Raad: Gemeen­te­re­kening 2009


23 juni 2010

Raadsvergadering: Jaarrekening 2009

Het is moeilijk om iets te becommentariëren waar jezelf niet bij bent geweest, zoals in dit geval de Jaarrekening van 2009. Wij gaan het toch doen.

De Partij voor de Dieren wil investeren in natuur, dieren en mensen en niet in stenen. Ter vergelijking: wat heeft de gemeente het afgelopen jaar direct aan dieren uitgegeven? Er is 124000 uitgegeven aan de opvang van zwerfdieren, 14000 aan de dierenambulance en verder 8000 euro aan de vogelopvang. Op een begroting van ruim een miljard, is dat ongeveer een honderdste %. Bij de vogelopvang zijn hiervoor 3900 dieren, zoals chinchilla’s, reigers en salamanders opgevangen, verzorgd en zo mogelijk, weer vrij gelaten. Dat is omgerekend 2 euro per dier.

De Partij voor de Dieren is blij met de prioriteit die het college aan het fietsverkeer heeft gegeven in het afgelopen jaar en die ertoe heeft geleid dat het fietsverkeer, net zoals het openbaar vervoer, is toegenomen. Fietsen is niet alleen een gezonde en milieuvriendelijke wijze van vervoer, maar is ook een aangenaam tijdverdrijf dat ontspanning biedt. Bovendien maakt fietsen deel uit van de Nederlandse culturele identiteit. De succesvolle inspanningen op het gebied van de fiets-infrastructuur leveren de stad dan ook meer op dan alleen nieuwe manieren om van a naar b te fietsen.

De problemen rondom wijkvernieuwing hebben onze aandacht, zoals de wijkrenovatie die nu plaatsvindt in de wijk Blauwe dorp en de Bloemenbuurt. Hier wordt een bedrag van 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte. Het terrein wordt multifunctioneel ingericht, waarbij het nodig wordt geacht om het bomenbestand uit te dunnen. Bij de kapvergunning is een herplantverplichting meegenomen, maar dan is de natuur alweer grote schade berokkend. Iedere struik, iedere boom en iedere heg is een bestaande biotoop en maakt onderdeel uit van een ecosysteem. De behuizing van dieren wordt bij kappen vernietigd. Een andere trend bij wijkvernieuwing is het leegtrekken van tuinen waarna alles betegeld wordt. Dat doen zowel particulieren als bepaalde woning coorperaties

De Partij voor de Dieren is van mening dat er veel zorgvuldiger dient om te worden gegaan met het kappen van bomen. In struiken huizen egels en nestelen vogels. Groen in de stad is letterlijk van levensbelang voor dieren in de stad. Wij zijn blij dat er in 2010 geld voor vogelkastjes is uitgetrokken. Zowel bij Stadsbeheer als bij de woningbouwcorporaties zou iedere ingreep gepaard dienen te gaan met een ecologisch onderzoek. Sinds enkele jaren geleden de bomen zijn gekapt in de naburige Zaagmuldersweg, worden daar bepaalde vogels (tjiftjafs) niet meer gehoord. Wij maken ons zorgen om de deskundigheid van gemeentelijk groenbeheerder DSW. In de beantwoording van het college over deze zaak werd medegedeeld dat DSW 18 juni al was begonnen met kappen! Dat is veel te vroeg in het seizoen, dan is het nog broedseizoen. De werkzaamheden zijn dan ook stopgezet, maar welke schade was al toegebracht?


We hebben gezien dat er in 2009 nog geen uitgaven zijn gedaan voor de nota “Ontsnippering Stedelijke Ecologische Structuur”. Daar stond 0,3 miljoen euro voor. Navraag heeft ons geleerd dat hieraan gewerkt wordt, maar dat het een moeilijk proces is. Er moeten afspraken gemaakt worden met andere partijen zoals het waterschap en provincies, want niet alle grond is van de gemeente. Wij hopen dat er volgend jaar meer voortgang is geboekt betreffende ontsnipperingsmaatregelen zoals faunapassages, die het mogelijk maken dat bijvoorbeeld egels, hermelijnen, muizen en padden zich veilig door de stad kunnen bewegen.

Tot slot van ons betoog willen we de blik wat wijder richten. De Partij voor de Dieren is een partij die haar beleid niet alleen baseert op lange termijnbelangen, zoals het belang van biodiversiteit en milieubehoud, maar die zich in haar visie op lokale zaken laat inspireren door mondiale problemen en mogelijkheden. Wij zijn dan ook van mening dat de maatschappij zo snel mogelijk onafhankelijk van fossiele brandstoffen moet kunnen functioneren, niet alleen uit milieubehoud, maar ook uit geopolitieke overwegingen. Wij zijn trots op het feit dat Groningen tot één van de duurzaamste steden van Nederland behoort. Initiatieven zoals de marktverkenning zonnepanelen juichen wij toe en we zijn benieuwd naar de stappen die het college hier verder mee zal zetten, maar wij hebben vraagtekens over biovergisting. Indien hierbij reststoffen van veeteelt worden gebruikt, is dit geen vorm van duurzame energie te noemen. De landbouw en dan met name de vee-industrie, legt een enorm beslag op de openbare ruimte, de wereld zoetwatervoorraad en leidt tot grootschalige kap van oerwouden.

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota zullen we onze visie hieromtrent verder uiteenzetten en tevens aandacht vragen voor onze niet-onomstreden ideeën met betrekking tot duurzaamheid.


Interessant voor jou

Bouw Forum en Grote Markt (raadsvergadering 23-06-2010)

Lees verder

Voorjaarsnota: Groningen... dat moet je ruim zien

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer