Begro­tings­debat 2020, 13-11-2019


13 november 2019

Dank voorzitter,

De Partij voor de Dieren bepleit een moraal van mededogen met alle levende wezens, waarin de verscheidenheid aan levensvormen gekoesterd en beschermd wordt, in plaats van verhandeld en te worden uitgebuit. De gebeurtenissen rondom de stikstofcrisis hebben laten zien dat er nog een lange weg te gaan is. Met deze begroting worden geen stappen op dat pad gezet want vanwege de grote tekorten zullen we in de pas moeten gaan lopen met het Klimaat Akkoord dat in Den Haag is afgesloten. Dit akkoord vinden wij niet ver genoeg gaan en wij hadden gehoopt dat met dit links progressief college grotere stappen zouden worden gezet.

In grote lijnen begrijpen wij de keuzes die gemaakt zijn maar bij sommige krabben wij ons ook achter de oren. Bijvoorbeeld het schrappen van de Natuur en Duurzaamheids Educatie. Juist in deze tijd, is het belangrijk dat er op school voorlichting moet worden gegeven over natuur en over datgene wat we onder duurzaamheid kunnen verstaan. We zien dat mensen daar verschillende dingen onder kunnen verstaan. Wij zullen daarom een motie van D’66 steunen om de bezuiniging van NDE terug te draaien. De bezuinigingen op de sport vinden wij schrijnend. De PvdD wil een gezonde gemeente met daarin veel aandacht voor breedtesport. We zien de sportclubs met de handen in het haar zitten accommodaties te vinden terwijl dure plannen voor een verbouwing van o.a. het stadhuis, binnenstadvisie, nieuwbouw Vrijdag en de Oosterpoort op de agenda blijven staan.

Met de financiële crises waar we inzitten zullen we constructief mee moeten omgaan. Met belastingen belonen waar bewust met onze leefomgeving en de natuur wordt omgegaan en daar belasten waar de natuur onder druk komt te staan. Wij willen daarom eerlijker lokale heffingen, die een milieu- en diervriendelijk effect hebben. We willen straks differentiëren in de logiesbelasting op ecologische voetafdruk en de broodfok van hondenbelasting tegengaan. We dienen dan ook samen met GroenLinks twee moties in om de leges en rioolheffing net als de logiesbelasting ook te kunnen verduurzamen, zodat we daarin voor de toekomst de mogelijkheden inzichtelijk krijgen. Wij dienen samen met GroenLinks een motie in om te onderzoeken of we de huidige vrijstellingen voor de brookfok kunnen schrappen zodat middelen vrijkomen die de hondenbelasting op andere terreinen weer kunnen verlichten, bijvoorbeeld voor opvanghonden. Aangezien er geen middelen zijn de hondenbelasting op dit moment af te schaffen dienen wij voor dit doel een nog een motie in om te onderzoeken of we in de hondenbelasting kunnen differentiëren op basis van dierenwelzijn.

Radicalisering en extremisme is traditiegetrouw bij de bespreking van het programma veiligheid het kopje waar je de groepen waar je het politiek niet mee eens bent als extremisten kan wegzetten. Ditmaal staat er ook dierenextremisme vermeld. Wij vragen ons af hoe dit de begroting is binnen geslopen. In onze ogen is dierenextremisme het extremisme wat we in stallen tegenkomen. De duizenden dieren die jaarlijks omkomen bij de stalbranden en de schrijnende gevallen waar het leven van dieren zo extreem verschrikkelijk is: zoals bij koeien, die op geregelde basis zwanger worden gemaakt, waarvan de jongen worden afgepakt om die vervolgens voor een groot deel gewoon te laten verhongeren omdat het een restproduct is. Zij ondervinden veel pijn zoals hoef- en uierontstekingen. Varkens hebben veel longproblemen vanwege de slechte luchtkwaliteit in de stallen, en dat zijn heel pijnlijke extreme ziektes. Wij zullen een amendement indienen om het woord dierenextremisme zoals deze in een geheel andere context in de begroting gebruikt wordt, te schrappen.

Wat we wel in de context van menselijk extremisme zien, is een maatschappelijke verharding. Demonstraties waar we het normaal vinden dat vernielingen worden aangericht en mensen worden geïntimideerd en waar mensen in zeer onveilige situaties worden gebracht. Aan de andere kant worden groepen die vreedzaam demonstreren voor terroristen uitgemaakt omdat hun mening te omstreden zou zijn. Er wordt gemeten met verschillende maten, en dit in zo’n hoedanigheid dat het recht op betoging en vergadering onder druk is komen te staan. Dat is een vorm van extremisme waarbij onze democratische normen en waarden sterk onder druk zijn komen te staan. Wij zullen daarom een amendement indienen daarvoor aandacht en focus te vragen. Eenieder in onze gemeente moet zich vrij en veilig voelen zijn of haar mening te geven. Dat is een grondwettelijke recht.

Tot slot. Er is veel onvrede in de maatschappij. Een grote bron van onrust is de stikstof problematiek. Het aan banden leggen van stikstofuitstoot is één van de belangrijkste maatregelen die nu genomen moeten worden om in de Natura 2000 gebieden de doelen te halen. Namelijk om de biodiversiteit, die in Nederland enorm is gedaald, naar 15% van wat we honderd jaar geleden hadden, weer op te krikken en niet verder te laten dalen. Het is geen maatregel tegen de boeren of tegen de bouwsector, het is een maatregel voor de natuur, voor de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren ziet geen andere mogelijkheid dan het rigoureus verkleinen van de veestapel en een grote stap te zetten richting de eiwit transitie. Juist ook binnen onze gemeente. Dan doen we iets aan de grote rampen van deze tijd: het verdwijnen van de oerwouden, omdat daar het voedsel voor onze varkens en kippen vandaan komt, en hieraan gekoppeld het verdwijnen van zoveel diersoorten en biodiversiteit.