Cie Ruimte en Wonen, Grex Meerstad 2013


6 februari 2013

-600 woningen achteraan geplakt, om nu doelen lager te krijgen
-Vaarverbinding aanleggen aantrekkelijk blabla
-Mooi starterswoningen
-uitleg college over 25 milj
-Koeien in gebied
-tldke natuur

We zijn weer een jaar verder en de maatregelen die bij de vorige grex zijn genomen, blijken nog steeds niet voldoende om de gevolgen van de stagnerende woningmarkt op te vangen. Hoe kan het dat we vorig jaar kennelijk toch niet genoeg rekening hielden met een voldoende recessie-waardige situatie? Vorig jaar is mij heel duidelijk uitgelegd dat een pessimistischere invulling van de grex 2012 haast niet mogelijk was. Zie hier. Wat betreft de 25 miljoen verlaging aan boekwaarde, weten we niet zeker wat we daar nu van vinden. Graag horen we nadere toelichting van het college over deze keuze. Dan over het bedrijventerrein. Wij vragen ons af of het grote risico dat het met zich mee brengt en de kosten die hieraan verbonden zijn niet een reden zijn om het bedrijventerrein af te stoten? Er wordt gezocht naar een oplossing in het energieleverende vlak. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling en we zijn benieuwd naar de verdere uitwerking hiervan. Volgens de collegebrief over de tijdelijke natuur blijkt dat Meerstad zich hiervoor leent. Vorig jaar hebben wij hier ook al naar geïnformeerd en toen bleek dat er gekeken werd hoe het in Meerstad ingepast kon worden. We zouden daarom graag willen weten wat de stad van zaken is op dit gebied?

Waar wij tevens benieuwd naar zijn, is in hoeverre de investeringen van het afgelopen jaar geleid hebben tot meer aankopen van woningen? Is er een verband tussen de marketing en ook tussen de komst van de school en de woningverkoop? Graag een reactie van het college.

We vinden het een goede ontwikkeling dat er meer focus gaat liggen op starters, gezien de terughoudendheid van de banken om een hypotheek te verstrekken. Gesteld wordt dat de huidige planvoorraad niet flexibel genoeg was om in te spelen op de behoeftes uit de markt. Hier zakte ons de broek af. Dit was toch juist een van de speerpunten voor de grex 2012? We hopen dat flexibel nu echt flexibel is. In maart worden naar verwachting de nieuwe gegevens van de Woon2012, onderzoek naar woonwensen van Nederlanders, gepubliceerd. Deze zouden dan meegenomen kunnen worden in het beleid voor Meerstad.

Positieve noten mogen hier ook wel vallen. Natuurlijk fleuren wij op door het 1000-bomenplan. Natuur is de kracht van Meerstad en onderzoek wijst uit dat de nabijheid van natuur in de woonomgeving een belangrijke voorwaarde is. In diezelfde lijn zijn we benieuwd hoe het staat met de doelstelling voor ecologische verbindingen? Vorig jaar schrapte de provincie een groot gebied, in hoeverre worden er nog ecologische verbindingen gerealiseerd? Bekend is dat natuur goed is om overgewicht, depressies en angststoornissen tegen te gaan en sinds kort is ook bekend dat het goed is voor de economie van een stad, door besparing op zorg- en verzuimkosten. Dit is weer mooi in lijn met de nota Gezond in Stad. Verder lijkt het ons een goede zet om met evenementen mensen te trekken en zo op een positieve manier aandacht te vestigen op Meerstad.

We hopen dat het nu de goede kant op gaat, maar na al deze aanpassingen, heeft project Meerstad nog steeds een hoog risicoprofiel. Er is dus nog steeds geen reden om opgelucht adem te halen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer