B en V: Jaar­verslag Groningen duur­zaamste stad 2009


15 september 2010

Commissie Beheer en Verkeer 15 september 2010

B.2 Jaarverslag Duurzaamste stad


Er is veel gebeurd op het gebied van duurzame energie en er gebeurt nog steeds veel. Complimenten daarvoor!


We vinden wel dat duurzaamheid hier te technisch en beperkt is geïnterpreteerd. De nadruk ligt teveel op CO2reductie en energiebesparing. Duurzaam houdt in dat je zo met de wereld omgaat dat je geen blijvende schade aanricht. Een belangrijke indicator van de toestand van de wereld - en qua strategisch belang voor bedrijven en overheden zwaar onderschat - is de biodiversiteit. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van de biodiversiteit in de gemeente? We hadden daar graag wat meer over gelezen dan: “de doelsoortenmonitoring is ingezet”. In het stuk van 55 blzz zijn er slechts twee vooor ecologie. 2010 is het jaar van de biodiversiteit en Groningen is lid van de Coalitie voor de Biodiversiteit. Informatie over de aanwezige dieren en planten vinden wij belangrijk als doel op zich maar zegt ook veel over de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hopen dan ook hier in het jaarverslag van 2010 meer over terug te vinden. Graag een reactie hierop van het college.

Verder zijn wij van mening dat het college veel laat liggen door de wijze waarop zij de CO2 uitstoot berekent. Zij gaat uit van CO2 uitstoot agv energieverbruik van met name met fossiele brandstoffen opgewekte energie, waarbij zogenaamd indirecte CO2 uitstoot agv bijv vleesconsumptie of transport van goederen over de wereld, niet zijn meegenomen. In de ogen van de Partij voor de Dieren is het toch echt tijd om dat wel te doen.


Volgens een schatting van de Wereldvoedselorganisatie uit 2006 is veeteelt verantwoordelijk voor ongeveer 18 % van de mondiale broeikasgasemissies, meer dan alle verkeer en vervoer samen. Maar ook de andere effecten van dierlijke producten zijn belangrijk om mee te nemen als je wilt streven naar een duurzame wereld: 80% van de mondiale landbouwgrond staat ten dienste van veeteelt. Als er nog meer vlees wordt gegeten, zal het beslag op oerwouden en steppes nog groter worden en de biodiversiteit nog verder dalen. Ook inheemse landbouwgronden worden geconfisceerd door grote veevoedercorporaties. Wij zouden dan ook graag zien dat in het volgende jaarverslag in het hoofdstuk eigen bedrijfsvoering de consumptie van vlees wordt meegenomen in de berekening van de CO2 uitstoot. Graag een reactie hierop van het college.

Daarnaast willen we aan het college vragen hierop in te springen met een voorlichtingscampagne. In hoofdstuk 9, Communicatie, participatie en educatie, geeft u aan dat mensen een positieve houding hebben tov duurzaamheid, maar dat de kennis achterblijft over welk concreet gedrag nu energiezuinig is. Het is belangrijk om mensen te vertellen dat de gevolgen van hun dieet een stuk groter zijn wat betreft de uitstoot van broeikasgassen dan het al dan niet plaatsen van led lampjes. Wij willen dan ook aan het college vragen met ideeën te komen over een voorlichtingscampagne en de raad hier schriftelijk over te informeren. Graag een reactie.


Tot slot: om energie te besparen worden veel woningen gerenoveerd. Dat is duurzaam uit oogpunt van energie, maar vaak niet gunstig voor dieren. Het is dan voor vleermuizen en vogels vaak onmogelijk om nog onder de daken te nestelen. Wij vinden dat hier maatregelen voor moeten worden getroffen.
Die zijn er, door bijvoorbeeld het plaatsen van gevelstenen en mussenvides. Wij willen aan het college vragen hier een plan voor te bedenken en de raad daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Graag een reactie.

Interessant voor jou

F en V: Aanbesteding diensten en Protocol Social Return

Lees verder

GR: Intense Laagbouw

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer