Gemeenteraad - Boosheid jegens provincie om Forum onterecht

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer