GR: Campus Augus­tinus


25 augustus 2010

Zomerraad 25 augustus 2010

Voorzitter,

Wij vonden het een mooi bestemmingsplan met veel uitleg van algemene regelgeving rondom bestemmingsplannen en bovendien veel aandacht voor alles dat groeit en bloeit. We willen er graag kort op inzoemen.

Er wordt opgemerkt dat de bosschage langs de Diamantlaan bestaat uit essen en elzen met een diameter van 30-50 cm en een volwaardige onderbeplanting van meidoorn, hazelaar en veldesdoorn en dat deze bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Maar iets verder staat dat de onderbegroeing van de boomstructuur langs de sportvelden en de Diamantlaan verwijderd moet worden, omdat het plangebied dan een duidelijker onderdeel wordt van de opeenvolging van gebouwen langs de Diamantlaan. De Partij voor de Dieren betreurt het dat de biotoop van dieren wordt weggehaald, alleen om een voor mensen esthetisch doel te dienen. Ook als eea gecompenseerd wordt, is het dierenleven al weer ernstig verstoord. Wij zouden dan ook willen voorstellen om hiervan af te zien. En wat voor compensatie zou dat dan precies worden? Een egel is een interessant en veelzijdig dier, maar hij kan geen bomen beklimmen om zijn nest in op te maken.

Wij zijn verheugd met alle wensen rondom natuur en dieren die hier in het plan vermeld staan: groene daken, een natuurvriendelijke oever en neststenen voor vogels. Wel willen wij aan het college vragen om er zorg voor te dragen dat vlak vóór of in het begin van de uitvoering van de plannen, dus op het moment dat letterlijk de ene steen op de andere wordt gelegd, een stadsecoloog contact heeft met de ontwikkelaar. De stadsecologen zijn vaak nauw betrokken bij de fase van planvorming, maar bij de uiteindelijke bouw zijn zij niet meer aanwezig. Dat is jammer, omdat ontwikkelaars vaak niet precies weten waar bijvoorbeeld neststenen geplaatst moeten worden. En een nest met jonge gierzwaluwen dat in een gevel aan de zuidzijde van een gebouw geplaatst is, wordt geroosterd in de zon.

Binnen het plan moet ruimte gereserveerd worden voor oppervlaktewater, om problemen met de afwatering van het terrein te voorkomen, zo lezen we op blz. 22. Wij zouden van de nood een deugd willen maken en willen voorstellen de ecologische waarde van het plangebied te versterken met een vijver voor libellen en amfibieën en alle andere dieren die zich in een dergelijke biotoop thuisvoelen. Door invloed van de mens zoals ontwatering, watervervuiling en het dreggen van sloten zijn deze dieren sterk in aantal in Nederland teruggelopen. Dit plan biedt een mooie gelegenheid om wat voor de dieren te doen. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Klik hier voor de motie


Voorzitter, hier wilde ik het bij laten.

Interessant voor jou

Voorjaarsnota: Groningen... dat moet je ruim zien

Lees verder

R en W: structuurvisie Wonen en Intense Laagbouw

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer