Voor­jaarsnota: Groningen... dat moet je ruim zien


30 juni 2010


Groningen… dat moet je ruim zien

De wereld wordt geteisterd door vele crises: oorlog, financiën, voedsel, biodiversiteit, zoetwater, dierziekten, klimaat, energie en grondstoffen. De oorzaken van die crises hangen voor een deel met elkaar samen. We willen teveel van alles; teveel dingen, teveel geld, teveel eten, … en wat we niet genòeg willen, is veranderen. De Partij voor de Dieren wil bijdragen aan de maatschappelijke transitie naar een duurzame en mens- en diervriendelijke wereld. Bij het benaderen van beleidsvraagstukken, zetten wij niet in op de korte termijn, maar op lange termijn belangen, zoals biodiversiteit en milieubehoud. En in onze visie op lokale zaken, zult u mondiale problemen en mogelijkheden horen doorklinken.

De Partij voor de Dieren wil een wereld waarin niet alleen mensen, maar ook dieren en hun leefwereld centraal staan. Dat gebeurt nog onvoldoende in de gemeente Groningen. Alhoewel er hele leuke initiatieven zijn, zoals de aandacht voor mussen en investeringen in nestkastjes, vinden we dat er te gemakkelijk met het groen in de stad wordt omgesprongen. Bomen worden gekapt als ze toevallig op de verkeerde plek staan. Want er kan toch wel weer een nieuwe worden geplant? Bij de kap van bomen en houtopstand en het weghalen van struiken en heesters wordt de leefwereld van dieren echter ernstig verstoord. Dat valt niet zomaar weer goed te maken. Niet alleen dieren hebben hieronder te lijden. Ook mensen. Dat blijkt iedere keer weer uit alle commotie rondom gekapte bomen. Mensen klagen hier terecht over. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat een groene omgeving rustgevend is en een verkwikkende werking heeft op mensen.

Wij willen het kappen van bomen dan ook minder aantrekkelijk maken en een kaptax invoeren. Iedere aangevraagde vergunning kost 250 euro extra. Het is jammer de waarde van bomen te moeten kwantificeren, maar we denken dat er dan een stuk minder zullen worden gekapt. De leges op het gebied van bomen zullen nu behoorlijk stijgen, maar de gemeente kan dan andere leges een stuk goedkoper maken, zodat de 100 % kostendekkendheid niet wordt overschreden.

Motie kaptax

Ondanks dat voor de productie van de Gezinsbode bomen worden gekapt, vinden wij dat de gemeente gebruik moet blijven maken van dit veelgelezen krantje voor haar bekendmakingen. De informatie van de gemeente zal op internet niet zo goed worden gelezen als in de Gezinsbode, die een sterke signalerende en informerende functie heeft. Wij horen geregeld van mensen met betrekking tot bomenkap hoe veel kapvergunningen er altijd wel niet in de Gezinsbode staan. Ook met betrekking tot aangevraagde bouwvergunningen is het van belang dat mensen dit in een gratis schrijven kunnen lezen. Nog niet iedereen is thuis op internet. Overigens ondersteunen wij de wens van de gemeente digitale informatie op wijkniveau op te splitsen.

Een andere bezuiniging waar wij onze vraagtekens bij hebben is ( nummer 36) de verruiging van de grote groengebieden. Een oppervlakte van 110 ha. zal voortaan als bos worden beheerd. Alhoewel wij hier niet gelijk op tegen zijn, willen wij wel meer informatie van het college over de ecologische uitwerking van dit plan en dan met name over de gevolgen voor bestaande biotopen van dieren. Vóór uitvoering van dit plan willen wij hier graag schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.


Een gevolg van de grote druk van de mensheid op de wereld en haar natuurlijke rijkdommen is de afname van de biodiversiteit. Wereldwijd is ongeveer 30% van de biodiversiteit verdwenen. En ondanks dat de VN 2010 hebben uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit, gaat die afname nog steeds onverminderd door.

In Nederland zijn als gevolg van de intensieve landbouw, ontbossing en de ruilverkaveling nog meer plant- en diersoorten verdwenen: hier is nog maar een kleine 20% van de oorspronkelijke soortenrijkdom over. Eén van de soorten die we nog wel hebben, maar die het moeilijk heeft, is de egel. Een egel heeft struikjes en heggen nodig om in te kunnen scharrelen en een hoop dode bladeren en takjes om zijn winterslaap in te kunnen houden. In 2009, niet toevallig het jaar van de egel, bleek dat het niet goed gaat met de egel. Oorzaken hiervoor zijn water- en bodemverontreiniging, toenemende verkeersdruk maar ook de afname van de leefomgeving van de egel in de stad: dit komt omdat steeds meer mensen hun tuinen betegelen en alles dat groen is, gras, struikjes en heggen eruit halen. Ze realiseren zich vaak niet dat dit grote en ernstige gevolgen heeft voor dieren in hun tuin.
Uit zeer recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder haar leden blijkt dat 93 % van de ondervraagden de aanwezigheid van vogels zeer belangrijk vindt in hun nabije woonomgeving. De beesten worden geassocieerd met schoonheid, geluk en gezondheid. 77% van de ondervraagden vindt dat de ménsen maatregelen moeten nemen om de dieren te helpen.
Daarom dienen wij de volgende motie in.

Motie tuin

Tot ons grote genoegen is Groningen lid van de Coalitie voor de Biodiversiteit. Samen met de Natuur- en Milieufederatie werkt de gemeente aan de lokale biodiversiteit. Biodiversiteit is niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk; zij legt de basis voor schoon water, vruchtbare grond, een stabiel klimaat en grondstoffen voor bijvoorbeeld medicijnen. Het is mooi dat de gemeente zich inspant voor de lokale biodiversiteit, maar de Partij voor de Dieren wil graag dat de gemeente zich ook sterk maakt voor het stopzetten van de wereldwíjde afname in biodiversiteit. Dat kan! En ook nog eens op een wijze die een flinke bijdrage levert aan de duurzaamheiddoelen.

De gemeente is ambitieus wat dat betreft: in 2025 zou de gemeente co2 neutraal willen zijn. De grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en het verdwijnen van de biodiversiteit wordt echter niet genoemd in de gemeentelijke stukken: de productie van vlees. Deze levert met 18% de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen van alle bedrijfstakken en heeft daarmee een grotere impact dan alle verkeer en vervoer samen. Als alle Nederlanders 1 dag per week minder vlees zouden eten, zouden alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens daarmee gerealiseerd zijn.


Wij vinden dat onze duurzame, en fair-trade stad Groningen het goede voorbeeld moet geven. En daarom dienen wij de volgende motie in.

Vleesloze dag in de kantines

In een wereld, die helaas grotendeels ten dienste staat van de hebzucht van de mens, hebben dieren het zwaar. Maar dieren worden niet alleen bedreigd, gelukkig. Ze worden ook bemind, zoals veel huisdieren in Nederland. Maar de financiële crisis zorgt er voor dat veel baasjes de zorg voor hun huisdieren moeilijk kunnen opbrengen. Daar komt nog eens bij dat hondeneigenaren een flink bedrag aan hondenbelasting moeten betalen. Dat geld, jaarlijks 710.000 euro om precies te zijn, wordt niet gebruikt om hondenpoep op te ruimen. Het is geen doelbelasting. Wij zouden daar graag verandering in willen zien en daarom stellen wij voor dit geld te gebruiken voor het oprichten van een dierenkliniek voor minima, naar het model van de befaamde Minimaxkliniek in Rotterdam: “

Deze kliniek is een groot succes. Eén en ander zou in samenwerking met de Dierenbescherming opgezet kunnen worden. Deze heeft laten weten hiertoe graag een samenwerkingsverband met de gemeente aan te willen gaan gaan. De DB gaat binnenkort naar een nieuwe locatie verhuizen waar deze kliniek gevestigd kan worden

Hiertoe dienen wij de volgende motie in:

Motie dierenkliniek

We stipten het al even aan in de inleiding. De huidige wereld heeft te maken met vele crisissen. Twee maanden geleden ging de nieuwe film van het wetenschappelijk buro van de Partij voor de Dieren in premiere, Sea the Truth. In Meat the Truth werd gewezen op het verband tussen de veehouderij en de opwarming van de aarde, in onze nieuwe film gaat het over het leegvissen van de oceanen en het daarbij door de sleepnetten die gebruikt worden, verwoesten van de zeebodems. Hierbij worden ook de kraamkamers van vissen vernietigd. Zo’n 85 % van alle vis is verdwenen. In dit tempo zijn in 2048 de oceanen helemaal leeg.

Motie vis in gemeentelijke kantines


Tot slot nog dit. Het moge bekend zijn dat de ene bank duurzamer belegt dan de andere. De één financiert in vervuilende energie, de andere in bedrijven die tropisch bos omkappen. De gemeente Groningen doet zaken met de VNG bank, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de ABN en een beetje met de ING. Over de duurzaamheid van de VNG bank konden wij geen gegevens vinden. Maar deze scoort vast niet zo goed als de ASN bank op het gebied van dierenwelzijn, mensenrechten en natuur. Duurzaamheid is behalve Profit, ook People en Planet. Wij willen graag dat de gemeente ook duurzaamheid betracht in het onderbrengen van haar liquide middelen. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Motie bank


Interessant voor jou

Raad: Gemeenterekening 2009

Lees verder

GR: Campus Augustinus

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer